ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح تاج الدین ابوالفتح اصفهانی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای پــدیــدار آمــده هــمــچــون پــری بــا دلــبــریهـر کـه دیـد او مـر تــرا بــا طـبــع شــد از دل بــری
آفــتــاب مــعــنــی از ســایــت بــر آیـد در جــهــانزان کــه از هــر مــعــنــیـی چــون آفــتــاب خــاوری
زهـره مـزهـر بــر تــو سـازد کـز عـطـارد حــاصـلـیمـر تــرا از راسـتـی تــو مـشـتــری شـد مـشـتــری
بــیـنـمــت مــنـظــوم و مـوزون و مــقــفــا زان تــرادســتـــیــار خــویــش دارد زهــره در خـــنــیــاگــری
همچو مشک و گل سمر گشتـی بـه گیتی نسیمچـون نـکـو رویـان ز شـیـریـنـی هـمـی جـان پـروری
مجـلس آرایی کـنی هر جـا که بـاشـی زان که تـوچــون گــل و مـل در جــهـان آراســتــه بــی زیـوری
گـر عـرض قـایـم نـبــاشـد نـی ز جـوهـر در مـکـانلفظ و خط همچون عوض شد در عرض بی جوهری
از پــری ز آتــش بــود تــو آتــشــیـن طــبــع آمـدیشــایـد ار بــاشــی تــو مــانــنــد پــری در دلــبــری
تــا بــیـنـنـدت بــه خــوبــی داسـتــان از تــو زنـنـدچـون نـشـیـنـنـد و بــیـنـنـدت چـنـیـن بــاشـد پــری
گــوهـر مــعــنـی تــمــامــی ایـزد انــدر تــو نــهـادنـیـسـتـی زین چـارگـوهـر پـس تـو پـنـجـم گـوهـری
از بــرای چــه کـنـی چــون ابــر هـرجــایـی سـفـرچـون ز هـر مـعـنـی پـر از گـوهـر چـو بـحـر اخـضـری
گـوهـر و شـکـر بــهـم نـبــود تـو از مـعـنـی و لـفـظشــکــر چــون گــوهــری و گــوهـر چــون شــکــری
گـر ز طـبـع خـواجـه گـشـتـی گـوهـر دریـای عـلـماز چــه از دســت و قــلــم انــدر پـــنــاه عــنــبـــری
بـا شـرف گـشـتـی چـو تـاج اصـفـهانت جـلوه کـردپـــیــش تـــخــت تـــاجـــداران لــفــظ تـــازی و دری
مـشــرق و مـغـرب هـمـه بــگـرفـت نـام نـیـک تــوکــلــک خــواجــه تـــا قــوی دارد تـــرا بـــا لــاغــری
تـاج اصفاهان السـان الدهر ابـوالفتـح آنکه هسـتدر عـجـم چـون عـنـصـری و در عـرب چـون بـحـتـری
آن ادیب مـشـرق و مـغـرب کـه اندر شـرق و غـربکــرد پـــیــدا در طــریــق شـــاعــری او ســـاحـــری
شـعر او خـوان شـعر او دان شعر او بـین در جـهانتــا بــدانــی و بـــبــیــنــی ســاحــری و شــاعــری
مـعـنـی بــسـیـار چــون بــیـنـم مـن انـدر شـعـر اوگـویـم ایـن شـعـر آسـمـانـی ای مـعـانـی اخــتــری
مـعـنـی از اشـعـار او مـعـروف گـشـت انـدر جـهانهـمـچــنـان چـون نـور از خـورشـیـد چــرخ چـنـبــری
آفـتـاب و مـاه و انـجـم بــیـنـی از مـعـنـی بــسـیگــر تــو انـدر آســمـان آســای شــعــرش بــنـگـری
مــعــنـی انـدر شــعــر او تــابــان بــود از لــفــظ اوچـون گـهر از روی تـاج و چـون نـگـین ز انـگـشـتـری
شــعــر او ابــروســت کـز پــروردن افــزایـد جــمـالآن مـا مـوی سـرسـت آنـبــه بــود کـش بــسـتــری
پـیـش او هـرگـز نـشـایـد کـرد کـس دعـوی شـعـراز پــس ســیــد نــشــایــد دعــوی پــیــغــمــبـــری
ای سـپـاهان سـروری کـن بـر زمین چـون آسـماندر جــهــان تــا تــو ولــادتــگــاه چــونــیــن ســروری
آفـریـن بــادا بــر آن بــقـعـت کـزو گـشـت او پــدیـددر هـمــه عــلــمـی تــوانـا در هـمـه بــابــی جــری
ای بــمــانــنــد قــلــم تــو ذولــســانــیـن جــهــانچـون قـلـم گـوهر نگـاری چـون قـلم دین گـسـتـری
در زمـــیــن تـــو آن عـــطـــارد آیـــتـــی در روزگـــارکـز هـنـر وقـت شـرف جــز فـرق کـیـوان نـســپــری
