ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح عمادالدین سیف الحق ابوالمفاخر محمدبن منصور

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 23:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای دل ار جــانــانــت بــایـد مــنـزل انـدر جــان مــکــندیـده در گــبــری مـدار و تــکــیـه بــر ایـمـان مـکــن
ور ز رعــنــایـی هــنــوز از جــای رایــت آگــهــیـســتجــای ایـن مـردان مـگـیـر و رای ایـن مـیـدان مـکـن
گــرت بــایـد تــا بــمــانــی در صــفــات خــود مــمــانور بــخـواهـی تـا نـیـفـتـی گـرد خـود جـولـان مـکـن
گــوی شــو یــکــبـــارگــی انــدر خـــم چـــوگــان یــارخـویش را چـون زلف او گه گوی و گه چـوگان مکـن
از بـــرای نــام و بـــانــگــی چـــون لــب خــامــوش اونـیـسـت را پـیـدا مـیـار و هـسـت را پــنـهـان مـکـن
از جــمــال و روی جــانـان جــز نـگــارســتــان مـســازوز خــیـال چــشـم او جــز دیـده نـرگـســدان مـکـن
گـر جـهـان دریا شـود چـون عـشـق او همـراه تـسـتزحـمـت کـشـتـی مـخـواه و یـاد کـشـتـیبـان مـکـن
بــا تــو گــر جــانـان حــدیـث دل کــنـد مــردانـه بــاشجـان بـه شـکـرانـه بـده بـر خـویشـتـن تـاوان مـکـن
آتـــش او هـــر زمـــان جـــان دگـــر بــــخـــشـــد تـــرابــا چـنـیـن آتــش حـدیـث چــشـمـه حـیـوان مـکـن
چــون شـفـای دلـربــا از خــســتــگـی و درد تــســتخــســتــه را مـرهـم مـســاز و درد را درمـان مـکـن
در قـبـیـلـه عـاشـقـی آیـیـن و رسـم قـبــلـه نـیـسـتگـر قـبـولـی خـواهـی ایـنـجـا قـبــلـه آبــادان مـکـن
نــزد تـــو شـــاهــســـت مــهــمـــان آمـــده از راه دورشـــاه را در کـــلـــبــــه ادبــــار در زنـــدان مـــکـــن
مــطــل دارالــمــلــک تــن را گــوهـر افــســر مــســازنــقــد دارالــضــرب دل را نـقــش شــادروان مــکــن
در مــراعــات بـــقــا جـــز در خـــرد عــاصــی مــشـــودر خــرابــات فــنـا جــز عــشــق را فــرمــان مـکــن
آنـچــه او گـویـد بــگـو، ار چــه دروغـســت آن بــگـویو آنـچـه او گـوید مـکـن، ار چـه نمـازسـت آن مـکـن
عـلـم عـشـق از صـدر دیـن آمـوز زان پــس هـمـچــنـوتــکـیـه بــر دانـا مـدار و خــطــبــه بــر نـادان مـکــن
زان که عشـق و عاشق و معشوق بـیرون زین صفاتیک تـنـنـد ای بـی خـرد نـز روی نـفـس از روی ذات
ای ســـنـــایــی دم دریــن عـــالـــم قـــلـــنـــدروار زنخـــاک در چـــشــم هــوســنــاکــان دعــوی دار زن
تــا کــی از تــردامـنـیـهـا حــلـقــه در مـســجــد زنـیخــوی مــردان گــیــر و یـک چــنــدی در خــمــار زن
حــد مـی خـوردن بــه عـمـری تــاکـنـون بــر تــن زدیحــد نــاخــوردن کــنــون بــر جــان زیــرک ســار زن
از بــــرای آبــــروی عـــاشــــقـــان بــــردار عـــشـــقعــــقــــل رعــــنـــا را بــــرآر و آتــــش انـــدر دار زن
این جهان در دست روحست آن جهان در دست عقلپـــای هــمــت بـــر قــفــای هــر دو ده ســالــار زن
