ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت اول

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 15:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
عـشــقـســت مـرا بــهـیـنـه تــر کـیـش بــتــانـوشــســت مـرا ز عـشــق تــو نـیـش بــتــا
مـن مـی بــاشــم ز عـشــق تــو ریـش بــتــانـه پــای تــو گــیـرم نـه ســر خــویـش بــتــا
***
در دســت مــنــت هــمــیــشــه دامــن بـــاداو آنـــجـــا کـــه تـــرا پـــای ســـر مـــن بـــادا
بـــرگــم نــبــود کــه کــس تــرا دارد دوســتای دوســت هـمـه جــهـانـت دشــمـن بــادا
***
عـــشـــقـــا تـــو در آتــــش نـــهـــادی مـــا رادرهـــای بـــلـــا هــمـــه گـــشـــادی مـــا را
صــبــرا بــه تــو در گــریـخــتــم تــا چــکــنــیتـــو نــیــز بـــه دســـت هــجـــر دادی مــا را
***
آنـــی کـــه قـــرار بــــا تــــو بــــاشـــد مـــا رامـجــلــس چــو بــهـار بــا تــو بــاشــد مــا را
هـر چــنـد بــســی بــه گــرد ســر بــرگــردمآخـــر ســـر و کـــار بـــا تـــو بـــاشـــد مــا را
***
ای کــبــک شــکــار نــیــســت جــز بـــاز تــرابــــر اوج فــــلــــک بـــــاشــــد پــــرواز تــــرا
زان مـــی نـــتـــوان شـــنـــاخـــتـــن راز تـــرادر پـــرده کــســی نــیــســت هــم آواز تــرا
***
هـر چــنــد بــســوخــتــی بــه هـر بــاب مــراچـــون مـــی نــدهــد آب تـــو پـــایــاب مـــرا
زیـن بــیـش مــکــن بــه خــیـره در تــاب مــرادریـــافــــت مــــرا غــــم تــــو، دریـــاب مـــرا
***
چـــون دوســـت نــمـــود راه طـــامـــات مـــرااز ره نـــــبـــــرد رنــــگ عـــــبـــــادات مـــــرا
چــون ســجــده هـمــی نــمــایـد آفــات مــرامــــحــــراب تــــرا بــــاد و خــــرابــــات مــــرا
***
در مــنــزل وصــل تــوشــه ای نـیـســت مــراوز خـرمـن عـشـق خـوشـه ای نـیسـت مـرا
گـــر بـــگـــریــزم ز صـــحـــبـــت نـــااهـــلـــانکـمـتـر بــاشـد کـه گـوشـه ای نـیـسـت مـرا
***
در دل ز طــرب شــکـفـتــه بــاغــیـســت مـرابــر جــان ز عــدم نــهــاده داغــیـســت مــرا
خـــالــی ز خـــیــالــهــا دمــاغــیــســت مــرااز هـسـتــی و نـیـسـتــی فـراغـیـسـت مـرا
***
انـــدوه تــــو دلـــشـــاد کـــنـــد مـــرجـــان راکـــفـــر تـــو دهــد بـــار کـــمــی ایــمـــان را
دل راحـــت وصـــل تـــو مـــبـــیـــنـــاد دمـــیبـــا درد تـــو گـــر طـــلـــب کـــنــد درمــان را
***
کــی بـــاشـــد کــه ز طــلــعــت دون شــمــامـا رســتــه و رسـتــه ریـش مـلـعـون شـمـا
مــا نــیــز بـــگــردیــم و نــبـــایــد گــشــتـــنچــــون . . . خــــری گــــرد در . . . شــــمـــا
***
گـــردی نـــبـــرد ز بـــوســـه از افـــســـر مـــاگـر بــوسـه بــه نـام خــود زنـی بــر ســر مـا
تـــــازان خـــــودی مــــگـــــرد گـــــرد در مــــایــا چـــاکــر خــویــش بـــاش یــا چــاکــر مــا
***
در دل کـــردی قـــصـــد بـــدانــدیــشـــی مــاظــاهــر کــردی عــیـب کــمــابــیـشــی مــا
ای جـسـتـه بــه اخـتـیـار خـود خـویـشـی مـابـــگــرفـــت مــلــالــتـــت ز درویــشـــی مــا
***
زان ســــوزد چــــشــــم تـــــو زان ریــــزد آبکـانـدر ابــروت خـفـتــه بــد مـسـت و خــراب
