ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابوبکربن محمد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای کــس بـــه ســزا وصــف تـــو نــاکــرده بـــیــانــیحـــیــران شـــده از ذات لــطـــیــف تـــو جـــهــانــی
ذاتـــت نـــه مـــکـــان گـــیــر ولـــیــکـــن ز تـــصـــرفخــالــی نــه ز آیــات تـــو یــک لــحــظــه مــکــانــی
بـــردیــده نـــهـــان ذات تـــو از کـــشـــف ولـــیــکـــنپـــوشــیــده نــه بـــر عــلــم قــدیــم تـــو نــهــانــی
از شــــوق تـــــو در دیــــده جــــویــــان تـــــو نــــاریدر عــــدل تــــو در ســــیـــنـــه اعـــدات دخــــانـــی
جــــان و تــــن و دل بــــاخـــتــــه بــــر نـــطـــع ارادتنـــاکـــرده بـــریــن بـــاخـــت زنـــا یــافـــت زیــانـــی
ای ذات تــــــو ز آلـــــایـــــش اوهـــــام و خــــــرد دوروی نــعــت تــو ز اظــهــار بــه هــر دیــده عــیــانــی
جــانـهـا هـمـه خـون گـشـتــه ز شـوق تــو کـه از تــوجـــز صــنــع حـــکــیــمــانــه نــدیــدنــد نــشـــانــی
آنــرا کــه تـــو خـــون ریــخـــتـــی از شــوق نــیــایــداز لـــذت تـــیـــغ تـــو از آن کـــشـــتـــه فـــغـــانـــی
کــــار هــــمــــه عـــــیــــاران از ســـــوز وصـــــالــــتچــاهــیــســت پـــس از راه درانــداخــتـــه جـــانــی
ای تــیـغ ســخــن کــنـد و بــر از مـدحــت مـخــلــوقوصــف تـــو مــر ایــن تـــیــغ مــرا بـــوده فــســانــی
زیــبـــد کــه کــنــم از ســر مــعــنــی و حــقــیــقــتبــر بــام چــنـیـن دوســت یـکــی خــانـه فــشــانـی
ای قـــوم بـــگـــریــیـــد کـــه مـــهـــمـــان گـــرامـــیتـــخـــم گـــنـــهــان خـــورد و ز مـــا کـــرد گـــرانــی
مـهـمـان و چــه مـهـمـان کـه مـر ایـن عــارضــگـان رااز رحــــم مـــی آرایـــد هـــر ســـاعـــت خــــوانـــی
رفـــت و گــنــهــان بـــرد و نــکـــرد ایــچ شـــکـــایــتای مــجــلــســیــان ایــنــت گــرامــی مــهــمــانــی
دریـــافـــتــــه ایـــم ایـــن را حــــقـــش بــــگـــزاریـــمبــــاشــــد نـــگــــزارنـــد بــــه مــــاه رمـــضــــانـــی
در وقــت وداعــش کــه چـــوگــل رفــت بـــســـازیــماز خــون جــگــر بـــر مــژه چــون لــالــه ســتـــانــی
زیــن ســـوز بـــســـازیــم یــکــی از ســـر مــعـــنــیبـــر یــاد جـــمــال الـــعـــلـــمــا جـــان فـــشـــانــی
آن شـــاه امـــامـــان کـــه عـــروســـان ســـخــــن رابــــیـــکـــار نـــدیـــدســــت ز گـــفـــتــــار زمـــانـــی
آن چــــــرخ شــــــریـــــعـــــت کـــــه مـــــه روزه او رااز تــــربــــیـــت اوســــت بــــهـــر جــــای امـــانـــی
ای مــســنــد فــتـــوی ز عــلــوت چـــو ســـپـــهــریوی مــجــلــس دانــش ز جــمــالــت چــو جــنــانـی
کــلــکــت چـــو عــدویــت دو زبـــان و بـــه عـــبـــارتچـــون تـــیــر ســخــن داری چـــون تـــیــغ زبـــانــی
عــرشــســت رکــاب ســخــنـت زان کــه ســخــن راامــروز بـــجـــز در کـــف تـــو نــیــســـت عـــنــانــی