هـفـت چـرخ و چـار طـبــع و پـنـج حـس مـحـرم نـیـنـدخـیمـه عـشـرت بـرون زین هـفـت و پـنـج و چـار زن
در مـیـان عــاشــقــان بــی آگــهـی چــشــم و دهـاناشــک عـاشــق وار پــاش و نـعـره عـاشــق وار زن
گـر هـمـی خـواهـی کـه گـردی پـیـشـوای عـاشـقـانشـو نـوای بــیـخــودی چــون ســاز مـوســیـقـار زن
ســنـگ در قـنـدیـل طــالـب عـلـم عـالـم جــوی کـوبچــنــگ در فــتـــراک صــاحــب درد دردی خــوار زن
گـــر ز چـــاه جـــاه خـــواهـــی تـــا بـــرآیــی مـــردوارچـــنــگ در زنــجـــیــر گــوهــردار عـــنــبـــربـــار زن
تــا تــو بــر پــشـت سـتـوری بــار او بــر جـان تــسـتچـون بــه تــرک خـر بــگـفـتــی آتــش انـدر بــار زن
از بـــرای آنــکـــه گــل شـــاگــرد رنــگ روی اوســـتگـر هـزارت بــوســه بــاشـد بــر ســر یـک خــار زن
ور هـمـی دنـدان مـا را از لـطــف خــواهـی شــکـریـنیــاد آب لــب گــیــر و بــوســی بــر دهــان مــار زن
چــهـره چــون دیـنـار گـردان در سـرای ضـرب دوسـتپــس بــه نــام مــفــخــر دیـن مــهـر بــر دیـنــار زن
چــون قــبــول مــفــخــر دیـن بــلــمـفــاخــر یـافــتــیآتـــش انــدر لــاف دی و کــفــر و فــخـــر و عــار زن
شـیخ الـاسـلـام و جـمـال دین و مفـتـی الـمشـرقـینسیف حق تـاج خطیبـان شمع شرع اقضی القضات
آنـکـه از شـمـشـیـر شــرع انـدر مـصـاف کـفـر و شــررایــت هــمـــنـــام خـــود را کـــرد هــمـــانــم پـــدر
آنـکـه پــیـش رای و لـفــظــش گـویـی انـدر کــار دیـنروشـنـی گـوهـر فـرامـش کـرد و شـیـرینـی شـکـر
آن نـکـو نـامـی کـه بـیرون بـرد چـون هـمـنـام خـویشرخـت عـشـق از هشـت بـاغ و هفت بـام و پـنج در
آنـــکـــه بـــهــر ارغـــوانــی رنـــگـــش از ایــثـــار نــورکــرد خــالــی بــر درخــت ارغــوان کــیـســه قــمـر
کــاذبـــات را حــلــم او چــون صــبــح کــاذب پــرده وارصــادقـان را عـلـم او چــون صـبــح صـادق پــرده در
هــســـت پـــیــش مــدعــی و مــدعـــا از روی عــدلآفـــتـــاب ســـایــه دار و ســـایــه خـــورشـــیــدفــر
گـــر قـــضـــا دریــای ژرف آمــد از آن او را چـــه بـــاکآفــتـــاب و ســایــه را هــرگــز نــکــردســت آب تــر
شـد ز نـور رای او چــشـم بــدانـدیـشـان چــو ســیـمگـشـت از فـضـل عـلـومـش کـار مـلـت هـمـچــو زر
هـر کـه بــر وی دوزبــانـی کـرد چــون پــرگـار و کـلـکو آنـکـه در صـدرش دورویـی کـرد چـون تـیـغ و تـبــر
آن چـــو تـــیــغ کـــنـــد کـــرد اول دل انــدر کـــار تـــنوین چـو کـلک سـسـت کـرد آخـر تـن اندر کـار سـر
رتـبــت سـامـیـش چـون بــسـم الـلـه آمـد نـزد عـقـلز آنـکـه آن تــاج سـور گـشـتـسـت و ایـن تـاج صـور
او و بــســم الــلـه تــو گــویـی دو درنـد از یـک صــدفاو و بـسـم الـلـه تـو گـویـی دو بـرنـد از یـک شـجـر
ایــن دو عـــالــم عــلــم دارد در نــهــاد مــنــتـــخـــبوان جـــهــانــی رمــز دارد در حـــروف مــخــتـــصــر
