ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در توحید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای همـه جـانـها ز تـو پـاینـده جـان چـون خـوانـمـتچـون جـهـان نـاپـایدار آمـد جـهـان چـون خـوانـمـت
ای هم از امر تو عقل و جان بس اندر شوق و ذوقدر مـنـاجـات از زبـان عـقـل و جـان چـون خـوانمـت
هر چـه در زیر زمـان آید همه اسـمـسـت و جـسـممن ز من بـی هیچ عـذری در زمـان چـون خـوانمت
آســمــانـهـا چــون زمـیـن مـرکــب دربــان تــســتبـا چـنین اجـلـال و رتـبـت آسـمـان چـون خـوانمـت
آنــکــه نــام او مــکـــان آمــد نــدارد خـــود مــکـــانپـس تـو دارنـده مـکـانی در مـکـان چـون خـوانمـت
آنچـه در صـدرسـت در لـولـوش کـسـی مـی ننگـردمن بـرون چـون لـولـیان بـر آسـتـان چـون خـوانمت
چـون تـویی سـود حـقیقی دیگران سـودای محـضپس چو مشتی خس بـرای سوزیان چون خوانمت
علم تـو خـود بـام عقل و کعـبـه نفسـسـت و طـبـعمـن چـو حـج گـولـان بـه زیر ناودان چـون خـوانمـت
«این » و «آن » بـاشد اشارت سوی اجسام کثـیفتو لطیفی در عبارت «این » و «آن » چون خوانمت
آنچـه دل داند حـدوث اسـت آنچـه لب گـوید حـروفمـن ز دل چـون دانـمـت یا از زبـان چـون خـوانـمـت
از ورای «کـن فـکـان » آمـد پـس از تـخـییل خـویشدر مناجـات از فضـولی «کن فکان » چـون خـوانمت
بـی زبـان چـون تـیـر خـواهـی تـا تـرا خـوانـنـد بـسمن سـنایی بـا زبـانی چـون سـنان چـون خـوانمت
***
ای شـــــده پـــــیـــــر و عـــــاجـــــز و فـــــرتـــــوتمـــانـــده در کـــار خــــویـــشـــتــــن مـــبــــهـــوت
داده عــــمــــر عــــزیــــز خـــــویــــش بـــــه بـــــادشـــده راضـــی ز عـــیـــش خـــویــش بـــه قـــوت
مــــــتـــــــردد مــــــیــــــان جـــــــبـــــــر و قـــــــدرغـــــافـــــل از عـــــیـــــن عــــــزت جــــــبــــــروت
مــــلــــکــــوت جـــــهــــان نــــخــــســــت بـــــدانپـــــس خـــــبـــــر ده ز مــــالــــک مــــلــــکـــــوت
مــــگــــذر از حــــکــــم «آیــــت الــــکــــرســــی »ســـنـــگ بــــفـــگـــن چـــو یـــافـــتـــی یـــاقـــوت
آل مــــــــــــــوســــــــــــــی و آل هـــــــــــــارون راچـــــون ز لـــــاهـــــوت دان جــــــدا نـــــاســـــوت
نــــشــــنــــیـــدی کــــه چــــون نــــهــــان گــــرددســــر حــــق بــــا ســــکــــیـــنــــه در تــــابــــوت
جــــز ســـنـــایـــی کـــه دانـــد ایـــن حـــکـــمـــتبـــا چـــنــیــن حـــکــمــت ســـخـــن مــســکــوتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.