رمـــحـــســـت در آب حـــیـــوان لـــیـــک نـــبـــاشـــدجـــز آتــــش ســـوزنـــده در آن رمـــح ســـنـــانـــی
بـــرنــامــه دیــن کــس بـــه از آن مــی نــنــویــســـدجــــز نـــام ابــــوبــــکـــر مـــحــــمـــد عــــنـــوانـــی
ایـن پــیـر جــهـان گــرد ســبــک پــی بــنــدیـدســتدر گــردش خــود چــون تـــو گــرانــمــایــه جــوانــی
ایـــن کـــوه نـــدیـــده چـــو وقـــار تـــو مـــکـــیــنـــیویــن چـــرخ نــزاده چـــو مـــعـــالـــیــت مـــکـــانــی
ایــن مــرکــز بـــا نــفــع گــران ســنــگ نــدیــدســتجـــز عـــلـــم و درنــگ تـــو ســـبـــک روح گـــرانــی
ایـــام چـــو خـــرم تـــو نـــدیـــدســـت ســـکـــونـــیافــــلــــاک چــــو عــــزم تــــو نـــدادســــت روانـــی
از هــر ســـخـــنـــت فـــایــده خـــوفـــی و رجـــایــیدر هــر نـــکـــتـــت مـــایــده جـــانــی و جـــهــانــی
نــــه دایــــره امـــــروز هــــمـــــی گـــــویــــد یــــاربچـــنـــدیــن گـــذر عـــلـــم ز یــک تـــنــگ دهــانــی
از راســـتـــی پـــنــد تـــو مــانــا کــه نــمــانــدســـتکــژ رو بــه زمــیــن و بــه زمــان چــون ســرطــانــی
حـــقــا کــه جـــز از لــفــظ تـــو آفـــاق نــدیــدســـتچــــنـــدیـــن درر از فـــایـــده در غــــالـــیـــه دانـــی
تــــا خـــاطـــر پــــر نـــور تـــو از عـــلـــم نـــیـــفـــزودکــس مــشــکــلــی از شــرع نـمــی کــرد بــیـانـی
امــــروز بـــــنــــامــــیــــزد از آثـــــار یــــقـــــیــــنــــتچــون تــیـر شــد اکــنـون کـه کــمـان بــود گـمـانـی
آن گــه کــه ز مــنــبــر ســخــن انــدازی چــون تــیــربــاشـد سـخــن سـحــبــان پــیـشـت چــو کـمـانـی
دشــمــن چــو کــشــانـی دو بــســد را بــه ضــرورتدر خـــدمـــت تـــو بــــنـــدد بــــا جـــزع مـــیـــانـــی
جــــان تــــو کـــه مـــجـــدود ســـنـــایـــیـــت نـــداردجـــز بـــهــر ثـــنـــاهــای تـــو جـــانـــی و زبـــانـــی
هــرگــز نــشـــود خـــوار چـــو خـــاک از پـــی بـــادیبــــی آب چــــو آتــــش نـــشـــود از پــــی نـــانـــی
هــســت ایــنــهــمــه ز اقــبـــال ثــنــای تــو وگــرنــهدر شــهـر کـه مـی گـویـد ازیـن ســان ســخــنـانـی
گــر هــیــچ ز مــدحــت قــصــبــی بــنــدد ازیـن پــسنــگـــشـــایــد جـــز از قـــیــل شـــکـــر لــســـانــی
احــــبــــاب تــــرا بــــاد خــــزانــــی چــــو بــــهـــاریاعــــدای تــــرا بـــــاد بــــهــــاری چــــو خــــزانــــی
***
ای ســنـایـی چــنـد لـاف از خــواجــه و مـهـتــر زنـیدار قــلــابــان نـهـی بــی مــهـر ســلــطــان زر زنـی
رایــتــت بــر چــرخ ســر دارد هــمــی چــون آفــتــابخــیـمـه ات از چــرخ چــو مـی بــگـذرد بــر تــر زنـی
بــا یـجــوز و لـایـجــوز انـدر مـشــو در کــوی عــشــقرخـت دل در خـانـه نـه تــا کـی چــو دربــان در زنـی
مــصــر اگــر اقــطــاع داری دســت از کــنــعــان بــداراز عــلــی بـــیــزار گــردی دســت در قــنــبـــر زنــی
