ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در هجای معجزی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 23:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
حـــــــاجـــــــت صـــــــد هــــــزار . . . قــــــویشــــــد ز . . . روا کــــــه مــــــابــــــونــــــی
حـــــاجـــــب مــــن روا نــــگــــشــــت از تـــــوگـــر چـــه از خـــواســـتـــه چـــو قـــارونـــی
پـــس چـــو بـــه بــــنـــگـــرم بــــر تـــو و مـــنمـــــن کــــــم از . . . و تــــــو کــــــم از . . .
***
آدمـــــــی را دو بـــــــلـــــــا کـــــــرد رهـــــــیبـــــرد از هــــر دو بـــــلــــا روســــیــــهــــی
یـــا کـــنـــد پــــر شـــکـــم خــــویـــش ز نـــانیـــا کـــنـــد پــــشـــت خـــود ز آب تــــهـــی
***
بــــــه خــــــدای ار گــــــل بــــــهـــــار بــــــویبــــــا کـــــژی خـــــوارتـــــر ز خـــــار بـــــوی
راســــتـــــان رســــتـــــه انــــد روز شــــمــــارجـــهــد کـــن تـــا تـــو ز آن شـــمـــار بـــوی
انـــدر ایـــن رســــتــــه رســــتــــگـــاری کــــنتــــا در آن رســـتـــه رســـتـــگـــاری بــــوی
***
ای ســـنـــایـــی بـــه گـــرد شـــرک مـــپـــویآنــچـــه گـــویــد مــگــوی عـــقـــل مــگــوی
خــنـصــر وســطــی ایـن دو انـگــشــت اســتهــر دو از بـــهــر نـــفـــس در تـــک و پـــوی
از زمــــــانــــــه اگــــــر امــــــان جـــــــویــــــیزو بـــلــنــدی مــجـــوی پـــســتـــی جـــوی
ایـــن کـــه گـــویـــی تــــو خـــرد حــــاتــــم رادوانــکــه گــویــی بــزرگ ســرگــیــن شــوی
***
ای روی زردفـــــام تـــــو بــــــر گـــــردن نـــــزارهـمـچـون بــلـنـدنـی کـه بـود بــر بــلـنـدیـی
آنــگــه کــه مــادر تــو تــرا داشــت در شــکــمهـر ســاعــتــی ز رنـج زمـیـن را بــکــنـدیـی
نه مـاه رنـجـت از چـه کـشـید او کـه بـعـد از آناز کـس همـی فـگـنـد کـه از کـون فـگـنـدیی
***
مـلـکـا ذکـر تـو گـویـم کـه تـو پـاکـی و خـدایـینـروم جـز بـه همـان ره کـه تـوام راه نـمـایی
هـمـه درگـاه تـو جـویم همـه از فـضـل تـو پـویمهمه تـوحـید تـو گویم که بـه تـوحـید سزایی
تـو زن و جـفـت نـداری تـو خـور و خـفـت نداریاحــد بــی زن و جــفـتــی مـلـک کـامـروایـی
نـه نـیـازت بــه ولـادت نـه بـه فـرزنـدت حـاجـتتـو جـلـیـل الـجـبـروتـی تـو نـصـیـر الـامـرایی
تـو حـکیمی تـو عظیمی تـو کریمی تـو رحیمیتــو نـمـایـنـده فـضـلـی تــو ســزاوار ثــنـایـی
بـــری از رنــج و گــدازی بــری از درد و نــیــازیبـری از بـیم و امیدی بـری از چـون و چـرایی
بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهیبری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی
نتـوان وصـف تـو گفـتـن که تـو در فـهم نگنجـینتـوان شـبـه تـو گفـتـن که تـو در وهم نیایی
نبـد این خلق و تو بـودی نبود خلق و تو بـاشینه بـجـنبـی نه بـگردی نه بـکاهی نه فـزایی
همـه عـزی و جـلـالـی همـه عـلـمی و یقـینیهمه نوری و سـروری همه جـودی و جـزایی
همه غیبـی تو بـدانی همه عیبـی تو بـپـوشیهمه بیشی تو بـکاهی همه کمی تو فزایی
احــد لـیـس کــمـثــلــه صــمـد لـیـس لـه ضــدلمن الملک تـو گویی که مر آن را تـو سزایی
لـب و دنـدان سـنـایی هـمـه تـوحـیـد تـو گـویـدمــگــر از آتــش دوزخ بـــودش روی رهــایــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.