ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در رثای امیر معزی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
تـــا چــنــد مــعــزای مــعــزی کــه خــدایــشزینـجـا بـه فـلـک بـر دو قـبـای مـلـکـی داد
چــون تــیـر فــلـک بــود قــریـنـش بــه ره آوردپـیـکـان مـلـک بــر دو بــه تـیـر فـلـکـی داد
***
بـــی طــمــع بـــاش اگــر هــمــی خــواهــیتــــا نـــیـــفــــتــــی ز پــــایـــه امــــجــــاد
زان کــه چـــون مــرغ دشـــتـــی ز ره طــمــعکــــــرد آهـــــنــــــگ دانــــــه صــــــیـــــاد
نـــاشـــده حــــلـــق او چــــو حـــلـــقـــه دامهــمــچــو حــرف طــمــع شــدش ابـــعــاد
کـــه مـــصـــاریـــع گـــنـــج خـــانـــه فـــضـــلدر کــــف مـــالـــکــــســــت یـــا حــــمـــاد
راه رو تــــا بــــه عـــقـــل بــــشــــنـــاســــیخــــــاک زرگــــــر ز خــــــانــــــه حـــــــداد
گــــر نـــخــــواهـــی ز نـــرگــــس و لــــالــــهچــهــره گــه زرد و گــه ســیــه چــو مــداد
در جـــهــان هــمــچـــو ســوســـن عــاشــقچـــهــره زیــبـــنـــده بـــاش و طـــبـــع آزاد
زنــــدگـــــی ضـــــعـــــف یــــک دو روزه تـــــوآتــــش فـــتــــنـــه در جــــهـــان افـــتــــاد
تــــــا ابــــــد بــــــیـــــش ذات پــــــاک تــــــرااز جـــهـــان هـــیـــچ کـــار بـــد مـــرســـاد
***
یک نیمه عـمـر خـویش بـه بـیهودگـی بـه بـاددادیم و هـیـچ گـه نـشـدیم از زمـانـه شـاد
از گــشـــت آســـمــان و ز تـــقـــدیــر ایــزدیبر کس چنین نبـاشد و بر کس چنین مبـاد
یـا روزگـار کــیـنـه کــش از مـرد دانـشــســتیا قـسـم مـن ز دانـش مـن کـمـتـر اوفـتـاد
***
گـــر چــــه شــــمـــشـــیـــر حــــیـــدر کـــرارکـافــران کـشــت و قــلـعــه هـا بــگـشــاد
تـــــا ســـــه تـــــا نــــان نــــداد در حـــــق اوهـــفـــده آیـــت خــــدای نـــفـــرســـتــــاد
***
مـــن نـــگــــویـــم کــــه قــــاســــم الـــارزاقنـــعـــمـــت داده از تــــو بــــســــتــــانـــاد
بـــلـــکـــه گـــویــم کـــه هـــیـــچ بـــخـــرد راحــــاجــــتــــومــــنـــد تــــو نـــگــــردانــــاد
***
مـرا بــه غـزنـیـن بــسـیـار دوســتــان بــودنـدبــه نـامـه ای ز مـن آن قــوم را نـیـامـد یـاد
مـگـر کـه جـمـلـه بـمـردنـد و نـیـز شـایـد بـودخــدای عــزوجــل جــمــلــه را بــیــامــرزاد
***
خواجه در غم من ار گفت که چون بی خرداندیـن بــه دل کــرده ای انـدر ره دنـیـا لـابــد
دیـو در گــوش هـوا و هـوســش مــی گــویـداز پـی کبـر و کنی چـون متـنبـی سـد جـد
مـن چـه دانـسـتـم کـز تـربــیـت روح الـقـدسدر گذشته ست ز شادی و گذشته زا شد
کـرده یـک ذوق بــه راه احــدی چــون احــمـدشـکر چـون کوه حـرا صـبـری چـو کوه احـد
گـر بــدانـسـتــمـی آن خــوی سـلـیـمـانـی اوپـیش او سجـده کنان آمدمی چـون هدهد
***
چـه ممسـکی که ز جـود تـو قطـره ای نچـکداگــر در آب کــســی جــامـه تــو بــرتــابــد
بـه مجـلسـی که تـو بـاشـی ز بـخـل نگذاریکـه رادمـردی از آن صــدر نـیـکــویـی یـابــد
بــه ابــر بــرشـده مـانـی بــلـنـد و بـی بــارانکـدام زایـر و شـاعـر سـوی تـو بــشـتـابــد
کـو خـود نـبــاری و بــر هـیـچ خــلـق نـگـذاریمـر آفـتــاب فـلـک را کـه بــر کـسـی تـابــد
***
ســـرشـــگــی کــز غــم مــعــشـــوق بـــارمهـــمـــه رنـــگ لـــب مـــعــــشــــوق دارد
شــنـیـدســتــی بــه عــالـم هـیـچ عــاشــقکـــه از دیـــده لـــب مـــعـــشــــوق بــــارد
***
ای کـــــه از بــــــهـــــر خـــــدمـــــت در تـــــوبـــســـت دولـــت مـــیــان و کـــام گـــذارد
پــــیـــش از آن کــــم زمــــانـــه آش کــــنــــدفــضـــل کــن ســـیــدی فـــرســـت آن آرد
هـــر کـــه از دیـــدن تــــو خـــرم نـــیـــســـتبـــــاد در گــــوش گــــیــــر و در دل کــــارد
***
ای خــواجــه اگــر قــامــت اقــبــال تــو امــروزمــانــنــد الــف هــیــچ خــم و پــیـچ نــدارد
بــســیــار تــفــاخــر مــکــن امــروز کــه فــردامـعــلـوم تــو گــردد کــه الــف هـیـچ نـدارد
***
چـــون ز بـــد گــوی مــن ســـخـــن شــنــویبـــر تـــو تـــهـــمـــت نـــهـــم ز روی خـــرد
گـــویـــم ار تــــو نـــبــــودیـــی خــــرســـنـــداو مـــرا پـــیـــش تـــو نـــگـــفـــتـــی بــــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.