مـعــرفــت خــواهـی و در مـعــروف کـرخــی نـنـگـریای جــنــب شــرمــی نــداری بــا جــنـیـدی در زنـی
بــار ســازی بــر خــرت آلــت نـمــی بــیـنـی هـمــیاز چــه مــعــنــا بـــگــذری تــو آتــش انــدر خــرنــی
آتــش انـدر کــشــور انـدازی و مــی ســوزی هـمــیبــــاز لـــاف از آبــــروی صـــاحــــب کـــشـــور زنـــی
از هـــوای آدمـــیـــت ســــیـــنـــه را مـــعـــزول کـــنگـــرد هــمــت گـــرد تـــا بـــر اوج گــردون پـــر زنــی
مـطـربـی جـلـدی بـدان هـر سـاعـتـی بـی زیـر و بـمپــــرده دیـــگــــر نـــوازی زخــــمـــه دیـــگــــر زنـــی
گـر یـکـی دم بــر تــو افــتــد بــاز پــرس از بــاد فــقـهقــال قــالـی پــیـش گــیـری چــنـگ در دفــتــر زنـی
بــاز اگــر در صــدر فــقــهـت مــفــتــیـی لــازم کــنــدفـقـه را مـنـکـر شـوی بــا شـیـخ شـبــلـی بــر زنـی
امــر اذقــال الــلــه اردانــی صــلــیــب از کــف بـــنــهتــا کـی از عـیـسـاکـران جــویـی و لـاف از خـر زنـی
تــا بــریـن خــاکـی کـزو بــا دســت کــار جــاه و مـالشــایــد ار آتــش بـــه آب و جــاه و مــال انــدر زنــی
پــای پــیـری گـیـر اگـر خــواهـی کــه پــروازی کــنـیچـون شـکـسـتـی بـت روا بـاشـد کـه بـر بـتـگر زنی
جـامـه مـومـن سـیـنـه کـافـر رسـتـم تـرسـایـان بــودروی چـــون بــــوذر نـــمـــایـــی راه چـــون آزر زنـــی
ســنـگ بــا مــعــنـی بــه از یـاقــوت بــا دعــوی چــرااز گـــریــبـــان پـــاره بـــرداری بـــه دامــن بـــر زنــی
اینـهـمـه رنـگـسـت و نـیرنـگـسـت زینـجـا سـر بـتـابعـاشــقـی شــو تــا مـفـاجــا چــنـگ در دلـبــر زنـی
گـر ازیـن دعــوی بــی مـعــنـی قــدم یـکـســو نـهـیپــای بــر کــیـوان نـهـی و خــیـمــه بــر اخــتــر زنـی
نـکــتــه هـای خــوب مـن چــون شــکــر آیـد مــر تــراپـس چـنـان بـاید کـه نـار از رشـگ بـر عـسـکـر زنـی
عـــاشـــقـــان ایــن زمــانــه از زه خـــود عـــاجـــزنــدمـنـکــرنـد ایـن قــوم شــایـد گـر دمـی مـنـکــر زنـی
ای سـنایی راسـت مـی گـویی ز کـج گـویان مـتـرستــا قــدم چــون دم بــه راه دیــن پــیــغــمــبــر زنــی
***
زیـر دام عــشــوه تــا چــنــد ای ســنــایـی دم زنــیگــاه آن آمــد یـکــی کــایـن دام و دم بــر هـم زنــی
از دم خــویــشــی تـــو دایــم مــانــده انــدر دام دیــوگــر بـــرون آیــی مــلــک گــردی و جــام جــم زنــی
بــا تـو انـدر پـوسـت بــاشـد بـی گـمـان ابــلـیـس تـوتـــا تـــو انـــدر عـــشـــق دم در خـــانـــه آدم زنـــی
چــون نـگــفــتــی لـا مـگــو الـلـه و اثــبــاتــی مـکــنگـر قـدم در کـوی نـفــی خــود نـهـی مـحــکـم زنـی
گــویــی الــاالــلــه و آنــگــاهــی ز کــوتـــه دیــدگــیگـه رقـم بــر عـلـم و گـاهـی تـکـیـه بــر عـالـم زنـی
در نــهــاد تـــو دو صـــد فــرعــون بـــا دعــوی هــنــوزتـو همی خـواهی که چـون موسـا عـصـا بـر یم زنی
از مــراد خـــود تـــبـــرا کــن اگــر خــواهــی کــه تـــودر مــیـان بــی مــرادان یـک نـفــس بــی غــم زنـی
چــون ولــایـتــهـا گــرفــت انــدر تــنــت دیـو ســپــیـدرســتـــم راهــی گــر او را ضــربـــت رســتــم زنــی
