ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در نکوهش بزرگان زمان و مدح بونصر احمد سعید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
تــا کـی ایـن لـاف در سـخــن رانـیتـا کـی ایـن بـیهـده ثـنـا خـوانـی
گــه بــریـن بــی هــنــر هـنــر ورزیگـه بـر آن بـی گـهر درافـشـانـی
بــا چــنـیـن مـهـتــران بــی مـعـنـیاز سـبــکـســاری و گـرانـجــانـی
همه سـاسـی نهاد و مفلس طـبـعبــاز در سـر فـضـول ســاسـانـی
خـویشـتـن را هـمـه بـری شـمـرنـدلـیـک در دل فـعـال شــیـطــانـی
نیسـت از جـمـع مـالـشـان کـس راحــاصــل نـقـد جــز پــریـشــانـی
آبـــشــان در ســبـــوی عــاریــتــینـانـشــان بــر طـبــق گـروگـانـی
هـیچ شـاعـر نـخـورد از صـلـه شـاناز پــس شـعـر جـز پـشـیـمـانـی
بــر ســر خــوان هـر یـک انـدر سـوراز دل شــاعــریـســت بــریـانــی
چـون حـقـیـقـت نـگـه کـنـی بـاشـدبـه فـزون گشـتـن و بـه نقصـانی
صـلـه شـان هـمـچـو روز تـیر مـهـیوعده شان چون شب زمستانی
بـــاز ایــن خــواجــه زاده بــی بــرگآنــهـمــه لــاف و لــام لــامــانـی
غـلـط شـاعـران بــه جـامـه و ریـشوز درون صــــد هـــزار ویـــرانـــی
ریــشــک و حــالــک ثـــنــاجـــویــیکـبــرک و عـجــبــک زبــان دانـی
نــه در آن مــعــده ریـزه ای مــانــدهنـه در آن دیـده قـطـره ای ثــانـی
زشــت بـــاشــد بـــر خــردمــنــداننـــام بــــوران و نـــان بـــورانـــی
داشــتــه مــر جــدش دهــی روزیدر ســـر او فــضــول دهــقــانــی
اف ازیــن مـــهـــتـــران ســـیـــل آورتـف بــریـن خـواجـگـان کـهـدانـی
از چـه شـان گـاه شـعـر بـسـتـایـیوز چـه در پـیششان سخن رانی
رفـت هـنـگـام شـاعـری و ســخــنروز شـوخــیـسـت وقـت نـادانـی
نــه قــفــا خــواری و نـه بــدگــویـیشـاعـر و فـاضـل و بــســامـانـی
نــزد خــورشــیـد فــضــل گــردونـیپــیـش مـهـتــاب طـبــع کـتــانـی
ریــش گــاوی نــه ای خــردمــنــدیکـافـری نـیسـتـی مـسـلـمـانـی
اصــل جــدی نــه مــعــدن هــزلــیکـان حـمـدی نـه مـرد حـمـدانـی
خـود گرفـتـم که این همه هسـتـیچـکـنی چـون نـه ای خـراسـانی
فـقه و تـفـسـیر خـوان و نحـو و ادبتــا بـــیــابـــی رضــای یــزدانــی
چـه هـمـه روز بــهـر مـشـتــی دونژاژ خــایـی و ریـش جــنــبــانــی
مـدح هـر کـس مـگـو بــه دشــواریچـون نیابـی ز کـس تـن آسـانی
جـز کـه بـونـصـر احـمـدبــن سـعـیـدآن چـو نصـرت بـه مدحـت ارزانی
گـر همی شـعـر خـوانی از پـی نانتــا بــگــویـم اگــر نــمــی دانــی
آنـکـه هـســت از کـفـایـت و دانـشدر خـور جـاه و صـدر سـلـطـانـی
کآنـچـه عـاقـل نـخـواهد از پـی نـانسـر درون سـوی و آن میان رانی
ابـرو شمسی که از سـخـاش نمانددر دریـــــایــــی و زر کـــــانـــــی
مـــهـــتـــران بـــهــر آبـــرو روبـــنـــدخــاک درگـاه او بــه پــیـشــانـی
زنـده از سـیرتـش سـخـا چـو نـانـکجــســمـهـا از عـروق شـریـانـی
در دمــــاغ و جــــگــــر بــــدو زنـــدهروح طــبــعـی و روح نـفـســانـی
نــزد یــک اخـــتـــراع او مــنــســـوخمــایــه کــتـــبـــهــای یــونــانــی
کـی روا بــاشــد از کــف و خــردشدر زمـــانــه و بـــاد و نـــالـــانــی
ای که بی سعی ذات و پنج حواسکـــار فـــرمـــای چـــار ارکـــانــی
وقـت بــخـشـش حـیـات درویـشـیگـاه طــاعــت هـلـاک خــذلـانـی
هـمــه زیـب بــهــشــت را شــایـیهـمــه نــور ســپــهـر را مــانــی
چــون تــو مـمـدوح و مـن بــر دونـاناینت بـی خـردگی و کـشـخـانی
هـیـچ احــســان نـدیـدم از یـک تــنور چـه کردم بـه شـعر حـسـانی
جــــــز بــــــرادرت داد در صـــــد روزبـهـر هشـتـاد بـیت چـل شـانـی
گــوهــر رســـتـــه کــرده یــک دریــاشــد بــدو مــهـره ایـنـت ارزانـی
هــم تـــو دانــی و هــم بـــرادر تـــوکـه نـبـود آن قـصـیده چـل گـانی
این چـنین فـعـل بـا چـو مـن شـاعـرنـیسـت حـکـمـی نـه نیز دیوانی
از چـنـان شـعـر مـن چـنین مـحـرومای عـزیـز ایـنـت نـامـسـلـمـانـی
بـخت بد را چه حیله گر چه به شعرسـخـنـم شـد بــه قـدر کـیـوانـی
کــه بــه هـر لـحــظــه بــهـر دراعــهپــیـرهـن را کــنــم چــو بــارانــی
در چــنـیـن وقــت بــا زنـان بــه کــارمــن و اطـــراف دوک گــرگــانــی
بـاقـیـی هـسـت زان صـلـه بـه رویدانـم از روی فـضـل بــســتــانـی
ور تــغــافــل کــنـی دریـن مــعــنـیاز در صـــــدهـــــزار تـــــاوانـــــی
تــا نــبــاشــد جــمــاد را بــه گــهــرحـــرکــات و حــواس حــیــوانــی
بــاد جــنـبــان حـواس تــو چــون آبزان کـه از کـف حـیـات انـسـانـی
از پـی عـصـمتـت گـسـسـتـه مـبـادسـوی تــو فـضـلـهـای رحـمـانـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.