کــنــیــت و نــام وی و نــام پــدرش اکــنــون بــبــیــنحــرف آن و ایــن گــرت بـــاور نــیــایــد بـــر شــمــر
نــوزده حـــرفــســـت ایــن و نــوزده حـــرفــســـت آنهـر یـکـی زین حـرف امـان از یک عـوان انـدر سـقـر
گـر نـدانـی ایـن چـنـیـن رمـزی کـه گـفـتــم گـوش دارور بـدانی گوش من زی تست هان ای خواجه هات
تـــا نــقــاب از چــهــره جـــان مــقــدس بـــر گــرفــتهر کـه صـاحـب دیده بـود آنجـا دل از دل بـر گـرفـت
حـسـن عـقـلـش آب و آتـش بـود و ایـن کـس را نـبـودکـــاتـــش از بــــام انـــدر آمـــد آب راه در گـــرفـــت
عــیــســـی انــدر دور او نــایــد کــه او انــدر جـــهــاننــاوک انــدر دیــده دجـــال و گــوش خـــر گــرفـــت
مــهـره ای کــش مــی نـدیـد انـدر هـه دریـا ســپــهـریک صـدف بـگـشـاد و کـشـورها همه گوهر گـرفـت
آنـهـمـه نـوری کـه عــقــل و جــان نـمـود از وی نـمـودآنـقـدر بــرگـی کـه شــاخ تــر گـرفــت زو بــرگـرفـت
عـقـل کـاری داشـت در سـر لـیـکـن انـدر خــدمـتــشچـون سـر و کاری بـدینسـان دید کار از سـر گرفـت
بــود شـاگـرد خــرد یـک چــنـد لـیـک اکـنـون چــو بــادهـمـتـش ز اسـتـاد بــرتـر شـد دکـان بــرتـر گـرفـت
از ســخــای بــی قـیـاســش مـدح نـاخــوانـده تــمـامکـلـک او چـون شـخـص خـود مـداح را در زر گـرفـت
رفـت عـشــقـش در تــرقـی تــا بــه طــوافـان عــرشهـم وداعـیـشــان بــکـرد و راه پــیـشـی در گـرفـت
لـــاجـــرم در دور او هــر دم هــمـــی گـــویــنــد ایــن:یـاد بــاد آنـشــب کــه یـار مــا ز مــنـزل بــرگــرفــت
چـون دریـن عـالـم بــه صـورت نـام پـیـغـمـبــرش بــودرفـت از آن عـالم بـه سـیرت خـوی پـیغـمبـر گـرفـت
نـفـس را چـونـان مـخـالـف شـد کـه نفـس از بـهر عـزهـر کـرا بـر سـر گـرفـت انـدر زمـان سـر بـر گـرفـت
او ز حـــکـــمـــت صـــدهــزاران رمـــز دیــد و دم نـــزدحـاسـدش از صـورتـی بـادی چـنین در سـر گـرفـت
بـــــرد آب روی بـــــد دیـــــنـــــان صـــــفـــــای رای اوتــا دل ایــشــان ازیــن غــم شــعــلــه آذر گــرفــت
لـیـکـن انـدر جــنـب آن آبــی کـه نـاگـه یـافـت خــضـربــاد بــود آن خــاکـدانـی چــنـد کـاسـکـنـدر گـرفـت
آفـــتـــاب از طـــارم نـــیـــلـــوفـــری در عـــاشـــقـــیاز بـــرای راه و رویــش رنــگ نــیــلــوفـــر گـــرفـــت
بــاد جــســمـانـیـســت کـامـد جــاذب خــاک ســیـاهعــشــق روحــانـیـســت کـامـد قــابــل آب حــیـات
چــون گــرفــت انــدر نـظــر تــیـغ یـمــانـی در یـمــیـنبــر نـهـد مـر خــصــم را داغ غــلـامـی بــر جــبــیـن
گـه ز صـدقـش چــون هـوا عـزلـی دگـر بــیـنـد گـمـانگـه ز حـذقـش چـون خـرد ملـکـی دگـر گـیرد یقـین
تــا امــام انـدر خــراســان بــلــمـفــاخــر شــد کــنـونبــا خـراسـانـی جـز آسـانـی نـبـاشـد هـمـنـشـیـن