کـی دهـد عـیـسـا تــرا از جــوی عـیـن الـسـلـوی آبچــون تــو عــمــدا آتـــش انــدر چــادر مــریــم زنــی
نـشـنـود گـوش تـو هـرگـز صـوت مـوسـیـقـار عـشـقتـــا تـــو در بـــزم مــراد خـــویــش زیــر و بـــم زنــی
پـــای بـــیــرون نــه ز گــلــزار و بـــه گــلــزار انــدر آیتــا بــه دســت نـیـسـتــی بــا پــاکـبــازان کـم زنـی
عــشــق خـــرگــه کــی زنــد انــدر هــوای ســر تـــوتــا تــو خــرگــه زیـر جــعــد زلـف خــم در خــم زنـی
حــال را بــا قــال هـمــره کــن تــو انــدر راه عــشــقورنـه چــون بــی مـایـگـان تــا کـی دم مـبــهـم زنـی
***
عــشــق تــو بــربــود ز مــن مــایـه مــایـی و مــنــیخـود نـبــود عـشـق تــرا چـاره ز بــی خـویـشـتــنـی
دســت کــســی بــر نــرســد بــه شــاخ هـویـت تــوتــا رگ نــخــلــیــت او ز بــیــخ و بـــن بـــر نــکــنــی
بـــا لــب تــو بـــاد بـــود، ســیــرت نــیــکــی و بـــدیبــــا رخ تــــو خـــاک بــــود صـــورت مـــردی و زنـــی
خـنـجـر تــیـزیـسـت بــرو حـنـجـر هـر کـس کـه بــریحـلـقـه بـه گـوشـیسـت درو حـلـقـه هر در کـه زنی
پـــرده نــزهــت گـــه تـــو روی بـــلـــال حـــبـــشـــیعــــود ســــراپــــرده تــــو جــــان اویـــس قــــرنـــی
جــان مـرا مـسـت کـنـی مـسـت چـو بــر مـن گـذریعـقـل مـرا پـسـت کـنـی زلـف چـو در هـم شـکـنـی
راســت چــو دیـوانـه شــوم بــنـد مــرا بــرگــســلــیبــاز چــو هـشـیـار شـوم سـلـسـلـه درهـم فـگـنـی
چــنـد کــشــی جــان مـرا در طــلــب بــی طــلـبــیچـــنــد زنــی عــقــل مــرا از حـــزن بـــی حـــزنــی
ایـــزدی و اهـــرمـــنـــی کـــرد مـــرا زلـــف و رخــــتبــــاز رهـــان جــــان مــــرا زیـــزدی و اهـــرمـــنـــی
از ره شــیــریـن ســخــنــی بــس تــرشــم در ره تــوجـان مرا پـاک بـشـوی از خـوشی و خـش سـخـنی
چــون تــو بــیـایـی بــرود هــم دل و هــم تــن ز بــرمدل کـه بــود تــا تـو دلـی تــن چـه بــود تــا تـو تـنـی
از مـن و مـن ســیـر شـدم بــر در تــو زان کـه هـمـیمـن چـو بـیایم تـو نـه ای مـن چـو نـمـانـم تـو مـنـی
بــر در و در مــجــلــس تــو تــا تــو بــوی مــن نــبــومخــود نـبــود در ره تــو هـم صـنـمـی هـم شــمـنـی
بــوالـحــســنـم گـشــت لـقــب از بــس تــکـرار کـنـمپــیـش خـیـال تــو هـمـی از سـخـن بــوالـحـسـنـی
شــرقــنــی غــربـــنــی اخـــرجـــنــی مــن وطــنــیاذا تــــغــــیـــبــــت بــــدا وان بــــدا غــــیـــبــــنـــی
کـی رهـم از خــوف و رجــا تــا کـنـد از مـنـع و عــطــاغــمـزه تــو عــمــر هـبــا خــنـده تــو عــیـش هـنـی
کـی شـود ای جــان جــهـان بــا لـب و بــا غـمـزه تــوعـشـق ســنـایـی و فـنـا عـقـل ســنـایـی و سـنـی
***
ای اصـــل تـــو ز خـــاک ســـیـــاه و تــــن از مـــنـــیدر سـر مـنـی مـکـن کـه بــه تــرکـیـب چــون مـنـی
آنـــکـــو ز خــــاک بــــاشــــد آخــــر رود بــــه خــــاکاو را کـــجـــا رســـد ســـخـــن مـــایـــی و مـــنـــی
