ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در رثاء

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 23:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
تــابــوت مـرا بــاز کـن ای خـواجــه زمـانـیوز صـورت مـا بــیـن ز رخ دوســت نـشـانـی
تـا دیـده چـون نـرگـس مـا بـیـنـی در خـاکاز خـون دل مـا شـده چـون لـالـه سـتــانـی
تــا دو لـب پــر گـوهـر مـا بــیـنـی در خــاکدر گـور چــو پــر خــاک یـکـی غـالـیـه دانـی
تــا قـامـت چــون تــیـر مـرا بــیـنـی در گـلچـفتـه شده و خـشک چـو بـی تـوز کمانی
مـا کـشـتــه چـشـم بــد چــرخـیـم وگـرنـهایـنـجـا چـه کـنـد خـفـتـه تـر و تـازه جـوانـی
نـادیده چـو شـاهان جـوان بـخـت بـه ناگـاهبــرسـاخــتــه از تــخـتــه تــابــوت نـشـانـی
یک نـو خـط نـوشـاد مـیـفـتـاد بـه صـد قـرنزیـن چـنـبــر گـردنـده بــه صـد قـرن قـرانـی
آن جـامـه کـه مـیل تـن مـا بـود بـد و بـیشاز مــردن او گــور بـــپـــوشــیــد چـــنــانــی
ای دوسـت چـو سـودی نکـنـد گـوهر مـا راآن بـه که نکوشـی بـخـروشـی بـه فـغـانی
نـان پـیش فـرسـت از پـی آن کـامـدگـان راآبـــیــســـت دریــن در ز پـــی دادن نــانــی
خـر پــشـتــه مـا بــیـش مـیـارای کـه مـا راهـر روز مـی آراسـتــه بــخـشـنـد جــنـانـی
اینجا همه لطفست کسی را که نبودستهـرگـز بــه خـدا و بـه رسـولـانـش گـمـانـی
زانگونه که گر هیچ بـپـرسی ز تـو هر خاکزین شکر عجب نیست که بی کام و زبانی
از بـــس کــرم و لــطــف خــداونــد بـــرآیــدآوازه الـــمـــنـــت الـــلـــه بـــه جـــهــانـــی
بـی خـدمت او کـس بـه همه جـای ممانادچـون خامه و چـون نیزه یکی بـستـه میانی
دیـدیـم کــه انــدر ره او شــرک نــگــنــجــدخـود را ز هـمـه بــاز خــریـدیـم بــه جــانـی
ای پـیر هـمـان کـن تـو کـه مـا روز جـوانـیحــقــا کــه در ایـن بــیـع نــکــردیـم زیـانــی
بـا خـدمت حـق بـاش که گر بـاشـی ور نهاز مـرگ بــیـابــی بــه هـمـه عــمـر امـانـی
کـز بـهـر تـو یـک روز هـمـیـن بــانـگ بـرآیـددر گـوش عــزیـزانـت کـه بــیـچــاره فـلـانـی
***
هـم اکــنـون از هـم اکــنـون داد بــســتــانکــه اکــنــونــســت بــیـشــک زنــدگــانــی
مــکـــن هــرگـــز حـــوالــت ســـوی فـــرداکــــه حــــال و قــــصــــه فــــردا نــــدانـــی
***
چـونـت نـپــرسـم بــگـویـی ایـنـت کـراهـتچــونــت بــخــوانـم نـیـایـی ایـنــت گــرانـی
دعــوی دانـش کــنـی هـمـیـشــه ولـیـکـنهــیــچ نـــدانــی ورا کـــه هــیــچ نـــدانــی
***
اگـر بـد گمان گـشـتـی ای دوسـت بـر مننـــیـــازارم از تـــو بـــدیــن بـــدگـــمـــانـــی
ز خــود ایـمــنــم زان کــه عــیــبــی نــدارمز تــو ایــمــنــم زان کــه عــیــبــی نــدانــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.