کـنیتـش بـا این لـقـب ز آنـگـونه در خـورشـید هسـتایـن و آن ده حـرف اکـنـون خـواهـی آن و خـواه ایـن
آسـمـان دانـســت چــنـدیـن گـه کـه هـسـت ارواح راایـن چـنـیـن دردی در اجـزای چـنـین خـاکـی دفـین
خــاکــبــیـزی از پــی آن کــرد چــنـدیـن ســال و مــاهتــا چــنـیـن دری بــه دســت آورد نـاگـه بــر زمـیـن
گــرت بـــایــد تــا هــم انــدر خــطــه کــون و فــســادنـفـس کـلـی را بــبـیـنـی نـفـس جـزیـی را بــبـیـن
شـاد بـاش ای شـرع بـی تـو همچـو موسـا بـی عصادیر زی ای عـلـم بـی تـو چـون سـلیمان بـی نگـین
انـدوه و شـادیـت چــو ز آرام و جــنـبــش بــرتــرســتکـی تـوانـد کـرد طـبـعـت شـاد و چـرخ انـدوهـگـیـن
جـــنــبـــش از نــور مــلـــک داری نــه از نــار فـــلـــکعــادت از مــاء مــعــیــن داری نــه از مــاء مــهــیـن
چـون بـه کـرسـی بـرشـوی خـوانند بـر جـانـت همـی«قل اعـوذ» و «آیة الکرسـی » بـه جـنت حـور عین
چــون تــو دامـنـهـای در پــاشــی بــدانـگـه عــقــل رااز شــتـــاب در چــدن گــردد گــریــبـــان آســتــیــن
زهـره در چــرخ سـیـم تــا شـد مـریـدت زیـن سـپــسزهره را بـی سـبـحـه نـنـگـارد همـی نـقـاش چـین
روح قـدسـی را تـرقـی نیسـت زان مـنزل کـه هسـتورنــه از پــنــد تــو کــروبــی شــدی روح الــامــیــن
تــا تــو ســلـمـانـی دگــر گـشــتــی مـرا در مـدح تــوبــوذر دیـگــر هــمــی خــوانــد کــرام الــکــاتــبــیـن
تـو چـو سـلـمان در عـطـا هرگـز نگـشـتـی گـرد «لـا»مــن چــو بــوذر در ثــنـا هـرگــز نـگــردم گــرد لــات
ای ز عـصـمـت بــر تــو هـر سـاعـت نـگـهـبــانـی دگـروز بــر مـا هـر زمـان فــضــلــی و احــســانـی دگــر
ای تـــرا از روی هـــمـــت هـــم دریـــن ایـــوان صـــدراز ورای آفــــریــــنــــش صــــدر و ایـــوانــــی دگــــر
جـز بــه تــعـلـیـم تــو انـدر عـالـم ایـمـان کـه سـاخـتهـر زمــان نـو خــاتــم از بــهـر ســلــیـمــانـی دگــر
هر کـه چـون شـب دامـن اقـبـال تـو بـگـرفـت سـخـتچــاک زد چــون صــبــح هـر روزی گــریـبــانـی دگـر
سـیـف حـقـی رو کـه تـا تـایـیـد حـق افـسـان تـسـتحـاجـتــت نـایـد بــه افـسـون و بــه افـسـانـی دگـر
تــا تــرا صــدر خــراســان خــوانــد ســلــطــان عــراقشـد خـراسـان بـر زمین زین فـخـر سـلـطـانی دگـر
بــهـر آن تــا زیـن شــرف خــالـی نـمـانـد عـقـل و روحنــام کــردنــد آســمــان هــا را خـــراســانــی دگــر
در حـق خـود هم ز حـق تـشـریف او چـون مـی رسـدهـر زمـان از حــضــرت ســلـطــانـت فــرمـانـی دگـر
خــاطــر تــیــز تــو تــا در دیــن پـــدیــد آمــد نــمــانــدنــیـز مــر روح الــقــدس را هـیـچ پــنــهــانــی دگــر
انــدریـن مــیــدان مــر ایـن گــوی ســیــاه و ســبــز رانـیـســت گـویـی جــز اشـارات تــو چــوگـانـی دگـر
تــا بــدان ایــوان رســانــیــدت کــه کــیــوان را نــمــودمــیــخ نــعــل مــرکــب جـــاه تـــو کــیــوانــی دگــر
