ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در رثای محمد بهروز

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 23:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
اعــــــتــــــقــــــاد مــــــحــــــمــــــد بــــــهــــــروزکـــــــرد روزیــــــش از آن جـــــــهـــــــان آگـــــــاه
چــــون بــــه از زر بــــه عــــمـــر هـــیـــچ نـــدیـــدزر بـــــه درویــــش داد و عـــــمــــر بـــــه شـــــاه
***
گــفــتــم بـــنــالــم از تــو بـــه یــاران و دوســتــانبــاشــد کــه دســت ظــلـم بــداری ز بــی گــنـاه
بـــازم حـــفــاظ دامــن هــمــت گــرفــت و گــفــتزنـــهـــار تــــا از او بــــه جــــزا و نـــاوری پــــنـــاه
***
ای فــــلــــک شـــــمــــس شـــــرف جـــــاه تـــــوبــــاد بــــر افــــزون چــــو مــــه یــــکــــشــــبــــه
بــــــر تــــــنــــــم از ســــــرمــــــا آمــــــد فــــــرازپـــوســـت بــــر آن ســـان کـــه بـــر آتـــش دبـــه
شــــد کــــتــــفــــم رقــــص کـــنـــان مـــی زنـــمســــنــــج بــــه دنـــدان و بــــه لــــب دبــــدبــــه
نــــزد تـــــو زان آمــــدم ایــــرا کـــــه هــــســـــتدیــــدن خــــورشــــیــــد غــــم بـــــی جـــــبـــــه
***
بـــــــخـــــــور مـــــــن بـــــــود دود درمـــــــنـــــــهچـــنـــیـــن بــــاشـــد کـــســـی را کـــو درم نـــه
چـــو بـــی ســـیــمــم ولــی دایــم بـــه شــکــرمتـــــقـــــاضـــــا گـــــر مـــــلـــــازم بـــــر درم نــــه
اگـــــر گـــــردون بـــــه کـــــام مـــــن نـــــگـــــرددچـــــه گــــویــــی بـــــرده خــــود بـــــر درم نــــه
***
ای تـــیــر غــم و رنــج بـــســـی خـــورده و بـــردهواقــف شــده بـــر مــعــرفــت خـــرقــه و خـــورده
بــر ظــاهـر خــود نــقــش شــریـعــت بــگــشــادمدر بــاطــن خــود حــرف حــقــیــقــت بــســتــرده
بــا هـســتــی خــود نـرد فـنـا بــاخــتــه بــســیـارصــد دســت فــزون مـانـده و یـک دســت نـبــرده
در آرزوی کــــوی خـــــرابـــــات هــــمــــه ســـــالاول قـــــدم از راه خـــــرابـــــی بـــــســـــپـــــرده
ایـمـن شـده از عـمـر خــود و گـشــت شــب و روزدر بـــی خــردی کــیــســه بـــه طــرار ســپـــرده
ور زان کـه تــرا نـیـسـتـی ای خـواجـه تـمـنـاسـتهـان تــا نـکــنـی تــکــیـه بــر انـفــاس شــمــرده
زان پـیـش کـه نـوبـت بـه سـر آیـد تـو در آن کـوشتـــــا مــــرده زنــــده شـــــوی ای زنــــده مــــرده
***
ای زده بـــــــــر فــــــــلــــــــک ســــــــراپــــــــردهرخـــــت بـــــر تـــــخـــــت عـــــیــــســـــی آورده
ای کــــــه از رشــــــک نـــــردبــــــان فــــــلــــــکبـــــا خـــــود از خـــــاک بـــــر فـــــلـــــک بـــــرده
گــــر کـــــســـــان گــــرســـــنــــه گــــرد تـــــو درهــــمــــه بــــا گــــوشــــت مــــرغ خــــو کــــرده
پـــــس اگـــــر بـــــر پـــــریـــــده او ســـــوی تـــــونــــــــــپــــــــــریــــــــــده ازو بـــــــــــیــــــــــازرده
نـــیـــک زشـــتــــســـت بــــا چـــو تـــو عـــمـــریظـــــلـــــم را پــــــر و بــــــال گـــــســــــتــــــرده
داده هــــمــــنــــام خــــود بــــه ده مــــطــــلــــبیــــــــاری از هــــــــنـــــــــدوان نــــــــو بـــــــــرده
کــــی تـــــوانــــد ســـــپـــــیــــدچـــــرده شـــــدهآنـــــکـــــه کـــــرد ایـــــزدش ســـــیــــه چـــــرده
ای درون هـــــــــــــزار پــــــــــــــرده شـــــــــــــدهلــــن تــــرانــــی نــــبـــــشــــتــــه بـــــر پـــــرده
گـــر کـــه مـــســــتــــوجــــبــــســـت حــــد تــــراایـــــن ســـــنـــــایـــــی شـــــراب نـــــاخـــــورده
