ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»دریغا کو مسلمانی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
تــو ای صــوفــی نـیـی صــافــی اگــر مــانـنـد تــازیـکــانبـــدام خــوبـــی و زشــتـــی بـــبـــنــد آبـــی و نــانــی
بــدانـجــا مــیـوه و حــور و بــدیـنـجــا لــقــمــه و شــاهـدسـتـوری بـود خـواهی تـو بـدو جـهان همـچـو قـربـانـی
شــوی رهــبــر جــهــانــی را ز بــهـر مــعــنــی و صــورتخــضــروار ار غــذا ســازی ســم الــمــوت بــیــابــانــی
چـو یـعـقـوب از پــی یـوسـف هـمـه در بــاز و یـکـتــا شـووگــر نـه یـوســفــی کــن تــو نـه مــرد بــیـت احــزانـی
اگــر راه حـــقـــت بـــایــد ز خـــود خـــود را مــجـــرد کــنازیــرا خـــلـــق و حـــق نــبـــود بـــهــم در راه ربـــانــی
ز بــهــر ایــن چــنــیـن راهــی دو عــیــار از ســر پــاکــییکـی زیشـان اناالحـق گـفـت و دیگـر گفـت سـبـحـانی
شـنـیـدسـتـی کـه انـدر مـرو در مـی رفـت بـی سـیمـیز بــهـر بــوی بــورانــی چــه گــفــت آن لــال لــامــانـی
بــگـفــتــا مـن ز بــورانـی بــه بــویـی کــی شــوم قــانـعمــرا در پــشــت بـــارانــی و در دل عــشــق بـــورانــی
دلــی بــایـد ز گــل خــالـی کــه تــا قــابــل بــود حــق راکـه نـایـد بــا صـد آلـایـش ز هـر گـلـخــن گـلـســتــانـی
تـو پـیش خـویشـتـن خـود را چـو کـتـان نـیسـت کـن زیـراتـــرا بـــر چــرخ مــاهــی بـــه کــه در بـــازار کــتـــانــی
پــشــیـمــان شــد ســنـایـی بــاز ازیـن آمـد شــد دونـانمـبــادا زیـن پـشـیـمـانـیـش یـک سـاعـت پـشـیـمـانـی
قــنــاعــت کــرد مــســتــغــنــی از ایـن و آن نــهـادش راچــو خــواهـی کــرد چــون دونــان ثــنـای ایـنـی و آنـی
بــبــایــد کــشــت گــرگــی را کــه روز بــرف بــر صــحــراکــشــد چـــون نــازکــان پـــا را ز تـــری یــا ز بـــارانــی
مـسـلـمـانـان مـسـلـمـانـان مـسـلـمـانـی مـسـلـمـانـیازیـن آیـیـن بــی دیـنـان پــشــیـمــانـی پــشــیـمــانـی
مـسـلـمـانـی کـنـون اسـمـیـسـت بـر عـرفـی و عـاداتـیدریـغــا کــو مـســلــمــانـی دریـغــا کــو مـســلــمـانـی
فـــرو شـــد آفـــتـــاب دیـــن بـــرآمـــد روز بـــی دیــنـــانکــجـــا شــد درد بـــودردا و آن اســـلــام ســلــمــانــی
جــهـان یـکــســر هـمـه پــر دیـو و پــر غــولـنـد و امـت راکـه یـارد کـرد جــز اســلـام و جــز ســنـت نـگـهـبــانـی
بــمــیـریـد از چــنــیـن جــانـی کــزو کــفــر و هـوا خــیـزدازیـرا در جــهــان جــانــهــا فــرو نــایـد مــســلــمــانــی
شــراب حــکــمــت شــرعــی خــوریـد انـدر حــریـم دیـنکـه مـحــرومـنـد ازیـن عـشـرت هـوس گـویـان یـونـانـی
مــســـازیــد از بـــرای نــام و دام و کــام چـــون غــولــانجــمــال نــقــش آدم را نــقــاب نــفــس شــیــطــانــی
شـود روشــن دل و جــانـتــان ز شــرع و ســنـت احــمـدچــنــان کــز عــلــت اولــا قــوی شــد جــوهــر ثـــانــی
ز شـرعـسـت ایـن نـه از تــنـتــان درون جــانـتــان روشـنز خــورشـیـدســت نـز چــرخــسـت جــرم مـاه نـورانـی
کــه گــر تــایـیـد عــقــل کــل نــبــودی نـفــس کــلــی رانــگــشــتــی قــابــل نــقــش دوم نــفــس هـیـولــانـی
هــر آن کــو گــشــت پـــرورده بـــه زیــر دامــن خـــذلــانگــریــبـــان گــیــر او نــایــد دمــی تـــوفـــیــق ربـــانــی
