ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»زهـی ســزای مــحــامــد مــحــمـدبــن خــطــیـبکــه خــطــبــه هــا هـمــی از نــام تــو بــیـارایـد
چـنـان ثــنـای تــو در طـبــعـهـا سـرشـت کـه مـرغز شــاخــســار هــمــی بــی ثــبــات نــســرایـد
ز دور نــه فــلــک و چــار طــبــع و هــفــت اخــتــربــه هـر دو گـیـتـی یـک تــن چـو تــو بــرون نـایـد
کـــســـی کـــه راوی آثـــار و ســـیـــرت تـــو بـــودبــســان طــوطـی گـویـی شــکـر هـمـی خــایـد
شــنــیـدمــی کــه هــمــی در نــواحــی قــصــدارســــتــــاره از تــــف او در هـــوا بــــپــــالــــایـــد
شــنــیــدمــی کــه ز نــا ایـمــنــی در آن کــشــورســتـــاره بـــر فــلــک از بـــیــم روی نــنــمــایــد
کـــنـــون ز فـــر تـــو پــــر کـــبــــوتـــر از گـــرمـــینــســـوزد ار فــلــک شــمــس را بـــپـــیــمــایــد
کنون شـدسـت بـد انسـان ز عـدل و حـشـمت تـوکـــه گـــرد بـــاد هـــمـــی پـــر کـــاه نـــربـــایــد
چــو ایـزد و مــلــک و خــواجــه نـیـکــخــواه تــوانـدبـــلــا و حـــادثـــه بـــر درگـــه تـــو کـــی پـــایــد
نـــه دامـــن شــــب تــــیـــره زمـــانـــه بــــنـــورددچــو دور چــرخ گــریــبـــان صــبـــح بــگــشــایــد
دریــن دو روزه جـــهــان ایــن عــنــا نــمــودت ازانکــه تــا تــرا بــه صــبــوری زمــانــه بــســتــایــد
ز نــکــبــتــی کــه دریــن چــنــد روز چــرخ نــمــودبـــدان نــبـــود کـــه جـــانــت ز رنــج بـــگـــزایــد
مـــرادش آنـــکـــه بـــه اعـــدا نـــمـــود جـــاه تـــراکـــه زهـــر قـــاتـــل جـــان تـــرا نـــفـــرســـایــد
چــه نـوش زهـر بــخــوردی بــدان امـیـد و طــمــعکـــه تـــا روان تـــو زیــن رنــجـــهــا بـــرآســـایــد
تـــو اژدهــایــی در جــنــگ و ایــن نــدانــســتـــیکـــه اژدهـــا را زهـــر کـــشــــنـــده نـــگـــزایـــد
چــو جــوهـر فــلــک از تــســت روشــن و عــالـیز آســیــای فــلــک جـــوهــر تـــو کــی ســـایــد
ز دود زنــــــگ ز روح تــــــو زهـــــر در عــــــالــــــمکــــه دیـــد زهـــری کــــو زنــــگ روح بــــزدایـــد
چــو زهـر خـوردی و زنـده شـدی بــدانـکـه هـمـیزمــــانـــه را چــــو تــــو آزادمـــرد مـــی بــــایـــد
یـقــیـن شــنــاس کــه از بــعــد ازیـن دهـان اجــلبـــه جـــان پـــاک تـــو تـــا روز حــشــر نــالــایــد
چــنـان بــپــخــت هـمـه کــارهـات زهـر کـه هـیـچبــه پــیـش شــاه کــســی از تــو خــام نــدرایـد
چـــه راز داری بــــا ذوالـــجـــلـــال کـــز پــــی تـــوز زهــــر قــــاتـــــل آب حـــــیــــات مــــی زایــــد
بـه نـاف آهـو اگـر مـشـک خـون شـود چـه عـجـببـه کـامـت الـمـاس ار شـهـد گـشـت هم شـاید
ولــیــکــن ایــنــهــمــه از عــدل شــاه بـــود ارنــیزمــانــه بـــر چــو تـــو آزد کــی بـــبـــخــشــایــد
بــه خــاتــمـی کـه فـرســتــاد شــاه زنـده شـدیبــلــی بــزرگــی و حــکــم روان چــنــیــن بــایــد
ز مــهـر جــم چــه کــم آیـد خــواص مــهـر مــلــککــه بــی پــیـمـبــر آن مـی کــنـد کــه فــرمــایـد
اگـــر بـــه خـــاتـــم او مــلـــک رفـــتـــه بـــاز آمــدهــمــی بــه خــاتــم ایـن جــان رفــتــه بــاز آیـد
