ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح بهرامشاه پسر مسعود غزنوی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
گـر هـیـچ نـگـاریـنـم بــر خــلـق عـیـانـسـتــیای شاد که خلقستی ای خوش که جهانستی
از خـلـق نـهان زان شـد تـا جـمـلـه تـرا بـاشـدگـر هـیـچ پــدیـدســتــی زان هـمـگــانـســتــی
جـان دید جـمـالـش را ور نـه بـه هـمـه دانـشدربــان و غــلــامــش را زو بــاز کــه دانـســتــی
دل قهر و دو زلفش دید انگشت گزان زان شدگـر لـطـف لـبــش دیـدی انـگـشـت زنـانـسـتـی
زیـر و زبــر عــالــم بــهــر طــلــبــســت ارنــیتـنـگـا کـه زمـیـنـسـتـی لـنـگـا کـه زمـانـسـتـی
گـر نـور پــذیـرفـتــی زو شــش جــهـت عـالـمپـسـتـی همه بـاغـسـتـی بـالا همه کانسـتـی
گــر گـل نـپــذیـرفــتــی زو نـور تــجــلـی کــیگل کـعـبـه چـرخـسـتـی دل گـشـن جـانسـتـی
گفت ست که یک روزی جـانت بـبـرم چون دلمــن بــنــده آن روزم ایــکــاش چــنــانــســتــی
جــانـیـســت ســنـایـی را در دیـده ســنـان اوپـس گر چـنینسـتـی بـی جـان چـو جـنانستـی
او گر نه چـنینسـتـی چـون نیزه سـلطـان کیبـر رفـتـه و بـرجـسـتـه بـر بـسـتـه مـیـانـسـتـی
بـهرامشـه مسـعـود آن شـه کـه گـه عـشـرتسـاقـیش سـپـهـرسـتـی گـر هیچ جـوانـسـتـی
ور هـیـچ کــرا کـردی در درگـه چــون خــلـدشهـم رایـت رایـسـتــی هـم خــانـه خــانـسـتــی
چـرخ ار چـو مـلـک بـودی شـاگـرد سـنـانش راپــریـدن مـرغـانـش تــا حــشـر ســتــانـسـتــی
***
ایـــا مـــانـــده بـــی مـــوجـــب هـــر مـــرادیهــمـــه ســـالـــه در مـــحـــنــت اجـــتـــهــادی
نـــه در حـــق خـــود مـــر تـــرا انـــزعـــاجـــینـــه در حــــق حــــق مـــر تــــرا انـــقــــیـــادی
چـــو دیــوانــگـــان دایــم انـــدر بـــه فـــکـــریچـــه گـــویـــی تــــرا چــــون بــــرآیـــد مـــرادی
ز حــــــرص دو روزه مـــــقـــــام مـــــجــــــازیبـــه هــر گــوشـــه ای کــرده ذات الــعـــمــادی
هــمـــانـــا بـــه خـــواب انـــدری تـــا نــدانــیکــه مــا را جــزیـن نــیــســت دیــگــر مــعــادی
چـه بـیچـاره مـردی چـه سـرگـشـتـه خـلـقـیکــه بـــر بـــاطــلــی بـــاشـــدت اســـتـــنــادی
جــمــادیــســت ایـن شــوم دنــیــا کــه دایــمتــــرا نـــیـــســــت الـــا بــــر او اعــــتــــمـــادی
پــس ای خـواجــه دعـوی رسـد آن کـسـی راکــه مــعــبــود او گــشــتــه بـــاشــد جــمــادی
پــس آن گـه رسـیـدن بــه تــحـقـیـق مـعـنـیتـــمــنــی کــنــی بـــا چـــنــیــن اعـــتـــقــادی
نــدانــی هــمــی ویــحـــک ایــنــقـــدر بـــاریکـــه جـــای دو مــعـــنــی نــبـــاشـــد فـــوادی
تـــو گـــر راه حـــق را هـــمـــی جـــویــی اولطـــلـــب کـــرد بـــایــد ســـبـــیــل الــرشـــادی
زیــــادت بـــــود مــــر تـــــرا هــــر زمــــانــــیبـــه اعــمــال و افــعـــال خـــویــش اعــتـــدادی
پـــس از نــیــســـتـــی ســـاز آن راه ســـازیکــجــا بـــهــتــر از نــیــســتــی هــســت زادی
صــــلـــاح ســــنـــایـــی در آنـــســــت دایـــمشـــود در ره عـــشـــق بـــی چـــون ســـدادی
بـــگـــفـــتـــم صـــلـــاح دل از روی مــعـــنــیصــلــاحــیـســت ایـن مـشــمـر انـدر فــســادی
شــو از خــود بــری گــرد تــا بــر حــقــیــقــتتــــرا بــــی تــــو حـــاصـــل شـــود انـــجـــرادی
نــبـــیــنــی کـــه پـــروانــه شـــمـــع هــرگـــزکـــه بـــر بــــاطـــنـــش چـــیـــره گـــردد ودادی
بــری گــردد از خــویـشــتــن چــون ســنـایـیکـــنـــد او ز خــــویـــشــــی خــــود انـــفـــرادیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.