ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح بهرامشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
گـــر درخــــت صـــف زده لـــشـــکـــر دیـــو و پــــریمـلـک سـلـیمـان تـراسـت گـم مـکـن انگـشـتـری
پــرده خــوبـــی بـــســاز امــشــب و بــیــرون خــرامزهــره زهــره بـــســوز زان رخ چــون مــشــتــری
از پــــی مـــوی تـــو شـــد بــــر ســـر کـــوی خـــرددیــده اســـلــامــیــان ســـجـــده گـــه کـــافـــری
کـــفـــر مــمــکـــن شـــدی در ســـر زلــفـــیــن تـــوگــر بـــنــکــردی لــبـــت دعــوی پـــیــغــمــبـــری
عـشــق تــو آورد خــوی خــســتــن بــی مـرهـمـیهــجـــر تـــو آورد رســـم کــشــتـــن بـــی داوری
هــجــر تــو مــانــنــد وصــل هـســت روا بــهـر آنــکبـــر ســـر بـــازار نــیــز کـــور بـــود مـــشـــتـــری
صــلـح جــدا کــن ز جــنـگ زان کــه نـه نـیـکــو بــوددســـتـــگــه شـــیــشـــه گــر پـــایــگــه گـــازری
عــقـل در دل بــکـوفـت عــشــق تــو گـفـت انـدر آیصــدر ســرای آن تــســت گـر بــه حــرم نـنـگـری
عـشـق تــو هـمـچــون فـلـک خــرمـن شـادی بــدادصــد کـس را یـک قــقـیـز یـک کـس را صــد گـری
بــاشــم گــســتــاخ وار بــا تــو کــه لــاشــی کــنــدصــد گــنــه ایــن ســـری یــک نــظــر آن ســـری
چـشـم تـو هـر دم بــه طـعـن گـویـد بــا چـشـم مـنمـهـره بــدسـت تــو بــود کـم زده ای خــون گـری
حــســن تـــو جــاویــد بـــاد تـــا کــه ز ســودای تــوطـب سـنـایـی بــه شـعـر خــتــم کـنـد شـاعـری
چـــون تـــو ز دل بـــرنـــخـــورد بــــاری بـــر آب کـــارخــدمـت خـسـرو گـزیـن تــا تــو ز خـود بــرخـوری
خــســرو خــســرو نـســب ســلـطـان بــهـرامـشـاهآنـکـه چـو بــهـرام هـسـت خـاک درش مـشـتـری
هــســت ســنــایــی بـــه شــعــر بـــنــده درگــاه اوزان کــه مــر او راســت بــس خــوی ثــنـا پــروری
***
ای دل ار خـواهـی کـه یـابـی رسـتـگـاری آن سـریچــون نـســازی فــقــر را نـعــل از کـلـاه ســروری
جـانـت انـدر راه مـعـنـی یـک قـدم نـنـهـد بــه صـدقتـــا نـــســـازی راه را از دزد بــــاطـــن رهـــبـــری
هــر زیــادت کــان نــدارد بــر رخــان تــوقــیــع شــرعآن زیــادت در جــهــان عــدل بــیــنــی کــمــتــری
مــرد زی در راه دیــن بـــا رنــگ رعــنــایــی مــســازســعــتــری از نـنـگ هـر نـامـرد گـردد ســعـتــری
هـمـچـو گـل تـر دامـنـی بـاشـی کـه رویـی در بـهـاردیـده در ســرمـاگـشــا گـر بــاغ دیـن را عـبــهـری
بــــا دم ســـرد و هـــوای گـــرم کـــی گـــردد بـــدنبــیـد و آتــش نــیـک نــایـد صــنــعــت آهـنــگــری
چـیست چـندین آب و گل را سروری کردن بـه حرصآب و گـل خــود مـر تــرا بــسـتــه مـیـان در داوری