چـون لـسـان الـدهـر و تـاج اصـفـهـان شـد نـام تـوپـــیــش تـــخـــت تـــاجـــداران از هــنــر نـــام آوری
آب و آتــش گــر پــدیـد آیـد بــه دســت امـتــحــانانــدر آن آبـــی چـــو گــوهــر و انــدر آن آتـــش زری
مــعــجــزات تــو شــود آن آب و آتــش زان کــه تــوچـون خـلـیـل و چـون کـلـیـم از آب و آتـش بــگـذری
تـو بــه اخـبــار و بــه تــفـسـیـری امـام بــی بــدلشـاعـری در جـنب فضـلت هسـت کاری سـرسـری
نـیـسـتـی انـدر طـریـق شـعـر گـفـتــن آنـچـنـانـکبــوحــنـیـفـه گـفــت در شــعــری بــرای عــنـصــری
«اندرین یک فن که داری و آن طریق پارسی ستدسـت دسـت تـست کس را نیست بـا تـو داوری »
گــوهــر جــدت اگــر فــخــر آورد بـــر تـــو رواســتبــر زمـیـن نـارد نـتــیـجــه چــرخ چــون تــو گـوهـری
پـیش مـعـنـیهـای تـو مـعـنـی نـمـایـد چـون سـمـرشــرح مــعــنــیـهــای او هـرگــز نــگــردد اســپــری
شــاعـری در پــیـش تــو شـاعـر کـجــا یـارد نـمـودسـاحـری در پـیش مـوسـی چـون نـمـایـد سـامـری
پـیـش بــحـر عـلـم تـو هـر بـحـر چـون جـعـفـر بـودچـه عـجـب گـر بــخـشـدت شـه گـنـج زر جـعـفـری
از بــرای گــوهـر مــعــنـی روی در شــرق و غــربدر جـــهــان عــلــم مــانــا تـــو دگــر اســـکــنــدری
آفـتــاب و مـاه عــلـم آراســتــی زان پــس کـه تــونـــه بـــســـان آفـــتـــاب و مـــه دوان بـــر هــر دری
یک کـرشـمه گـر تـو بـنمایی دگر از چـشـم فـضـلفـکـر جـان بـیـنـی هـمـه بــا چـشـمـهـای عـبـهـری
بـــاش تـــا بـــاغ امــیــد تــو تــمــامــی بـــر دهــداین همه ز آنجـا که حـق تـست چـون من بـی بـری
سـیـد اهـل سـخـن تــو ایـن زمـان چــون سـیـدیعلم و حکمت شد چو شارستـان و تـو چون حیدری
زنـده کــردی تــو از آن تــصــنـیـف نــام عــالــمــیعــمــر ثـــانــی را ز اول زیــن مــعـــانــی رهــبـــری
هر که در گیتـی گسـسـت از ذکـر تـو مذکـور شـدای خــنـک آنـرا کــه تــو ذکــرش در آن جــمـع آوری
یــادگــار از مــردمــان ذکــر نــکــو مــانــد هــمــیچــون تــو از ذکــر نـکـو در عــمـر نـیـکـو مـحــضــری
ذکـرهـای عـنـصـری از مـلـک مـحـمـودی بـهسـتگــر چــه پــیـش مـلــک او دونـســت مـلـک نـوذری
نـیـک گـویـی تـو از مـن بــشـنـونـد آن از تـو هـیـچآفــریـن گـویـم هـمـی نـفــریـن کـنـنـدم بــر ســری
آسـمـان در بــاب مـن بـاز ایـسـتـاد از کـار خـویـشبــر زمـیـن اکـنـون مـرا چــه بــهـتــری چـه بــدتــری
گـر بـگـویـم کـاین گـل شـادیم چـون پـژمـرده شـداز غـم نـرگـس صـفـت گـردی چــو گـل جــامـه دری
مـسـتـمـع بــودنـدی از لـفـظ تـو گـر بــودی جـدایدر مــــیــــان خــــاک و بـــــاد و آب و آتــــش داوری
تـو همی گفتـی که شـعرت دیگران بـر خـویشـتـنبــسـتــه انـد از بــهـر نـامـی ایـن گـروهـی از خـری
جــامــه طــاووس از شــوخــی اگــر پــوشــیـد زاغنـه چــو طـاووسـش بــبــایـد کـردن آن جــلـوه گـری
چـون نـعـیـق زاغ شـد هـمـچـون نـوای عـنـدلـیـبزاغ را زیــبـــد بـــرفــتـــن کــشــتـــی کــبـــک دری
آنـچـه تـو یـک روز دیـدی مـانـدیـدیـم آن بــه عـمـرعـمر ضـایع گشـت ما را کـس نگفـت ای چـون دری
رنــج بـــردی کــشـــت کـــردی آب دادی و بـــردروخـرش خـور و خـوش خـند مگری گرگری بـر ما گری
چــون تــرا بــیـنـیـم گـویـیـم انـدریـن ایـام خـویـشایــنــت دولــتـــیــار مــرد انــدر حـــدیــث شــاعــری
پـیـش جـنـات الـعـلـی آورده ام ام بـیـدی چـو نـالگـر کــنـی عــفــوم شــود آن بــیـد گـلـبــرگ طــریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.