از آهــــن مــــذهــــب مــــعــــمــــور کــــرده بـــــاشتــــا بــــر مــــحــــک صــــرف زنـــد زر مـــعــــدنـــی
ظــاهــر چــو بـــایــزیــدی و بـــاطــن چــو بـــولــهــبگــنــدم نــمــای ز اصــل و چــه پـــوســیــده ارزنــی
ای آژده بــــــه ســــــوزن حــــــســــــرت هـــــزار دلســـودت چــــه دارد آنـــکـــه مـــرقـــع بــــیـــاژنـــی
هــمـــســـایــه تـــو گـــرســـنــه در روز یــا ســـه روزتــو بــســتــه ســر ز تــخــمــه و حــلــوا و روغــنـی
دل از گــنـه بــشــوی و چــنــان دان کــه روز حــشــرپـــاکـــی دل بـــهــســـت کـــه پـــاکــیــزه دامــنــی
ای آمـــده ز خـــاک بــــه خـــاکـــســـت رفـــتـــنـــتور صـــد هـــزار گـــنـــج بـــه خـــاک انـــدر آگـــنـــی
طــمــع بـــقــا چـــه داری مــعــجـــون شــخــص تـــوبـــا دســت و آتـــشــســت و گــل تــیــره و مــنــی
پـــنــداری ای اخـــی کـــه بـــمـــانــی تـــو جـــاودانگـــر رود نـــگـــســـلـــد ره دلـــگـــیـــر مـــی زنـــی
غـــافـــل مـــبـــاش دان کـــه ز انــدام تـــو بـــه گـــورســــازنـــد مـــار و مـــور رفــــیـــقــــی و بــــرزنـــی
بــگـشــای گـوش عـقـل و نـگـه کـن بــه چــشـم دلدر کـــــار و بــــــار مـــــردم و در عـــــالـــــم دنـــــی
چــون صــدره تـــو بـــافــتـــه از پـــنــبـــه فــنــاســتدر دل طــــمـــع قـــبــــای بــــقـــا را چــــرا کـــنـــی
آن کــــز تــــو زاد و آنـــکــــه تــــرا زاد رفــــتــــه انـــددر تــــیـــرگــــی گــــور ز صــــحــــرای روشــــنــــی
گــاهــی تــو گــلــخــنــی را بـــیــنــی شــده امــیــرروز دگـــر امـــیــر اجـــل گـــشـــتـــه گـــلـــخـــنــی
خـفـتــه بــه زیـر خــاک نـه لـابــل کـه گـشـتــه خـاکاز خــاکـشــان تــو کــرده بــســی ظــرف خــوردنـی
در زیــر خـــشـــت چـــهـــره خـــاتـــون خـــرگـــهـــیدر زیــر ســنــگ پـــیــکــر ســرهــنــگ جــوشــنــی
دانـــی تـــو یــا نـــدانـــی کـــز خـــاک مـــا هـــمـــانایــدون کــنــنــد کــز گــل ایـشــان تــو مــی کــنــی
ای بـــر طـــریــق بـــاطـــل پـــویــان تـــو روز و شـــبداده عــنــان خــویــش بــه شــیــطــان ز ریــمــنــی
مـــهـــر رســـول مـــرســــل و مـــهـــر عـــلـــی و آلبـــر دل گـــمــار و گــیــر بـــه جـــنــات ســـاکـــنــی
گـــرد فـــضـــول و رخــــصـــت و تــــاویـــل کـــم دوانچـــون عــنــکــبـــوت تـــار حــمــاقــت چـــرا تـــنــی
بـــشــنــاس کــردگــار و نــگــهــدار جـــای خـــویــشدیـــن مــــحــــمــــدی و طــــریـــق مــــعــــیـــنـــی
دیــوان تـــو چـــو زلــف نــگــاران ســیــه شــدســـتپــس هـمـچــنـیـن ســنـایـی غــافــل چــرا شــنـی
هــر چـــنــد صـــدهــزار گـــنــاهــســـت مـــایــه اشهـر چــنــد کــز عــذاب ســفــر نــیـســت ایـمــنــی
از رحـــمـــت خـــدای دلـــش نــا امـــیــد نــیــســـتکـو مـخــطــیـســت و مـفـلـس رب غــافــر و غــنـی
***
بــیـا تـا اهـل مـعـنـی را دریـن عـالـم بــه غـم بـیـنـیبــیـا تــا لـطــف ربــانـی و احــســان و کــرم بــیـنـی
