ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح نظامی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای که چـون اندر بـنان آری قصـب هنگام نظـمصـدر چـرخ ثـانـی از فـضـل تــو پــنـدارم قـصـب
کوکـب معـنی تـو در سـیر آوری بـر چـرخ طـبـعوانگـه از نوک قـصـب روز انـدر آمـیزی بـه شـب
در یکـی بـیتـت مـعـانی روشـنی دارد چـنـانکصــد هــزاران آفــتــاب روشــن انــدر یـک ذنــب
شـعـر تـو نـاگـفـتـه مـانند عـروس پـردگـیسـتتــن نـهـان در پــرده و رخــســار در زیـر قـصــب
خـاطر و وهم تـو چـون از پـرده بـیرون خواندشخـــازن رایــت ز گــنــج مــعــرفــت آرد ســلــب
چون به تخت حکمتت بـر، جلوه کردی صورتشدیـده داران خــرد را لـعـبــتــی بــاشـد عـجــب
شـاید ار سـلطـان همی خـواند نظامی مر تـراچـون مـنظـم کـرده ای هر پـنج حـس را از ادب
آنکه در هر فـن ز دانش ره بـرد بـا طـبـع شـعـرجـای انصـافـسـت اگـر بـاشـد نظـام او را لقـب
قــاصــد حــلــم تـــو از روحـــانــیــان دارد نــژادتــا بــریـد حــلــمــت از یـونـانـیـان دارد نـســب
مدح پـاک تـو سبـب شد مر سنایی را چـنانکمــر روان پـــاک را شــد عــلــت اولــا ســبـــب
مهتـرا کهتـر که بـاشد چـون تـو آیی در خـطابزان زبــان در فــروش و خــاطــر گــوهـر طــلــب
پــیـشـت آوردن سـخـن تــرک ادب کـردن بــودزشــت بــاشــد تــازی بــغـداد بــردن در عــرب
پـرده دار عـیب کـار چـاکـرت کـن خـلـق خـوشچـون دهان را پـرده دار عـیب دنـدانسـت و لـب
تـا بـود عـقـل از ره دانـش پـرسـتـان اصـل غـمتـا بــود جـان از پـی بــی دانـشـان اصـل طـرب
شخص تـو بـاد از طرب چون تـندرستـان از غذاروی بـدخواهت ز غم چـون روی بـیماران ز تـب
***
ای که هفت اقلیم و چار ارکان عالم را به علمهمچـو هفت آبـا تـو دربـایی و چون چـار امهات
هـفـت مـاه آمـد کـه از بــهـر تــقـاضـای صـلـتکـرده ام بـر درگـهت چـون دولت و دانش ثـبـات
بـارها در طـبـعـم آمـد کـان چـو گـوهر شـعـرهااز زکـات شــعــر گـیـرم تــا مـگـر یـابــم نـجــات
بـاز گفـتـم کـابـلهی بـاشـد که در دیوان شـرعچـون مجـرد بـاشـد از زر نیسـت بـر گوهر زکات
تـا بـیـابـی گـر بــخـواهـی از بـرای حـج و غـزودر مناسـک حـکم حـج واندر سـیر رسـم غـزات
دشـمـن جـاه تـو بـادا پـی سـپـر همـچـون مناحـاسـد صـدر تـو بـادا سـرنگـون همچـون منات
تـا بـدان روزی که قاضـی خـلق بـاشـد پـادشـادر جهان دین تو باشی مفتی و اقضی القضات
بـاد صد چـندین تـرا عمر ای فتـی تـا از سخاتایـن امـیـد از تـو وفـا گـردد مـرا پــیـش از وفـاتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.