بـلـعـجـب کـاریسـت چـون تـو بـنـگـری از روی عـقـلچـون تـو انـدر آشـنـایـی عـقـل و دیـن در کـافـری
خــلـق عـالـم گـر ز حــکـمـت ظـاهـرت گـویـنـد مـدحهان مـگـر خـود را بـه نـادانی مـسـلـم نـشـمـری
مـثـلـه کـردی بــهـر بــدنـی پـیـش هـر دون اخـتـریمـثـلـه بـودن بـهـر بـدنـی هـسـت از دون اخـتـری
راسـت چـون بــکـری بـود کـو داده عـذره را ز دسـتآب شــهــوت مــی بـــبـــردش آبـــروی دخــتــری
آن شبـی کش عرس بـاشد خلق ازو بـا نای و کوسمــادرش خــنــدان و او زان شــرم در رســواگــری
تـنـگـدسـتـی را همـی گـر مـدبـری خـوانـی ز جـهلوای از آن اقــبــال تــو وی مـرحــبــا زیـن مـدبــری
از خـجـالـت پــیـش دیـن گـسـتـاخ نـتـوانـد گـذشـتهـر دلــی کــو کــرد ســلــطــان هـوا را چــاکــری
گـر چـه این مـعـشـوق رعـنـا خـوبـروی و دلـبـرسـتچـون سـنـایی دل از آن سـوی تـو افـتـد دل بـری
نـفــس را انــدر گــرفــت و خــوردن هـر رنـگ و بــویای بــرادر نـیـسـت جــز فـعـل سـگ و رای خــری
شــیـر نـر بــوســد بــه حــرمـت مـرد قــانـع را قــدمپـیـره سـگ خـایـد بــه دنـدان پــای مـرد هـر دری
سـلـسـبــیـل از بــهـر جــان تــشـنـگـان دارد خـدایخـرقـه پــوشـان را بــود آنـجــا مـسـلـم عـبــقـری
مـی چــه خـواهـی خـوبــتــر زیـن از مـیـان هـر دوانصـدره آنجـا سـندسـی و جـبـه اینجـا شـشـتـری
آنـچــه ایـنـجــا مـانـد خــواهـد چــنـد پــویـی گـرد آنگـرد آن گـردار خــردمـنـدی کـه آن بــا خــود بــری
هـر کـرا خـشـنـود تـن دیـن هـسـت نـاخـشـنـود ازومـقــبــلـا مـردا کـه دو مـعــشــوق را در بــر گـری
مــاه کــنـعــان تــا بــه یـک مـنـزل بــهـا هـجــده درممــنــزل دیـگــر بــدیـن و دل بــیــابــد مــشــتــری
گــر تــوانـگــر مـیـری و مـفــلــس زیـی در روز چــنـدبـه کـه خـوانندت غـنی اینجـا و تـو مفـلـس مـری
مـر امـل را پــای بــشــکـن از اجــل مـنـدیـش هـیـچمـر طـمـع را پـر بـکـن تـا هـر کـجـا خـواهـی پـری
ایـن دو پــیـمـانـه کــه گـردانـســت دایـم بــر ســرتهـردو بــی آرام و تــو کـاری گـرفـتــه ســرســری
گــر چــه عــمــر نــوح یـابــی انــدریـن خــطــه فــنــاتــا بــجـنـبــی کـرده بــاشـد از تــو آثــار اسـپــری
زین جـهـان خـود جـز دریغـا هـیـچ کـس چـیزی نـبـردزیـن جــهـان آزرده مـیـری گـر هـمـه اســکـنـدری
لـافـت از زورسـت و زر پـیـوسـتـه دیـدی تـا چـه کـردزور بـــا عــاد قــوی تــرکــیــب و زر بــا ســامــری
گـر هـمـی خـواهی کـه پـوسـیده نـگـردی در هوسخــانـه پــرداز از کــره خــاکــی و چــرخ چــنـبــری
عـالـمـی دیـگـر گـزین کـاین جـا نـیـابـی هـم نـفـسکــو ز عـــلــت تـــیــرگــی دارد ز آفـــت ابـــتـــری
انـدریـن عــالــم نـیـابــی مــحــرمــی مــر جــانـت راجــز صـفـای احــمـدی و جــز ســخــای حــیـدری