هـــــم وبــــــالـــــی نـــــبــــــاشــــــدت گـــــر ازودر گـــــــــذاری گـــــــــنـــــــــاه نــــــــاکـــــــــرده
بــــــدهـــــی ایـــــن گـــــدای گـــــرســـــنـــــه رابــــــــــدل نـــــــــان بـــــــــرنـــــــــج پـــــــــرورده
***
این چـه قـرنسـت اینکـه در خـوابـند بـیداران همـهوین چه دورست اینکه سرمستند هشیاران همه
طـوق مـنـت یـابــم انـدر حــلـق حــق گـویـان دیـنخـواب غـفـلـت بـینـم انـدر چـشـم بـیداران هـمـه
در لــبـــاس مــصــلــحــت رفــتـــنــد رزاقــان دهــربــر بــســاط صــایـبــی خــفـتــنـد طــراران هـمـه
در لــحــد خــفــتــنــد بــیــداران دیــن مــصــطــفــابــر فـلـک بــردنـد غـیـو و نـعـره مـیـخـواران هـمـه
حـیـز مـتـواری بـدی زین پـیـش اکـنـون شـد پـدیـدزان کـه بـی نـنـگـنـد و بـی عـارنـد عـیـاران هـمـه
غــــارتــــی را عــــادتــــی کـــردنـــد بــــزازان مـــادر دکـان دارنـد ازیـن مـعـنـی بــه خــرواران هـمـه
بـی خبـر گشتـه ست گوش عقل حـق گویان دینبـی بـصر گشتـه سـت گویی چـشم نظاران همه
ای جــهـان دیـده کــجــاانـد آن جــهـانـداران کـجــاوی سـتــمـدیـده کـجـاانـد آن سـتـمـگـاران هـمـه
آنـکــه از مـن زاد کــو و آنـکـه زو زادم کــجــاســتآن رفــیـقــان نــکــو و آن مــهــربــان یـاران هـمــه
و آن ســمــن رویــان گــل بــویــان حــوراپــیـکــرانآنـکـه گـل بـودی خـجـل زان روی گـلـنـاران هـمـه
مـرگـشــان هـم قــهـر کــرد آخــر بــه امـر کـردگـارای بـــرادر مـــرگ دان قـــهـــار قـــهــاران هــمـــه
***
شـغـل سـرهـنـگـان دیـن از مـرد مـتـواری مـجـویســـیــرت ابـــرار را در طــبـــع اضــراری مــجـــوی
از هـوای فــقــر مـردان کــاخ فــغــفــوری مــخــواهدر سـرای سـوز سـلـمـان تـخـت جـبـاری مـجـوی
در مـــیـــان دوکــــدان لــــاف هـــر تــــردامـــنـــینــیـزه و گــرز و کــمــان و تــیـر عــیـاری مــجــوی
دل کـه در سـودا غـمی شـد بـینی از بـویش مگیردر خـرابــه بــام گـلـخـن طـبــل عـطـاری مـجــوی
خـــلــعـــت بـــوذر نــداری گـــام دیــنــداری مــنــهقـــوت حـــیـــدر نـــداری نـــام کـــراری مـــجـــوی
خــــــار پــــــای راه درویـــــشـــــان آن درگـــــاه رادر کــف دســت عــروس مـهـد عــمـاری مـجــوی
هر کـسـی را نـور صـدق عـشـق این ره کـی دهدصـورت خــورشــیـد را انـدر شــب تــاری مـجــوی
گــرد طــاووســان دیــن گــرد و بــمــان اوبـــاش رادر دهـان زاغ پــیـســه مـشـک تــاتــاری مـجــوی
بــر ســر طــور هـوا طــنـبــور شــهـوت مــی زنـیعـشـق داری لـن تـرانی را بـدین خـواری مـجـوی
ور تـو خـواهی نـفـس شـیطـان از تـو بـیزاری کـنـدنـام عـشـق دوسـت را جــز از سـر زاری مـجــوی
***
تــا کـی انـدر راه دیـن بــا نـفـس دمـسـازی کـنـیبـــر در مـــیــدان ایــن درگـــاه طـــنـــازی کـــنــی
کـــــوزه و ابـــــریـــــق بـــــرداری و راه کـــــج رویجــامــه صــدیـق در پــوشــی و غــمــازی کــنـی
ور تــو خـواهـی کـز کـمـان شـهـوت و تــیـر نـفـاقاز ســر انـگــشــت دف زن نــاوک انــدازی کــنـی
نـزد مـغــفــرهـا ســتــور لـنـگ گــردی و آنـگــهـیپــیـش مـعـجـرهـا حـدیـث از مـرکـب تـازی کـنـی
چـون بـه کـنـجـی بـاز بـنشـینی و بـا یاران حـدیثاز گـــل و گـــرمــابـــه و از شـــانــه رازی کـــنــی
رو بــه گـرد خــاکـبــازی گـرد کـیـن آن راه نـیـسـتکــانـدریـن ره بــا بــراق خــلــد خــر تــازی کــنـی
تا تو خود کی مرد آن باشی که خود را چون خلیلدر کـف مـحــنـت چــو گـوی پــهـنـه غــازی کـنـی
نـیـســت ســودای دفــاع تــو کـه در بــازار صــدقبـا خـس و خـاشاک می خـواهی که بـزازی کنی
وقت آب و تـخـم کشـتـن گشـتـه شـیطان را قرینوقـت خـرمـن کـوفـتـن بـا مـوسـی انـبـازی کـنـی
مـگـذران در لـهـو و بــازی عـمـر لـیـکـن روز حـشـرکـیـفـر آن گـاهـی بـری بـا حـور عـین بـازی کـنـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.