ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»توصیف روح در بدن

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
شــگــفــت آیـد مـرا بــر دل ازیـن زنـدان ســلـطــانـیکـه در زنـدان سـلـطـانی مـنـم سـلـطـان زنـدانی
غــریـب از جــاه طــورانــی ز نــافــرمــانــی لــشــکــربـه دسـت دشـمنان درمـانده اندر چـاه ظـلـمـانی
ســپــاه بــی کــران داری ولـیـکـن بــی وفــا جــمـلـههـمـه در عـشــوه مـغـرورنـد از غـمـری و نـادانـی
ز بــدرویـی و خــودرایـی هــمــه یـکــبــارگــی رفــتــهز گـلشـنهای روحـانی بـه گـلـخـنهای جـسـمانی
طــلــبــکــارنـد نـزهـت را و نـشــنـاســنـد ایـن مــایـهکه گلشنهای جـسمانی ست گلخنهای روحـانی
روا بــاشــد کـه قـوت جــان بــه انـدازه حــشـم گـیـردکـه قــوت گـیـر دار جــان را دهـی یـاقـوت رمـانـی
در آن دریا فـگن خـود را که موجـش بـاشـد از حـکمتکـه جــزع او بــه قـیـمـت تــر بــود از در عــمـانـی
اگـر گـویـا و پــیـدایـی یـکـی خــامـوش پــنـهـان شــوخـوشـا خـامـوش گـویا و خـوشـا پـیدای پـنـهانـی
بــرسـتــی گـر تــرا بــر سـر جــان خــود وقـوف افـتــدکـجـا واقـف تـوانـد شـد کـسـی بــر سـر یـزدانـی
ثـــبـــات دل هــمــی جــویــی درون گــنــبـــد گــرداناز آن بـیـهـوده سـرگـردان چـنـان گـردون گـردانـی
ازیــرا در مــکــان جــهــل هــمــواره بــه کــیــنــی تــوکـه انـدر بــنـد هـفـت اخـتــر اسـیـر چــار ارکـانـی
چــرا در عــالــم عــقــلـی نـپــری چــون مـلــایـک تــوچـرا چـون انـسـی و جـنـی در انـدوه تـن و جـانی
چه پیچانی سر از طاعت چه باشی روز و شب غافلچه پوشی جامه شهوت دل و جان را چه رنجانی
کـه تــا دسـت جـوانـمـردی بــه دنـیـا در نـیـفـشـانـیچـنان دان بـر خـط دین بـر که دسـت تـاج مردانی
چه بـندی دل در آن ایوان که هستش پـاسبـان کیواننـبــیـنـی عــاقـل هـرگـز نـه ایـوانـی نـه کـیـوانـی
تـو خـود ایوان نمـی دانی تـو خـود کـیوان نمـی بـینینــداری هـمــت کــیـوان چــو انــدر خــورد ایـوانـی
بـدین همـت کـه اندر سـر همـی داری سـراندر کـشســزای پــنـبــه و دوکـی نـه مـرد رزم و مـیـدانـی
بـبـینی تـا چه سودست این که در عالم همی بـینیعزیزسـت ای مسلمانان علی الجـمله مسلمانی
اگر خواهی که بـا حـشمت ز اهل البـیت دین بـاشیبـبــایـد در ره ایـمـان یـکـی تـسـلـیـم سـلـمـانـی
ای می خـورده غـفلت کنون مسـتـی و بـی هوشـیخـمـار ار زین کـنـد فـردا کـمـال خـویش نـقـصـانی
ز آبــــادانـــی دنـــیـــا بـــکـــردی دیـــن خـــود ویـــراننـه آگـاهـی کـه آبـادانـی ایـدون هـسـت ویـرانـی
بـــه پـــیــش آدم شـــرعــی ســـجـــود انــقــیــاد آورگر از شـبـهت نه چـون ابـلیس بـر پـیکار عصـیانی
***
بـــمـــیـــر ای حـــکـــیــم از چـــنـــیــن زنـــدگـــانـــیازیـــن زنـــدگــــانـــی چــــو مـــردی بــــمـــانـــی
ازیــــن زنـــــدگـــــی زنــــدگـــــانــــی نـــــخـــــیــــزدکــه گــر گــســت و نــایــد ز گــرگــان شــبــانــی