بــیـا تــا ســوز مـشــتــاقـان و راه بــی دلـان بــیـنـیز اوتــادان و ابـــدالــان عــلــم انــدر عــلــم بــیــنــی
هـمـه صـحـرای روحــانـی پــر از مـردان حـق بــیـنـیز صـوت و ذوق داوودی هـمـه جــانـهـا خـرم بــیـنـی
ازیـن زنــدان ســلــطــانــی دل و جــان را دژم یـابــیز شـادی جـان هـر مـومـن چـو بــسـتـان ارم بـیـنـی
گـهـی جــنـات اعــلـا را مـکـان خــویـشــتــن بــیـنـیگهی خـود را در آن میدان بـدان مردان بـه هم بـینی
نـبـینی در مـسـلـمـانی بـه جـز رسـمـی و گـفـتـاریز افــعــال مـســلـمـانـان دریـن مـردان رقــم بــیـنـی
بـرفـتـند از جـهان یکـسـر همـه مـردان درین کـشـتـهکـنـون آفـاق سـرتـاسـر همـه ظـلـم و سـتـم بـینـی
چـه بـویی سوی این میدان چـه گردی گرد این زندانچـه بـندی دل درین ایوان که چـندین دردو غم بـینی
جـهان را سـیرت و آیین چـنینـسـت ای مـسـلـمـانـانکـه مـردان حــقــیـقــت را دریـن عــالـم دژم بــیـنـی
نبـینی هیچ مـردی را کـه بـا وی صـدق همـراهسـتاگـر بـینـی چـنـان بـینـی کـه گـرگـی در حـرم بـینی
چــگـونـه مـرد بــا تــحــقـیـق روی خــویـش بــنـمـایـدکـزان تـحـقـیق هـا حـالـی تـو لـا یـابـی و لـم بـینـی
حـرام انـدر کـدام آیـیـن حـلـالـسـت ای مـسـلـمـانـانحـرامی را سـلم خـوانی ز قـسـام این قسـم بـینی
نـتــرســی هـیـچ از ایـزد نـپــرسـی هـیـچ از عـدلـشولـیکـن راحـت و شـادی تـو از سـود و سـلـم بـینـی
بــدیـن زنـدان خـامـوشـان یـکـی از چـشـم دل بـنـگـرکـه آنـجـا صـدهـزاران کـس نـدیـم صـد نـدم بــیـنـی
نـه آنـجـا مـهـتـری بــاشـد نـه آنـجـا کـهـتـری بــاشـدنه آنجـا سـروری بـاشـد نه خـیل و نه حـشـم بـینی
نـه مـلـک روم وری بـینی نه رطـل و جـام مـی بـینینه طـبـل و نای و نی بـینی نه بـانگ زیر و بـم بـینی
نـه داد عــادلــان مــانـد نـه ظــلــم ظــالــمــان مــانـدنـه جـور جـابــران مـانـد نـه مـخـدوم و خـدم بــیـنـی
بـه زیر سـنـگ و گـل بـینـی هـمـه شـاهـان عـالـم راکــجــا آن روز در گـیـتــی مـلـوکــان عــجــم بــیـنـی
جـوانـان را زبــون بــیـنـی زمـیـن دریـای خـون بـیـنـیچــنــان دلــبــر هـزاران بــیـش در زیـر قــدم بــیـنـی
نخـواهد بـودن این حـالـت بـتـرسـید ای مـسـلـمـانانچـو این مشـکـل بـیان گـردد کـجـا زلـف صـنم بـینی
سـنایی خـود یکـی بـنگـر کـه فـردا چـون بـود حـالـتازین گـفـتـار بـی مـعـنـی بـسـی در دیده نـم بـینـی
مـگـر فــضــلـی کـنـد ایـزد کـزیـن حــالـت رهـا گـردیوگـر نه بـا چـنین خـصـلـت نجـات خـویش کـم بـینی
***
دلــا تــا کــی دریـن زنــدان فــریـب ایـن و آن بــیـنــییکـی زین چـاه ظـلـمانی بـرون شـو تـا جـهان بـینی
جــهـانـی کـانـدرو هـر دل کـه یـابــی پــادشـا یـابــیجـهانی کـانـدرو هر جـان کـه بـینی شـادمـان بـینی
درو گـر جـامـه ای دوزی ز فـضـلـش آسـتــیـن یـابــیدرو گـر خـانـه ای سـازی ز عـدلـش آسـتـان بـیـنـی
نــه بــر اوج هــوا او را عــقــابــی دل شــکــر یــابــینه انـدر قـعـر بـحـر او را نهنـگـی جـان سـتـان بـینی
