ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خواجه عمید ابراهیم بی علی بن ابراهیم مستوفی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
شـیـفـتــه کـرد مـرا هـنـدوکـی هـمـچـو پــریآنـچــنـان کــز دل عــقــل شــدم جــمـلـه بــری
خوشدلی شوخی چون شاخک نرگس در باغاز در آنــــکـــــه شـــــب و روز درو در نــــگــــری
گـرمـی و تــری در طـبــع هـلـاک شـکـرســتاو هـمـه گــریـم و تــری و چــو تــنـگ شــکــری
گــرمـی و تــری در طــبــع فــزایـد مــســتــیاو همـه چـون شـکـر و می همه گـرمی و تـری
بـی لب و پـر گهر و چشم کشش می خواهمکـه بــوم چـون صـدف و جـزع بـه کـوری و کـری
تـا بـه گوش دلش آن گوهر خـوش می شنویتــا بــه روی لـبــش آن روی نـکـو مـی سـپــری
صــدهـزاران شــکـن از زلـف بــر آن تــوده گـلصــد هــزاران دل از آن هــر دو بــه زیـر و زبــری
دو ســیـه زنـگـی در پــیـش دو شــهـزاده رومدو نـوان نـرگــس بــرطــرف دو گــلـبــرگ طــری
قد چـون سـرو که دیدسـت که روید بـه چـمنآفــتـــاب و شــکــر از ســـر و بـــن غــاتـــفــری
فوطه ای بـر سر آن روی چـو خـورشید که دیدجــمـع بــر تــارک خـورشـیـد سـتــاره سـحــری
کـرده آن زلـف چـو تـاج از بــر آن روی چـو عـاجخـود نـدانـد چـه کـنـد از کـشـی و بـی خـبــری
شـده مـغـرور بــدان حـسـن ز بـی عـاقـبــتـینــه غــم شــادی و انــده نــه بــهـی از بــتــری
بــاز کــردار هــمــی صــیــد کــنــد دیـده و دلچــون خــرامــیــد بــه بـــازار در آن کــبــک دری
گـه بـرین خـنـده زنـد گـاه بـر آن عـشـوه دهـدخـود بـهاری که شـنیدسـت بـدین عشـوه گری
ریـشـخـنـدی بــزنـد زیـن صـفـت و پـس بــرودمــن دوان از پـــس او زار بـــه خــونــابـــه گــری
گــویـم او را کــه مــرا بــاز خــر از غــم گــویــدســیــم داری بـــخــرم ورنــه بــرو ریــش مــری
گــویــم او را کـــه بـــهــای تـــو نــدارم گــویــدگـنـگـی و لـنـگ؟ چــرا شــعــر نـگـویـی نـبــری
بــبــر خــواجــه بــراهــیــم عــلــی ابــراهــیـمتــا تــرا صـلـه دهـد تــا تــو ز خــواجــم بــخــری
آنکه گر فی المثـلش ملک شـود بـحـر و فـلکفـلـک و بــحـر بـه یـک تـن دهـد از بـی خـطـری
آنـکـه نـه چـرخ نـزادسـت و نـه ایـن چــارگـهـریـک پــسـر چــون او در دهـر سـخــی و هـنـری
جـنـیـان ز آنـهـمـه از شـرم نـهـانـنـد کـه هـیچنـه ز خـود چـون تــو بــدیـدنـد نـه انـدر بــشـری
بــنـده لـطــف و عـطــای او انـســی و جــنـیچـــاکــر طــبـــع ســخــای او بـــحــری و بـــری
در کـف و فـکـرت او بـخـشـش و عـلـم عـلـویدر دل و ســـیــرت او قـــوت و عـــدل عـــمـــری
چـون صـخـاورزی صـد گـنـج جـهـان پــر درمـیچـون سـخـن گـویـی صـد بــحـر خـرد پــر درری
شـجــر و مـاه و گـهـر نـیـز نـخـوانـمـت از آنـکاز کـف و چـهـره و زیـب از هـمـه زیـبــنـده تــری