هــمــیــشــه تـــا ز مــزاج و نــم ســـیــم گــوهــرمـــقـــیــم روی چـــهـــارم گـــهـــر نـــیــنـــدایــد
فـــزوده بـــاد هـــمـــی مـــایــه بـــقـــات از آنـــکچــهــار طــبـــع تـــو بـــر یــکــدگــر بـــیــفــزایــد
***
ای صــــــــــدر اجــــــــــل قــــــــــوام دولــــــــــتدر صــــدر بـــــه جــــز تــــو کــــس نــــیــــایــــد
گـــیـــتــــی چـــو تــــو پــــر هـــنـــر نـــبــــیـــنـــدگــــــردون چــــــو تــــــو نـــــامــــــور نـــــزایـــــد
حــــــاشــــــا کــــــه زیـــــان مــــــال هـــــرگــــــزانـــــــدر دلـــــــت انـــــــدهـــــــی فـــــــزایــــــد
بـــــایــــد کــــه فــــروخــــتـــــه بـــــود شــــمــــعپـــــروانـــــه ز شـــــمـــــع کـــــم نـــــیـــــایـــــد
***
اگـــــر مـــــعـــــمـــــار جـــــاه او نـــــبــــــاشـــــدبــــنــــای مــــمــــلــــکــــت ویـــران نـــمــــایـــد
جــــــهـــــان را از امـــــانـــــی دل بــــــگـــــیـــــردبــــه قـــدر هـــمـــت ار احــــســــان نـــمـــایـــد
***
عــزیــز عــمــر چـــنــان مــگــذران کــه آخـــر کــارچـــو آفـــتــــاب تـــو نـــاگـــاه زیـــر مـــیـــغ آیـــد
هـر آنــکــه بــشــنــود احــوال تــو در آن ســاعــتبــه خــیــر بــر تــو دعــا گــفــتــنــش دریــغ آیــد
***
بــــــا بــــــقــــــای پــــــدر پــــــســــــر نـــــایـــــدشــــادی مــــهــــتـــــری بـــــه ســـــر نــــایــــد
شـــــمـــــس در غـــــرب تـــــا فـــــرو نــــشـــــوداز ســــــوی شــــــرق بـــــــدر بــــــرنــــــایــــــد
***
مـــبـــر تـــو رنــج کـــه روزی بـــه رنــج نــفـــزایــدبـــه رنــج بـــردن تـــو چـــرخ زی تـــو نــگـــرایــد
چـــو روزگــار فــرو بـــســت تـــو از آن مــنــدیــشکــه آنـگـهـی کــه بــبــایـد گــشــاد بــگـشــایـد
چـو بـسـتـه های زمـانـه گـشـاده خـواهد گـشـتچــنــان گــشــایـد گــویـی کــه آن چــنـان بــایـد
وگــر نــیــاز بــرد نــزد هــمــچــو خــویــشــتــنــیاز آن نــــیــــاز اســــیــــر و ذلــــیـــل بــــاز آیــــد
چــو اعــتــقــاد کــنــد گــر کــســش نـیـایـد هـیـچخــدای رحــمــت پــس آنــگــهــیـش بــنــمــایـد
بـه دسـت بــنـده زحـل و ز عـقـد چـیـزی نـیـسـتخـــدای بـــنـــدد کـــار و خـــدای بـــگـــشـــایــد
***
ز راه رفـــتـــن و آســـودنـــم چـــه ســـود و زیـــانچـو هـر دو مـعـنـی نـتـوان هـمـی مـعـاینـه دیـد
یـکــی بــســی بــدویــد و نــدیـد کــنــگــر قــصــریـکـی ز جــای نـجــنـبــیـد و پــیـش گـاه رســیـد
***
داســـتـــان پـــســـر هــنــد مــگــر نــشـــنــیــدیکــه از او بــر ســر اولــاد پــیـمـبــر چــه رســیـد
پـــدر او لــب و دنــدان پــیــمــبـــر بـــشــکــســتمــادر او جـــگـــر عـــم پـــیــمــبـــر بـــمــکـــیــد
خــود بــه نـاحــق حــق دامـاد پــیـمـبــر بــگـرفــتپـــســـر او ســر فــرزنــد پـــیــمــبـــر بـــبـــریــد
بــر چــنـیـن قـوم چــرا لـعــنـت و نـفـریـن نـکـنـیـملــعــنــت الــلــه یــزیــدا و عــلــی حـــب یــزیــد
