ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گـــفــــت بــــر دوخــــتــــه مـــرا شــــعــــریخـــواجـــه خـــیـــاطـــی از ســـر فـــرهـــنـــگ
مـــعـــنـــی او چـــو ریـــســـمـــان بــــاریـــکقــافــیــت هــمــچــو چـــشــم ســوزن تـــنــگ
***
طـلـوع مـهـر ســعـادت بــه ســاحــت اقـبــالظــهــور مــاه مــعــالــی بــر آســمــان جــلــال
نـتــیـجــه کــرم و مــردمــی و فــضــل و هـنـرطـــلـــیـــعـــه اثـــر لـــطـــف ایـــزد مـــتـــعـــال
خـجـسـتـه بـاد و هـمـایون مـبـارک و مـیمـونبــه سـعـد طـالـع و بــخــت جــوان و نـیـکـوفـال
***
تـو مـرا از نسـب و جـان و خـرد خـویش مـنیمـن از آمـیـزش ایـن چــار گــهـر خــویـش تــوام
تــو هـمـه روزه بــیـاراسـتـه چـون دیـن مـنـیمن همه سـاله بـرهنه شـده چـون کیش تـوام
پـیش من حسن همانست که تـو پـیش منینـزد تـو عـیـب چـنـانـسـت کـه مـن پـیـش تـوام
***
هـر چــنـد در مـیـان دو گــویـم زمـیـن و چــرخلـیک این دو گـوی را بـه یک انـدیشـه پـهـنـه ام
در دیـده ســخــای تــو پــوشــیـده مــانـده امزان پـیش تـو چـو نـور دو چـشـمـت بـرهـنـه ام
***
آن حــور روح فـش را بــر عــقـل جــلـوه کـردمو آن شــربــهـا کـه دادی بــر یـاد تــو بــخــوردم
یـاقـوت نـفـس کـشـتـم زان گـوهـر شـریـفـتکـــازاد کــرد چـــون عـــقـــل از چـــرخ لــاژوردم
گـردم بـه بــاد سـاری گـردی هـمـی ولـیـکـنبــاران تــو بــیـامـد بــنـشــانـد جــمـلــه گــردم
گـفـتـی جـواب خـواهـم شـرط کـرم نـبـود اینبــگـذاشـتــی چـو فـردان در زیـر خـویـش فـردم
گـر قــطــعــه خــوش نـیـامـد مـعــذور دار زیـراهـم تــو عـجــول مـردی هـم مـن مـلـول مـردم
مـن تـوبـه کـرده بـودم زین هـرزه هـا ولـیـکـنچـون حـکـم تـو بــدیـدم زیـن تـوبـه تـوبـه کـردم
***
زشـــت هــمــی گـــویــی هــر ســـاعـــتـــمرو تــو هــمــی گــویـی کــه مــن نــســتــهــم
روی نـــــکــــــوی تــــــو چــــــکــــــار آیـــــدمشـــاعـــرم ای دوســـت نــه مــن کـــان دهــم
***
چـو بــر قـنـاعـت ازیـن گـونـه دسـتــرس دارمچــرا ازیــن و از آن خــویــشــتـــن ز پـــس دارم
خــدای دانــد کــز هــر چــه جــز خــدای بــودازو طــمــع چـــو نــدارم گــرش بـــه کــس دارم
***
ای یوسـف نـامـی کـه هـمـیشـه چـو زلـیـخـاجــــز آرزوی صــــحــــبــــت تــــو کــــار نــــدارم
یـعـقـوب چـو تــو یـوسـفـم انـدر هـمـه احـوالزان جـــــز غـــــم روی تـــــوفــــیــــاوار نــــدارم
دکـــان تـــرا جـــز فـــلــک شـــمــس نــدانــمافـــــعـــــال تــــــرا جـــــز دل ابــــــرار نـــــدارم
بــی شـعـر تــو در نـاظـمـه انـدیـشـه نـیـابــمبـــی مــدح تـــو در نــاطــقــه گــفــتـــار نــدارم
مـقـدار تــو نـزدیـک مـن از چــرخ فــزونـســتهــر چـــنــد بـــه نــزدیــک تـــو مــقــدار نــدارم
آنــجـــا کــه بـــود مــجــمــع احــرار تـــرا مــنجــــز پــــیـــشــــرو ســــیــــد احــــرار نــــدارم
چـنـدانـت بـه نـزدیـک مـن آبـسـت کـه هـرگـزمـــن خـــاک قـــدمـــهــای تـــرا خـــوار نـــدارم
مــن لــطــف تـــرا جــز صــفــت بـــاد نــدانــممـــن قــــهـــر تــــرا جــــز گـــهـــر نـــار نـــدارم
گـویی کـه مـگـر روی تـو بـخـتـسـت کـز آنـروزکــــان روی نـــکــــو دیـــدم تــــیـــمـــار نـــدارم
چـون چـرخ خـمـیـده بــو مـا پـیـش هـر ابــلـهگـــــر بـــــرتـــــرت از گــــنــــبـــــد دوار نــــدارم
چـون نـار ز غـم کـفـتـه شـود این دل اگـر مـنآگـــنـــده دل از مـــهــر تـــو چـــون نـــار نــدارم