از ورای پــرده هــای کــن فــکــان در عــلــم عــشــقگـوهـری آری هـمـی هـر ســاعــت از کــانـی دگـر
هــســت در نــفــس طــبــیـعــی روح حــیـوانــیــت رااز بــرای قــرب حــق هـر لـحــظــه قــربــانـی دگــر
تـــا کـــنــون از اســـتـــواری عـــلــت اولــا نــیــافـــتزنــدگــانــی را چــو تـــرکــیــب تـــو زنــدانــی دگــر
جــــاودان زی کــــز بــــرای عــــمـــرت از درگــــاه روحنـامـزد بــاشـد هـمـی هـر سـاعـتــی جــانـی دگـر
رو کـــه انـــدر عـــالـــم آرام و جـــنـــبــــش تـــا ابــــدتـنت بـی جـنبـش نخـواهد بـود و جـانت بـی ثـبـات
ای بــه هـمـت بــوده بــی سـعـی سـپــهـر و آفـتــابخــشــکــســال خــاطــر دریـاب مــا را فــتــح بــاب
ای مـــرا در روضـــه فـــضـــل آوریــده بـــعـــد از آنـــکدیـده بــودم در دو مـاه از ده فـضــولـی صــد عـذاب
گـاهـم ایـن گـفـتـی تـو مـردم نـیـسـتـی از بـهـر آنـکبـا خـران هم صـحـبـتـت بـینـم همـیشـه چـو ذبـاب
گـر نـه ای از مـا چــو عــیـســا چــون نـپــری بــر هـواور ز مـایی هـمـچـو مـا چـون خـر نـرانـی در خـلـاب
گاهم آن گفتـی چـه مرغـی کز بـرای حـس و جـسـمسـر بـه مر داری فـرو ناری و هسـتـی چـون عـقاب
گـاهـم آن گـفـتـی سـنـایـی نـیـسـتـی ار هـسـتـییدلـت مـشـغـول ثــنـایـسـتــی نـه مـشـغـول ثــواب
گـویـم ار تـو هـم بــدیـن مـشـغـول بــاشـی بــه بــودزان کــه بــه ســازد خــرف را گـرم دار دار خــضــاب
تــشـنـه چـون قـانـع بــود دیـرش بــه پــای آرد بــحـاربــاز چـون طـامـع بــود زودش بـه دسـت آرد سـراب
گاهم این گفتـی که در تـو هیچ حـکمت نیسـت زانکچـون حـکـیمـانت نبـینم سـاعـتـی مسـت و خـراب
گـویـم او را بــل کـه تـا مـن خـر بــوم بــس بــی خـردخـاک بــر سـر حـکـمـتـی را کـو نـیـایـد بـی شـراب
گـر تــو بــشــنـاســی حــکـیـم آن مـالـداری را کــه اوپــاسـبــان خــویـش را نـدهـد هـمـی داروی خـواب
پـس حـکـیـمـی هـم بــدانـم جـامـه شـویـی را کـه اورو زدی خــورشــیـد را ز ابــر ســیـه ســازد نــقــاب
نـظـم مـن زیـن یـافـه گـویـان تـا کـنـون افـسـرده بــودوین عـجـب نـبـود کـه از سـردی فـسـرده گـردد آب
ور کــنــون از رای تــو بــگــشــاد هـم نــبــود عــجــبزان کـه چـون آتـش کـلـیـد آب بــسـتـسـت آفـتــاب
مـدح گـفـتــن جــز تــرا از چــون مـنـی بــاشـد خــطـامـکــرمـت کـردن تــرا بــا مـادحــت بــاشــد صــواب
زیـن پــس اکــنــون در نــهــاد کــهــتــری و مــهـتــریدر ثــنـا و در عــطــا از تــو صــلــات از مــن صــلــات
ای بـه تـو روشـن دو مـوضـع هم سـرای و هم سـریروی بـه تـو جـامـع دو جـامع هم صـغـیر و هم کـبـیر
عـزم را ســلـطــان نـهـادی حــزم را شــیـطـان فـریـبحــلـم را خــاکـی مـزاجــی عــلـم را پــاکـی پــذیـر
قـــابـــل مــدحـــی نــداری چـــون خـــط اول هــمــالقــایــل مــدحـــم نــدارم چـــون دم آخـــر نــظـــیــر
