ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خواجه ابو یعقوب یوسف بن احمد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای بــنـده بــه درگــاه مـن آنـگـاه بــر آیـیکـز جــان قـدمـی ســازی و در راه درآیـی
ای خواست جدا گردی چونان که درین رههم خـواست نداند که تـو خـواهنده مایی
ای سینه قدم ساختـه جـان نیز بـرافشانبـر مژده این نکـتـه کـه گـفـتـم تـو مـرایی
بــا قــرب مـن آنـگـاه قـریـن گـردی کـز دلاز جـــاه فـــرود آیـــی و در چـــاه درآیـــی
ای عاصی چون وقت عصات آمده بـنشینپـیـش چـو خـودی از چـه عـصـاوار بـپـایی
بـخشنده چـو ماییم ز ما بـین که حـقیقتننگ ست بـه جـز بـر در بـخـشنده گدایی
ای دیـده غــذاســاخــتــه از بــهـر لـقــا رابـی دیده شو از گریه چـو مشتـاق لقایی
زیـن بـیـم اگـر آب هـمـی بـاری ازین پـسجان باز که صعبست پس از وصل جدایی
خـواهی که رها گردی ازین بـیم مرا خواندر جــمـع فـقـیـه الـامـم از بــهـر رهـایـی
خـورشید زمین یوسـف احـمد که ز خـاطرحـل کـرد همه مشـکـل تـقـدیر سـمـایی
آن شـاه امـامـان کـه عـروسـان سـخـن رااز تــربــیــت اوســت بــه هــر روز روایــی
از قـدر اثــیـری شـد وز طـبــع مـحــیـطـیاز حــلـم زمـیـنـی شـد وز لـطـف هـوایـی
خـواهنـد کـه بـاشـنـد چـنو بـر سـر مـنـبـربـی دانش و بـی خـرده امـامـان قـضـایی
آری ز پــر ایـن هــر دو پــرانــنــد ولــیـکــناز جـغـد نـدیـدسـت کـسـی فـر هـمـایی
یـارب کــه مـبــادیـش فــنـایـی کـه زمـانـهنـــاورده چـــنــو نـــادره در دار فـــنـــایــی
شـادی کن ازین پـیر تـو ای شمع جـواناندر بــار کـه از اصـل تــو هـم زان در یـایـی
آفــاق پــر از گــوهــر و در کــن چــو بــرادرکز عـلم و سـخـا حـیدری و حـاتـم طـایی
حـقـا کـه ز زیـب سـخـن و زیـن جــمـالـتخـتـمسـت در الـقـاب تـو زین الـعـلـمـایی
چـون حـکم مقـدر بـه گه بـخـشـش روییچـون عـمر گذشـتـه بـه گه بـخـل قفـایی
چـون عـمـر خـطـاب سـر سـنـت و دیـنـیچــون حــیـدر کـرار در عـلـم و سـخــایـی
از خــاک درنـگــی تــو و از بــاد لــطــافــتاز آتـــش نــوری تـــو و از آب صـــفـــایــی
از مـنـقـبــت و رای مـصـابـی و مـصـیـبـیوز مـکـرمـت و بـخـت صـبـیئی و صـبـایـی
پــس حــمـد کـرا زیـبــد کـز زیـب عـبــادتبـیـمـار گـنـه را تـو چـو الـحـمـد شـفـایـی
پـــس درد کــجــا مــانــد در دیــده دانــشچــون دیـده او را ز لـطــیـفــی تــو دوایـی
شـرع از تـو هـمـی بــالـد کـز آب عـنـایـتانـدر چــمـن فــایـده بــا نـشــو و نـمـایـی
گر چرخ فلک خصم تـو بـاشد تو بـه حجتبـا چـرخ بـکوشـی بـه همه حـال و بـرآیی
صـد مجـلس پـر در کـنی ای گـوهر دانشچـون آن دو بـسد را بـه عبـارت بـگشایی
صـد نرگس پـر ژاله کـنی ای چـمن فـضـلگر غنچـه صفت لب بـه سخـن بـاز نمایی
جـانـهـا بـه سـوی دار بـقـا رفـتـن سـازنـدچـون سـاز سـخـن بـاشـدت از دار بـقایی
ایــن قــاعــده دانــش ازیــن مــایـه انــدکجـان تـو و حـقـا کـه خـداییـسـت خـدایی
بـخـت تـو همی مـاند از عـلـم چـو گـردونعـالـی شــود از تــربــیـت مـلـک عـلـایـی
خـورشید شریعت شدی و ناصح و حـاسدگـفـت این و رهی داد بـرین گـفـت گوایی
مجـدود شد و یافت سنا نزد تـو بـی شکاز جـود تــو و جــاه تــو مـجـدود سـنـایـی
تـا عـالـم روحـی نشـود عـالـم جـسـمـیتــا مــردم پــخــتــه نـکــنــد خــام درآیـی
چـندانت بـقـا بـاد کـه از عـالـم جـسـمـیتـا عـالـم روحـی بــه کـف پـای بــسـایـی
هـر روز نـوت خــلـعــت تــو مـنـبــر دولــتتــابــنـده کــافــی تــو در مــدح ســرایـی
هـر روز عـروسـیـت فـرسـتــد ز ثـنـا لـیـکچـونان که بـخوانیش نه چونان که بـکایی
یـکـتـا و دو تـا گـردد در مـدحـت و خـدمـتیـابــد اگـر از جــود تــو دســتــار دوتــایـی
این عـاریـتـیهـاسـت مـلـک بـر تـو و بـر مـااز لــطــف نــگــهــدارد ایـمــان عــطــایـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.