دریــــن زنــــدگــــی ســـــیــــر مــــردان نــــیــــایــــدور آیـــد بــــود ســــیـــر ســــیـــرالــــســــوانـــی
بـــــریــــن خـــــاکـــــدان پـــــر از گــــرگ تـــــا کــــیکــنــی چـــون ســگــان رایــگــان پـــاســبـــانــی
بــــه بـــــســــتــــان مــــرگ آی تــــا زنــــده گــــردیبـــســـوز ایـــن کـــفـــن ژنـــده بــــاســـتـــانـــی
رهــــــانــــــد تـــــــرا اعـــــــتـــــــدال بـــــــهــــــارشز تـــــــوز تـــــــمــــــوزی و خـــــــز خــــــزانــــــی
از آن پــــیـــش کــــز اســــتــــخــــوان تــــو مـــالـــکســـگـــان ســـقـــر را کـــنـــد مـــیـــهـــمـــانـــی
بــــه پـــیـــش هـــمـــای اجـــل کـــش چـــو مـــردانبـــه عـــیـــاری ایـــن خـــانـــه اســـتـــخـــوانـــی
ازیـــن مــــرگ صــــورت نــــگــــر تــــا نــــتــــرســــیازیـــن زنـــدگـــی تــــرس کــــاکـــنـــون در آنـــی
کـــه از مـــرگ صــــورت هـــمـــی رســــتــــه گـــردداســـــیـــــر ارغـــــوان و امـــــیــــر ارغـــــوانـــــی
بـــــه درگـــــاه مـــــرگ آی ازیــــن عـــــمـــــر زیـــــراکـــه آنـــجـــا امـــانــســـت و ایــنــجـــا امـــانــی
بــــــــه گـــــــرد ســـــــرا پــــــــرده او نـــــــگـــــــرددغـــرور شــــیـــاطــــیـــن انـــســــی و جــــانـــی
بــــه نـــفـــســـی و عـــقـــلـــی و امـــرت رســـانـــدز حــــیــــوانــــی و از نــــبـــــاتـــــی و کــــانــــی
ســـه خـــط خـــدایــنـــد ایــن هـــر ســـه لـــیـــکـــنازیـــن زنــــدگــــی تــــا نــــمــــیـــری نــــدانـــی
ز ســـــبــــــع ســـــمـــــاوات تـــــا بــــــر نـــــپـــــرینــدانــی تـــو تـــفــســیــر ســبـــع الــمــثـــانــی
ازیـــن جــــان بــــبــــر زان کــــه انــــدر جــــهــــنــــمنــــه زنـــــده نــــه مـــــرده بـــــود جـــــاودانــــی
نــه جـــانــســت ایــن کــت هــمــی جـــان نــمــایــدمــــنـــه نــــام جــــان بــــر بــــخــــار دخــــانـــی
پــــیــــاده شــــو از لــــاشــــه جــــســــم غــــایـــبکــه تـــا بـــا شــه جـــان بـــه حــضــرت پـــرانــی
بـــــه زیــــر آر جـــــان خــــران را چـــــو عــــیــــســــاکــه تــا هــمــچــو عــیـســا شــوی آســمــانــی
بـــــرون آی ازیــــن ســــبـــــزه جــــای ســــتـــــورانکـــه تــــا چـــرمـــه در ظـــل طـــوبــــا چـــرانـــی
چــــو مـــرگـــت بــــود ســـایـــق انـــدر رســـی تــــوبـــه جـــمـــع عـــزیـــزان عـــقـــلـــی و جـــانـــی
چــــو مــــرگــــت بــــود قــــایـــد انــــدر رهــــی تــــوز مـــشـــتــــی لـــت انـــبــــان آبــــی و نـــانـــی
تـــــو روی نـــــشـــــاط دل آنـــــگـــــاه بـــــیــــنـــــیکــــه از مــــرگ رویــــت شــــود زعــــفــــرانــــی