ای هـوا بــر دل نــشــانــده چــیـســت از لــابــرالــاهوالــلــه را یـک دم ز الــا الــلـه هـرگــز بــر خــوری
آنــچــه لــا رد کــرد تــا دل بــر نــتــابــی زان هــمــهخـفـتـه ای تـو هـان بــده انـصـاف گـر دیـن پـروری
گــر هــوای نــفــس جــویــی از در دیــن در مــیــاییــا بــراهــیــمــی مــســلــم بـــاشــدت یــا آزری
تـیـغ تــحـقـیـق از نـیـام امـتــحـان چـون بــر کـشـیهـم بـبـیـنـی حـال خـود را مـهـره ای یـا گـوهـری
خــاک از انـصـاف دادن ایـن چــنـیـن شــد مـحــتــرمتـیـغ نـفـرین خـورد بـر سـر آتـش از مـسـتـکـبـری
بــا عــقــاب تــیــز چــنــگ و بــا هــمــای خــوب پــرابــلـهـی بــاشــد کـه رقـاصــی کـنـد کـبــک دری
مـر مـخـالـف را جـهـیدن هـسـت بـا او هـمـچـنـانـکبــا عـصـای مـوسـوی خـود اسـب تــازد سـامـری
بــــی چـــراغ شـــرع رفـــتــــن در ره دیـــن کـــوروارهمچـنان بـاشـد کـه بـی خـورشـید کـردن گـازری
همچـو «لا» بـر بـند و بـگشـا گر همی دعـوی کـنیهـم مــیـان و هـم زبــان را تــا زالــلــه بــرخــوری
رنـج کـش بــاش ای بـرادر هـمـچـو خـار از بـهـر آنـکزود پــژمــرده شــود در دســت گــلــبـــرگ طــری
بـــود نــوشـــروان عـــادل کــافــری در عــهــد خـــودداد دادی بـــــاز هــــر مــــظـــــلـــــوم را از داوری
شـاد بـاش ای مـهـتـری کـز فـضـل تـو در نـیم شـبکــور مــادرزاد خــوانــد نــقــش بــر انـگــشــتــری
چـــاکـــران دولــتـــت را گــر دهــی یــک روز عـــرضایـن غـریـب مـمـتـحـن را انـدر آن صـف بـشـمـری
***
ای ســنـایـی بــی کـلـه شــو گـرت بــایـد ســروریزانـک نـزد بــخــردان تــا بــا کـلـاهـی بــی سـری
در مـــیــان گـــردنـــان آیــی کـــلـــاه از ســـر بـــنــهتـا ازیـن مـیـدان مـردان بــو کـه سـر بـیـرون بــری
ور نـــه در ره ســـرفـــرازانـــنـــد کـــز تــــیـــغ اجـــلهـم کـلـاه از سـرت بـربـایـنـد هـم سـر بـر سـری
عـالـمـی پــر لـشـکـر دیـوسـت و سـلـطـان تـو دیـنزان سـلـطـان بـاش و مـندیش از بـروت لـشـگـری
دیـن حــسـیـن تــسـت آز و آرزو خـوک و سـگـسـتتشنه این را می کشی و آن هر دو را می پروری
بـر یزید و شـمـر مـلـعـون چـون همـی لـعـنـت کـنیچـون حـسـین خـویـش را شـمـر و یـزیـد دیـگـری
عـقـل و جـان آن جـهـانـی را رعـیـت شـو چـو شـرعزان کـه دیوانه سـت و مـرده عـاقـل و جـان ایدری
چـشـمـه حـیـوانـت بــایـد خـاک ره شـو چـون خـضـرهـر دو نـبـود مـر تـرا بــا چـشـمـه یـا اسـکـنـدری
گـرد جـعـفـر گـرد گـر دیـن جـعـفـری جـویـی هـمـیزان کـه نبـود هر دو هم دینار و هم دین جـعـفـری
چـون تـو دادی دیـن بـه دنـیـا در ره دیـن کـی کـنـنـدپــنـج حـس و هـفـت اعـضـا مـر تــرا فـرمـانـبــری
تــا ســلــیـمــان وار خــاتــم بــاز نــســتــانـی ز دیـوکــی تـــرا فــرمــان بـــرد دام و دد و دیــو و پـــری
