ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ترجیع در مصیبت ضیاء الدین محمد مشهور به سیف المناظرین

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 23:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
خـود در کـمـال چـرخ نه بـس آب و روشـنیسـتای خــاک تــیــره بـــر ســر چــرخ و کــمــال او
خــون فــنــا بـــریــخــتــه کــو ریــخــت خــون اودســت عـدم شـکـسـتــه کـه او کـنـد بــال او
بــی بــرگ مـانـد دیـن چـو فـرو ریـخـت شـاخ اوبـی میوه گشـت جـان چـو نهان شد جـمال او
خـــو بـــا کـــمـــال او و شـــریـــفـــا کـــلـــام اوســــخــــتــــا فـــراق او و عـــزیـــزا وصــــال او
غــــبــــنــــا و انـــدهـــا ز وثــــاق و وثــــیـــق اودردا و حــــســــرتـــــا ز فــــراق جــــمــــال او
تــا زنــده بـــود قــابـــل دیــن بـــود شــخــص اوچــون رفــت گـشــت قــابــل ایـمـان خــیـال او
بــنـوشــت بــر صــحــیـفــه روز از ســواد شــبمـســرع تــریـن دبــیـر فــلــک یـک مــجــال او
چــون دیـد کــیـن ســرای نــیـرزد بــه نـیـم جــوزان چــون خــران عــصــر نــشــد در جـــوال او
عــیـن مــحــمــدیــش الــف دار شــد بــه اصــلایـن جــا بــمــانــد مــیـم و ح و مــیـم و دال او
در عـــالــم نــجـــات خـــرامــیــد و بـــاز رســـتاز نــنــگ نــفــس نــاطــقــه و قــیـل و قــال او
آزاد گـشــتــه روح لـطــیـفــش چــو عــاشــقـاناز عـــقـــل و قـــال او وز افـــلـــاک و حــــال او
تـنها شدن ازین هم تـن ها چـه غم چـو هستبــا روح او چــو حــور نـشــســتــه خــصــال او
چـرخ ار فـرو شـکسـت صـدف را فـرو شـکسـتاو را چــــو دســــت بــــر گــــهـــر لـــایـــزال او
خـورشـید شـرع و چـشـم و چـراغ و ضـیـاء دینمــیــر و امــام امــت ســیــف الــمــنــاظــریـن
ای بــنــیــت تــو طــعــمــه صــرف زمــان شــدهوی تــربــت تــو ســرمـه چــشــم روان شــده
ای در ســـرای کـــســـب خـــرامــیــده مـــردواراز هفت خوان گذشته و در هشت خوان شده
از بــی امـل شــدنـت هـنـر بــی عــمـل شــدهوز بــی روان شــدنــت روان بــی زبــان شــده
از جـــور خـــیـــل آتــــش و آب و هـــوا و خـــاکتــیـغـت نـیـام گـشـتــه و تــیـرت کـمـان شـده
مـویـت چــو مـورد بــود کـنـون نـســتــرن شــدهرویـت چــو لـالـه بــود کـنـون زعــفــران شــده
در پــیـش فـر ســایـه حــکـم آمـده بــه عـشـقاو را همـای خـوانـده و خـود اسـتـخـوان شـده
ای پـــار اثـــیــر بـــوده و امــســـال اثـــر شـــدهوی دی بــهــار بــوده و اکــنــون خــزان شــده
ای جسم جان پذیر تو خوش خوش ز روی لطفهنـجـار جـان گـرفـتـه و چـون جـان نهان شـده
و آنــگـــه ز بـــالــکـــانــه روحـــانــیــان چـــو دلجــــای روان بــــدیـــده و بــــا دل روان شـــده
ای بــوده حــبـــس در قــفــس طــبـــع وز خــردنـاگـه قـفـس شـکـسـتـه و زی آشـیـان شـده
جـان را چـو شـمع افسـر سـر کرده و چـو شمعتــن را بــخــورده جــانـت و بــر آسـمـان شـده
بــی مــنــت ســوال گــمــانــت یــقــیـن شــدهبــی زحــمـت خــیـال جــنـانـت جــنـان شــده
از رتـــبـــت و جــلــالــت و از مــجــد و از ســنــاروحــت چــنـانـکـه عـقـل نـدانـد چــنـان شـده
هر مـشـکـلـی کـه بـوده تـرا در سـرای عـشـقبــی طـمـطـراق عـقـل فـضـولـی عـیـان شـده
خـورشـید شـرع و چـشـم و چـراغ و ضـیـاء دینمــیــر و امــام امــت ســیــف الــمــنــاظــریـن