***
اگــــــر رای رحــــــمــــــت شــــــود بــــــا دلــــــمدمــــی بــــو کــــه بــــی زای زحــــمــــت زیـــد
مـــــگـــــس را کــــــنـــــد در زمـــــان نـــــامـــــزدکــــه تـــــا بـــــر ســـــر رای رحـــــمــــت ریــــد
***
چــون شــکــرم در آب دو چـــشــم و دلــم فــلــکدر جـام کـیـنـه خـوشـتـر از آب و شـکـر کـشـیـد
گــردون زبـــان عـــقــل مــرا قــفـــل بـــرفـــگــنــدو ایـام چــشــم بــخــت مــرا مــیـل در کــشــیـد
***
کسـی کـز کـار قـلاشـی بـرو بـعـضـی عـیان گرددگـمـان او یـقــیـن گــردد یـقــیـن او گـمـان گــردد
نشانی بـاشد آنکس را در آن دیده که هر سـاعتنـشـان بـی نـشـانـی را نـشـان او نـشـان گـردد
بــه گـاه دیـدن از دیـدن بــه گـاه گـفـتـن از گـفـتـنچو کوران بی بصر گردد چو گنگان بی زبـان گردد
نهان گردد ز هر وضـعـی که بـود آمد چـه بـود او راپس آنگه از نهان گشتن بـر او وضعی عیان گردد
چـنـان گـردد حـقـیقـت او کـه وصـف خـلـق نپـذیردبه پشت خاک هامون همچو پروین آسمان گردد
اگـر مـعــروف و مـشــکــورســت در راه دل و دیـدهز معـروفـی و مشـکوری بـه مهجـوری نهان گردد
اگـر پــابــسـت سـر گـردد و گـر دیـده بــصـر گـرددسـنـایی وار در مـیـدان هـمـه ذاتـش زبـان گـردد
***
نـمـی دانـد مـگـر آنـکـس مـراد از کـشـف حـال آیدکـه کـشـف حـال را در حـال بـی حـالی زوال آید
زوال حــال آن بــاشــد کــمـال حــال بــی حــالــانکــه درگــاه زوال حــال بــی حــالـان مـجــال آیـد
اگر چـه هر که در کوی هدی بـاشـد بـه شرع اندرچـو در کـول جـلـال آیـد هـمـه خـویش جـلـال آید
ز حــال آنـگـه شـود صـافـی دل بــدحـال مـردی راکـه از کـوی هـدی بـی حـال در کـوی ضـلـال آید
نهان گشـتـسـت حـال کشف در دلهای مشتـاقانتــو آوازی بــر آر از دل چــنـان دل کـز خــیـال آیـد
به جامی عذر یکسان شد سنایی را به هر حالیز تـلـخـی عـیـش او دایـم هـمـی بـوی زلـال آیـد
***
اول خــــلــــل ای خــــواجــــه تــــرا در امـــل آیـــدفــردا کــه بـــه پـــیــش تـــو رســول اجـــل آیــد
زایـل شــده گــیـر ایـنــهـمــه مــلــک بــه یـک بــارآن دم کــــه رســــول مـــلــــک لـــم یـــزل آیـــد
هــر ســـال یــکــی کـــاخ کــنــی دیــگــر و در ویهـــــر روز تــــــرا آرزوی نـــــو عــــــمـــــل آیـــــد
زیـــن کـــاخ بـــرآورده بـــه عـــیـــوق هـــم امـــروزحــقــا کــه هــمــی بــوی رســوم و طــلــل آیـد
شــادی و غــمــت ز ابـــلــهــی و حـــرص فــراواندایـــم ز نـــجـــوم و ز حـــســـاب جـــمـــل آیـــد
***
ای بـس که نبـاشـی تـو و ای بـس که درین چـرخبــی تــو زحــل و زهـره بــه حــوت و حــمـل آیـد
هـــرچ آن تـــو طـــمـــع داری کـــایــد ز کـــواکـــبویــحـــک هــمــه از حـــکـــم قـــضـــای ازل آیــد
روزی کـــه بـــه دیـــوان مـــثـــلـــا دیـــرتـــر آیـــیتـــرســی کــه در اســبـــاب وزارت خـــلــل آیــد
گـفـتـه سـت سـنـایی کـه تـرا بـا هـمـه تـعـظـیـمای بــــس کـــه بــــه دیـــوان وزارت بــــدل آیـــد
***
کــســی را کــه ســر حـــقــیــقــت عــیــان شــدمـــجــــاز صــــفــــات وی از وی نـــهـــان شــــد
نـــشــــان آن بــــود بــــر وجــــود حــــقـــیـــقـــتکــه نــام وی از نـیـســتــی بــی نــشــان شــد
