ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خواجه ایرانشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای ز آواز و جــمــال تــو جــهــان پــر طــربـــیوز پـی هـر دو شـده جـان و دلـم در طـلـبــی
چشم و گوش همه از لحن و رخت پر در و گلپـس چـرا قـسـمـتـم از هـر دو عـنـا و تـعـبـی
گـر ز آهن دل مـن در کـف تـو گـشـت چـو مومور چـو یـعـقـوب ز عـشـق تـو کـنـم واهـربــی
ناید از خـود عـجـبـم زان کـه بـه آواز و بـه رویداری از یـوســف و داوود پــیـمــبــر نـســبــی
آنچـه بـا این دل من چـشـم چـو بـادام تـو کـردنـکـنـد هـرگـز بــا مـهـره کـف بــوالـعــجــبــی
پـــس دل خــون شــده تـــافــتــه تــیــره مــنکو همی در دو صفت داشت ز زلفت حسبی
شـد مگـر حـلقـه ای از زلف تـو و شـاید از آنکخـون اگـر مـشـک شـود طـبـع ندارد عـجـبـی
صد دل خـون ده در یک شـکن زلف تـو هسـتهـمــچــو عــنـاب در آویـخــتــه انـدر عــنـبــی
تـا همی رقص کند در چـمن عـشـرت و عـیشمـاه رقــاص نـهـادســت ســپــهـرت لـقــبــی
شـدم از طـمـع وصـال تـو چـو یک بـرگ از کـاهتـا بـر آن سـیـم تـو دیـدم زد و بـیـجـاده لـبـی
بـنـد بـنـدم هـمـه بــگـشـاد چـو تـو زی از مـاهتـا تـو بـر تـارک خـورشـید بـبـسـتـی قـصـبـی
چـاک مـانـدسـت دلـم چـون دل خـرمـا تــا تــوچـاک داری ز پـس و پـیش بـبـسـتـه سـلبـی
جـان بـابـا مـکـن این کـبـر مـبـادا کـه بـه عـدلروزگـــارت کــــنـــد از رنـــج دل مـــن ادبــــی
ابــلـهـم خـوانـی و گـویـی کـه بــه بــاغ آر زرمخـار ندهند تـو بـی سـیم چـه جـویی رطـبـی
ابـلـه اکـنـون تـویی ای جـان جـهان کـز پـی زرطـعـنه بـر من زنی اکنون و بـسـازی شـغبـی
تـو بـدیـن پـایه نـدانـی کـه چـو این شـعـر بـرماز سـخـا کـار مـرا خـواجـه بــسـازد سـبــبـی
نــاصــح مــلــک شـــه ایــران ایــرانــشـــاه آنکــه نـزاد از نـجــبــا دهـر چــنـو مـنـتــجــبــی
آن بـزرگی که ز بـس فضل و کریمی نگذاشـتدر مـــزاج فـــضــــلـــا از کـــرم خــــود اربــــی
آن کــریـمـی کــاثــر ســورت خــمـش در کـونهـمـچـو نـار آمـد و ارواح حـسـودش حـطـبـی
آن خـطـیبـی که بـه هر لحـظه خـطـیبـان فلکجــمـع ســازنـد ز آثــار خــصـالـش خــطـبــی
ای سـخـا از گـهـر چـون تـو پـسـر بــا شـرفـیوی سـپـهر از شرف چـون تـو بـشر بـا طربـی
شـجــر هـمـت تــو بــیـخ چــنـان زد کـه نـمـودبــرتــریـن چـرخ بــدان بــیـخ فـروتـر شـعـبــی
گـر فــتــد قــطــره ای از رای تــو بــر دامـن روزنـگـشـایـد پـس از آن چـرخ گـریـبــان شـبــی
تــا دو نــوک قــلــمــت فــایـده دارد در مــلــکچـرخ بــا چـار زن از عـجــز بــود چـون عـزبــی
کـسـب کـردی بـه کـریمـی و سـخـا نـام نـکـوکـه نبـوده بـه دو گیتـی بـه ازین مکـتـسـبـی
تـا ضـمـیر تـو سـوی کـلـک تـو راهی بـگـشـادبـسـتـه شـد مصلحـت ملک هری در قصـبـی
نــردهــا بـــازد بـــا نــطـــع امــیــدت بـــا دهــرجـانـی از بــنـده و اقـبــال ز دسـتــت نـدبــی
هــر کــه او مــرد بــود بـــاک نــدارد ز غــمــیهر کـه او شـیر بـود سـسـت نگردد بـه تـبـی
هر کـه آوازه کـوس و دو کـری یافـت بـه گـوشکـی بـه چـشـم آید او را ز یکـی حـبـه حـبـی
بـه کـهـان جـامـه بــسـی داده ای ایـن اولـاتـرکاین فریضه بـه مهان بـه ز چـنان مستـحـبـی
ای خــداونـد یـقــیـن دان کـه بــر مـدحــت تــونــیـســت در شــاعــری بــنــده ریـا و ریـبــی
فـکرت بـنده چـو معـنی خـوش آورد بـه دسـتطـبــع زودش بــر مـدح تــو کـنـد مـنـتــخـبــی
هـر کـه را دیـن شـود از دوسـتــی او مـوجــودچــه زیـان داردش از دشــمــنـی بــولــهـبــی
حـاسـدان دارد و بـدگـوی بـسـی لـیک همـیکـی مـقـاسـات کـشـد بـحـر دمـان از مـهبـی
تــا حــیــات آیـد از آمــیـزش جــانــی و تــنــیتــا تــنــاســل بــود از صــحــب امــی و ابــی
ســبــبــی ســازش تــا شـاعـر صـدر تــو بــودکـه همـی شـعـر مـرکـب نـبـود بـی سـبـبـی
تــا ز پــیـش دو ربــیـع آیــد هــر گــه صــفــریتـا پـس از هـر دو جـمـاد آیـد هـر گـه رجـبــی
بـــاد حـــظ ولــی تـــو ز ســـعــادت لــطــفــیبــاد قـســم عـدوی تــو ز شـقـاوت غـضـبــی
پـای احـبــاب تـو بــگـشـاده ز بـنـد از شـرفـیدسـت اعدای تـو بـر بـسـتـه بـه دار از کنبـی
تـا چـو تـمـسـاح بــود راس و ذنـب بــر گـردونراس عــز تــو مــبـــیــنــاد ز گــردون ذنــبـــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.