اگــر در بــاغ عــشــق آیـی هـمـه فــراش دل یـابــیوگــر در راه دیـن آیـی هـمــه نـقــاش جــان بــیـنـی
گــهـی انـوار عــرشــی را ازیـن جــانـب مــدد یـابــیگـهـی اشـکـال حـسـی را ازیـن عـالـم بـیـان بـینـی
سـبــک رو چـون تــوانـی بــود سـوی آسـمـان تــا تـوز تـرکـیـب چـهـار ارکـان هـمـی خـود را گـران بـینـی
اگـر صــد قـرن ازیـن عـالـم بــپــویـی ســوی آن بــالـاچـو دیگـر سـالـکـان خـود را هم انـدر نـردبـان بـینـی
گـر از مـیـدان شـهـوانـی ســوی ایـوان عـشــق آیـیچـو کیوان در زمان خـود را بـه هفـتـم آسـمان بـینی
دریـن ره گــرم رو مــی بــاش لــیـک از روی نــادانــینـگـر نـنـدیـشـیـا هـرگـز کـه ایـن ره را کـران بــیـنـی
وگـر زی حــضــرت قـدســی خــرامـان گـردی از عـزتز دارالــمــلــک ربــانــی جــنــیـبــتــهـا روان بــیـنــی
ز حـرص و شـهوت و کـینه بـبـر تـازان سـپـس خـود رااگـر دیـوی مـلـک یـابـی وگـر گـرگـی شـبـان بـیـنـی
ور امــروز انــدریــن مــنــزل تـــرا جـــانــی زیــان آمــدزهـی سـرمـایـه و سـودا کـه فـردا زان زیـان بــیـنـی
زبــان از حـرف پـیـمـایـی یـکـی یـک چـنـد کـوتـه کـنچـو از ظـاهر خـمش گـردی همه بـاطـن زبـان بـینی
گــر اوبــاش طــبــیـعــت را بــرون آری ز دل زان پــسهـمـه رمـز الــاهـی را ز خــاطــر تــرجــمـان بــیـنـی
مــریــن مــهــمــان عــلــوی را گــرامــی دار تــا روزیچـو زیـن گـنـبـد بـرون پـری مـر او را مـیـزبـان بـیـنـی
بـه حـکـمتـها قـوی پـر کن مرین طـاووس عـرشـی راکــه تــا زیـن دامـگـاه او را نـشــاط آشــیـان بــیـنـی
نـظـرگـاه الـاهـی را یـکـی بـسـتـان کـن از عـشـقـیکـه در وی رنـگ و بـوی گـل ز خـون دوسـتـان بـینـی
کـه دولـتـیاری آن نـبـود کـه بـر گـل بـوسـتـان سـازیکـه دولـتـیاری آن بـاشـد کـه در دل بـوسـتـان بـینی
چــو درج در دیـن کـردی ز فــیـض فــضــل حــق دل رامتـرس از دیو اگر بـه روی ز عصـمت پـاسـبـان بـینی
ز حـسـی دان نه از عـقـلـی اگـر در خـود بـدی یابـیز هـیـزم دان نـه از آتــش اگـر در وی دخــان بــیـنـی
بـهـانـه بـر قـضـا چـهی چـو مـردان عـزم خـدمـت کـنچـو کـردی عـزم بـنـگـر تـا چـه تـوفـیق و تـوان بـینی
تو یک ساعت چو افریدون بـه میدان بـاش تا زان پسبــه هـر جــانـب کـه رو آری درفــش کـاویـان بــیـنـی
عــنـان گــیـر تــو گــر روزی جــمـال درد دیـن بــاشــدعـجـب نـبـود کـه بـا ابـدال خـود را هـمـعـنـان بـینـی
خـلیل ار نیسـتـی چـه بـود تـو بـا عشق آی در آتـشکـه تـا هر شـعـلـه ای ز آتـش درخـت ارغـوان بـینی
عـطـا از خـلـق چـون جـویـی گـر او را مـال ده گـویـیبـه سـوی عیب چـون پـویی گر او را غیب دان بـینی
ز بــخـشـیـدن چـه عـجـز آیـد نـگـارنـده دو گـیـتــی راکـه نـقـش از گـوهران دانی و بـخـش اخـتـران بـینی
ز یـزدان دان نـه از ارکـان کـه کـوتــه دیـدگـی بــاشـدکـه خـطـی کـز خـرد خـیـزد تـو آن را از بـنـان بـیـنـی
چـو جـان از دین قـوی کـردی تـن از خـدمت مزین کنکـه اسـب تـازی آن بـهتـر کـه بـا بـر گسـتـوان بـینی
اگــر صــد بـــار در روزی شـــهــیــد راه حـــق گــردیهم از گبـران یکی بـاشی چـو خود را در میان بـینی
