ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح احمد عارف زرگر گوید که به حج رفت از بلخ و حج نیافت

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای ز عـشــق دیـن ســوی بــیـت الـحــرام آورده رایکـــرده در دل رنـــجـــهـــای تـــن گـــداز جـــانـــگـــزای
تــن سـپــر کـرده بــه پــیـش تـیـغـهـای جـان سـپــرســر فــدا کــرده بــه پــیـش نــیــزه هــای ســرگــرای
گــه تــمــامــی داده مــایــه آب دســتـــت را فــلــکگــه غــلــامـی کــرده ســایـه خــاکــپــایـت را هـمــای
از تـو بـی دل دوسـتـانـت همـچـو قـفـچـاقـان ز خـانوز تــو پــر دل هـمــرهـانـت هـمــچــو چــنـدالــان زرای
ای خـصـالـت خـوشـدلـان را چـون مـحـبـت پـای بـندوی جــمـالـت دوســتــان را چــون مـفــرح دلـگــشــای
از بـــدن یــزدان پـــرســتـــی وز روان یــزدان طــلــباز خــرد یــزدان شــنــاســی وز زبــان یــزدان ســنــای
چــون تــویـی هـرگــز نـبــیـنـد عــالـم فــرزانـه بــیـنچـــون تـــویــی هـــرگـــز نـــزایــد گـــنـــبـــد آزاده زای
بـــنـــده جـــود تـــو زیــبـــد آفـــتـــاب نــور بـــخـــشمـــطـــرب بـــزم تـــو شـــایــد زهــره بـــربـــط ســـرای
چــون طــبــایـع ســر فــرازی چــون شــرایـع دلـفـروزاز لــطــافــت جـــانــفــزایــی وز ســخــاوت غــمــزدای
تــا تـو کـم بــودی ز عـقـد دوسـتــان در شـهـر بــلـخبــــود هـــر روز فـــراغـــت دوســـتـــان را غـــم فـــزای
مـنـت ایـزد را کـه گـشــتــنـد از قــدومـت دوســتــانهـمـچــو بــی جــانـان ز جــان و بــی دلـان از دلـربــای
چـون بـه حـج رفتـی مخور غم گر نبـودت حـج از آنککــار رفــتـــن از تـــو بـــود و کــار تـــوفــیــق از خـــدای
مـصــلـحــت آن بــود کـایـزد کـرد خــرم بــاش از آنـکمــی نــدانـد رهـرو آن حــکــمــت کــه دانـد رهـنـمــای
سـخـت خـامـی بــاشـد و تـر دامـنـی در راه عـشـقگـــر مـــریـــدی بــــا مـــراد خــــود شــــود زور آزمـــای
سـوی خـانه دوسـت نـاید چـون قـوی بـاشـد مـحـبوز ســتــانـه در نـجــنــبــد چــون وقــح بــاشــد گــدای
احــمــد مــرســل بــیـامــد ســال اول حــج نـیـافــتگــر نـیـابــد احــمــد عــارف شــگــفــتــی کــم نـمــای
دل بـه بـلـخ و تـن بـه کـعـبـه راسـت نـایـد بـهـر آنـکســخــت بــی رونـق بــود آنـجــا کـلـاه ایـنـجــا قــبــای
در غــم حــج بــودن اکــنـون از ادای حــج بــهـســتمن بـگـفـتـم این سـخـن گو خـواه شـایی خـوا مشـای
از دل و جـــان رفــت بـــایــد ســـوی خـــانــه ایــزدیچون به صورت رفت خواهی خوا به سر شو خوابه پای
نـام و بــانـگ حــاجــیـان از لــاف بــی مــعــنـی بــودور نــداری اســـتـــوارم بـــنــگـــر انــدر طـــبـــل و نــای
حـج بــه فـریـاد و بـه رفـتـن نـیـسـت کـانـدر راه حـجرفــتــن از اشــتــر هــمــی بـــیــنــم و فــریــاد از درای
صـــدهـــزار آوازه یـــابـــی در هـــوای حـــج ولـــیــکعــالــم الــســر نـیـک دانــد هـای هـوی از هـای هـای
رنـــج بــــردی کـــشــــت کـــردی آب دادی بــــر دروگــــرت دونـــی از حــــد خــــامــــی درآیـــد گــــو درای
کو یکی فاضل که خـارش نیسـت مشـتـی ریش گاوکـو یکـی صـالـح کـه خـصـمش نیسـت قـومی ژاژخـای
چــون فـرسـتــادی بــه حـج حـج کـرد و آمـد نـزد تــودل مــجــاور گــشــت آنــجــا گــر نــیــایـد گــو مــیــای
ایـن شـرف بــس بــاشــدت کآواز خــیـزد روز حــشـرکـاحـمـد عـارف بـه دل حـج کـرد و دیگـر کـس بـه پـای