بــی پــدر فــرزنـدی لــاهـوت بــایـد چــون مــســیـحهـر کـه زو بـرگـشـت بــا نـاسـوت یـابــد دخـتـری
اخــتــر نــیــکــوت بـــایــد بــر ســپــهــر دیــن بــرآیزان کــه انــدر دور او طــالــع بــود نـیـک اخــتــری
بـــاز خــر خــود را ز خــود زیــرا کــه نــبـــود تــا ابـــدتـا تـو خـود را مشـتـری بـاشی تـرا دین مشتـری
چـون تــرا دیـن مـشـتـری شـد مـشـتـری گـویـد تـراکــای جــهـان را دیـدن روی تــو فــال مــشــتــری
چـون بـدین بـاقـی شـدی بـیش از فـنا مندیش هیچزهـــره دارد گـــرد کــــوثــــروار گـــردد ابــــتــــری
چـو تــو «لـا» را کـهـتــری کـردی پــس از دیـوان امـرجـز تـو ز «الا الله » کـه خـواهد یافـت امر مهتـری
چــون در خــیـبــر بــجــز حــیـدر نـکــنــد از بــعــد آنخــانــه دیـن را کــه دانــد کــرد جــز حــیــدر دری
عــقــل و دیـن و مـلـک و دولـت بــایـد ار نـی روزگـارکی دهد هر خـوک و خـر را ره بـه قـصـر قـیصـری
انــدریـن ره صــد هــزار ابــلــیـس آدم روی هــســتتـــا هــر آدم روی را زنـــهـــار کآدم نـــشـــمـــری
غـول را از خـضـر نـشـنـاسـی هـمـی در تـیه جـهـلزان هـمـی از رهـبـران جـویی هـمـیشـه رهـبـری
بــرتــر آی از طــبــع و نـفـس و عــقـل ابــراهـیـم وارتــــا بــــدانـــی نـــقـــشـــهـــای ایـــزدی از آزری
از دو چـشـم راسـت بـین هرگز نخـیزد کبـر و شـرکشــرک مـرد از احــولـی دان کـبــر مـرد از اعـوری
در بـهـار چـیـن دو یـابـی در بـهـار دیـن یـکـی اسـتحــمــلــه بــاز خــشــیــن و خــنــده کــبــک دری
پــادشــاهـی از یـکـی گـفـتــن بــه دســت آیـد تــراکز دو گفـتـن نیسـت در انگشـت جـم انگشـتـری
گـر چــه در «الـلـه اکـبــر» گـفـتــنـی تــا بــا خــودیبـــنــده کــبـــری نــه بــنــده پــادشــاه اکــبـــری
آفــتــاب دیــن بــرون از گــنــبـــد نــیــلــوفــریــســتپــر بــر آر از داد و دانــش بــو کــزو بــیــرون پــری
ورنـــه هـــرگـــز کـــی تــــوان کـــرد آفـــتــــاب راه رااز فـــرود گـــنــبـــد نــیــلـــوفـــری نــیــلـــوفـــری
از درون خـود طـلـب چـیزی کـه در تـو گـم شـدسـتآنــچــه در بـــنــد گــم کــردی مــجــو از بـــر دری
روی گــــرد آلــــود بـــــرزی او کــــه بـــــر درگــــاه اوآبــــروی خـــود بــــری گـــر آب روی خـــود بـــری
در صـــف مـــردان مـــیــدان چـــون تـــوانــی آمـــدنتــــا تــــو در زنــــدان خــــاک و بــــاد و آب و آذری
خـــاک و بـــاد و آب و آذر چـــار پـــاره نـــعـــل ســـازتـا چـنان چـو هفـت کـشـور نه فـلـک را بـسـپـری
نـام مـردی کـی نـشــیـنـد بــر تــو تــا از روی طـمـعچــون زنــان در زیــر ایـن نــیـلــاب کــرده چــادری
جـسـم و جـان را همچـو مریم روزه فرمای از سـحـرتــا در آیـد عـیـسـی یـک روزه در دیـن گـسـتــری
