ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در رثای زکی الدین بلخی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 23:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای بـــــرادر زکـــــی بـــــمـــــرد و بـــــشـــــدتــــا یـــکـــی بــــه ز مـــا قــــریـــن جــــویـــد
تــــــــا ز آب حــــــــیـــــــات آن عـــــــالـــــــمتـــــن و جـــــان از عـــــدم فــــرو شـــــویــــد
مـــن ز غــــم مـــرده ام کــــه کـــی بــــود اوبــــاز از آنـــجــــا بــــه ســـوی مـــن پــــویـــد
پـــس تـــو گــویــی کــه مــرثـــیــت گــویــشزنـــــده را مـــــرده مـــــرثـــــیــــت گـــــویــــد
***
ای دریــــــغــــــا کــــــه روز بــــــرنــــــایـــــیعــهــد بـــشــکــســت و جــاودانــه نــمــانــد
از زمـــــانـــــه غـــــرض جــــــوانـــــی بــــــودلــــیـــک از گــــردش زمــــانــــه نــــمــــانــــد
آب مـــعــــشــــوق را زمـــانـــه بــــریـــخــــتو آتــــش عــــشــــق را زبــــانـــه نـــمـــانـــد
ای ســــنــــایـــی دل از جــــهـــان بــــرکــــنبــــر کـــس ایـــن دور جـــاودانـــه نـــمـــانـــد
***
ایــن جـــهـــان بـــر مـــثـــال مـــرداریــســـتکـــــرکـــــســــــان گـــــرد او هـــــزار هـــــزار
ایـــن مـــر آن را هـــمـــی زنـــد مـــخــــلـــبآن مــــر ایـــن را هـــمـــی زنـــد مــــنـــقــــار
آخـــــرالـــــامـــــر بـــــرپـــــرنـــــد هـــــمـــــهوز هــــمــــه بـــــاز مـــــانــــد ایــــن مـــــردار
***
ز جـملـه نعـمـت دنیا چـو تـندرسـتـی نیسـتدرسـت گـرددت این چـون بـپـرسـی از بـیمـار
بــه کــارت انـدر چــون نـادرســتــیـی بــیـنـیچـو تـن درسـت بـود هیچ دل شـکسـتـه مدار
***
مـردمـان یک چـنـد از تـقـوا و دین رانـدنـد کـارزین پس اندر عهد ما نه پود ماندست و نه تار
این دو چون بگذشت باز آزرم و دین آمد شعارگر منازع خواهی ای مهدی فرود آی از حـصار
بـاز یک چندی به رغبـت بـود و رهبـت بـود کارور متـابـع خـواهی ای دجـال یک ره سر بـر آر
در شــهـر مــرد نـیـســت ز مــن نــابــکــارتــرمــادر پـــســـر نــزاد ز مــن خـــاکـــســـارتـــر
مـغ بـا مـغـان بـه طـوع ز من راسـت گـوی تـرسـگ بــا سـگـان بـه طـبــع ز مـن سـازگـارتـر
از مــغ هــزار بـــار مــنــم زشــت کــیــش تــروز ســـگ هــزار بـــار مــنــم زشـــت کــارتـــر
هر چـنـد دانـم این بـه یقـین کـز همـه جـهـانکـــس راز حــــال مـــن نـــبــــود کــــارزارتــــر
ایـنـسـت جــای شـکـر کـه در مـوقـف جــلـالنـــومـــیــدتـــر کـــســـی بـــود امـــیــدوارتـــر
***
زن مـخـواه و تـرک زن کـن کـانـدریـن ایـام بــارزن نـخـواهـد هیچ مـردی تـا بـمـیرد هـوشـیار
گـر امـیـر شـهـوتـی بـاری کـنـیـزک خـر بـه زرسـرو قـد و ماهروی و سـیم سـاق و گـلعـذار
تـا مـراد تـو بـود بــا او بـزن بــر سـنـگ سـیـمور مـــزاج او بــــدل گــــردد بــــود زر عــــیـــار
آنـقـدر دانـی کـه بـرخـیـزد کـسـی از بــامـدادروی مـال خـویـشـتـن بــیـنـد کـه روی وام دار
***
ای بــــه نـــزد عـــاشـــقـــان از شــــاهـــدیاز هــمــه مــعــشــوقــگــان مــعــشــوق تـــر
کــس نـدیـد انـدر جــهـان از خــلــق و خــلـقهـــیـــچ مـــخـــلـــوقـــی ز تـــو مـــرزوق تـــر
***
هـــیـــچ نـــیـــکــــو نــــبــــود هـــرگــــز بــــدهــــیــــچ خــــر آن نــــبــــود هــــرگــــز حــــر
پــــشـــت کـــس را نـــکـــنـــد ز آب تـــهـــیتـــا شـــکـــمـــشـــان نــکـــنــی از نــان پـــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.