ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»لـــــب روح الــــلــــه ســـــت یــــا دم صـــــورخــــانـــگــــاه مــــحــــمــــد مــــنــــصــــور
کــــه ز درس و کــــتـــــاب و دارو هــــســــتاز ســه ســو دیــن و جــان و تــن را ســور
زیــن بـــنــا ایــمــن از دو چـــیــز ســه چــیــزتــــن و جــــان و دل از قـــبــــور و فـــتــــور
تـــعـــبـــیــه در صـــدای هـــر خـــم اوســـتلـــــــحــــــــن داوود بــــــــا ادای زبــــــــور
از تــــحـــلـــیـــش تــــیـــره چـــهـــره تــــیـــروز تــــجـــلـــیـــش طـــیـــره تــــوده طـــور
در تـــن ار عــلــتـــی ســت ایــنــجـــا خـــواهحـــب مـــرطـــوب و شـــربــــت مـــحـــرور
در دل ار شــبـــهــتــیــســت ایــنــجــا خــوانلــوح مــحـــفـــوظ و دفـــتـــر مــســـطـــور
کـــتــــب ایـــنـــجــــاســـت ای دل طـــالـــبدارو ایـــنـــجــــاســـت ای تــــن رنـــجـــور
عــیـســی ایـنــجــاســت ای هــوای عــفــنخـــضــر ایــنــجـــاســت ای ســراب غــرور
پـــس ازیــن زیــن ســتـــانــه خــواهــد بـــوددولـــت و رحـــمــت و قـــصـــور و حـــبـــور
صــــــفــــــت و صــــــورتــــــش گــــــه ادراکبـــــرتـــــر از گــــوش روح و دیــــده حــــور
چـــون بــــدو چــــشـــم نـــیـــک درنـــرســـدچــونـش گـویـم کـه چــشـم بــد ز تــو دور
مــــجــــد او داشــــت مــــر ســــنــــایـــی رادر نـــثــــای ســــنـــای خــــود مـــعــــذور
***
اگـــر چـــون زر نــخـــواهــی روی عـــاشـــقمــنـه بــر گــردن چــون ســیـم ســنــگــور
جـــهـــان از زشـــت قـــوادان تـــهـــی شـــدکــه حــمــال فــقــع بـــایــد هــمــی حــور
***
ای ســــنـــایـــی بــــه گــــرد حــــران گــــردتـــا بـــیـــابـــی ز جـــود ایــشـــان چـــیـــز
نـــــزد نـــــادیـــــدگــــــان و نـــــااهـــــلـــــانکـــی بـــود بـــذل و هــمــت و تـــمــیــیــز
کـــــودک خـــــرد بـــــی خـــــرد بــــــدهـــــدزر ســــی دانـــه را بــــه نـــیـــم مــــویـــز
بـــی نــوا ســـوی بـــی ســـخـــا نـــشـــویغــــر نـــگـــردد بــــه گـــرد آلـــت حــــیـــز
***
هــر کــه زیــن پــیــش بـــود امــیــر ســخــناز امــــیـــر ســــخــــا شــــدنـــد عــــزیـــز
تـــــــو هــــــمــــــه روز گـــــــرد آن گــــــردیکـه بــه نـزدیـکــشــان زرســت و پــشــیـز
دســـتـــه گـــل بــــر کـــســـی چـــه بــــریکــه فــروشـــد بـــه کــویــهــا گــشــنــیــز
پـــیــرهــن زان طــمــع مــکــن کــه ز حــرصدزدد از جـــــامـــــه پــــــدر تــــــیـــــریـــــز
بـــهــر دهــلـــیــزبـــان چـــگـــویــی شـــعـــرکــه بــمــانــی چــو کــفــش در دهــلــیــز
بـــوســـه بـــر لــب دهــی شـــکـــر یــابـــیبــوســه بــر کـون دهـی چــه یـابــی تــیـز
***
اگــــر ریـــش خــــواجــــه بــــبــــرنـــد پــــاکرســن گــر بــگــیــرد بــه بــســیــار چــیــز
کــــه تــــا پــــاردم ســــازد از بــــهـــر آنــــکبـــــود پـــــاردم بـــــر گــــذرگــــاه تــــیــــز
***
ای خـــــــداونـــــــد قـــــــایـــــــم قـــــــدوسمــلــک تــو نــاقــیــاس و نــامــحــســوس
قـایـمـی خــود بــه خــود قـیـام تــو نـیـســتبــه قــیـامـی کــه هـســت ضــد جــلـوس