ابـــروی تــو مــحــراب و بــســوزد بــه عــذابهـر مـسـت کـه او بــخـسـبــد انـدر مـحـراب
***
تــا در چــشـمـم نـشـسـتــه بــودی در تــابپــیـوسـتــه هـمـی بــریـخـتــی در خـوشـاب
و اکـنون کـه بـرون شـدن بـه رسـتـم ز عـذابچــون دیـده ز خــس بــرســت کــم ریـزد آب
***
بـــا دل گــفــتـــم: چــگــونــه ای، داد جــوابمـن بــر ســر آتــش و تــو ســر بــر ســر آب
نـاخــورده ز وصـل دوســت یـک جــام شــرابافـتـاده چـنـیـن کـه بـینـیـم مـسـت و خـراب
***
گـفــتــی کـه کـیـت بــیـنـم ای در خــوشــابدریـــاب مـــرا و خــــویـــشـــتــــن را دریـــاب
کــایــام چـــنــان بـــود کــه شـــبـــهــا گــذردکــز دور خــیـال هــم نــبــیـنــیـم بــه خــواب
***
آنــکـــس کـــه ز عـــابـــدی در ایــام شـــرابنــشـــنــیــد کــس از زبـــان او نــام شـــراب
از عــشــق چــنــان بـــمــانــد در دام شــرابکــز مـحــبــره فــرمـود کــنـون جــام شــراب
***
روزاز دورخــت بـــروشــنــی مــانــد عــجـــبآن مـقـنـعـه چـو شـب نـگـویـی چـه سـبــب
گــویـی کــه بــه مـا هـمـی نـمـایـی ز طــربکــایـنـک ســر روز مــا هـمــی گــردد شــب
***
ای مـجـلـس تـو چـو بـخـت نـیـک اصـل طـربویــن در ســخــنــهــات چــو روز انــدر شــب
خـورشـید سـمـا را چـو ز چـرخـسـت نـسـبخـورشـید زمینی و چـو چـرخـی چـه عـجـب
***
لـبــهـات مـی ســت و مـی بــود اصــل طـربچــنـدان تــرشـی درو نـگـویـی چــه سـبــب
تـــو از نــمــک آنــچـــنــان تـــرش داری لـــبگـر مـی ز نمـک تـرش شـود نیسـت عـجـب
***
نـیـلـوفــر و لــالـه هـر دو بــی هـیـچ ســبــبایـن پـوشـد نـیـل و آن بــه خـون شـویـد لـب
مـی شـویـم و مـی پـوشـم ای نـوشـین لـبدر هـجـر تــو رخ بــه خـوان و از نـیـل سـلـب
***
تــا بــشــنــیــدم کــه گــرمــی از آتــش تــبگرمی سـوی دل بـردم و سـردی سـوی لب
مـرگـســت نـدیـمـم از فــراقـت هـمـه شــبتـب بـا تـو و مـرگ بـا من این هسـت عـجـب
***
از روی تــــو و زلـــف تــــو روز آمـــد و شــــبای روز و شـب تــو روز و شـب کـرده عـجـب
تـا عـشـق مـرا روز و شـبـت هـسـت سـبـبچــون روز و شـبــت کـنـم شـب و روز طـلـب
***
تـا دیـده ام آن سـیـب خـوش دوسـت فـریـبکــو بــر لــب نـوشــیـن تــو مـی زد آســیـب
انــدیــشــه آن خــود از دلــم بــرد شــکــیــبتــا از چــه گـرفـت جــای شـفـتــالـو ســیـب
***
بـی خـوابـی شب جـان مرا گر چـه بـکاسـتجــر بــیــداری ز روی انــصــاف خــطــاســت
بــاشــد کـه خــیـال او شــبــی رنـجــه شـودعـذر قـدمـش بــه سـالـهـا نـتــوان خـواسـت
***
ای جـــان عــزیــز تـــن بـــبـــایــد پـــرداخـــتگر بـا غم عشق و عاشقی خواهی ساخت
انــدر دل کــن ز عــشــق خــواری و نـواخــتبـا روی نـکـو چـو عـاشـقـی خـواهی بـاخـت
***
آن مـوی کـه سـوز عـاشـقـان مـی انـگـیخـتکــز یـک شــکــنـش هـزار دلـداده گـریـخــت
آخـــر اثــــر زمـــانـــه رنـــگـــی آمـــیـــخــــتتــا در کـفـش از مـوی سـیـه پــاک بــریـخـت
***
در دوســـتــــی ای صـــنـــم چـــو دادم دادتبـــر مــن ز چــه روی دشــمــنــی افــتــادت
دشـــمــن خـــوانــی مــرا و خـــوانــم بـــادتای دوســت چــو مــن هـزار دشــمـن بــادت
