ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ترجیع در مدح تاج الدین ابوبکربن محمد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 15:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای پــیـشــرو هــر چــه نــکــویـیـســت جــمــالــتوی دور شــــده آفــــت نـــقــــصــــان ز کـــمـــالـــت
ای مـــردمـــک دیـــده مـــا بــــنـــده چـــشـــمـــتوی خـــاک پـــســـنـــدیــده مـــا چـــاکـــر خـــالـــت
غـــم خـــوردنــم امــروز حـــرامــســـت چـــو بـــادهکــز بـــخـــت بـــه مــن داد زمــانــه بـــه حـــلــالــت
ای بـــلـــبـــل گـــویــنــده وای کـــبـــک خـــرامـــانمـی خــور کــه ز مـی بــاد هـمـیـشــه پــر و بــالـت
زهــره بــه نــشــاط آیـد چــون یـافــت ســمــاعــتخــورشــیــد بــه رشــک آیــد چــون دیـد جــمــالــت
شـــکـــر چــــدن آیـــد خـــرد و جــــان ز ره گـــوشچــون در سـخــن آیـد لـب چــون پــســتــه مـقـالـت
دل زان تــو شـد چـسـت بــه بــر زان کـه دریـن دلیــا زحـــمــت مــا گــنــجـــد یــا نــقـــش خـــیــالــت
هــــر روز دگــــرگــــونــــه زنــــد شــــاخ دریـــن دلایــن بـــلــعــجــبــی بــیــن کــه بـــرآورده نــهــالــت
جــان نـیـز بــه شــکــرانـه بــه نــزد تــو فــرســتــمخــود کــار دو صــد جـــان بـــکــنــد بـــوی وصــالــت
پـــیــونــد تـــو مــا را ز کــف فــقــر نــجـــاتـــســـتگـــویــی کـــه مـــزاج گـــهـــرســـت آب خـــیــالـــت
ای یـوســف مـصـری کـه شــد از یـوســف غـزنـیـنچـــون صـــورت پــــاکـــیـــزه تــــو صـــورت حـــالـــت
آن نـیـســت مـگــر خــواجــه مـا تــاجــی ابــوبــکــرایـــزد نـــگـــهـــش دارد از هـــر بــــد و هـــر مـــکـــر
در ده مــــی اســــوده کــــه امــــروز بــــرآنــــیــــمکــاســبـــاب خــرد را بــه مــی از پــیــش بــرانــیــم
زانـگـونه مـی صـرف کـه چـون یک دو سـه خـوردیمدر چــشــم خــود از بــی خــبــری هـیـچ نــمــانـیـم
بـــا کـــام خـــرد کـــام نــگـــنــجـــد بـــه مـــیــانــهبــــی کـــام خـــرد کـــام خـــود امـــروز بــــرانـــیـــم
آنـــجــــا بــــرســـانـــیـــم خـــرد را کـــه از آنـــجـــاگــر ســـوی خـــود آیــیــم بـــه خـــود راه نــدانــیــم
از پــنـد تــو ای خـواجــه چـه سـودسـت چــو مـا راهــر نــقـــش کـــه نــقـــاش ازل کـــرد هــمــانــیــم
تــا آن خــورد انــدوه کــه از دوســت بــمــانـدســتمــا در بـــر مــعــشـــوق بـــه انــدوه چـــه مــانــیــم
گـر مـیـل کـنـد جــنـس ســوی جــنـس بــه گـوهـرپـــس بـــاده جـــوان آر کـــه مـــا نـــیــز جـــوانـــیــم
در عــــلــــم جــــان آب عــــنـــب دان غــــذی مــــانــی مــا چــو تــو در هـر دو جــهـان در غــم نــانـیـم
مـســت ســت جــهـان از پــی تــقـدیـر هـمـیـشـهمــا مــســت عــصــیــریـم کــه فــرزنــد جــهــانــیـم