کـســی کـو چــنـیـن شــد کـه مـن وصــف کــردمیــقــیــن دان کــه او پـــادشـــاه جـــهــان شـــد
مـــلـــک شـــد زمــیــن و زمـــان را پـــس آنــگـــهچــو عــیـســی کــه او ســاکــن آســمـان شــد
روان گـــشـــت فـــرمـــان او چــــون ســـنـــایـــیمـر او را کـه گـفـت او چــنـیـن شـو چــنـان شـد
خـــلـــیــل از ســـر نـــیـــســـتـــی کـــرد دعـــویکــه ســوزنــده آتـــش بـــرو بـــوســـتـــان شــد
چــو «ارنـی » ســت از نـفــس بــر طــور ســیـنــاقــــدمــــگــــاه او جـــــمــــلــــه آب روان شـــــد
نــبــیـنــی کــه هــر کــو ز خــود گــشــت فــانــیقــریــن قــضــا گــشــت و صــاحــبـــقــران شــد
هـم از نـیـســتــی بــد کــه بــا خــاک مــشــتــیمــحـــمــد بـــه جـــنــگ ســـپـــاه گـــران شـــد
چـــو در نــیــســـتـــی زد دم چـــنــد عــیــســـیتـــــن بـــــی روان از دمــــش بـــــا روان شـــــد
بــســا کــس کـه در نـیـســتــی کـســب کــردنـدگــمـانـهـا یـقــیـن شــد یـقــیـنـهـا گــمـان شــد
کـــســــی کـــو ز حــــل رمـــوزســــت عــــاجــــزبــــیـــان ســــنـــایـــی ورا تــــرجــــمـــان شـــد
***
عــاشــق دیـن دار بــایـد تــا کـه درد دیـن کــشــدسـرمه تـسـلیم را در چـشـم روشن بـین کشـد
بــا قـنـاعـت صـلـح جــویـد مـحــرم حــرمـت شـودبـرگ بـی بـرگـی بـه فـرق زهره و پـروین کـشـد
دیــده یــعــقــوب را دیــدار یـوســف تــوتــیــاســتســیـنـه فـرهـاد بــایـد تــا غـم شـیـریـن کـشــد
جــعــفــر طــیــار بـــایــد تــا بـــه عــلــیــیــن پــردحــیـدر کــرار بــایـد تــا ز دشــمـن کـیـن کـشــد
هر خـسـی از رنگ و گفـتـاری بـدین ره کی رسـدمـرد چـون صـدیـق بــایـد تــا سـم تـنـیـن کـشـد
نـور بــو یـوسـف نـداری کـی رسـی در چـاه عـلـمبــایـزیــد فــقــر بــایــد فــاقــه مــاتــیـن کــشــد
از سـعـادتـها سـنـایی در سـرخـس افـگـنـد رخـتشـکر این از شـور بـخـتـی محـنت غـزنین کشـد
بــرگ بــی بــرگــی نـداری گــرد آن درگــه مـگــردچـشم هر نامحـرمی کی بـار نقش چـین کشـد
چـنـد ازیـن دعـوی بــی مـعـنـی بــی بــرهـان تــومدعی فردا بـه محـشر رخـت زی سجـین کشد
***
گــر ســنــایـی دم زنــد آتــش دریــن عــالــم زنــدایـن جــهـان بــی وفـا چـون ذره ای بــر هـم زنـد
آدمــی شــکــل ســت لــیـکــن رســم آدم دور ازواز هــوای مــعـــرفـــت او لـــاف کـــی ز آدم زنــد
این جـهـان چـون ذره ای در چـشـم او آیـد هـمـیاو نــبــیــنــد ذره ای و چــشــم را بــر هــم زنــد
کـــم زنــی دانــد ز صـــد گــونــه نــیــارد کــم زدنمـهـر گـردون بــشــکـنـد گـر زیـر و بــالـا کـم زنـد
گـر ز درویشـی نـخـواهـد سـیم و زر نـبـود عـجـبدسـت در زلفـین سـیمین سـاعـدان محـکـم زند
بــوی یـوسـف دارد انـدر جــیـب و اسـرارش نـهـانهـسـت دریـای مـحــبــت مـوج چــون قـلـزم زنـد
زر زنـد بــی مـهـر سـلـطـان بــر مـراد خـویـشـتــندار قــلــابـــان بـــرد بـــر گــنــبـــد اعــظـــم زنــد
عـیـسـی مـریـم چـو نـاپــیـدا شـد انـدر کـان کـونلــاف چــشــم خــویـشــتــن از زاده مــریـم زنــد
در سـنـایـی و هـم خــاطـر کـی رســد زیـرا کـه اودر نـــــوردد عــــــالــــــم و آواز بــــــر آدم زنــــــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.