ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خواجه اسماعیل شنیزی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 23:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
عــلــم و عــمـل خــواجــه اســمــاعــیـل شــنـیـزیمــا را ز نــه چــیـزی بــرســانــیـد بــه چــیـزی
مــا کـــبـــک دری بـــوده گـــریــزیــده ز کـــبـــکـــیاو کــــرده دل مــــا چــــو دل بــــاز گــــریـــزی
تــــا مـــا ز پــــی تــــنـــقــــیـــت و تــــقــــویـــت اودر صــورت رســتــم شــده از صــورت حــیــزی
در واســـطـــه خـــازن و نــقـــاش بـــدیــن شـــکـــربــا جــان مــتــرنــم شــده نــیــروی تــمــیـزی
در کـــارگـــه و بـــارگـــه حـــکـــم و فـــنـــا یـــافـــتجــان و دل مــا از دو ســمــاعــیـل غــمــیـزی
دیـن تــازه شــد از صــدق ســمــاعــیــل پــیــمــبــرجـان زنـده شـد از حـذق سـمـاعـیل شـنـیزی
چـــونــانــک ســـنــایــی را زو قــدر و ســـنــا شـــدای بـخـت بـد و گـوی تـو بـا بـخـت هـمـی زی
ای در دل مـــــــا چــــــــو جــــــــان گـــــــرامـــــــیوی هـــمـــچـــو خـــرد بـــه نـــیـــکـــنـــامـــی
آن دل کــــه بــــه خــــدمــــت تــــو پــــیــــوســــتآورد بــــــر تــــــو جــــــان ســــــلــــــامــــــی
مـــــاه از تـــــو گـــــرفـــــت نــــور بـــــخـــــشـــــیکـــبـــک از تـــو گـــرفـــت خـــوش خـــرامـــی
بـــــــا رحـــــــمـــــــت رویــــــت از مــــــیــــــانــــــهبـــــرخــــاســــتـــــه زحــــمــــت حــــرامــــی
ایــــن چـــــرخ رونــــده بـــــا هــــمــــه چـــــشــــمنــــادیــــده جـــــمـــــال تـــــو تـــــمــــامــــی
ایـــــن نـــــور جـــــمـــــال تـــــو بــــــبــــــیـــــنـــــدانـــــدر غــــــلـــــط اوفـــــتــــــد گـــــرامـــــی
بـــــــا تـــــــابـــــــش تـــــــو کــــــران مــــــبـــــــاداچـــــون دانــــش یــــوســـــف لــــجـــــامــــی
***
اگـر پــای تــو از خــط خــطـا گـامـی بــعـیـدســتــیبـر تـخت تـو اندر دین بـر از عرش مجـیدستـی
وگــر امـروز طــبــع تــو ز طــراری نـه طــاقــســتــیوگـر غــفـلـت ز رزاقـی زر فــرد آفـریـدســتــی
ز عشـق آن یکی سـلطـان طـاعـت شـادمان بـودیز رشک آن دگر شیطان شهوت مستزیدستی
تــو مـســتــی زان نـیـاری رفـت در بــازار عـشـاقـاناگـر زر بـودیی بـر سـنگ صـرافـان پـدیدسـتـی
همیشه این همی خوانی که دست من درین عالمگشاده تـر ز دست و تـیغ سلطان عمیدستـی
همیشـه خـواب این بـینی کـه یارب کـاشـکـی دانمسر انگشت من صندوق خـلقان را کلیدستـی
اگـر بــخـت و رضـا در تــحــت رای بــلـحــکـم بــودیوگـر لوح و قـلم در دسـت شـاگـرد یزیدسـتـی
نـبـاشـد آنکـه تـو خـواهی و گـر نه این چـنین بـودیهمه رو سالکان خـواهند گر هر روز عیدستـی
اگـر بــودی دلـت مـشـتــاق در گـفـتـار بــسـم الـلـهتـرا هر دم هزاران نعره «هل من مزید» ستـی