نـه ز بــد شــعــری بــه هـر صــدری نـدارم اخــتــلــاطلـیک بـی مـعـنی همی در پـیش هر خـر خـیر خـیر
از بـــــرای پــــاره ای نــــان بــــرد نــــتــــوان آبــــرویوز بــرای جــرعـه ای مـی رفـت نـتــوان در سـعـیـر
عـــقـــل آزادم بـــنــگـــذارد هــمــی چـــون دیــگــراناز پـی نـانـی بــه دسـت فـاسـقـی بــاشـم اسـیـر
حـرص گـویـد: چـون نـگـردی گـرد خـمـر و قـمـر و رمـزعـقـل گـویـد: رو بـخـوان «قـل فـیهـمـا اثـم کـبـیـر»
اهـل دنـیـا بــیـشــتــر هـمــچــون کــمــانـنـد از کــژیبـد نـپـنـداریـدم ار مـن راسـت بـاشـم هـمـچـو تـیـر
چـــون کـــریــمــان یــک درم نــدهــنــدم از روی کــرمتـــا نــدارنــدم دو ســال از انــتـــظــار انــدر زحــیــر
سـرمه بـخـشـش چـه سـود آنرا کـه دیده مـدح گـویکــرده بـــاشـــد انــتـــظــار وعــده صــلــت ضــریــر
تــا ابـــد هــرگــز نــگــشــتــی مــحــتــرق از آفــتــابگـر عـطــارد یـک نـفـس در صــدر تــو بــودی دبــیـر
ای بـلند اصلی که کم زادسـت چـون تـو خـاک پـستوی جـوانبـختـی که کم دیدست چـون تـو چـرخ پـیر
روی زی صـــــدرت نـــــهـــــادم بـــــادل امـــــیـــــدوارپــشـت چـفـتـه چـون کـمـان از بــیـم تـیـز زمـهـریـر
چـون تــرا کـردم بــه دل بــر دیـگـران «نـعـم الـبــدل »ور بـدیشـان بـازگـردم ز ابـلـهـی «بئس الـمـصـیـر»
حـاجـت از تـو خـواست بـاید من چـه جـویم از خـساندر ز دریـا جــسـت بــایـد مـن چـه جــویـم از غـدیـر
از غـرور هـر ســراب اکـنـون نـجــســتــم چــون تــرابقـلـزم و سـیحـون و جـیحـون دجـلـه و نـیل و فـرات
تـــا هــمــی زایــد ازل زو قــســم ســرت ســور بـــادتــا هـمـی پــایـد ابــد زو قــســم عــمـرت نـور بــاد
ســیـرتــت را چــون بــقــای بــارنــامــه صــورتــســتســیـرتــت را زنـدگــی چــون بــارنــامــه صــور بــاد
آب دســتــت در دمـاغ یـافـه گـویـان مـشــک گـشــتخـــاک پـــایــت در مــزاج کـــافـــران کـــافـــور بـــاد
خــانــه حــاســد چـــو قــلــب نــامــت و نــام پـــدرتزیـر و بــالــا بــاد و در نــام مــحــن مــحــصــور بــاد
در دوام بـــی نــیــازی بـــر مــثـــال عــقــل و نــفــسجـسـمـت از آرامـش و جــانـت ز جـنـبــش دور بــاد
آنـــکـــه آخـــرتـــر ز انـــواع تـــو بــــا تـــوقـــیـــع بـــادو آنـکـه سـابــق تـر بـه ابــداع تـو بــا مـنـشـور بــاد
نــز بـــرای آنــکــه تـــو در بـــنــد شــعــر و شــاعــریاز پـی تـشـریـف شـاعـر سـعـی تـو مـشـکـور بــاد
ای ســـــرور مـــــیــــوه دلـــــهــــای اهــــل روزگـــــارطـبـع مـن از خـلـعـتـت چـون جـان تـو مـسـرور بـاد
نــقــش لــفـــظ جـــانــفـــزایــت گــوشـــوار روح بـــادگـرد صــحــن حــلـقـه جــایـت تــوتــیـای حــور بــاد
تـــا بـــه روز عــدل دارالــحــکــمــت از تــاثــیــر عــدلهـمـچــو دارالـمـلــک انـصــاف عــمـر مـعــمـور بــاد