تــا بــگـردد چـرخ بــر گـیـتــی تــو بــر گـیـتـی بــگـردنــا بــپــایـد کــعــبــه در عــالــم تــو در عــالــم بــپــای
***
ای خـــواجـــه تـــرا در دل اگــر هــســت صــفــایــیبــر هــســتــی آن چــون کــه تــرا نــیــســت گــوایـی
گـــر بـــاطـــنـــت از نـــور یـــقـــیــنـــســـت مـــنـــوربــر ظــاهـر تــو چــون کــه عــیـان نـیـســت صــفــایـی
آری چــو بـــود صــورت تــحــقــیــق چــو تــلــبــیــسبـــیـــدار شـــو از هـــرچـــه صـــوابـــی و خـــطـــایــی
دعـــوی کـــه مــجـــرد بـــود از شـــاهــد مــعـــنــیبـــاطـــل شـــودش اصـــل بـــه چـــونـــی و چـــرایــی
گــر شــاهـد وقــت تــو بــود حــشــمــت و نـعــمــتبــــیـــمـــار دلـــت را نـــبــــود هـــیـــچ شــــفــــایـــی
کـایـن حـشـمـت و نـعـمـت دو حـجـایـنـد یـقـیـن دانکــانــدر دو جــهــان زیـن دو بــتــر نــیــســت بــلــایـی
ایــن هــســت وجــودش مــتــعــلــق بـــه مــجــازیو آن هـــســـت حـــصـــولـــش مـــتـــولـــد ز ریـــایـــی
تـــا ایــن دو رفـــیــق بـــد هــمـــراه تـــو بـــاشـــنــدهـــرگـــز نـــبــــود خـــواجـــه تــــرا راه بــــه جـــایـــی
تــــو بــــســــتــــه شــــده در گـــره آز شــــب و روزوز دســـت هـــوا خــــورده بــــه نـــاکـــام قـــفـــایـــی
بـــفـــروخـــتـــه دیــن را بـــه یــکــی گــرده و کــردهپـــوشــیــده تــن خــویــش بـــه رنــگــی و عــبـــایــی
بـــویــی نــرســیــد بـــه مــشــامــت ز حــقــیــقــتهــمــچـــون ســگ دیــوانــه بـــه هــر گــرد ســرایــی
در دعــوی مـطــلــق چــو رســولـی شــده مـرســلدر لـــفـــظ بـــه هــر ســـاعـــت چـــونــی و چـــرایــی
تــا جــسـم و دلـت هـسـت بــه هـم هـر دو مـرکـبنــــایــــدت زد و بـــــرد قـــــبـــــایــــی و کــــلــــایــــی
تــــا زیـــن تــــن آلــــوده بــــرون نــــایـــد کــــبــــرتحـــاصـــل نـــشـــود بـــهـــر خـــدا هـــیـــچ رضـــایــی
بـــیــرون کـــن ازیــن خـــانــه خـــاکـــی دل خـــود راوآن گـــه ز دلـــت ســـاز تــــو ارضـــی و ســـمـــایـــی
گـــر خــــاطـــر اوهـــام بــــرنـــده شـــود از خـــلـــقبـــر خـــالـــق خـــود گـــویــد بـــی مـــثـــل ثـــنــایــی
ار حــق بــه جــز از حــق نــکــنــد هــیــچ قــبــولــیونــدر خـــور خـــود خـــواهــد مــلــکــی و عـــطـــایــی
آن دل کــه بـــدیــن ســان بـــود انــدر ره تـــوحـــیــدحـــقـــا کــه بـــود مــوقــن و بـــاقــی بـــه بـــقـــایــی
در حــوصــلــه تـــنــگ تــو زیــن بـــیــش نــگــنــجــدایــن هـــدیــه چـــو دادنـــد نـــخـــواهـــنـــد جـــزایــی
کــایــن فـــضـــل الــاهــی بـــود انــدر ره تـــوحـــیــدونـــدر ره تــــوحـــیـــد چـــنـــیـــن جـــوی بــــهـــایـــی
شـونـیـسـت شـو از خـویـش و مـینـدیش کـزان پـسیــکــســـان شــمــری هــر دو: جـــفــایــی و وفــایــی
انـدر صــفـتــت نـیـســت چــه نـامـی و چــه نـنـگـیبـــر بـــام خـــرابـــات چـــه جـــغــدی چـــه هــمــایــی
گـــر نـــزد ســـنـــایـــی بـــشـــدی خـــلـــقـــت اولاز دیـــده نـــمـــودی ره تــــحــــقــــیـــق ســــنـــایـــی
***
دلــا زیــن تــیــرگــی زنــدان اگــر روزی رهــا یــابــیاگـر بـیـنـا شـوی زیـن پـس بـه دیـگـر سـر صـفـا یـابـی
تــو بــیـمـاری دریـن زنـدان و بــیـمـاریـت را لـا شــکروا بـــاشــد طــبـــیــبـــی جــوی تــا روزی دوا یــابـــی