سـال تـا سـال دهـد بــار بــه یـک بــار درخـتتــو بــه هـر مـجـلـس هـر روز درخـتــی بــبــری
قمر از شـمس شـود نقصـان وز روی تـو چـونشـمس نقـصـان شـود از بـهر چـه گـویم قـمری
خــانـه خــورد ز صــد گــوهـر روشــن نــشــودروشـنـی عـالـم از تــســت چــه جــای گـهـری
رادمـردی کـه هـمـی کـوشـد بـا خـود بـه نـیازمــددی او را از بـــخــشــش و از کــف ظــفــری
ارغـوان رنگـی لـیکـن بـه همـه جـا کـه رسـیزعــفــران وار غــم از طــبــع جــهـانــی بــبــری
ز آسـمـان مـهـتـری از هـمـت و پـاکـیـزه دلـیوز خــرد بــهـتــری از دانــش و نــیـکــو ســیـری
سـوخـتـی دشمن خـود را ز تـف آتـش خـشمگر بـهشـتـی بـه چـه در قهر عدو چـون سـقری
ای که چون چرخ جهانگرد و بـه دل محتشمیوی که چون مهر عطابـخش و بـه کف مشتهری
زین بـلندی بـه سوی بـستـان چـون رای کنیغــم و شــادی دو کــس گــردی گـویـی قــدری
از کـف جـودش حـاصـل شـده طـبــع جــبــریوز پـــی جـــبـــرش بـــاطــل شــده رای قــدری
ای کـه چـون بـاد بـه عـالم ز لـطـافـت عـلمیوی که چـون ابـر بـه گیتـی ز سـخـاوت سـمری
پـدرت بــود سـخـی تـر ز هـمـه لـشـگـر شـاهتــــو ز کـــف دایـــم و در ورزش رســـم پــــدری
زنده مـاندسـت ز تـو رسـم پـدر در همـه حـالایــن چــنــیــن بـــاد کــردن پـــدران را پــســری
قـصــد درگـاه تــو زان کـردم تــا از ســر لـطـفدر چــو مــن شــاعــر از دیـده حــرمــت نـگــری
قـصـبـی خـواهم و دراعـه نخـواهم زر و سـیمزان که ناید به سر این دو هر دو به پانصد بدری
ور تـو شـاهـانـه مـرا هم بـه گـدا خـوانـی مـنسـیـم نـســتــانـمـت ار حــاجــب زریـن کـمـری
نـه نـه از طـیبـت بـنـده سـت هـم از روی نـیازچـه بـرهنه سـت که نسـتـد ز کسـی آسـتـری
ز آنت گفتـم که همی دانم کز خوش سخـنیشــکـری والـلـه در طــبــع و بــه لـذت شــکـری
هـمـه لـطـفـی و هـمـه هـمـتـی و پــاک خـردچـون تـو ممدوحـی و من جـای دگر اینت خـری
من سـوی درگـهت از بـهر صـلت جـسـتـن تـوسـسـت پـایی نکنم ار تـو کنی سـخـت سـری
هـمـه از کـور هـمـی سـرمـه بـینـش خـواهـمهــمــه از هــیــز هــمــی جــویـم داروی غــری
شـکـرلـلـه کـه تــرا یـافـتــم ای بــحــر سـخــااز تــو صــلــت ز مـن اشــعــار بــه الــفــاظ دری
اثـری نـیـک بــمـانـیـم پـس از خـود بـه جـهـانســخــت زیــبـــا بـــود از مــردم نــیــکــو اثـــری
تـــا بـــه از مــاه بـــود در شـــرف قــدر زحـــلتـــا بـــه از دیـــو در عـــمـــل و چـــهـــره پـــری
بــاد چـنـدانـت بــقـا تــا تــو بــهـر دفـتــر عـمـرصــدهــزاران مــه نــوروز و رجــب بــر شــمــری
بـــارور بـــاد هــمــه شــاخ تــو در بـــاغ بـــقــازان کـه در بـاغ عـطـا سـخـت بـه آیین شـجـریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.