ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خواجه حکیم حسن اسعد غزنوی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 23:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
حــــادثــــه چــــرخ بــــیـــن فــــایـــده روزگــــارســیـر ز انــجــم شــنــاس حــکــم ز پــروردگــار
نـیـز نـبــاشـد مـدام هـســت چــو بــر مـا گـذارحـسـرت امشب چـو دوش محـنت فردا چـو دی
اســب قــنــاعــت بــتــاز پــیــش ســپــاه قــدرعــدل خـــداونــد را ســـاز ز فــضــلــش ســپـــر
یـافـه مـگـوی و مـبـین از فـلـک این خـیر و شـرسـایـق عـلـم سـت ایـن مـنـتـهـی و مـبــتــدی
حــال فـلـک را مـجــوی سـیـر مـلـک را مـگـویسـلـک جـواهـی مـگـیـر بــر ره مـعـنـی بــپــوی
نادره شـعـری بـگـوی حـسـن سـعـادت بـجـوینـزد ظــریـفـی خــرام چــون حــســن اســعـدی
آنـکـه ز الـمـاس عــقـل در مـعــانـی بــســفـتسـوسـن اقـبـال و بـخـت در چـمـن او شـکـفـت
عـقل چـون آن حـال دید در سـر بـا خـود بـگفتدیــر زیــاد آنــکــه شـــد در ره مــن مــهــتـــدی
حــاجــت عـقـل انـدرو گـشــت روا ای عــجــبساخت هم از بهر خویش از دل و طبعش سلب
نزد همه کس سـخـنش گشـت روا زین سـبـبعـقـلـش چـون مـقـتـداسـت طـبـع ورا مـقـتـدی
او سـبــب عـز دهـر یـافـتــه از بــخــت خـویـشسـاخـتـه بـر اوج چـرخ هـمـت او تـخـت خـویـش
عـالـم عـلـوی کـشـد خــاطـر او رخـت خـویـشدیــده مـــجـــال ســـخـــن در وطـــن مــفـــردی
خــط ســخــنـهـای خــوب یـافـت ز گـنـج کـلـامبــحـر مـعـانـی گـرفـت هـمـت طـبــعـش تــمـام
نــزدش بـــاز آمــد او کــرد چـــو آنــجـــا مــقــامگــویــی بــر اوج ســاخــت جــایــگــه عــابـــدی
آفـت ادبــار و نـحــس کـرد ز پــیـشـش رحــیـلســعــد نـجــوم فــلـک جــســت مـر او را دلـیـل
عـاجــز او شـد حـسـود دشـمـن او شـد دلـیـلدیــد چـــو در دولـــتـــش قـــاعـــده ســـرمــدی
حــد و کـمـال دو چــیـز خــاطــر و آن هـمـتــشسـاحـت آن عرش گشت مسـکین این فکرتـش
نـیـســت عـجــب کـز فـلـک از قـبــل رفـعـتــشنــازد بـــر هــمــتـــش حـــاســد آن حـــاســدی
ای شـده اشـکـال شـعـر از دل و طـبـعـت بـیانسـاخـتـه از عقل و فضـل بـر تـن و جـان قهرمان
عـین سـعـادت چـو گـشـت طـبـع تـرا تـرجـمـاندیــوانـــهـــا ســـاز زود ز آن هــمـــم فـــرقـــدی
حـــنـــجــــر ادبــــار را خـــنـــجـــر اقـــبــــال زنســلــســلــه جـــاه در کــنــگــر ســدره فــگــن
نـاز هـمـالـان مـکـش زان کـه بــه هـر انـجــمـناز هـمـه در عـلـم و فـضــل افـضــلـی و اوحــدی
آیـت بــخــتــت نـمــود از عــز بــرهـان خــویـشسـیـرت زیـبــات یـافـت از خـط سـامـان خـویـش
عـادت خــوبــت بــرانـد بــر دل فـرمـان خـویـشدیـــده اقـــبــــال را اکـــنـــون چـــون اثــــمـــدی
حـافـظ چــون خـاطـری صـافـی چـون جــوهـریســاکـن چــون کـوه و کــان روشــن چــون آذری
نـــرم چـــو آب روان زان بــــه گـــه شـــاعـــریناب تـو چـون لـولوی صـاف تـو چـون عـسـجـدی
کبـر حـیا شـد چـو دید آن دل و طبـع و سـخـاتسـحـر مـبـیـن چـو یـافـت خـاطـر شـعـر و ثـنـات
عیش هنی شد چو یافت سیرت و زیب و لقاتدیـو زیـان شــد چــو یـافـت در تــو فـر مـرشـدی
حـاسـد تـا در جـهان نیسـت چـو نـاصـح بـه دلسـاخـتـه بــا نـیـک و بـد راسـت چـو بـا آب، گـل
نیسـت بـه چـهره حـبـش بـابـت چـین و چـگـلتــــا نـــبــــود نـــزد عـــقـــل راد بــــســـان ردی
حــربــه اقـبــال گـیـر ســاز ز طـبــعـش فـسـانشـو ز نـحـوسـت بـری کـن بـه سـعـادت مـکـان
نـامـه اقـبـال خـوان زان کـه تـویـی خـوش زبـانکـــعــــبــــه زوار را تــــو حــــجــــرالـــاســــودی
گـردش گـردون و دهـر جــز بــه رضــایـت مـبــادســیـر کــواکــب بــه ســعــد دور ز رایـت مـبــاد
عــون عــنـایـت بــه تــو جــز ز خــدایـت مــبــاددیـــن خـــدایـــیـــت بــــاد بـــا روش احـــمـــدی
حــسـرت و رنـج و بــدی یـار و صـدیـقـت مـبــادســیـرت و رســم بــدان کـار و طــریـقــت مـبــاد
نـیـکــی یـار تــو بــاد نـحــس رفــیـقــت مــبــادبـخـش تـو نیکی و سـعد سهم حـسـودت بـدیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.