بـصـیرت گـر کـنـی روشـن بـه کـحـل مـعـرفـت زیـبـدکــه دردش را اگـر جــویـی هـم ایـنـجــا تــوتــیـا یـابــی
جـهـان ای دل چـو زنـدان دان و دریـا پــیـش زنـدانـتاگــر کــشــتــیــت نــگــذارد دریــن دریــا فــنــا یــابـــی
گـر ایـنـجــا آشــنـا گـردی تــو بــا آفـاق و بــا انـفـسچــو زیـن هـر دو گــذر کــردی بــدانـجــا آشــنـا یـابــی
وگـر مـی کـیـمـیـا جــویـی کــزو زری کــنـی مـس رابــه نــزد کــیــمــیــا گــر گــرد تــا زو کــیـمــیــا یــابــی
دلــا زیــن عـــالــم فــانــی اگــر تـــو مــهــر بـــرداریچــو از فــانـی گـذر کـردی ســوی بــاقـی بــقـا یـابــی
ازین چـون و چـرا بـگـذرد کـه روشـن گـرددت هـزمـانمـگـر کــان عــالـم پــر خــیـر بــی چــون و چــرا یـابــی
تـو در بـحـر محـیط ای دل چـو غـواصـان یکی غـوطـهبـکـن هـزمـان اگـر خـواهـی کـه از مـوجـش رهـا یابـی
اگـر تــاریـک دل بــاشـی مـقـامـت در زمـیـن بــاشـداگــر روشـــن روان گــردی مــقــر اوج ســـمــا یــابـــی
بـــه راه انــبــیــا بـــایــد تــرا رفــتــن اگــر خــواهــیکـــه عـــلـــم انــبـــیــا دانــی و ســـر اولـــیــا یــابـــی
بـه قـال و قـیل گـمـراهـان مـشـو غـره اگـر خـواهـیکـــه روزی راهـــرو گـــردی و راه رهـــنـــمـــا یـــابــــی
بـه سـوی تـپـه رو یک بـار مـوسـی وار اگـر خـواهـیکــه عــلــم اژدهــا دانــی و ســـر آن عـــصـــا یــابـــی
حـدیث آن کـلام و طـور و موسـی گـر همی خـواهیکـه بـشـناسـی ز خـود یابـی ز دیگـر کـس کـجـا یابـی
همـان مـهد مـسـیحـا دم نـگـر کـو بـی پـدر چـون بـدحـکـیمـی گـوید این مـعـنی طـلـب کـن تـا کـه را یابـی
درخــت و آن شــب تــاریـک و شـعـلـه آتــش روشـناگـر زان چـوب مـی جـویـی تـو آن مـعـنـی کـجـا یـابـی
ز نــور یـوســف و یـعــقــوب و چــاه و اخــوه یـوســفدر آن وادی مـرو کـانـجـا بــه هـر پــی صـد بــلـا یـابــی
گــر آن مــاهــی کــه یـونــس را بــیـوبــاریـد در دریــابــیـوبــارد تــرا چــون او ازیـن ســفــلــی عــلــا یــابــی
کــتــاب مــبــتــدا خــوان تــو کــه رمــز گــنــدم و آدمحـدیـث دسـت «لـا تــقـرب » تــو انـدر مـبــتــدا یـابــی
معـانی جـملـه حـل کـردی همینت مشـکـلـی ماندهکــــه رمــــز ذلــــت داوود و قــــتــــل اوریــــا یـــابــــی
تـرا قـرآن بـه اطـلـس خـوانـده تـا زو کـسـوتـی یابـیقــیـامــت را تــو ایـن مــعــنــی ز رقــع و بــوریـا یـابــی
تــحــرک ز آب مـی آیـد بــه ســنـگ آســیـا هـزمــانتــو نــادان ایــن تــحــرک را ز ســنــگ آســیــا یــابـــی
تو دست چپ درین معنی ز دست راست نشناسیکـنـون بــا ایـن خـری خـواهـی کـه اسـرار خــدا یـابــی
نه کار تـست می خوردن که بـد مستی کنی هزمانتـو چـون حـلاج عـشـق آری چـو جـام از می بـلا یابـی
ســـنــایــی گـــر ســـنــا دارد ز عـــلـــم ایــزدی داردتــو دیـن و عـلـم ایـزد جــوی تــا چــون او سـنـا یـابــی
تـــو راه دیــن ایــزد را نــمــی دانــی وگـــر جـــویــیهـم از قــرآن پــر مـعــنـی و لــفــظ مـصــطــفــا یـابــی
هر آن دینی که بـیرون زین دو جـویی بـدعتـی بـاشدنـبــایـد جـسـتــن آن دیـن را وگـر جـویـی خـطـا یـابــی
چـو بـابـدعـت روی زینجـا یقین میدان که در محـشـرز مـــالـــک بــــر در دوزخ جــــزای آن قـــفــــا یـــابــــی
وگــر بــا دیـن پــیـغــمـبــر ز عــالـم رخــت بــربــنـدیز ایـزد خــلــد و حــورالــعــیـن و آمـرزش عــطــا یـابــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.