***
ای مــــانــــده زمــــان بــــنـــده انـــدر یـــادتدادســــت مــــلــــک ز آفــــریـــنــــش دادت
تــو عــیـد مــنــی بــه عــیـد بــیـنــم شــادتای عـــیــد رهـــی عـــیــد مـــبـــارک بـــادت
***
ای کــرده فــلــک بـــه خـــون مــن نــامــزدتدیـــــدار نـــــکـــــو داده و بــــــرده خـــــردت
ز اقــــبـــــال قــــبــــول تــــو و ز ادبـــــار ردتمــن خــود رســتــم وای تــو و خــوی بـــدت
***
صــــدبــــار بــــه بــــوســــه آزمـــودم پــــارتبـــس بـــوســه دریــغ یــافــتـــم هــر بـــارت
گـفــتــم کـه کـنـون کـشــیـد خــواهـم بــارتبــا ایـن هــمــه هــم بــه کــار نــایــد کــارت
***
ای خــواجــه مــحــمـد ای مـحــامـد ســیـرتای در خــور تــاج هــر دو هــم نــام و ســرت
پــیـدا بــه شــمـا دو تــن ســه اصــل فـطـرتز آن روی ســخـــا از تـــو و عــلــم از پـــدرت
***
زین پـس هر چـون که داردم دوسـت رواسـتگـفـتــار بــیـفـتــاد و خـصـومـت بــرخــاسـت
آزادی و عـشـق چــون هـمـی بــایـد راســتبــنـده شـدم و نـهـادم از یـک سـو خـواسـت
***
خــورشـیـد بــه زیـر دام مـعـشـوقـه مـاســتمه بـا همه حـسـن نام مـعـشـوقـه مـاسـت
امـروز جــهـان بــه کـام مـعـشــوقـه مـاســتعـالـم همه بـانگ و نام مـعـشـوقـه مـاسـت
***
بـــیــرون جــهــان هــمــه درون دل مــاســتاین هر دو سـرا، یگـان یگـان مـنـزل مـاسـت
زحــمـت هـمـه در نـهـاد آب و گــل مــاســتپـیش از دل و گـل چـه بـود آن منزل مـاسـت
***
روز از طــلــبـــت پــرده بـــیــکــاری مــاســتشـبــهـا ز غـمـت حـجــره بــیـداری مـاسـت
هـجــران تــو پــیـرایـه غــمـخــواری مــاســتسـودای تــو سـرمـایـه هـشـیـاری مـاســت
***
هـر بــاطــل را کــه رهـگـذر بــر گـل مـاســتتــو پــنـداری کــه مـنـزلــش در دل مـاســت
آنـجــا کــه نـهـاد قــبــلــه مـقــبــل مــاســتدرد ازل و عــشــق ابـــد حــاصــل مــاســت
***
هـجــرت بــه دلـم چـو آتــشـی در پــیـوسـتآب چـــشــمــم قــوت او را بـــشـــکــســـت
چـون خـواسـتـم از یاد غمت گشـتـن مسـتبــگـرفــت مـرا خــاک ســر کـوی تــو دســت
***
دسـتــی کـه حــمـایـل تــو بــودی پــیـوسـتپـــایــی کــه مــرا نــزد تـــو آوردی مــســـت
زان دســـت بـــجـــز بـــنــد نــدارم بـــر پـــایزان پــــای بــــجـــز بــــاد نـــدارم در دســـت
***
تــا زلــف بــتــم بــه بــنـد زنـجــیـر مــنـســتسرگشتـه همی روم نه هشیار و نه مسـت
گــویـم بــگــرم زلــف تــرا هـر چــون هـســتنــه طــاقــت دل یــابــم و نــه قــوت دســت
***
خــواهـم کـه بــه انـدیـشـه و یـارای درســتخــود را بــه در انـدازم ازیـن واقـعـه چــسـت
کــز مــذهــب ایـن قــوم مــلــالــم بــگــرفــتهر یک زده دسـت عجـز در شاخـی سست
***
گـفـتــم پــس از آنـهـمـه طـلـبــهـای درســتپـاداش هـمـان یکـشـبـه وصـل آمـد چـسـت
بـرگشت بـه خـنده گفت ای عاشق سسـتزان یـکـشـبــه را هـنـوز بــاقـی بــر تــســت
***
مـسـتـسـت بـتـا چـشـم تـو و تـیر بـه دسـتبس کس که به تیر چشم مست تو بخست
گـر پــوشــد عــارضــت زره عــذرش هـســتاز تـیر بـتـرسـد همه کـس خـاصـه ز مـسـت
***
ای مـه تـویی از چـهـار گـوهـر شـده هـسـتزیـنـســت کـه در چــهـار جــایـی پــیـوســت