تــا بــشـد نـفـس ســخــنـگـوی تــو در درس هـوسای شـگـفـتـی تـو گـر از اصـلاح منطـق بـر خـوری
دین چه باشد جز قیامت پس تو خامش باش از آنکدر قــیـامـت بــی زبــانـان را زبــان بــاشــد جــری
ایـن زبــان از بــن بــبــر تــا فــاش نــکــنــد بــیـهــدهسـرسـر عـاشـقـان در پـیش مسـتـی سـرسـری
کـم نـخــواهـد بــود چــون دفــتــر ســیـه رویـی تــراتـا بـه جـان خـامه هوس را کـرد خـواهی دفـتـری
زان فصـاحـتـها چـه سـودش بـود چـون اکنون ز حـق«اخـسئوافـیـهـا» شـنـیـد انـدر جـهـنـم بــحـتــری
شــاعــری بــگــذار و گــرد شــرع گــرد از بــهـر آنـکشـرعـت آرد در تــواضـع شـعـر در مـسـتــکـبــری
خـود گرفتـم سـاحـری شـد شـاعریت ای هرزه گویچـیست جـز «لا یفلح الساحـر» نتـیجـه ساحـری
رمــز بـــی غــمــزســت تــاویــلــات نــطــق انــبــیــاغـمـز بـی رمـزسـت تـخـییلـات شـعـر و شـاعـری
هرگـز انـدر طـبـع یک شـاعـر نـبـینی حـذق و صـدقجـــز گـــدایــی و دروغ مـــنــکـــری و مــنــکـــری
هــر کــجــا ز زلــف ایـازی دیـد خــواهـی در جــهــانعـشـق بـر مـحـمـود بـینی گـپ زدن بـر عـنصـری
فـتــنـه شـد شـعـر تــو چـون گـوسـالـه زریـن یـکـی«لـامسـاس » آواز در ده در جـهان چـون سـامری
کـی پــذیـرد گـر چـه تــشـنـه گـردد از هـر ابــتــر آبهـر کــرا هـمـت کــنـد در بــاغ جــانـش کــوثــری
یـــــاوری ز آزاد مــــــردان جــــــوی زیـــــرا مـــــرد رااز کــســی کــو یـار خــود بــاشــد نــیـایـد یـاوری
همـچـو آبـند این گـره مـندیش ازیشـان گـاه خـشـمکآبــرا از بــاد بــاشــد نــه ز خــود جــوشــن دری
هـمـچـنـیـن تـا خـویـشـتـن داری هـمـی زی مـردوارطـمـع را گـو زهر خـنـد و حـرص را گـو خـون گـری
شـاد بـادی همـچـنین هر جـا کـه بـاشـی مرد بـاشمر زغـن را بـخـش سـالـی مـادگـی سـالـی نری
جــاه و جــان و نــان و ایـمــان نــنــگــری داد و دهـدپـس مگو سـلطـان و سـلطـان تـنگـری گو تـنگری
چـنـد گـویـی گـرد سـلـطـان گـرد تــا مـقـبــل شـویرو تــو و اقــبــال ســلـطــان مـا و دیـن و مـدبــری
حـرص و شـهوت خـواجـگـان را شـاه و ما را بـنده اندبــنــگــر انــدر مــا و ایـشــان گــرت نــایـد بــاوری
پــس تـو گـویـی ایـن گـره چـاکـری کـن چـون کـنـنـدبــنــدگــان بــنــدگــان را پــادشــاهــان چــاکــری
کـیسـت سـلطـان؟ آنکـه هسـت اندر نفـاذ حـکـم اوخـنـجـر آهـنـجـانـش بــحـری نـاوک انـدازان بــری
تــو هـمـی لـافـی کـه هـی مـن پــادشــاه کـشـورمپــادشــاه خــود نـه ای چــون پــادشـاه کـشـوری
در سـری کـانجـا خـرد بـاید همـه کـبـرسـت و ظـلـمبــا چـنـیـن سـر مـرد افـسـاری نـه مـرد افـسـری
ای بـه تـرک دین بـه گفـتـن از سـر تـرکـی و خـشـمدل بــســان چــشــم تــرکـان کـرده از گـنـد آوری
