ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح عمادالدین محمدبن منصور

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 23:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای مـحـمد نام و احـمد خـلـق و محـمودی شـیممحـمدت را همچـنان چـون ملـک را تـیغ و قـلـم
بـذل بـی دستـت نبـاشد همچـو دانش بـی خـردمـال بـا جـودت نمـاند همـچـو شـادی بـا سـتـم
روح را از رنــجـــهــای دل تـــهــی کـــردی کــنــارآز را از گــنــجــهــای جــود پـــر کــردی شــکــم
گـر هـمـی یک چـنـد بـی کـام تـو گـردد دور چـرختــا نـبــاشـی هـمـچــو ابــر ای نـایـب دریـا دژم
در وجـود غـم چـنین بـد دل چـه بـاشـی بـهر آنککــار اقــبــال تــو مــی ســازنــد در پــرده عــدم
مــی کــنــد از خــانــه فــضــل الــاهـی بــهـر تــوتـــخــتــه تـــقــدیــر ایــزد را ز تـــایــیــدت رقــم
مـنـگـر ایـن حــال غـم و انـدیـشـه کـز روی خــردشــادی صــد ســالــه زایـد مـادر یـک روزه غــم
بــاش تـا سـر بـرزنـد خـورشـیـد اقـبــالـت ز چـرختـا جـهانی را بـبـینی پـیش خود چـون من خـرم
تــا بــبــیـنـی دشـمـنـانـت را بــه طـوع و اخـتـیـارپیش روی چون مهت چون چرخ داده پشت خم
بــاش تــا دریـای جــودت در فــشــانــد تــا شــودصدهزاران شاعر از جـود تـو چـون من محتـشم
ای دو گوشـت بـر صـحـیفه فـضـل فهرسـت خـردوی دو دسـتــت در کـتــاب جــود سـربــاب کـرم
بـا چـنین فـضـلی که کردم قـصـد در گاهت ز بـیمخـشک شد خـون در تـن امید چـون شـاخ بـقم
آمـدم ســوی تــو از بــهـر وعــده بــخــشــشــتاز عــرقــهــای خــجــالــت عــرقــهـا را داده نــم
چون علم کی بود می پیشت چنین لیک از سخاهم تـو کـردی بـنده را اندر چـنان مجـلـس عـلم
حلقه شد بـر من جهان چون عقد سیصد در امیدتـا دریـن سـی روز دارم طـمـع آن سـیـصـد درم
ریـش در وعـده مـجــنـبــان از سـر حــری بــگـویاز پــی دوری ره مــن زود یـا «لــا» یـا «نـعــم »
تـا بــود مـر بــد سـگـالـان را بــه طـاعـتـهـا خـلـلتــا بــود مــر نــیـکــمــردان را بــه زلــتــهـا نــدم
تــا در آب و خــاک و بــاد و آتــش از بــهـر صــلـاحگرمی و خشکی و سردی و تری بـاشد به هم
در هنـرمـنـدی چـو سـرو انـدر چـمـن گـاه نـشـاطگـاه از نـزهـت بـه بـال و گـاه از شـادی بـه چـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.