در چــــشــــم آبــــی و آتــــشـــی انـــدر دلبــر ســر خــاکـی و بــادی انـدر کـف دســت
***
چــون مـن بــه خـودی نـیـامـدم روز نـخـسـتگـر غـم خـورم از بــهـر شـدن نـایـد چــسـت
هـر چــنـد رهـی اسـیـر در قـبــضـه تــوســتزیـن آمـد و شــد رضـای تــو بــایـد جــســت
***
ای چون گل و مل در به در و دست به دستهر جـا ز تـو خـرمی و هر کـس ز تـو مـسـت
آنرا که شبـی بـا تـو بـود خـاسـت و نشسـتجـز خـار و خـمـار از تــو چـه بــردانـد بــسـت
***
ای نـیـسـت شـده ذات تــو در پــرده هـسـتای صــومــعــه ویــران کــن و زنــار پــرســت
مـردانه کـنـون چـو عـاشـقـان مـی در دسـتگــرد در کــفــر گــرد و گــرد ســـر مــســـت
***
لـشــکـرگـه عــشــق عــارض خــرم تــســتزنـجــیـر بــلــا زلـف خــم انـدر خــم تــســت
آســایــش صــدهــزار جــان یــک دم تــســتای شـادی آن دل کـه در آن دل غـم تــسـت
***
گـیـرم کـه چـو گـل هـمـه نـکـویـی بـا تـسـتچــون بــلـبــل راه خــوبــگـویـی بــا تــســت
چـون آیـنـه خـوی عـیـب جــویـی بــا تــسـتچـه سـود کـه شـیـمـت دورویـی بــا تـسـت
***
مـحــراب جــهـان جــمـال رخــســاره تــسـتسـلـطـان فـلـک اسـیـر و بــیـچــاره تــســت
شـور و شـر و شـرک و زهد و تـوحـید و یقیندر گـوشـه چـشـمـهـای خـونـخـواره تــسـت
***
امــروز بـــبـــر زانــچـــه تـــرا پـــیــونــدســـتکـانـهـا هـمـه بــر جــان تــو فـردا بــنـدســت
ســودی طـلـب از عـمـر کـه ســرمـایـه عـمـرروزی چــنـدسـت و کـس نـدانـد چــنـدسـت
***
بــر مـن فـلـک ار دسـت جـفـا گـسـتـردسـتشـایـد کـه بــسـی وفـا و خـوبــی کـردسـت
امـروز بــه مــحــنـتــم از آن از ســر و دســتتـا درد هـمـان خـورد کـه صـافـی خـوردسـت
***
تـــا جـــان مــرا بـــاده مــهــرت ســـودســـتجــان و دلــم از رنـج غــمــت نــاســودســت
گـر بــاده بــه گـوهـر اصـل شـادی بــودســتپــس چــونـکـه ز بــاده تــو رنـج افــزودســت
***
در دام تــو هـر کــس کــه گــرفــتــارتــرســتدر چـشـم تـو ای جـان جـهـان خـوارتــرسـت
وان دل کـه تــرا بــه جــان خــریـدار تــرســتای دوســت بــه اتــفـاق غـمـخــوار تــرسـت
***
مـژگـان و لـبــش عــذر و عـذابــی دگـرســتوز کـبــر و ز لـطــف آتــش و آبــی دگـرســت
بـــی شـــک دانــد آنــکــه خـــردمــنــد بـــودکــــان آفـــــت آب آفــــتـــــاب دگــــرســـــت
***
هـر خــوش پــســری را حــرکــات دگـرســتوانــدر لــب هــر یــکــی حــیــات دگــرســت
گــــویـــنــــد مــــزاج مــــرگ دارد هـــجــــرانهـجــر پــســران خــوش مـمــات دگــرســت
***
هـــر روز مـــرا بـــا تـــو نـــیــازی دگـــرســـتبـــا دو لــب نــوشــیــن تــو رازی دگــرســت
هــر روز تـــرا طــریــق و ســـازی دگــرســـتجــنـگـی دگــر و عــتــاب و نـازی دگــرســت
***
در شـهـر هـر آنـکـسـی کـه او مـشـهورسـتدانــم کـــه ز درد پـــای تـــو رنـــجـــورســـت
هـســتــی بــه مـعـانـی تــو جــهـانـی دیـگـرپــایـی کـه جــهـانـی نـکـشـد مـعـذورســت
***
غـم خـوردن ایـن جــهـان فـانـی هـوسـسـتاز هسـتـی مـا بـه نیسـتـی یک نفـسـسـت
نـیـکــویـی کــن اگــر تــرا دســت رســســتکــیـن عــالـم یـادگـار بــســیـار کــســســت