وگـر عـاجـز سـنـایی نـیـسـتـی در دسـت نـااهـلـانز سـر سـامری عالم پـر از پـیک و بـریدسـتـی
***
پـــــســـــری دیـــــدم پـــــوشـــــیــــده قـــــبـــــایگـــفـــتـــم او را کـــه بـــه نـــزدیـــک مـــن آی
گـــــفـــــت مـــــن دیـــــر بـــــمـــــانـــــم نـــــایــــمگــــفــــتــــم او را کــــه بــــیـــا ژاژ مـــخــــای
دیــــر کـــــی مـــــانـــــی جـــــایــــی کـــــه بـــــودســــیـــم در دســــت و گـــروگــــان در پــــای
مـــــن اگـــــر ایـــــســـــتـــــاده ام مـــــســـــتـــــهخــویـشــتــن گـر نـشـســتــه ای مـســتــای
زان کــــه تــــو فــــتــــنـــه ای و مـــن عــــلــــمـــمتـــو نــشــســـتـــه بـــهــی و مــن بـــر پـــای
***
بــه هـفــت کــشــور تــا شــکــر پــنــج و ده گــویـمنـبــود خــواهـم ســاکــن دو روز در یـک جــای
دو پــــای دارم چــــار دگــــر بـــــبـــــایــــد از آنــــکبـه هفت کشور نتـوان رسـید بـی شـش پـای
چــــنــــان زنــــدگــــانــــی کــــن ای نــــیــــک رایاز آن پــــس کـــه تــــوفــــیـــق دادت خــــدای
کـــه خـــایــنـــد ز انـــدوهــت انــگـــشـــت دســـتچـــو انــدر زمــیــنــت آیــد انــگـــشـــت پـــای
مـــکــــن در جــــهـــان زنـــدگــــانـــی چــــنـــانـــکجــــهــــانــــی بــــه مــــرگ تــــو دارنــــد رای
***
ســـخـــا و ســـخـــن جـــان مـــحـــض ســـت ایــراکــه از خـــوب گــویــی و از خـــوشـــخـــویــی
بــــمــــانــــد هـــمــــی زنــــده بــــی کــــالــــبــــدز مـــن شـــعـــر نـــیــک و ز تـــو نــیــکـــویــی
***
نــکــنــد دانــا مــســـتـــی نــخـــورد عـــاقــل مــینـنـهـد مـرد خــردمـنـد سـوی مـســتــی پــی
چـــه خــوری چـــیــزی کــز خــوردن آن چـــیــز تـــرانی چـون سـرو نـمـاید بـه مـثـل سـرو چـو نی
گـر کـنـی بــخــشــش گـویـنـد کـه مـی کــرد نـه اوور کـنـی عــربــده گـویـنـد کـه او کـرد نـه مـی
***
کـــســـی را کـــو نـــســـب پــــاکـــیـــزه بــــاشـــدبــــه فـــعـــل انـــدر نـــیـــایـــد زو درشـــتـــی
کــســی را کــو بـــه اصــل انــدر خـــلــل هــســـتنـــیـــایـــد زو بــــه جــــز کـــژی و زشـــتــــی
مــــــراد از مــــــردمــــــی آزادمــــــردیــــــســـــــتچــه مــرد مــســجــدی و چــه کــنــشــتـــی
***
شــــربــــهــــای جــــهــــان هــــمــــه خــــوردیــــمچــــه عـــطــــایـــی از او چــــه عـــاریـــتــــی
چــــو نـــکــــو بــــنـــگــــریـــســــتــــیـــم نــــبــــودهــیــچ خـــوشـــخـــواره تـــر ز عـــافـــیــتـــی
***
شـــــد دیـــــده مـــــن ســـــپــــــیـــــد از وعـــــدتآخــــر چــــو نـــکــــو نـــکــــو نـــگـــه کــــردی
آخـــــــر بـــــــر مـــــــرثـــــــیــــــه پـــــــدر مـــــــا راهـــمـــچــــون ز بــــر درش ســــیـــه کــــردیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.