مــجــلــس حــکــمــت ز نـاپــاکــان عــالــم پــاک بــادمـنـبــر عــلــمـت ز مـهـجــوران دیـن مـهـجــور بــاد
هـر کــه از دل بــر ســریـر حــکــم تــو بــوســه دهــدتــا ابــد چــون جــان ز ایـمـان مـومـن مـسـرور بــاد
گــر چــه نـزد دوســتــان نـامـت مـحــمـد بــه ولــیـکبــر عــدو نــام تــو چــون نــام پــدر مــنــصــور بـــاد
عــزمــت از نـفــس ارادی ســال و مـه مــخــتــار بــادحـزمـت از روح طـبـیـعـی روز و شـب مـجـبــور بــاد
هــفــت آبـــا بـــهــر تـــایــیــد تـــو بـــر چــار امــهــاتهمچـنان کـت بـود و هسـت از بـعـد این مـامور بـاد
هـمـچــو خــاک و بــاد و آب و آتــشــت در هـر صـفـتعــمــر بـــاد و امــر بـــاد و لــطــف بـــاد و نــور بــاد
تــا بــدان روزی کـه بــاشـی قـاضـی حــسـن الـقـضـادر جـهان دین تـو بـاشـی مفتـی و اقضـی القضـات
ای بــی وفـا ای پـاسـبــان، آشـوب کـم کـن یـکـزمـانچـنـدین چـرا داری فـغـان ای بـی وفـا ای پـاسـبـان
گـر خـود نـخــسـبــی یـکـزمـان ای کـافـر نـامـهـربــانافـتـاد کـار مـن بـه جـان ای بـی وفـا ای پـاسـبــان
همراه عاشـق گشـتـه ای بـا عاشق سـرگشـتـه ایهم یار دیرین گشـتـه ای ای بـی وفـا ای پـاسـبـان
از بــانـگ هـای و هـوی تـو کـمـتــر شـدم در کـوی تـوگشت این تنم چون موی تو ای بی وفا ای پاسبان
آرام گـیـر و کــم خــروش آخــر بــه خــون مـا مـکـوشدر خـون دل ما را مجـوش ای بـی وفا ای پـاسـبـان
آخـــر نـــه مـــن زار تــــوام در درد بــــســـیـــار تـــوامزار و گــرفــتــار تــوام ای بــی وفــا ای پــاســبـــان
خـــاک درت را بـــنـــده ام دایـــم تـــرا جـــویــنـــده امهسـتـم بـدین تـا زنده ام ای بـی وفا ای پـاسـبـان
بـر ما چـنین پـسـتـی مکن تـندی و بـد مسـتـی مکنجـور و زبـردسـتـی مکـن ای بـی وفـا ای پـاسـبـان
زان قـد عـلـم نـالـم هـمـی در خـون دل پـالـم هـمـیاز او بـدین حـالـم هـمـی ای بـی وفـا ای پـاسـبـان
از تـو سـنایی خـسـتـه شـد درد دلش پـیوسـتـه شدبـر جان او این بـستـه شد ای بـی وفا ای پـاسبـان
ای سـنـگـدل ای پـاسـبـان کـمـتـر این بـانـگ و فـغـانتـا خـواب مانم یک زمان ای سـنگـدل ای پـاسـبـان
هـر دو خـروشـانـم چــو تــو گـردان و گـریـانـم چـو تــوبـا داغ هجـرانـم چـو تـو ای سـنـگـدل ای پـاسـبـان
آواز کـم کـن سـاعـتـی بــر چـشـم مـا کـن رحـمـتـیبـر جـان مـن نه مـنـتـی ای سـنگـدل ای پـاسـبـان
آخــــر هــــم آواز تــــوام بـــــا داغ دمــــســــاز تــــوامآخــر نـه هـمـراز تــوام ای سـنـگـدل ای پــاسـبــان
مـعـشـوق خـود را بـنـده ام در عـالـمـش جـویـنـده امهسـتـم بـرین تـا زنده ام ای سنگدل ای پـاسـبـان
از مـن سـتـانـی رشـوتـی تـا مـن بـبـاشـم سـاعـتـینـزدیـک حـورا صـورتـی ای سـنـگـدل ای پـاسـبــان
مـن روز و شـب گـریـان تـرم وز عـشـق بـا افـغـانـتـرمدر درد تـو حـیـرانـتــرم ای سـنـگـدل ای پــاسـبــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.