امـین بـاش ار همـی تـرسـی ز مـار آن جـهـان کـز تـوبـه کـار اینـجـا امـین بـاشـی ز مـار آنجـا امـان بـینی
هـوا را پـای بــگـشـادی خـرد را دسـت بــر بــسـتـیگــر آنــرا زیـر کــام آری مــریـن را کــامــران بــیـنــی
تو خود کی مرد آن بـاشی که دل را بـی هوا خواهیتـو خـود کـی درد آن داری کـه تـن را در هوان بـینـی
که از دونی خـیال نان چـنان رسـتـسـت در چـشـمتکه گر آبـی خوری در وی نخـستـین شکل نان بـینی
مـسـی از زر بـیالـودی و می لـافـی چـه سـود اینجـاکـه آن گه ممتـحـن گردی که سـنگ امتـحـان بـینی
نــقــاب قــوت حــســی چــو از پــیــش تــو بــردارنــداگـر گـبـری سـقـر یـابـی وگـر مـومـن جـنـان بـیـنـی
بـهـشـت و دوزخـت بــا تـسـت در بــاطـن نـگـر تـا تـوسـقـرهـا در جـگـر یـابـی جـنـانـهـا در جـنـان بـیـنـی
امـامـت گـر ز کـبـر و حـرص و بـخـل و کـین بـرون نایدبـه دوزخ دانش از معـنی گـرش در گـلـسـتـان بـینی
وگـر چـه طـیـلـسـان دارد مـشـو غـره کـه ایـن آنـجــایکـی طـوقـیسـت از آتـش کـه آنرا طـیلـسـان بـینی
بــه چـشـم عـافـیـت بــنـگـر دریـن دنـیـا کـه تـا آنـجـانه کـس را نام و نان دانی نه کـس را خـانمان بـینی
یـکـی از چـشـم دل بـنـگـر بــدیـن زنـدان خـامـوشـانکه تـا این لعـل گویا را بـه تـابـوت از چـه سـان بـینی
نـه ایـن ایـوان عـلـوی را بــه چــادر زیـب و فـر یـابــینه این مـیدان سـفـلـی را مـجـال انس و جـان بـینی
ســر زلـف عـروســان را چــو بــرگ نـســتــرن یـابــیرخ گـلـرنـگ شــاهـان را بــه رنـگ زعــفـران بــیـنـی
بــدیـن زور و زر دنـیـا چــو بــی عــقـلـان مـشــو غـرهکه این آن نوبـهاری نیسـت کـش بـی مهرگان بـینی
که گر عرشی به فرش آیی و گر ماهی به چاه افتیوگـر بـحـری تـهـی گـردی وگـر بـاغـی خـزان بـیـنـی
یــکــی اعــضــات را حــمــال مــوران زمــیــن یــابــییــکـــی اجـــزات را اثـــقـــال دوران زمــان بـــیــنــی
چــه بــایـد نـازش و بــالــش بــر اقــبــالـی و ادبــاریکـه تـا بـر هم زنـی دیده نـه این بـینـی نـه آن بـینی
سـر الـب ارسـلـان دیـدی ز رفـعـت رفـتـه بــر گـردونبـه مـروآ تـا کـنـون در گـل تـن الـب ارسـلـان بـیـنـی
چـه بـایـد تـنـگـدل بـودن کـه این یک مـشـت رعـنـا راهـمــی بــاد خــداونـدی کــنـون در بــادبــان بــیـنـی
کـه تـا یک چـنـد از اینـهـا گـر نـشـانـی بـاز جـویی تـوز چندان بـاد لختـی خاک و مشتی استـخوان بـینی
پــس آن بــهـتـر کـه از مـردم سـخـن مـانـد نـکـو زیـراکـه نـام دوسـتـان آن بــه نـیـک از دوسـتـان بــیـنـی
بــســان عــلـت اولــا ســخــن ران ای ســنـایـی زانکــه تــا چــون زاده ثــانـی بــقــای جــاودان بــیـنـی
وگر عـیبـت کند جـاهل بـه حـکـمت گفـتـن آن مشـنوکـه کـار پــیـر آن بــهـتــر کـه بــا مـرد جــوان بــیـنـی
حـکـیـمـی گـر ز کـژ گـویـی بــلـا بـیـنـد عـجـب نـبــودکـه دایـم تــیـر گـردون را وبــال انـدر کــمـان بــیـنـی
بــه رای و عــقـل مـعـنـی را تــویـی راوی روایـت کـنکه معنی دان همان باشد کش اندر دل همان بینیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.