خـون بــاد چـوبــسـد دلـم ار مـن سـخـنـت راپـــاکـــیـــزه تـــر از گـــوهـــر شـــهـــوار نـــدارم
این گـوهـر مـنـظـوم کـه دارم بـه همـه شـهـرجـــز مــکـــرمـــت و جـــود تـــو تـــجـــار نــدارم
صــد بــحــر گــهــر دارم در رســتــه ولــیـکــنیــک تــن بــه هــمــه شــهــر خــریــدار نــدارم
حــقـا کـه بــه لـفـظ مـلـح و شـعـر و مـعـانـیدر زیــر فـــلـــک هــیــچ کـــســـی یــار نـــدارم
دارم سـخــنـان چــو زر انـدر دل چــو شـمـسچــــه بــــاکــــم اگــــر بــــدره دیـــنـــار نـــدارم
هـســتــنـد جــهـانـی و گــل انـبــوی مـه دیمـــن بـــهــر خـــلـــالـــی را یــک خـــار نـــدارم
شـب نـیسـت کـه در فـکـرت یک نـکـتـه نیکـوتــــا روز بــــســــان شــــب بــــیــــدار نــــدارم
در خـاطـر و در طـبـع چـو بــسـتـان حـقـیـقـتصـــد گـــلــبـــن گـــل دارم و یــک خـــار نــدارم
بـا اینـهـمـه شـعـر و هـنـر و فـضـل و کـفـایـتبـــا جـــان عـــزیــز تـــو کـــه شـــلـــوار نـــدارم
هـمــنــام تــو از پــیـرهـنــی چــشــم پــدر رابـــا نــور قــریــن کــرد و مــن ایــن عــار نــدارم
تـــو چـــشـــم مــرا نــیــز بـــمــالــیــده ازاریروشــــن کـــن ازیـــرا کـــه مـــن ایـــزار نـــدارم
ایــن مــکــرمــت و لــطــف بـــجـــا آر ز حــریهــر چـــنـــد بـــه نـــزدیــک تـــو بـــازار نـــدارم
کـین گـوهر در رسـتـه بـخـرد بـه همـه شـعـرجــــز مـــکــــرمـــت و جــــود تــــو ادرار نـــدارم
بــا ایـن هـمـه جــز مـدح تــو انـدیـشـه نـدارممـــن قــــدر تــــرا جــــز فــــلــــک نـــار نـــدارم
بـــادات دو صـــد خـــلــعــت از ایــام کــه آنــراجــز گــوهــر نــاســفــتـــه مــن ایــثـــار نــدارم
خـود چـرخ هـمـی گـویـد کـز حـادثـه خـویـشاو را بـــــه هــــمــــه عــــمــــر دل آزار نــــدارم
***
عـمـر دو نـیـمـه سـت و ازین بـیـش نـیـسـتاول و آخـــــر، چـــــو هــــمــــی بـــــنــــگــــرم
نــــیــــمـــــی از آن کـــــردم در مـــــدح تـــــونــــیـــمــــی در وعــــده بــــه پــــایــــان بــــرم
عـــمـــر چــــو در وعـــده و مـــدح تــــو شـــدصــــلــــه مــــگــــر روز قــــیــــامــــت خـــــورم
***
چـــــنـــــد روزی دریــــن جـــــهـــــان بـــــودمبــــــر ســـــر خـــــاک بــــــاد پـــــیـــــمـــــودم
بــــــدویـــــدم بـــــســـــی و دیـــــدم رنـــــجیــــک شــــب از آز خـــــویــــش نــــغــــنــــودم
نـــه یــکـــی را بـــخـــشـــم کـــردم هـــجـــونـــه یـــکـــی را بــــه طـــمـــع بــــســــتــــودم
بــــه هـــوا و بــــه شــــهـــوت نـــفـــســــیجــــــان پــــــاکــــــیـــــزه را نــــــیــــــالــــــودم
هـــر زمــــانـــی بــــه طــــمــــع آســــایـــشرنــــج بــــر خــــویــــشــــتــــن نــــیـــفــــزودم
و آخــــــرم چــــــون اجـــــــل فــــــراز آمــــــدرفــــتــــم و تــــخــــم کــــشــــتــــه بــــدرودم
یــار شـــد گـــوهــرم بـــه گـــوهــر خـــویــشبـــــــاز رســـــــتـــــــم ز رنـــــــج و آســـــــودم
مـــن نـــدانـــم کـــه مـــن کـــجــــا رفـــتــــمکــــس نـــدانـــد کــــه مــــن کــــجــــا بــــودم
***
از زهـــر بــــه مـــغــــزم رســــیـــد بــــویـــیبــــفــــگــــنـــد هـــم انـــدر زمــــان ز پــــایـــم
زهـــری کــــه بــــه بــــویـــی بــــیـــازمـــودمآن بــــه کــــه بــــه خــــوردن نــــیـــازمــــایـــم
***
خــــواجــــه بــــفــــزود ولــــیــــکــــن بــــدرمروی بـــــفـــــروخـــــت ولــــیــــکـــــن ز الـــــم