نـــگـــردد گـــرد دیـــن داران غــــرور دیـــو نـــفـــس ایـــراسـبــکـدل کـی کـشـد هـرگـز دمـی بــار گـران جــانـی
تـو ای مـرد سـخـن پـیـشـه کـه بــهـر دام مـشـتـی دونز دیـن حــق بــمـانـدسـتــی بــه نـیـروی سـخــنـدانـی
چـه سسـتـی دیدی از سنت که رفتـی سوی بـی دینانچـه تــقـصـیـر آمـد از قـرآن کـه گـشـتـی گـرد لـامـانـی
نـبــیـنـی غــیـب آن عــالــم دریـن پــر عــیـب عــالـم زانکـه کـس نـقـش نـبـوت را نـدید از چـشـم جـسـمـانـی
بــرون کـن طـوق عـقـلـانـی بــه سـوی ذوق ایـمـان شـوچـه بــاشـد حـکـمـت یـونـان بــه پــیـش ذوق ایـمـانـی
کـی آیـی هـمـچــو مـار چــرخ ازیـن عــالـم بــرون تــا تــوبـــســان کــژدم بـــی دم دریــن پــیــروزه پـــنــگــانــی
در کــفـــر و جـــهــودی را ز اول چـــون عـــلــی بـــر کــنکــه تــا آخــر چــنــویــابــی ز دیـن تــشــریــف ربــانــی
بــجــو خـشـنـودی حــق را ز جــان و عـقـل و مـال و تــنپــس آن گــه از زبــان شــکــر مـیـگــو کــایـنـت ارزانـی
دریـن کـهـپـایه چـون گـردی بـر آخـور چـون خـر عـیـسـیبـه سوی عالم جـان شو که چـون عیسی همه جـانی
ز دونـــی و ز نـــادانـــی چـــنــیــن مـــزدور دیــوان شـــدوگـرنـه ارسـلـان خــاصـسـت دیـن را نـفـس انـســانـی
تـو ای سـلـطـان کـه سـلـطـانـسـت خـشـم و آرزو بـر تـوسـوی سـلـطـان سـلـطـانـان نـداری اسـم سـلـطـانـی
چـــه خـــیــزد ز اول مــلــکــی کـــه در پـــیــش دم آخـــربـود ساسی و بـی سامان چـه ساسانی چه سامانی
بــدیـن ده روزه دهـقــانـی مــشــو غــره کــه نــاگــاهـانچـو ایـن پـیـمـانـه پـر گـردد نـه ده مـانـده نـه دهـقـانـی
تــو مـانـی و بــد و نـیـکـت چـو زیـن عـالـم بــرون رفـتــینـیـایـد بــا تــو در خــاکـت نـه فــغــفـوری نـه خــاقـانـی
فـسـانـه خـوب شـو آخـر چـو مـی دانـی کـه پـیش از تـوفـسـانـه نـیک و بـد گـشـتـنـد سـامـانـی و سـاسـانـی
تــو ای خـواجــه گـر از ارکـان ایـن مـلـکـی نـیـی خـواجـهاز آن کـــز بـــهــر بـــنــیــت را اســـیــر چـــار ارکـــانــی
نـیـابــد هـیـچ انـس و جــان نـســیـم انـس جــان هـرگــزکــه بــا دیـن و خــرد نــبــود بــراق انــســی و جــانــی
ز بــهــر شــربـــت دردســت شــیــبـــت پــر ز نــور حــقگـر از لـافـسـت نـیـرانـیـسـت آن شـیـبــت نـه نـورانـی
بــه سـبــزه عـشـوه و غـفـلـت نـهـاد خــود مـکـن فـربــهکــه فــربــه فــرث و دم گـردد ز پــخــتــن یـا ز بــریـانـی
اگر خـواهی کـه چـون یوسـف بـه دسـت آری دو عـالم رادریـن تــاریــکــی زنــدان چــو یـوســف بــاش زنــدانــی
ورت بـاید کـه همـچـون صـبـح بـی خـود دم زنـی بـا حـقصـبــوحــی را شـرابــی خــواه روحــانـی نـه ریـحــانـی
تو ای ظالم سگی می کن که چون این پوست بشکافنددر آن عـالم سـگـی خـیزی نه کـهفـی بـلـکـه کـهدانی
تــو مـردم نـیـســتــی زیـرا کـه دایـم چــون ســتــور و ددگهی دلخـسـتـه از چـوبـی گهی جـان بـسـتـه خـوانی
اگــر چــنـد از تــوانــایـی زنـنـده هـمــچــو خــایـســگــیوگـر چـنـد از شـکـیـبـایـی خـورنـده هـمـچـو سـنـدانـی
مــشــو غــره کــه در یــک دم ز زخــم چـــرخ ســایــنــدهبـریزی گـر همـه سـنـگـی بـسـایی گـرچـه سـوهـانـی
تــو ای بــازاری مـغـبــون کـه طــفـلـی را ز بــی رحــمـیدهـی دین تـا یـکـی حـبـه ش ز روی حـیلـه بـسـتـانـی
ز روی حــــرص و طـــراری نـــیـــارد وزن در پــــیـــشــــتهـمـه عــلــم خــدا آن گــه کــه بــنـشــیـنـی بــوزانـی