***
در دیــده کــبـــر کــبـــریــای تــو بــســســتدر کـیـسـه فـقـر کـیـمـیـای تــو بــســســت
کـــوران هـــزار ســــالـــه را در ره عـــشــــقیــک ذره ز گــرد تــوتــیــای تــو بـــســســت
***
گـر گـویـم جــان فـدا کـنـم جـان نـفـسـسـتگــر گــویـم دل فــدا کــنـم دل هـوســســت
گـر مـلـک فـدا کـنم همـان مـلـک خـسـسـتکی بـرتـر ازین سه بـنده را دسـت رسسـت
***
تـا این دل من همیشـه عشـق اندیش سـتهــر روز مــرا تــازه بـــلــایــی پــیــش ســت
عــیـبــم مــکــنـیـد اگــر دل مـن ریـش ســتکـز عـشـق مـراد خــانـه ویـران بــیـشـسـت
***
زیـن روی کـه راه عـشـق راهـی تـنـگ سـتنه بـر خـودمان صلح و نه بـر کس جـنگسـت
مـی بــایـد مـی چـه جـای نـام و نـنـگ سـتکـانـدر ره عـشـق کـفـر و دین همـرنـگـسـت
***
ار نیسـت دهان فـزونـت ار هسـت کـمـسـتگـویـی بــه مـثــل وجـودش انـدر عـدم سـت
درد اسـت و دواسـت هـم شـفـا و الـم سـتگـویی مـلـک الـمـوت و مـسـیحـا بـهم سـت
***
تــنــگــی دهـن یـار ز انــدیـشــه کــمــســتانـدیـشـه مـا بــرون هـسـتـی سـتــم سـت
گـر هـسـت بـه نـیـسـتـی چـرا مـتـهـمـسـتار نیسـت فزونشـدسـت ور هسـت کمسـت
***
هــر روز مــرا ز عـــشـــق جـــان انــجـــامــتجــانــیــســت وظــیــفــه از دو تــا بـــدامــت
یـک جــان دو شــود چــو یـابــم از انــعــامــتاز دو لـــب تـــو چـــهـــار حـــرف از نـــامـــت
***
آنــجــا کــه ســر تــیــغ تـــرا یــافــتــن ســتجـان را سوی او بـه عشق بـشتـافتـن ست
زان تــیــغ اگــر چــه روی بـــرتــافــتــن ســتیـک جــان دادن هــزار جــان یـافــتــن ســت
***
آنـم کـه مـرا نـه دل نـه جــان و نـه تــنـســتبـر مـن ز مـن از صـفـات هسـتـی بـدنـسـت
تـا ظـن نـبـری کـه هـسـتـی مـن ز مـنـسـتآن سـایه ز مـن نـیسـت کـه از پـیرهـنـسـت
***
بــرهـان مــحــبــت نـفــس ســرد مــنـســتعـــنـــوان نـــیــاز چـــهـــره زرد مـــنـــســـت
مـــیــدان وفـــا دل جـــوانــمـــرد مـــنــســـتدرمــان دل ســوخـــتـــگــان درد مــنــســـت
***
شــبـــهــا ز فــراق تــو دلــم پــر خــونــســتوز بــی خــوابــی دو دیـده بــر گــردونـســت
چــــون روز آیــــد زبــــان حــــالــــم گــــویــــدکـای بــر در بــامـداد حــالـســت چــونـسـت
***
آن روز کــه بــیـش بــا مــن او را کــیـنــســتبــیـشــش بــر مـن کـرامـت تــمـکـیـنـســت
گـویـم بــه زبــان نـخــواهـمـش گـر دیـنـسـتشوخـیسـت که می کنم چـه جـای اینسـت
***
در مـــرگ حـــیــات اهـــل داد و دیــنـــســـتوز مـــرگ روان پـــاک را تـــمــکـــیــنــســـت
نــز مــرگ دل ســنــایـی انــدهــگــیـنــســتبـی مـرگ همـی مـیرد و مـرگـش زین سـت
***
آنـکـس کـه سـرت بـرید غـمـخـوار تـو اوسـتوان کــت کــلــهـی نـهـاد طــرار تــو اوســت
آنــکــس کــه تــرا بــار دهـد بــار تــو اوســتوآنـکـس کـه تـرا بـی تـو کـنـد یار تـو اوسـت
***
آنـکــس کــه بــه یـاد او مــرا کــار نـکــوســتبـا دشـمـن مـن هـمـی زیـد در یـک پـوسـت
گــر دشــمــن بــنـده را هـمـی دارد دوســتبـدبـخـتـی بـنـده سـت نه بـدعـهدی اوسـت
***
ایـــام درشــــت رام بــــهـــرام شـــه ســــتجــام ابـــدی بــه نــام بــهــرامــشــه ســت
آرام جـــهـــان قـــوام بـــهــرامـــشـــه ســـتاجــرام فــلــک غــلــام بــهــرامــشــه ســت