مـــیـــزبــــان بــــود ولـــیـــکــــن بــــه ربــــاطنـــــــانـــــــم آورد ولـــــــیــــــکـــــــن بـــــــدرم
دســـت بـــگـــشـــاد ولـــیـــکـــن در بـــخـــللــــب فــــروبــــســــت ولـــیـــکــــن ز نـــعــــم
مـــغــــز پــــر کـــرد ولـــیـــکـــن ز فــــضــــولدل تـــــهــــی کـــــرد ولـــــیــــکـــــن ز کـــــرم
خـــواجـــه رنـــجــــور ولـــیـــکـــن ز فـــجــــورخــواجـــه مــشــغــول ولــیــکــن بـــه شــکــم
بـــس حـــریــصــســت ولــیــکــن بـــه حــرامبــــس جــــوادســـت ولـــیـــکـــن بــــه حــــرم
دولــــتــــش بـــــاد ولــــیــــکــــن بــــر بـــــادنـــعـــمـــتـــش بـــاد ولـــیـــکـــن شـــده کـــم
جــــاودان بــــاد ولــــیـــکــــن بــــه ســــفــــرنـــاتــــوان بــــاد ولــــیـــکــــن بــــه ســــقــــم
***
چـــــون مــــن بـــــره ســــخــــن درون آیــــمخــــواهـــم کـــه قـــصـــیـــده ای بــــیـــارایـــم
ایـــزد دانـــد کــــه جــــان مـــســــکـــیـــن راتــــا چــــنــــد عــــنــــا و رنــــج فــــرمــــایــــم
صـــد بـــار بـــه عـــقـــده در شـــود تـــا مــناز عـــــده یـــــک ســـــخــــــن بــــــرون آیـــــم
گــفـــتـــه بـــودی کـــه جـــبـــه ای بـــدهــموز تـــــقـــــاضـــــای ســـــرد تـــــو بـــــرهـــــم
چـــون بـــدیــدم ســـخـــن مــصــحـــف بـــودگـــفـــتـــه بــــودی کـــه حـــبـــه ای نـــدهـــم
***
گــاهــی ز دل بــود گــلــه گــاهـی ز دیـده اممــن هــر چــه دیــده ام ز دل و دیــده دیــده ام
***
از خــلــد بــریــن یــاد کــنــم روی تــو بــیـنــموز فــتــنــه دیـن یــاد کــنــم مــوی تــو بــیـنــم
***
دی بــدان رســتــه صـرافـان مـن بــر در تــیـمپـــســری دیــدم تـــابـــنــده تـــر از در یــتــیــم
زین سیه چشمی جادو صنمی طرفه چو ماهبـی نـظـیری کـه نـظـیریش نه در هفـت اقـلـیم
بـا دلـم گـفـتـم ای کـاشـکـی این مـیـر بـتـانکـنـدی بــر مـن بــیـچــاره دل خــویـش رحــیـم
رفـتـم و چـشـمگکی کردم و شـد بـر سـر کارکــودکــک جــلــد بــد و زیـرک و دانــا و فــهـیـم
گـفـتـم او را ز کـجـایی و بـگو نام تـو چـیسـتگـفـت از بــلـخـم و نـامـسـت مـرا قـلـب کـریـم
گــفــتــم: ای جــان پــدر آیـی مـهـمـان پــدر؟گفـت: چـون نایم و رفتـیم همی تـا سـوی تـیم
هر دو در حـجـره شـدیم آنگـه و در کـرده فـرازخـوب شـد آنهمـه دشـوار و شـدم کـار سـلـیم
دست شادی و طرب کردن و می خـوردن بـرداو چـنـان مـیـر و مـنـش راسـت بـمـانـنـد نـدیـم
چون بشد مست و ز بـاده سر او گشت گرانکــرد وســواس مــرا در دل شــیــطــان رجــیـم
گفتم او را که: سه بـوسه دهی ای جان پـدرگفت: خـواهی شش بـگشای در کیسـه سیم
ده درم داشــتــم از گـاه پــدر مـانـده درســتکـردم آن ده درم خـویـش بــدان مـه تــسـلـیـم
بــنـد شــلـوارش بــگـشــاده نـگـه کـردم مـنجـفـتــه ای دیـدم آراسـتــه بــا هـر چـه نـعـیـم
سـیـنـه بـر خـاک نـهـاد آن بـت بــاریـک مـیـانتـا بـه مـاهی بـرسـید از بـر سـیمـینش نسـیم
شـکـم و نـافـش چـون قـافـلـه پــرتـو و پــنـیـرو آن سرین گاهش همچون شکم ماهی شیم
گـنـبــدی از بــر چـون نـقـره بــرآورده سـفـیـدکـرده آن نـقـره سـیمـینـش بـه الـمـاس دو نیم
پـاره ای بــردم از ایـن روغـن ابـلـیـس بـه کـارالــف خــویـش نـهـان کــردم در حــلــقــه مـیـم
او بـه زیر مـن چـون کـبـک کـه در چـنـگـل بـازمـن بـر آن گـنـبـد او راسـت چـو بـر طـور کـلـیمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.