چـــــــو از غـــــــمــــــز او کــــــرد آمــــــن دلــــــت راکـــنـــد مـــهـــربـــانـــی پـــس از بـــی زبـــانـــی
نـــخــــســـتــــت کـــنـــد بــــی زبــــان کـــادمـــی رابــــود بــــی زیـــانـــی پــــس از بــــی زبــــانـــی
بــــــه یـــــک روزه رنــــــج گــــــدایـــــی نــــــیـــــرزدهــمـــه گـــنــج مـــحـــمـــود زابـــلـــســـتـــانــی
بـــــدان عـــــالـــــم پـــــاک مـــــرگـــــت رســـــانــــدکـــــه مـــــرگ ســـــت دروازه آن جـــــهــــانــــی
وزیـــن کــــلـــبــــه جــــیـــفــــه مـــرگــــت رهـــانـــدکـــه مـــرگـــســــت ســـرمـــایـــه زنـــدگـــانـــی
کـــــنــــد عـــــقـــــل را فـــــارغ از «لــــاابـــــالــــی »کــــنــــد روح را ایــــمــــن از «لــــن تــــرانــــی »
هــمـــه نـــاتـــوانــیــســـت ایــنــجـــا چـــو رفـــتـــیبـــدانــجـــای چـــنــدان کــه خـــواهــی تـــوانــی
ز نــــــادانــــــی و نــــــاتــــــوانـــــی رســــــی تــــــوازیــن کـــنـــج صـــورت بـــه گـــنـــج مـــعـــانـــی
بـــــجـــــز بـــــچـــــه مـــــرگ بــــــازت کـــــه خـــــردز مـــشـــتــــی ســــگ کـــاهـــل کـــاهـــدانـــی
بــــجــــز مـــرگ در گـــوش جــــانـــت کـــه خـــوانـــدکـــــه بـــــگــــذر ازیــــن مــــنــــزل کـــــاروانــــی
بـــجـــز مـــرگ بــــا جـــان عـــقـــلـــت کـــه گـــویـــدکــه تــو مــیــزبـــان نــیــســتــی مــیــهــمــانــی
بــــجــــز مـــرگـــت انـــدر حـــمـــایـــت کـــه گـــیـــردازیـــن شــــوخ چــــشــــمــــان آخــــر زمــــانـــی
اگـــــر مـــــرگ نـــــبـــــود کـــــه بـــــازت رهــــانـــــدز درس گـــــــــرانــــــــان و درس گــــــــرانــــــــی
گــــر افــــســــرده کــــردســـــت درس حـــــروفــــتتـــــــف مـــــــرگ در جـــــــانـــــــت آرد روانــــــی
بـــــه درس آمــــدی قـــــلـــــب ایــــن را بـــــدیــــدیبــــه مـــرگ آی تـــا قـــلـــب آنـــهـــم بــــدانـــی
تـــو بــــی مـــرگ هـــرگـــز نـــجـــاتـــی نـــیـــابــــیز نــــنــــگ لــــقــــبـــــهــــای ایــــنــــی و آنــــی
اســـامـــی دریـــن عـــالـــمـــســـت ار نـــه آنـــجــــاچــه آب و چــه نــان و چــه مــیــده چــه پـــانــی
بـــــــجـــــــز مــــــرگ در راه حـــــــقــــــت کــــــه آردز تـــــقــــلــــیــــد رای فـــــلــــان و فــــلــــانــــی
اگـــــر مـــــرگ خـــــود هـــــیـــــچ راحــــــت نـــــداردنــــه بــــازت رهــــانــــد هـــمــــی جــــاودانــــی
اگـــر خــــوش خـــویـــی از گـــران قـــلـــتــــبــــانـــانوگـــر بــــدخـــویـــی از گـــران قـــلـــتــــبــــانـــی
بـــه بـــام جـــهـــان بـــرشـــوی چـــون ســـنـــایـــیگـــرت هـــم ســـنـــایـــی کـــنـــد نـــردبــــانـــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.