هـمـچـنـین تـرکـی همـی کـن تـا بـه هـر دم نـابـغـهگـویـد انـدر مـغــز تــاریـک تــو کــای کــافــر فــری
بــاش تــا چـون چـشـم تــرکـان تــنـگ گـردد گـور تـوگر چـه خـود را کور سـازی در مسـافـت صـد کری
هــفــت کــشــور دارد او مــن یـک دری از عــافــیـتهـفـت کـشــور گـو تــرا بــگـذار بــا مـن یـک دری
ای دریــده یـوســفــان را پــوســتــیــن از راه ظــلــمبــاش تــا گـرگـی شـوی و پــوسـتـیـن خـود دری
بـــر تـــو هــم آبـــی بـــرانـــنـــد از اثـــیــر دوزخـــیاز تــو هــم گــردی بــرآرنــد ار مــحــیـط اغــبــری
تــو چــو مـوش از حــرص دنـیـا گـربــه فــرزنـد خــوارگـربــه را بــر مـوش کـی بــودســت مـهـر مـادری
ای گــلــوی تــو بـــریــده از گــلــو یــک ره بـــپـــرسکـای گـلـو بـا مـن بـگـو تـو خـنـجـری یـا حـنـجـری
قـابــل فـیـض خــرد چــون نـفـس کـلـی کـرد از آنـکاز خـــرد در نــفــع خـــیــری دایــم و دفــع شــری
پــوسـتــیـن در گـلـخــنـی انـدر کـشـیـد ارکـان و تــوعـشـقـبـازی در گـرفـتـی بـا وی و هـم بـسـتـری
سـیـم سـیمـای تـو بـرده سـیمـبـر خـوانـی ز جـهـلسـیـمـبـر را از سـر شـهـوت مـگـو سـیمـین بـری
بــی خــرد گــرکــان زر داری چــو خــاک انــدر رهـیبــا خــرد گــر خــاک ره داری چــو کــان انـدر زری
از خــرد پــر داشـت عـیـســا زان شـد انـدر آسـمـانور خــرش را نـیـم پــر بــودی نـمــانـدی در خــری
اشــتــر ار اهـل خــرد بــودی دریـن نـیـلــی خــراسکــار او بــودی بــه جــای اشــتــری روغــن گــری
چــیـســت جــز قــرآن رســنـهـای الــاهـی مــر تــراتــا تــو انــدر چــاه حــیـوانــی و شــهـوانــی دری
بـــا رســنــهــای الــاهــی چــرخــهــا گــردان و تـــوتــن زده در چـاه و کـوهـی بــر سـر کـاهـی بــری
چــون رســنـهـای الــهـی را گــذر بــر چــنـبــرســتپـس تـو گر مرد رسـن جـویی چـرا چـون عـرعـری
از بــرای او چــو چــنــبــر پــای بــر ســر نــه یــکــیکـاین چـنـین کـردنـد مـردان آن رسـن را چـنـبـری
تـا بـه خـشـم و شـهـوتـی بـر مـنـبـر انـدر کـوی دینبــر سـر داری اگـر چــه سـوی خـود بــر مـنـبــری
هر دو گیتـی را نظام از راسـتـی دان زان که هسـتراســتــی مــیـخ و طــنــاب خــیـمــه نـیـلــوفــری
هــیــچ رونــق بـــود انــدر دیــن و مــلــت تــا نــبــودذوالــفــقــار حـــیــدری را یــار دســـت حـــیــدری
راســتــی انــدر مــیـان داوری شــرطــســت از آنـکچـــون الـــف زو دور شـــد دوری بـــود نـــه داوری
زاء زهــدت کـــرد بـــا نــون نــفـــاق و حـــاء حـــرصتــــا نـــمـــودی زهـــد بــــوذر بــــهـــر زر نـــوذری
ز پـــی رد و قـــبـــول عـــامــه خـــود را خـــر مــکــنزان کـه کـار عـامـه نـبــود جـز خـری یـا خـر خـری