***
هر چـنـد بـلـای عـشـق دشـمـن کـامـیسـتاز عـشـق بـه هر بـلـا رسـیدن خـامی سـت
مــنــدیــش بــه عــالــم و بــه کــام خــود زیمـعـشـوقـه و عـشـق را هنر بـدنامـی سـت
***
در دام تــو هـر کــس کــه گــرفــتــارتــرســتدر چـشـم تـو ای جـهـان جـان خـوارتــرسـت
آن دل کــه تــرا بـــه جــان خــریــدارتــرســتای دوســت بــه اتــفـاق غـمـخــوارتــرســت
***
چـندان چـشـمـم کـه در غـم هجـر گـریسـتهرگـز گـفـتـی گـریسـتـنـت از پـی چـیسـت
مـن خــود ز سـتــم هـیـچ نـمـی دانـم گـفـتکو بـا تـو و خـوی تـو چـو من خـواهد زیسـت
***
گــویـنــد کــه راســتــی چــو زر کــانـیـســتســرمــایــه عــز و دولــت و آســـانــیــســت
گر راسـت بـه هر چـه راسـتـسـت ارزانیستمـن راسـتـم آخـر این چـه سـرگـردانـیـسـت
***
کمتـر ز من ای جـان بـه جـهان خاکی نیستبــهـتــر ز تـو مـهـتــری و چـالـاکـی نـیـسـت
تــو بــی مــنــی از مــنــت هـمــی آیـد بــاکمـن بـا تـوام ار تـو بـی مـنـی بـاکـی نیسـت
***
انــدر عـــقـــب دکــان قــصـــاب گــویــســـتو آنـجـا ز سـر غـرقـه بـه خـونـش گـرویسـت
از خـــون شـــدن دل کـــه مـــی انــدیــشـــدآنـجــا کـه هـزار خـون نـاحـق بــه جـویـسـت
***
زلــفــیــن تـــو تـــا بـــوی گــل نــوروزیــســتکارش همه سـاله مشک و عنبـر سوزیست
هـمـرنـگ شـبــســت و اصـل فـرخ روزیـسـتمــا را هــمــه زو غــم و جــدایـی روزیـســت
***
عـقـلـی کـه ز لـطـف دیـده جــان پــنـداشــتبــر دل صـفـت تــرا بــه خـوبــی بــنـگـاشـت
جـانی کـه همی بـا تـو تـوان عـمـر گـذاشـتعـمـری کـه دل از مـهر تـو بـر نـتـوان داشـت
***
روزی کــه رطـــب داد هــمــی از پـــیــشـــتآن روز بــه جــان خــریـدمــی تــشــویـشــت
اکـنـون کـه دمـیـد ریـش چــون حــشـیـشـتتـــیــزم بـــر ریــش اگــر ریــم بـــر ریــشـــت
***
نـوری کـه هـمـی جــمـع نـیـابــی در مـشـتنــاری کــه بــه تــو در نـتــوان زد انـگــشــت
دهـری کـه شـوی بــر مـن بــیـچــاره درشـتبـخـتـی کـه چـو بـیـنـمـت بـگـردانـی پـشـت
***
بــس عـابــد را کـه سـرو بــالـای تــو کـشـتبــس زاهـد را کــه قــدر والـای تــو کــشــت
تــو دیــر زی ای بـــت ســتـــمــگــر کــه مــرادســت ســتــم زمـانـه در پــای تــو کـشــت
***
صـد بــار رهـی بـیـش بـه کـوی تـو شـتـافـتبــویـی ز گــلــســتــان وصــال تــو نــیــافــت
دل نـیـســت کــز آتــش فــراق تــو نــتــافــتدسـت تــو قـوی تــرسـت بــر نـتـوان تــافـت
***
بـــویــی کـــه مــرا ز وصـــل یــار آمــد رفـــتو آن شــاخ جــوانـی کـه بــه بــار آمـد رفــت
گــیــرم کـــه ازیــن پـــس بـــودم عـــمــر درازچــه ســود ازو کــانـچــه بــه کـار آمـد رفــت
***
ای عــالــم عــلــم پــیــشــگــاه تــو بـــرفــتای دیــن مــحـــمــدی پـــنــاه تـــو بـــرفـــت
ای چــرخ فــرو گــســل کــه مـاه تــو بــرفــتدر حـجـله رو ای سـخـن که شـاه تـو بـرفـت
***
رازی کــه ســر زلــف تــو بـــا بـــاد بــگــفــتخـــود بـــاد کــجـــا تـــوانــد آن راز نــهــفــت
یــک ره کــه ســر زلــف تــرا بـــاد بــســفــتبـس گـل کـه ز دسـت بــاد مـی بــایـد رفـت
***
چـون دید مـرا رخـانـش چـون گـل بـشـکـفـتآن دیـده نـیـمـخــوابــش از شــرم بــخــفــت