از بـــهــر ســـمـــاع و مـــی آســـوده نــه اکـــنــوندیــریــســـت کــه مــولــای مــغــنــی و مــغــانــیــم
نـی نـی کـه شـدسـتــیـم ز بــس جـود و لـطـافـتمــولــای تـــو ای خــواجـــه کــه احــرار جــهــانــیــم
آن نـیـســت مـگــر خــواجــه مـا تــاجــی ابــوبــکــرایـــزد نـــگـــهـــش دارد از هـــر بــــد و هـــر مـــکـــر
تــرکــان پـــریــوش بـــه دو رخ هــمــچــو نــگــارنــدوز نـــاز بـــه بــــاده چـــو گـــل و ســـرو بـــبــــارنـــد
ســرمــایــه عــیــشــنــد چــو بـــر جــام بـــرآیــنــدپــــیـــرایـــه نـــازنـــد چــــو در خــــدمــــت یـــارنـــد
تـــرکــان ســـپـــاهــی و فــروزنــده ســـپـــاهــنــدحـــوران حـــصـــاری و گـــشـــایــنـــده حـــصـــارنــد
از چــشــمــه پــیــکــان بـــه کــمــان آب بـــرانــنــددر آتـــش شـــمـــشـــیــر بـــه صـــف دود بـــرارنـــد
زنــــگـــــار ز مــــس بـــــگــــذرد و زنــــگ ز آهــــنز آن تـــیــر و ســـنــان از مــس و آهــن بـــگـــذارنــد
از چـــیــن و خـــتـــا و خـــتـــن و کــاشــغــر آیــنــداز تـــبـــت و یــغـــمـــا و زخـــر خـــیـــز و تـــتـــارنـــد
الـــمـــنـــت لـــلـــه تــــعـــالـــی کـــه ازیـــشــــاندر لــشــکــر ســلــطــان عــجــم بــیـســت هـزارنـد
بـــهــرامـــشـــه مـــســـعـــود آن شـــاه کـــه او راشـــاهـــان جــــهـــان بــــاج ده و ســــاو گـــذارنـــد
آن نـیـســت مـگــر خــواجــه مـا تــاجــی ابــوبــکــرایـــزد نـــگـــهـــش دارد از هـــر بــــد و هـــر مـــکـــر
بـــی کـــوشـــش اجـــرام هــنــر کـــرد مــنــیــرشبــــی گــــردش ایـــام خــــرد کــــرد خــــطــــیـــرش
گـــر مـــلـــک خـــرد مـــلـــک امــیــر تـــن او شـــدنــشــگــفــت کــه تــایــیــد الــاهــیــســت وزیــرش
بــر چــرخ عــجــب نــیـســت گــر از روی تــفــاخــرنـــاهـــیـــد مـــغـــنـــی شـــود و تـــیـــر دبـــیـــرش
آن کــــز اثــــر کـــیـــنـــه او بــــا دم ســــردســــتهـــرگـــز نـــکـــنـــد ز آتـــش خـــود گـــرم اثـــیــرش
آنـــکـــو بـــه بــــقـــای تـــن او شـــاد نـــبــــاشـــدادبــــار فـــنـــا هـــم بـــه بــــقـــا کـــرد ز حـــیـــرش
بــخــشــد غــرض خــلـق بــدانـگــونـه کــه گــویـیصـــاحـــب خـــبـــر آز و نـــیـــازســـت ضـــمـــیــرش
در قــــلـــزم اگــــر بــــنـــگــــرد از دیـــده هـــمـــتاز روی بــــزرگــــی نـــشــــمـــارد بــــه غــــدیـــرش
از شـــرم هــمــه خـــوی شـــدم آن روز چـــو دریــاکــامــد خــرد و گــفــت کــه دریــاســت نــظــیــرش
ایــن بــی خــردی بــیـن کــه خــرد کــرد ولــیــکــندانـــم کـــه هـــوا کـــرد بــــه نـــاگـــاه اســــیـــرش
اکــنــون ســوی عــذر آمــد و اســلــام پـــذیــرفــتیــارب بـــه دروغـــی کــه خـــرد گــفــت مــگــیــرش