ای بــر نـخــورده بــخــت تــو از روزگــار خــویـشبــرده بــه زیـر خــاک رخ چــون نـگـار خــویـش
ای کبـک خـوش خـرام بـه بـسـتـان شرع و دینبــاز قــضــات کــرده بــنـاگـه شــکــار خــویـش
در شــاهـراه حــکـم الـاهـی بــه دســت عـجــزبــبــریـده پــای و کـنـده سـر اخـتـیـار خـویـش
ای شـاخ نـو شـکـفـتـه کـه از بــیـم چـشـم بــدنـاگــه نـهـاده در شــکــم خــاک بــار خــویـش
ای گــــلــــبــــن روان پــــدر نــــاگــــه از بـــــرمگـل بـرده و بـمـانـده دریـن دیـده خـار خـویـش
زان دیـده چــو نــرگــس از خــون گــلــی شــدهبــنـگـر یـکــی بــریـن پــدر ســوگـوار خــویـش
تــا در مــیــان مــاتــم خــود بــیـنــی آن رخــشپـر خـاک و خـون شـده چـو لـب آبـدار خـویـش
تــا بـــر کــنــار گــور خــودش بـــیــنــی از جــزعاز خـاک گـور فـرق سـرش چـون عـذار خـویش
کـی نـان و آب خــودش خــورد آن مـادری کـه اودر خـاک ره نـهد چـو تـو سـرو از کـنـار خـویش
دیـریـســت تــا ز ســوگ تــو انـدر ســوم فــلـکبـنـهـاد زهـره بـر بـط و چـنـگ از جـوار خـویـش
دیــریــســت تـــا ز مــرگ تـــو در عــالــم قــضــاگـشـت زمانه گشـت پـشـیمان ز کـار خـویش
چــرخ از مــیـان خــاک چــو بــیـنــد جــمــال تــوشـرم آیـدش ز گـردش ز نـهـار خــوار خــویـش
ای بــاد کـرده عـمـر خـود از دسـت چــشـم بــدو آتــش زده ز مـرگ خــود انـدر تــبــار خـویـش
کـرده سـفـر بــجــای مـقـیـمـان و پــس بــه مـاداده فـراق و حــسـرت و غـم یـادگـار خــویـش
آزاد بــــاش تـــا ز هـــمـــه رنـــج خـــوش بـــویکـازاد رفـتــه ای بــه ســوی کـردگـار خــویـش
خـورشـید شـرع و چـشـم و چـراغ و ضـیـاء دینمــیــر و امــام امــت، ســیـف الــمــنــاظــریـن
ای تــیـر آســمـان ز کــمـان چــون خــمـیـده ایوی زهــره زمــیـن ز طــرب چــون رمــیــده ای
مـانـا کـه گـوهـری ز کـف تــو نـهـان شــدســتپــشـت از بــرای جــسـتــن آن را خـمـیـده ای
از ظـلـمـتـت آنکـه چـشـم تـو دید ای ضـیاء دیندانـم کـه مـثـل آن ز کـسـی کـم شـنـیـده ای
یـارب کــه تــا چــه دیـد دلــت آن زمـان کــه تــوجــان داده آن ظــریـف جــهـان را بــه دیـده ای
گـر بـی رخ پـسـر سـر جـان و جـهانـت نـیسـتنـشـگـفـت از آنـکـه پــســر از سـر بــریـده ای
گـر دلـت خــون شــود چــه شـود کـان بــزرگ رادر خــردگــی بـــه خــون جــگــر پــروریــده ای
بــــر مـــرگ آن جـــوان تــــر و تــــازه از خـــدایفــضــلـی بــزرگ دان کـه چــنـیـن آرمـیـده ای
دانـی کــه تــا چــه شــاخ بــر آتــش نـهـاده ایدانـی کــه تــا چــه روی بــه خــاک آوریـده ای
دانـی کـه در کـفـن چــه عــزیـزی نـهـفــتــه ایدانـی کـه در لـحـد چـه شـهی خـوابـنـیده ای
صــبـــرت دهــاد ایــزد و خــود صــابــری از آنــکز ایـزد بــلـای جــان بــه دو عـالـم خــریـده ای
زیـن درد غــافــلــنـد هـمـه کــس چــو مـار، گــرتـــو زار نــال زان کـــه تـــو کـــژدم گــزیــده ای
ور گه گهی ز دسـت درافـتـی شـگفـت نیسـتزیـــن کـــافـــریـــدگـــار نـــه ای آفـــریـــده ای
ای بـــر پــســر گــزیــده رضــای مــلــک پــســراحـسـنـت و شـاد بـاش، کـه نـیکـو گـزیـده ای
زیـن پـس بـکـن حـدیـث پـسـر چـون خـلـیـل واراو را بــه پــیـش حـضـرت جــلـت کـشـیـده ای
خـورشـید شـرع و چـشـم و چـراغ و ضـیـاء دینمــیــر و امــام امــت ســیــف الــمــنــاظــریـن
ای قــوم ازیــن ســـرای حـــوادث گــذر کــنــیــدخــیـزیـد و سـوی عـالـم عـلـوی سـفـر کـنـیـد