ســـاحـــت ســـیــنــه هــای مــشـــتـــاقــانز آرزوی تـــو شـــد بــــه دور و شـــمـــوس
در دل عـــــــارفــــــان حـــــــضـــــــرت تـــــــوصـــد نــهــال از مــحـــبـــتـــت مــغـــروس
نــــــور افــــــلــــــاک در نــــــهــــــاد قــــــدمکــنــی از راه عـــاشـــقـــان مــطـــمــوس
هـــشــــت بــــاغ و چــــهـــار رکـــن ســــرورجــــنـــت عـــدن بــــا هـــمـــه نـــامـــوس
پـــیـــش آن دل بــــدانـــکـــه کـــس نـــخـــردبــه یـکــی مــشــت ارزن و ســه فــلــوس
خــــاکــــپـــــای بـــــلــــال حــــضــــرت تـــــوگـــــشـــــتـــــه از راه دیــــن تـــــاج رئوس
خــــاک بـــــر ســــر دبـــــیــــر حــــضــــرت راچــون نــدانــد هــمــی یــمــیـن غــمــوس
کــــــردم آواره از مــــــســـــــاکــــــن عـــــــزحـــل مــنــجـــوس و طـــالــع مــنــحـــوس
گـــر چـــه زاغ ســـیـــاه گـــشـــتــــســـتـــمنـــگـــزیـــنـــم مـــقــــام جــــز نـــاقــــوس
زاغ گــــر بـــــشــــنــــود کــــنــــد در حـــــالزیـن ســخــنـهـا کــرشــمـه چــو طــاووس
شــــد مـــقـــیـــم ســــرخــــس و انـــدر ویهـمـچــو دزدی بــه قـلـعـه ای مـحــبــوس
ای ســــنـــایـــی بــــود کـــه در غــــزنـــیـــنمــــی نــــدانــــنــــد شــــاه را ز عــــروس
***
چـــو خـــواهــم کـــرد زرق و هــزل و ریــواسنــخــواهــم نــیـز عــاقــل بــود و فــرنــاس
مـرا چـون نـیـسـت بــر کـس هـیـچ تـفـضـیـلچــه خــواهـم کـرد زهـد و فـضــل عـبــاس
بـــیــاور طـــاس مــی بـــر دســـت مـــن نــهبــه جــای چـنـگ بــر زن طـاس بــر طـاس
قــریــن و جـــنــس مــن خـــمــار و مــطـــرببــسـنـده سـت از هـمـه اقـران و اجـنـاس
مـــرا بــــایـــد خــــرابــــاتــــی شـــنـــاســـدخــطـیـب و قـاضـیـم گـو هـیـچ مـشــنـاس
مـی اســت الــمــاس و گــوهـر شــادمــانـینـگـردد ســفــتــه گـوهـر جــز بــه الـمـاس
مــی و مــعــشــوق را بــگــزیــن بــه عــالــمجـز ایـن دیـگـر هـمـه رزق اسـت و ریـواس
چـــه خـــواهـــم بــــرد از دنـــیـــا بــــه آخـــردلـی پــر حـسـرت و یـک جــامـه کـربــاس
چــه گــویـیـد انـدریـن مـعــنـی کــه گــفــتــماجــیــبـــوا مــا ســالــتـــم ایــهــا الــنــاس
رفـــیــقـــا جـــام مـــی بـــر یـــاد مـــن خـــورکــــه زیـــر آســــیـــای غــــم شــــدم آس
***
ای مـرد ســفــر در طــلــب زاد ســفــر بــاشبـشـکن شـبـه شـهوت و غـواص درر بـاش
از سیرت سلمان چه خوری حسرت و راهشبـپـذیر و تـو خـود بـوذر و سـلمان دگر بـاش
هر چـند کـه طـوطـی دلت کـشـتـه زهرسـتآن زهر دهان را تو همه شهد و شکر باش
چــون تــو بــه دل زهـر شــکــر داری از خــودزهــر تــن او گــردد تــو مــرد عــبــر بـــاش
در مــکــه دیــن ابـــرهــه نــفـــس عـــلــم زدتــو طـیـر ابــابــیـل ورا زخــم حــجــر بــاش
نـمـرود هـوای خــانـه بــاطــن و ز بــت آگــنـداو رفت سـوی عید تـو در عیش نظـر بـاش
گــر خــلـق جــهـان ابــرهـه دیـن تــو بــاشــدتـو بـر فـلک سـیرت ایشـان چـو قـمر بـاش
آن کــس کــه مــر ایــوب تـــرا گــرم غــم آوردتــو دیـده یـعــقـوب ورا بــوی پــســر بــاش
ور دیـو ز لــا حــول تــو خــواهـی کــه گــریـزداز زرق تــبــرا کــن و بــا دلـق عــمـر بــاشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.