آن نـیـســت مـگــر خــواجــه مـا تــاجــی ابــوبــکــرایـــزد نـــگـــهـــش دارد از هـــر بــــد و هـــر مـــکـــر
آن خــواجـــه کــه در قــالــب اقــبـــال روان اوســتنــزد عـــقـــلــا تـــحـــفـــه اســـرار نــهــان اوســـت
پــیــداســت بـــه رادی و نــهــان از کــرم خــویــشدر عـــالـــم پـــیـــدایــی پـــیــدا و نـــهـــان اوســـت
در مــحـــفــل پـــیــران و جـــوانــان بـــه لــطــافــتبـــا تــجــربـــت پــیــر و بــه اقــبـــال جــوان اوســت
وقــت نــظـــر و عــقــل بـــه تـــعــلــیــم مــهــان راچون نرگس و سوسن همه تن چشم و زبان اوست
آن مـرد کـه بــاشـد گـه بــخـشـایـش و بــخـشـشسـوی هـمـگـان سـود و سـوی خـویش زیان اوسـت
آن کـس کـه نـدانـد کـه جـهـان بـر چـه نـمـودسـتدر عــــاجــــل امـــروز نـــمـــودار جــــنـــان اوســــت
از گـــوهــر او نـــور هــمـــی گـــیــرد خـــورشـــیــدچــون بــه نــگــری پــس مــدد مــایـه کــان اوســت
یــک روز گــرانــجــان و ســبــکــســار نــبــودســتآنـکـس کـه مـر او را سـبـک انگـاشـت گـران اوسـت
در مـجــلــس عــشــرت ز لــطــیـفــی و ظــریـفــیخـورشـید شـکـر پـاش و مه مشـک فـشـان اوسـت
از لــطــف چـــنــانــســت کــه گــر هــیــچ خـــرد راپـرسـنـد کـه جـان کـیسـت خـرد گـوید جـان اوسـت
آن نـیـســت مـگــر خــواجــه مـا تــاجــی ابــوبــکــرایـــزد نـــگـــهـــش دارد از هـــر بــــد و هـــر مـــکـــر
ای بـــاز پــســیــن زاده مــصــنــوع نــخــســتــیــندر بــخــشـش و بــخـشـایـش و در دانـش و در دیـن
مـحــروم چــنـانـســت حــسـودت کـه گـه خــشـمبــر وی نــکــنــد هـیـچ کــســی جــود بــه نــفــریـن
گـر طــمـع کــنـد بــوی خــوش از بــاد صــبــا هـیـچهــم بـــاد صــبـــا پـــرده شــود پـــیــش ریــاحـــیــن
چون دست تـو می سود عجـب نیست که بـا جـانشــاهــی شــود از فــر تـــو زیــن جــاه تــو فــرزیــن
آن قـــوم کــه بـــودنــد پـــراکــنــده تـــر از نــعـــشگــشــتــنــد فــراهــم ز ســخــای تــو چــو پـــرویــن
اصـلـی سـت سـخـای تـو بــر آن گـونـه کـه هـرگـزنـه کـم شـود از ســایـل و نـه بــیـش ز تــحــســیـن
در چـــشــم ســـر و دیــده ســر مــر هــمــگــان رابــاطــنـت بــه گــل مــانـد و ظــاهـرت بــه نـســریـن
هــرگــز تـــو بـــرابـــر نــبـــوی ظـــاهــر و بـــاطـــنبــا آنــکــه هــمــی نــقــش نــگــارد صــنــم چــیــن
پــیــدا و نــهــانــش چــو نــگــارد بـــه حــقــیــقــتپـیـداش چـو گـل بــاشـد و پـنـهـانـش چـو سـرگـیـن
در عــقـد مـحــاســب چــو بــبــیـنـی دل و کـونـشدل عــقــد نــود بـــاشــد و کــون عــقــد ثــلــاثــیــن
چــســت ســت عـلـوم و از درت ای حــیـدر ثــانـیخــتــم سـت سـخــا بــر کـفـت ای حــاتــم غـزنـیـن
آن نـیـســت مـگــر خــواجــه مـا تــاجــی ابــوبــکــرایـــزد نـــگـــهـــش دارد از هـــر بــــد و هـــر مـــکـــر