گــــاو را دارنـــد بــــاور در خــــدایـــی عــــامــــیـــاننــوح را بـــاور نـــدارنــد از پـــی پـــیــغـــمـــبـــری
ای ســنـایـی عـرضـه کـری جــوهـری کـز مـرتــبــتاو تـــوانــد کـــرد مــرجـــان عـــرض را جـــوهــری
چـشـم ازین جـوهـر همـی بـرداشـت نـتـوان از بـهـاکآنکه بی چشمست بـفروشد به یک جو جوهری
***
از خـــانــه بـــرون رفــتـــم مــن دوش بـــه نــادانــیتـو قـصـه مـن بـشـنـو تـا چـون بـه عـجـب مـانـی
از کــــوه فــــرود آمــــد زیـــن پــــیـــری نــــورانــــیپــیـداش مـســلـمـانـی در عــرصــه بــلــســانـی
چــون دیــد مــرا گــفــت او داری ســر مــهــمــانــیگفـتـم که بـلی دارم بـی سـسـتـی و کـسـلانی
گــفــتــا کــه هـلــاهـیـن رو گــر بــر ســر پــیـمـانـیدانــم کــه مــرا زیـن پــس نــومــیــد نــگــردانــی
رفـتــم بــه ســرایـی خــوش پــالـیـزه و سـلـطـانـینــه عــیــب ز هــمــســایـه نــه بــیـم ز ویــرانــی
در وی نــــفــــری دیــــدم پــــیـــران خــــرابــــاتــــیقــومـی هـمـه قــلــاشــان چــون دیـو بــیـابــانـی
مـعـروف بــه بـی سـیـمـی مـشـهـور بـه بـی نـانـیهـمــچــون الــف کــوفــی از عــوری و عــریـانــی
ایــن بـــاخـــتـــه دراعـــه و آن بـــاخـــتـــه بـــارانــیاین گـفـتـه کـه بـتـانی وان گـفـتـه کـه نـسـتـانی
مـی گـفـت یـکـی رسـتــم زان ظـلـمـت نـفـسـانـیمـی گـفـت یـکـی دیـگـر مـا «اعـظـم بـرهـانـی »
ایـن گـفـت «انـا الـاول » کـس نـیـســت مـرا ثــانـیو آن گـفـت «انـا آلـاخــر» تــا خــلـق شـود فـانـی
مــانــدم مــتـــحـــیــر مــن زان حـــال ز حـــیــرانــیگـفـتـم کـه چـو قـومـنـد این ای خـواجـه روحـانی
گــفــت: اهـل خــرابــاتــنــد ایـن قــوم نـمــی دانـیآنــهـا کــه تــو ایـشــان را قــلــاش هـمــی دانـی
هـان تــا نــکــنــی انــکــار گــر بــر ســر پــیـمــانــیکـایـشـان هـذیـان گـویـنـد از مـسـتــی و نـادانـی
ار ایـن گــنــهــی مــنــکــر در مــذهــب ایــشــانــیبــایـد کـه تــو ایـن اســار از خــلـق بــپــوشــانـی
زنــهـار از ایـن مــعــنــی بــر خــلــق ســخــنــرانــیپــنــدار کــه نــشــنـیـدی انــدر حــد نــســیـانـی
ای آنـکــه ز قــلــاشــی بــر خــلــق تــو تــرســانـیدر زهــد عــبــادت آر چــون بــوذر و ســلــمــانــی
در خــدمــت ایــن مــردم تــا تــن بـــه نــرنــجــانــیحـقـا کـه تــو بــر هـیـچــی چــون زاهـد او ثــانـی
چـــون شــاد نــبـــاشــم مــن از رحــمــت یــزدانــیدیــدار چـــنــیــن قــومــی دارد بـــه مــن ارزانــی
تـــا دیــد ســـنــایــی را در مـــجـــلـــس روحـــانــیبــا دسـت بــه دسـت او زیـن زهـد بـه سـامـانـی
امــروز بـــدانــســت او کــان صــدر مــســلــمــانــیچـون گفت ز بـی خویشی سبـحانی و سبـحانیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.