گفـتـا کـه مخـور غـم کـه شـوی بـا ما جـفـتقـربــان چــنـان لـب کـه چــنـان دانـد گـفــت
***
افـلـاک بــه تــیـر عــشــق بــتــوانـم ســفـتو آفــاق بـــه بـــاد هــجـــر بـــتـــوانــم رفــت
در عـشـق چـنـان شـدم کـه بــتــوانـم گـفـتکـانـدر یـک چــشـم پــشـه بــتــوانـم خـفـت
***
تــا کـی بــاشـم بــا غـم هـجــران تــو جـفـتزرقــیـســت حــدیـثــان تــو پــیـدا و نـهـفــت
چـون از تـو نـخـواهـدم گـل و مـل بــشـکـفـتدسـت از تـو بـشـسـتـم و بـه تـرک تـو گفت
***
در خـاک بــجــسـتــمـت چـو خـور یـافـتــمـتبـــســـیـــار عـــزیـــزتـــر ز زر یـــافـــتـــمـــت
جـــایــی اگـــر امــروز خـــبـــر یــافـــتـــمـــتجــان تــو کـه نـیـک عــشــوه گـر یـافـتــمـت
***
ای دیـــده روشـــن ســـنـــایـــی ز غـــمـــتتــاریـک شــد ایـن دو روشــنـایـی ز غــمــت
بـا این همه یک سـاعـت و یک لـحـظـه مـبـادایــن جـــان و دل مــرا جـــدایــی ز غـــمـــت
***
از ظــلـمـت چــون گـرفـتــه مـا هـم ز غــمـتچـون آتـش و خـون شد اشک و آهم ز غمت
از بــس کــه شــب و روز بــکــاهـم ز غــمـتاز زردی رخ چـــو بـــرگ کـــاهــم ز غـــمـــت
***
دل خـــســـتـــه و زار و نــاتـــوانــم ز غــمــتخــونــابـــه ز دیــده مــی بـــرانــم ز غــمــت
هـر چــنـد بــه لـب رســیـده جــانـم ز غـمـتغــمـگــیـن مــانـم چــو بــاز مــانـم ز غــمـت
***
هـر چــنـد دلــم بــیـش کــشــد بــار غــمــتگـویـی کـه بــود شـیـفـتـه تــر بــر سـتـمـت
گــفــتــی کــم مــن گــیــر نــگــیــرد هــرگــزآن دل کـه کـم خــویـش گـرفـتــسـت کـمـت
***
ســـرو چـــمـــنـــی یــاد نـــیــایــد ز مـــنـــتشد پـسـت چـو من سـرو بـسی در چـمنت
خـــورشـــیـــد هـــمـــه ز کـــوه آیــد بـــر اوجوان مـــن مـــســـکـــیــن ز ره پـــیــرهــنــت
***
زیـــن رفـــتــــن جـــان ربــــای درد افـــزایـــتچـون سـازم و چـون کـنـم پــشـیـمـان رایـت
بـــــرخــــیــــزم و در وداع هــــجـــــر آرایــــتبـــنــدی ســازم ز دســت خــود بـــر پــایــت
***
آتـــــش در زن ز کـــــبـــــریــــا در کـــــویــــتتـــا ره نــبـــرد هــیــچ فــضــولــی ســـویــت
آن روی نـــکـــو ز مـــا بــــپـــوش از مـــویـــتزیـــرا کـــه بـــه مـــا دریــغ بـــاشـــد رویـــت
***
هـسـتـی تـو سـزای این و صـد چـنـدین رنـجتـا بـا تـو کـه گفـت کین همه بـر خـود سـنج
از جـسـتـن و خـواسـتـن بـرآسـای و مـبــاشآرام گـزیـن کــه خــفــتــه ای بــر ســر گـنـج
***
انـدر هـمـه عـمـر مـن بــســی وقـت صـبــوحآمــــد بــــر مــــن خــــیـــال آن راحــــت روح
پــرسـیـد ز مـن کـه چـون شـدی تـو مـجـروحگــفــتــم ز وصــال تــو هـمــیـن بــود فــتــوح
***
هـــر جــــاه تــــرا بــــلــــنـــدی جــــوزا بــــاددرگــــاه تــــرا ســــیــــاســــت دریــــا بــــاد
رای تـــو ز روشــنــی فــلــک ســـیــمــا بـــادخــورشــیــد ســعــادت تــو بـــر بـــالــا بـــاد
***
ای شـــاخ تـــو اقــبـــال و خـــرد بـــارت بـــاددر عــــالـــم عــــقــــل و روح بــــازارت بــــاد
نــــام پـــــدرت عــــاقــــبـــــت کــــارت بـــــادکـارت چــو رخ و ســرت چــو دســتــارت بــاد