یــک ســر بـــپـــر هــمــت ازیــن دامــگــاه دیــوچــون مـرغ بــر پــریـده مـقــر بــر قـمـر کـنـیـد
تــا کــی ز بــهــر تــربــیـت جــســم تــیـره رویجــان را هـبــا کــنــیـد و خــرد را هـدر کــنــیـد
جـــانــی کـــمــال یــافـــتـــه در پـــرده شـــمــاوانـگـه شــمـا حــدیـث تــن مـخــتــصـر کـنـیـد
عـیسـا نشـسـتـه پـیش شـمـا و آنگـه از هوسدلـتــان دهـد کـه بــنـدگـی ســم خــر کــنـیـد
تـا کـی مشـام و کـام و لب و چـشـم و گوش راهــر روز شــاهـراه دگــر شــور و شــر کــنــیـد
بــر بــام هــفــتــمــیـن فــلــک بــر شــویـد اگــریک لـحـظـه قـصـد بـسـتـن این پـنـج در کـنـید
مــالــی کــه پــایـمـال عــزیـزان حــضــرتــســتآن را هـمـی ز حــرص چــرا تــاج ســر کــنـیـد
خـــواهــیــد تـــا شـــویــد پـــذیــرای در لــطــفخـود را بـه سـان جـزع و صـدف کور و کـر کنید
ایــن روحــهــای پــاک دریـن تــوده هــای خــاکتـا کـی چـنین چـو اهل سـقـر مسـتـقـر کـنید
از حــــال آن ســـرای جــــلـــال از زبــــان حـــالوامـانـدگـان حــرص و حــسـد را خــبــر کـنـیـد
ورنـــــه ز آســـــمـــــان خـــــرد آفـــــتــــــاب وارایـن خــاک را بــه مـرتــبــه یـاقـوت و زر کـنـیـد
دیـریـسـت تــا سـپــیـده مـحــشـر هـمـی دمـدای زنـده زادگــان ســر ازیـن خــاک بــرکــنـیـد
در خــاک لــعــل زر شــده هــرگــز نــدیــده ایــددر گــور ایــن جــوان گــرامــی نــظــر کــنــیــد
خـورشـید شـرع و چـشـم و چـراغ و ضـیـاء دینمــیــر و امــام امــت ســیــف الــمــنــاظــریـن
مــیـری کــه تــا بــر اهـل مــعــانــی امــیـر بــودز ایـمـانـش تــاج بــود وز عـقـلـش سـریـر بــود
رایــش نــه رای بـــود کــه صــدر ســپــهــر بــودرویــش نــه روی بــود کــه بـــدر مــنــیــر بــود
بــا خــصــم اعــتــقــاد زبــانــش چــو تــیـغ بــوددر راه اجــتـــهــاد گــمــانــش چــو تــیــر بـــود
نـفـسـش چـو فـعـل عـقـل مـعـانـی نـمـای بـودطـبــعـش چـو ذات نـفـس مـعـانـی پـذیـر بــود
در قـبـض و بـسـط لـطـف سـیاسـت بـه راه دینچــون مــرکــز مــحــیــط و هــوای اثــیــر بـــود
در شـرع چـون بـنـفـشـه دو تـا بـود و راسـت رودر عـقـل چـون شـکـوفـه جـوان بـود و پـیر بـود
بــازوی خــصــم پــیــش زبــان چــو خــنــجــرشبـی زور چـون بــه بــرج کـمـان جـرم تـیـر بــود
در حــل و عـقـد نـکـتــه در حــد شــرع و شـعـرآنــجــای اوقــلــیــدس و ایــنــجــا جــریــر بــود
یــک چــنــد اگــر ز جــور زمــیـن در گــزنــد بــودیـــک روز اگـــر ز دور زمـــان در زحـــیـــر بــــود
زیـن جــا غــریـب رفــت گــر آنــجــا قــریـب بــودزیـن جــا اســیـر رفــت گــر آنــجــا امــیـر بــود
انــدر طــویــل احـــمــقئی بـــود از آن ســـبـــبعـمـرش چـو دسـت و چـو امـل او قـصـیـر بـود
بـرشـد بـر آن شـجـر که بـه بـسـتـان غـیب بـودشـد سـوی آن ثـمـر کـه بـه جـوی ضـمـیر بـود
بـــی کـــام او زمـــانـــه و بـــا کـــام او زمـــیـــنبــسـتـان سـیـر بــود نـه پــسـتـان شـیـر بــود
از دســت خــود زمـانـه مـر او را بــه مـکـر و فـنلــوزیـنــه داد لــیـک درون ســوش ســیـر بــود
خـورشـید شـرع و چـشـم و چـراغ و ضـیـاء دینمــیــر و امــام امــت ســیــف الــمــنــاظــریـن
از نـــکـــبــــت زمـــانـــه و حــــال و مـــحـــال اوتــا چــنــد گــویـم ای مــه دی مــاه و حــال اوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.