ای دولـــت کــــلـــی ز مـــکــــان تــــو مـــمـــکـــنوی حـــکـــمـــت جـــز وی ز بـــیـــان تـــو مـــبـــیــن
بــا روی تـو تـابـنـده نـه مـاهـسـت و نـه خـورشـیـدبــا خــوی تــو آزاد نــه ســروســت و نــه ســوســن
از دســـت قــضــا گــردن او شـــد چـــو گــریــبـــانکـــو پــــای تــــو بــــگـــرفـــت گـــه آز چــــو دامـــن
بـر سـیم و زر از دسـت و دلت داغ بـه کتـابـه سـتکـــازاد بـــمــانــی بـــه گـــه مــکـــرمــت از «لـــن »
از هــمــت عـــالـــیــت ســـزد در هــمــه وقـــتـــیپـــــای تـــــو ســـــر اوج زحـــــل را شـــــده گــــرزن
بــدگــوی تــو گــر زان کــه بــدت خــوانـد خــدایـشداغــیــش نــهــد ز آتــش و طــوقــیــش بـــه گــردن
بـــی داغ تــو و طــوق تــو بـــدگــوی تــرا هــســتجـــانــش ز تـــنــش مـــنــهــزم و ســـرش ز گـــردن
شــد خــاطــر تــو پــاســخ مــنـصــوبــه شــطــرنـجشــــد فـــکـــرت تــــو حــــاصـــل آرایـــش مـــعـــدن
ای جــان بــه فــدایـت کـه بــبــردی تــو ز مـا جــانای تــــن بــــه فـــدایـــت کـــه بــــر آیـــی ز در تـــن
گــر بـــاد و بـــروتـــم بـــجـــز از خـــاک در تـــســتچـون شـانه تـو خـود سـبـلت و ریشـم همه بـر کـن
آن نـیـســت مـگــر خــواجــه مـا تــاجــی ابــوبــکــرایـــزد نـــگـــهـــش دارد از هـــر بــــد و هـــر مـــکـــر
ای مـــدحـــت تـــو نـــامـــه ایـــمـــان عـــطـــایــیوی طـــالـــع تـــو قـــبــــلـــه احـــســـان خـــدایـــی
بـــوم از بـــر بـــام تـــو نــپـــرد کـــه نــه بـــا خـــوداز لـــطـــف تـــو هـــمـــراه کـــنـــد فـــر هـــمـــایــی
گـفـتـمـت یـکـی شـعـر دو هـفـتـه بــه سـه مـاهـهاز تـــقـــویــت حـــســـی و نــطـــقـــی و نــمــایــی
دارم طـــمـــع از جـــود تــــو هـــر چـــنـــد نـــیـــرزدپـــیــراهـــن و دســـتـــار و زبـــرپـــوش و دو تـــایــی
نـطـق از تــو لـطـف خـواهـد و نـامـی ز تــو نـعـمـتحــس از تــو بـــهــا خــواهــد و مــا از تــو بــهــایــی
از صـــدر تـــو بـــایـــد کـــه مـــن آراســـتـــه زایـــمنــشــگــفــت ز خــورشــیــد و مــه آراســتــه زایــی
تــو داده شــعــاری بـــه مــن و یــافــتــه شــعــریآن یـــافـــتــــه جـــاویـــدی و ایـــن داده فـــنـــایـــی
دانـی کــه امــیـر ســخــنـم خــاصــه بــه مــدحــتمــیــری چـــکــنــد پـــیــش تـــو بـــا دلــق گــدایــی
مــن لــفـــج پـــر از بـــاد ازیــن کــوی بـــدان کــویوز خـــلــعـــت تـــو نــزد هــمــه شـــکــر ســـرایــی
آوازه در افــتــاد بــه هــر جــا کــه بــه یــک شــعــرامـــروز چـــنـــیــن داد فـــلـــانــی بـــه ســـنـــایــی
او یـــافـــتـــه از دولـــت و از عـــون و بــــزرگـــیـــتاز رنـــج و غــــم و مـــحــــنـــت و ادبــــار رهـــایـــی