***
گـوشــت ســوی عــاقـلـان غــافــل وش بــادچـشـمـت سـوی صـوفـیـان دردی کـش بــاد
بــــی روی تـــو آب دیـــده هـــا آتــــش بــــادبــی وصـل تـو روز نـیـک را شـب خـوش بــاد
***
زلــفــیـنــانـت هـمــیـشــه خــم در خــم بــادوانــدوهــانــت هــمــیــشـــه دم در دم بـــاد
شــادان بــه غــم مـنـی غــمـم بــر غـم بــادعـشـقـی کـه بـه صـد بـلـا کـم آیـد کـم بــاد
***
نــور بـــصـــرم خـــاک قـــدمـــهــای تـــو بـــادآرام دلـــم زلـــف بـــه خـــمــهــای تـــو بـــاد
در عــشــق داد مــن ســتــمــهــای تــو بـــادجـــانــی دارم فـــدای غـــمــهــای تـــو بـــاد
***
اصــل هــمــه شـــادی از دل شــاد تـــو بـــادتــا بــنـده بــود هـمــیـشــه بــر یـاد تــو بــاد
بـــیــداد هـــمـــی کـــنـــی و دادم نـــدهــیداد هــمــه کــس فـــدای بـــیــداد تـــو بـــاد
***
از کـبــر چـو مـن طـبــع تــو بــگـریـخـتــه بــادبــا خـلـق چـو تــو خـلـق مـن آمـیـخـتـه بــاد
دشـمـنـت چــو مـن بــه گـردن آویـخـتــه بــادیــا هــمــچــو مــن آب روی او ریـخــتــه بــاد
***
گـــردی کـــه ز دیـــوار تـــو بـــربــــایـــد بــــادجــز در چــشــمــم از آن نـشــان نـتــوان داد
ای در غــم تـــو طــبـــع خـــردمــنــدان شــادهـر کـو بـه تـو شـاد نـیسـت شـادیش مـبـاد
***
کـاری کـه نـه کـار تــسـت نـاســاخــتــه بــاددر کــوی تــو مــال و مـلــک دربــاخــتــه بــاد
گــر چــهـره مـن جــز از غــم تــســت چــو زردر بـــوتـــه فــرقــت تـــو بـــگــداخــتــه بـــاد
***
چــشــمـم ز فــراق تــو جــهـانـســوز مــبــادبــر مــن ســپــه هــجــر تــو پــیــروز مــبـــاد
روزی اگـــر از تـــو بــــاز خـــواهـــم مـــانـــدنشــب بــاد هـمـه عــمــر مــن آن روز مــبــاد
***
آن را شـایـی کـه بـاشـم از عـشـق تـو شـادو آن را شـــایــم کـــه از مـــنــت نــایــد یــاد
بــا ایـن هـمــه چــشــم زخــم ای حــورنــژاددر راه تــو بــنــده بــا خــود و بــی خــود بــاد
***
آن بـــه کـــه کـــنــم یــاد تـــو ای حـــور نــژادو آن بــه کــه نــیــارم از جــفــاهــای تــو یـاد
گـر چــه بــه خــیـال تــسـت بــیـهـوده و بــادبـــیـــهـــوده تـــرا بـــه بــــاد نـــتـــوانـــم داد
***
مــا را بـــجـــز از تـــو عـــالــم افـــروز مــبـــادبـــر مــا ســپـــه هــجــر تــو پــیــروز مــبـــاد
انـــدر دل مـــا ز هـــجـــر تـــو ســـوز مـــبـــادچــون بــا تــو شـدم بــی تــو مـرا روز مـبــاد
***
در دیــده خـــصـــم نـــیــک روی تـــو مـــبـــادبــر عـاشـق سـفـلـه نـیـک خـوی تــو مـبــاد
چــون قــامــت مــن دل دو تـــوی تــو مــبـــادجـز مـن پــس ازیـن عـاشـق روی تــو مـبــاد
***
آب از اثــــــر عـــــارض تــــــو مـــــی گـــــرددآتـــش زد و رخــســار تـــو پـــر خــوی گــردد
گــر عــاشــق تــو چــو خــاک لـاشــی گــرددچــون بـــاد بـــه گــرد زلــف تــو کــی گــردد
***
تـــــن در غـــــم تـــــو در آب مـــــنـــــزل دارددل آتــــــــش ســـــــودای تـــــــو در دل دارد
جـــان در طـــلـــب تــــو بــــاد حـــاصـــل داردپــس کــیـســت کــه او نــیـل تــرا گــل داردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.