ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در رثای یکی از بزرگان

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 23:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
گـــــوهـــــر روح بـــــود خـــــواجـــــه وزیــــرلـیک مـحـبـوس مـانـده در تـن خـویش
چـــون تـــنــش روح گــشــت تـــیــز چـــنــوبــاز پــریــد ســوی مــعــدن خــویــش
***
گــر مــقـــصـــر شـــدم بـــه خـــدمــت تـــوبــد مـکـن بـر رهـی کـمـانـی خـویـش
بـــهــتــریــن خــدمــتــســت آنــکــه رهــیدور دارد ز تــــو گـــرانـــی خــــویـــش
***
ز تــــو ای چــــرخ نــــیــــلــــی رنــــگ دارمهــزاران ســـان عـــنــا و درد جـــامــع
نـه تـنـهـا از تـو بــل کـز هـر چـه جـز تـسـتبه من بـر هست همچون سیف قاطع
مــرا زان مــرد نــشـــنــاســـی تـــو زنــهــارکـــه گـــردم از تــــو انـــدر راه راجــــع
طــمــع چــون بــگــســلــم از خــلــق از تــومــرا خـــوا یــار بـــاش و خــوا مــنــازع
چـــو بــــی طـــمـــعـــی و آزادی گـــزیـــدمدلـم بــیـزار گـشــت از حــرص و قـانـع
بـــــــر آزادمـــــــردان و کـــــــریـــــــمـــــــانگـرانـتــر نـیـسـت کـس از مـرد طـامـع
ازیــــن یــــاران چـــــون مــــاران بـــــاطــــنخــلـاف یـکــدگــر هـمـچــون طــبــایـع
بـــســـان نــســر طــایــر راســـت بـــاشــدبـه پـیـش و پـس بــسـان نـسـر واقـع
عــدو بــســیــار کــس کــو هــر کــســی رانـمــانـد حــقــتــعــالــی هـیـچ ضــایـع
چــو عــیـســی را عــدو بــســیـار شــد زودبـــــبــــرد ایــــزد ورا در چــــرخ رابــــع
خـــســـیــســـان را چـــرا اکـــرام کـــردیــمبـــخــیــلــان را چــرا کــردیــم صــانــع
هـمــیـشــه خــاک بــر فــرق کــســی بــادکــه نــشــنــاســد بــدی را از بــدایــع
حـــذر کـــن ای ســـنــایــی تـــو از ایــنــهــاتــرا بــاری نــدانــم چــیـســت مــانــع
بـــبـــر زیــن نــاکــســـان و دیــگــران گــیــر«کــثــیـرالـنـاس ارض الــلـه واســع »
***
ثـــنــا گــفــتـــیــم مــا مــر خـــواجـــه ای راکــه نـشــنـاســد مـقــفــا را ز مــردف
عـــطـــارد در اســـد بـــادش هــمــیــشـــهیـکـی مـقـلـوب و آن دیـگـر مـصــحــف
***
ای آنـکـه تـرا در تـو تـویـی نـیـسـت تـصـرفآن بـه که نگویی تـو سخن را ز تـصوف
در کـوی تــصــوف بــه تــکـلـف مـگـذر هـیـچزیرا کـه حـرامسـت درین کـوی تـکـلف
در عـشـوه خـویشـی تـو و این مـایه نـدانیای دوست ترا از تو تویی تست تخلف
راهیسـت حـقـیقـت کـه درو نیسـت تـکـلفزنـهـار مـکـن در ره تــحــقـیـق تــوقـف
مـی نـشـنـود امـروز سـنـایی بـه حـقـیقـتبـگرفت بـه اسـرار ره عـشـق و تـعنف
گر زین که اگر نشنوی ای دوست ازین پسبـر شـاهد یوسـف نکنی قصه یوسـف
***
بـــــجــــهــــم از بــــد ایــــام چــــنــــانــــکاز کــمــان خــتـــنــی تـــیــر خــدنــگ
گـــر بـــه هــر جـــور کـــه آیــد بـــکـــشـــدمـن پــلـنـگـم نـکــشــم جــور پــلـنـگ
خـــواری و اســـب گـــرانـــمـــایـــه مـــبـــادمـن و ایـن نـفــس عــزیـز و خــر لـنـگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.