آن نـیـســت مـگــر خــواجــه مـا تــاجــی ابــوبــکــرایـــزد نـــگـــهـــش دارد از هـــر بــــد و هـــر مـــکـــر
چــشـم تــو ز بــس حـور چـو بــتــخـانـه چـیـن بــادوز خــشــم تــو در ابــروی بــدخــواه تــو چــیــن بــاد
چـــونـــان کـــه تـــو در دایــره چـــرخ نـــگـــیــنـــیبــر چـشـمـه خـور نـام تــو چـون نـقـش نـگـیـن بــاد
در عـــشـــق فــنــا واعــظ عــقــل تـــو خـــرد بـــاددر راه بـــقـــا قـــبـــلـــه جـــان تـــو یـــقـــیـــن بـــاد
در مــجــلــس دیـن گــوش دلــت پــنــد شــنـو بــاددر عــالــم جــان چــشــم دلــت نــادره بـــیــن بـــاد
آن دل کـه بــه اقـبــال تــو چــون جــان نـبــود شـادانــــدر رحــــم قــــالــــب ادبــــار جــــنــــیــــن بــــاد
روی تــــو گـــه رای ســــوی گـــوهـــر نـــارســــتچــشــم تــو گـه چــشــم ســوی مـرکـز طـیـن بــاد
خـــلــق تـــو بـــه نــور کــرم و لــطـــف و تـــواضـــعچــون آتــش و چـون بــاد و چـو آب و چـو زمـیـن بــاد
هـــر زاده کـــه دم جـــز بــــه رضـــای تـــو بــــرآوردآن دم کــه نـخــســتــیـن بــودش بــازپــســیـن بــاد
در عـــــالــــم جـــــان و خـــــرد آثـــــار بـــــزرگــــیچــون گــوهـر خــورشــیـد جــهـانـتــاب مـبــیـن بــاد
ایــن شــعــر کــه در مــدح تـــو امــروز بـــخــوانــدمحـقـا کـه چــنـیـن بــود و چــنـانـسـت و چـنـیـن بــاد
آن نـیـســت مـگــر خــواجــه مـا تــاجــی ابــوبــکــرایـــزد نـــگـــهـــش دارد از هـــر بــــد و هـــر مـــکـــر
ای کـوکـب عـالـی درج، وصـلـت حـرامسـت و حـرجای رکـن طـاعـت همچـو حـج، الـصـبـر مفـتـاح الفـرج
تـا کـی بـود رازم نهفـت، غـم، خـانه صـبـرم بـرفـتلقـمان چـنین در صـبـر گـفـت، الـصـبـر مفـتـاح الفـرج
تـا کـی کـشـم بـیداد مـن، تـا کـی کـنم فـریاد مـنروزی بــیـابــم داد مـن، الــصــبــر مــفــتــاح الــفــرج
ایـوب بــا چـنـدیـن بــلـا، کـانـدر بــلـا شـد مـبــتــلـاپـیـوسـتـه ایـن بـودش دعـا، الـصـبــر مـفـتـاح الـفـرج
یعـقـوب کـز هجـر پـسـر چـنـدین بـالـش آمـد بـسـرقـولش همی بـد سـر بـه سـر الصـبـر مفـتـاح الفـرج
یـوسـف کـه انـدر چــاه شـد کـام دل بــدخـواه شـداز چــاه ســوی جــاه شــد الـصــبــر مـفـتــاح الـفـرج
وامق بـه عذرا چون رسید عروه به عفرا چون رسیداسـعـد بـه اسـما چـون رسـید الصـبـر مفـتـاح الفـرج
تا جانم از تو خسته شد تا دل به مهرت بسته شدگـفـتـار مـن پـیـوسـتـه شـد الـصـبــر مـفـتـاح الـفـرج
از تــوبــه دل آزرده ام چــون تــن کـنـاغـی کـرده اماز پـــیــش دل آورده ام الــصــبـــر مــفــتــاح الــفــرج
دردم کـه بــاشـد در جـهـان بــاغـم نـمـانـد جـاودانروزی ســرآیـد انــدهـان الــصــبــر مــفــتــاح الــفــرج
پـند سـنایی گوش کن غم چـون رسـد رو نوش کنچـون شـادی آید هـوش کـن الـصـبـر مـفـتـاح الـفـرجپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.