ز مــردان شــکــســتــه مـرد خــســتــه کــم شــود زیـراکـه سـگ آنـجـاسـت کـابـادسـت گـنج آنجـا کـه ویرانی
تـو ای نـحـس از پـس مـیـزان از آن جـز قـحـط نـنـدیشـیکـه عـالـم قـحـط بـر گـیـرد چـو کـیوان گـشـت مـیزانـی
ولــیــکــن مــشــتـــری آخــر بـــروز دیــن ز شــخــص تــوبـخـواهـد کـین خـویـش ار چـه بـسـازی جـای کـیوانـی
تــو ای زاهـد گــر از زهـدت کــســی ســوی ریـا خــوانـدز بــهـر چــشــم بــدبــیـنـان تــو و جــای تــن آســانـی
مـتــرس ار در ره ســنـت تــویـی بــی پــای چــون دامـنچـو انـدر شـاهـراه عـشـق بــی سـر چـون گـریـبــانـی
بــه وقــت خــدمـت یـزدان بــنـیـت راســت کــن قــبــلــهاز آن کـایـن کـار دل بــاشــد نـبــاشــد کـار پــیـشــانـی
قـیـامـت هـســت یـوم الـجــمـع سـوی مـرد مـعـنـی دانولــیــکــن نــزد صــورت بـــیــن بـــود روز پــریــشــانــی
اگــر بــی دســت و بــی پــایــی بــه مــیــدان رضــای اوبــه پــیـش شـاه گـویـی کـن کـه نـایـد از تـو چـوگـانـی
دریـن ره دل بــرنــد از بــر دریـن صــف ســر بــرنـد از تــنتــو و دوکـی و تــســبــیـحــی کـه نـز مـردان مـیـدانـی
فقیه ار هسـت چـون تـیغ و فقیر ار هسـت چـون افسـانتـو بـاری کـیسـتـی زینـها کـه نـه تـیغـی نـه افـسـانـی
تــو ای عـالـم کـه عـلـم از بــهـر مـال و جــاه را خـواهـیبـه سـوی خـویش دردی گـر بـه سـوی خـلـق درمـانی
اگــر چــه از ســر جــلــدی کــنــی بـــر مــا روا عــشــوهدر آن ساعت چه درمان چون به عشوه خویش درمانی
زبــان دانــی تــرا مــغــرور خــود کــردســت لــیــکــن تــونــجــات انــدر خــمــوشــی دان زیـان انـدر زبــان دانـی
اگر تـو پـاک و بـی غشی بـه سوی خـویشتـن چـون شدبــه نـزد نـاقــدان نـامـت نـبــهـره و قــلـب و حــمـلـانـی
ســمـاعـســت ایـن ســخــن در مـر و انـدر تــیـم بــزازانهـم انـدر حــســب آن مـعـنـی ز لـفـظ آل ســمـعـانـی
کــه جــلــدی زیــرکــی را گــفــت مــن پــالــانــیــی دارمازیــن تــیــزی و رهــواری چــو بــاد و ابــر نــیــســانــی
بــدو گــفــتــا مــگــو چــونـیـن گــر او را ایـن هـنـر بــودینـبــودی چــون خــران نـامـش مـیـان خــلــق پــالــانـی
بـــدان گــه بــوی دیــن آیــد ز عــلــمــت کــز ســر دردینــشــیـنـی در پــس زانـو و شــور فــتــنـه بــنـشــانـی
ور از وامـــانـــدگـــی بـــادی بـــرآری ســـرد پـــیــش تـــونــمــانــد پــیـش آن جــنــبــش حــزیـران را حــزیـرانــی
چـــو در روح ایـــزد را صـــدف شـــد بــــنـــیـــت مـــریـــمنـیـارسـتـی ز مـسـتـان کـرد در پــیـشـش زمـسـتـانـی
تــو ای مــقــری مـگــر خــود را نـگــویـی کــاهـل قــرآنـمکــه از گــوهـر نـیـی آگــه کــه مـرد صــوت و الـحــانـی
بـــرهــنــه تــا نــشــد قــرآن ز پـــرده حــرف پـــیــش تــوتــرا گــر جــان بــود عــمــری نـگــویـم کــاهـل قــرآنـی
بــه اخــمـاس و بــه اعـشــار و بــه ادغـام و امـالـت کـیتـــرا رهــبـــر بـــود قــرآن بـــه ســـوی ســـر یــزدانــی
رســــن دادت ز قــــرآن تــــا ز چــــاه تــــن بــــرون آیـــیکــه فــرمــودت رســن بـــازی ز راه دیــو نــفــســـانــی
بــدیـن شـرمـی کـه عـثـمـان کـرد بـهـر بــنـدگـی حـق راتـو زین چـون خـواجـگی جـویی بـگو کو شـرم عـثـمانی
یـکـی خـوانـیـسـت پــر نـعـمـت قـران بــهـر غـذای جــانولـیـکـن چـون تــو بــیـمـاری نـیـابــی طـعـم مـهـمـانـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.