ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مراتب مقام انسان

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای ایــزدت را رحـــمـــت آفـــریــدهدر ســـایــه لــطـــف بـــپـــروریــده
ای نـــور جــــمـــالــــت از رخ تــــوانـگـشــت اشــارت کــنـان بــریـده
آوازه تــــــو در هـــــوای وحــــــدتپـــیــش از ازل و ابـــد خـــنـــیـــده
عرشی که سـر آسیمه بـود ز اولدر زیــر قـــدمـــهـــایــت آرمـــیــده
بـر فـرش خـرد گـرد بـر نـشـسـتـهتـا عـشـق بـسـاط تـو گـسـتـریـده
انــدر ازل از بــهــر چــاکــرت خــودلـبـیـک هـمـه عـاشـقـان شـنـیـده
ای دسـت فرو شسـتـه ز آفرینشگـشـتـه ملکـی هر کـجـا کـه دیده
بـی روی تـو عقلی ندیده صبـحیاز مـشــرق روح الــقــدس دمـیـده
بـی زلـف تـو جـانـی نـدیده دینـیبــــا کـــفـــر عـــزازیـــل آرمـــیـــده
لاغـر شـده عـقل از همه فضـولیاز بـس که ز تـو فـاقـه ها کـشـیده
فـربـی شـده روح از همه مـعـانیاز بــس کـه ز بـسـتـان تـو چـریـده
آنجا که تو بـر خوانده و زند و پـازندزردشـت بـه مـخـرق زبــان بــریـده
بــا داد تــو انــدر جــهـان نـیـابــنــدجـز چـشـم بـتـان هـیـچ پـژمـریـده
آنـجـا کـه کـریـمـیـت خـوان نـهـادهابــلـیـس طـفـیـلـی بــدو رســیـده
و آنجـا کـه سـمـند تـو سـم نمودهآدم عــلــم خــویـش خــوابــنــیـده
مــردم تــویـی از کــل آفــریــنــشدر آیــنـــه چـــشـــم اهـــل دیــده
مـوسـی بـه کـنار تـو بـرنشـسـتـهاز نـیـل و عـصــا آدمـش کـشــیـده
فـراش تــو نـوح از نـهـیـب طـوفـاندر زورق اقـــبــــال تــــو خـــزیـــده
در بـــرزگــریــت آمــده بـــراهــیــمریـحــان و گـل از آتــشـش دمـیـده
موسـی بـه سـقـاییت بـوده روزیبـس بـاده که از جـام تـو چـشـیده
از چــاکــری تــو بــراق عــیـســیچون شمس به چارم فلک رسیده
از لـطـف تــو عـقـل انـدر آفـریـنـشنـــاخـــوانــده تـــرا نـــام آفـــریــده
در پـیـش قـدت چـون الـف بـگـویـمدر کــامــم دالــی شــود خــمـیـده
لعل تـو بـسی تـوبـه ها شکستـهجـزع تــو بــسـی پــرده هـا دریـده
در زلف تو سیصد هزار خم هستدر هـر چــم او یـوسـفـی چـمـیـده
در مـجـلـس تـو جـبـرییـل سـامـیبــر درت مـگــس گـیـر بــر تــنـیـده
در رسـتـه سـنـت سـنـایـی از دلداده خــرد و عــشــق تــو خــریـدهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.