ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 23:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
هـجــر تــو خــوشـسـت اگـر چــه زارم داردوصـــل تـــو بــــتــــر کـــه بــــی قـــرارم دارد
هــجـــر تـــو عـــزیــز و وصـــل خـــوارم داردایــــــن نــــــیــــــز مــــــزاج روزگـــــــارم دارد
***
از روی تــــو دیـــده هـــا جــــمـــالـــی داردوز خـــوی تـــو عـــقـــلـــهــا کـــمــالــی دارد
در هــر دل و جـــان غــمــت نــهــالــی داردخـــال تــــو بــــر آن روی تــــو حـــالـــی دارد
***
بــا هـجــر تــو بــنـده دل غـمـیـن مـی داردشــبــهـاســت کـه روی بــر زمـیـن مـی دارد
گــویــنــد مــرا کــه روی بـــر خـــاک مــنــهبـــی روی تـــوام روی چـــنـــیــن مـــی دارد
***
ای صــورت تــو ســکــون دلــهــا چــو خــردوی ســیــرت تـــو مــنــزه از خـــصــلــت بـــد
دارم ز پـــی عــشـــق تـــو یــک انــده صــداز بـــیــم تـــو هـــیـــچ دم نـــمـــی یـــارم زد
***
گــه جــفــت صــلــاح بـــاشــم و یــار خــردگــه اهــل فــســاد و بــا بــدان داد و ســتــد
بـــایــد بــد و نــیــک نــیــک ور نــه بــد بــدزیـــن بــــیـــش دف و داریـــه نـــتـــوانـــم زد
***
مـن چـون تـو نـیابـم تـو چـو مـن یابـی صـدپــس چــون کـنـمـت بــگـفـت هـر نـاکـس زد
کـودک نـیـم ایـن مـایـه شــنـاســم بــخــردپـــای از ســر و آب از آتـــش و نــیــک از بـــد
***
روزی کـــه بـــود دلـــت ز جـــانــان پـــر دردشـــکــرانــه هــزار جـــان فـــدا بـــایــد کــرد
انـدر ســر کـوی عـاشــقـی ای ســره مـردبــی شــکـر قــفــای نـیـکـوان نـتــوان خــورد
***
گــر خــاک شــوم چــو بــاد بــر مــن گــذردور بـــاد شـــوم چـــو آب بـــر مـــن ســـپـــرد
جـانـش خـواهـم بــه چـشـم مـن در نـگـرداز دسـت چـنـیـن جـان جـهـان جـان کـه بــرد
***
بــر رهـگـذر دوســت کـمـیـن خــواهـم کـردزیــر قــدمــش دیــده زمــیـن خــواهــم کــرد
گـر بـسـپـردش صـد آفـریـن خـواهـم گـفـتنـه عــاشــق زارم ار جــز ایـن خــواهـم کــرد
***
از دور مـــرا بـــدیـــد لـــب خـــنـــدان کـــردو آن روی چـو مـه بـه یاسـمـین پـنـهـان کـرد
آن جــان جــهـان کــرشــمـه خــوبــان کــردور نـه بــه قــصــب مــاه نـهـان نــتــوان کــرد
***
سـودای تـوام بـی سـر و بـی سـامان کـردعـــشـــق تـــو مــرا زنــده جـــاویــدان کـــرد
لطـف و کـرمت جـسـم مرا چـون جـان کـرددر خــاک عــمــل بــهـتــر ازیـن نــتــوان کــرد
***
روزی کـه سـر از پـرده بــرون خـواهـی کـردآنـــروز زمـــانـــه را زبــــون خـــواهـــی کـــرد
گر حـسـن و جـمال ازین فزون خـواهی کردیارب چـه جـگرهاست که خـون خـواهی کرد
***
چــون چــهـره تــو ز گــریـه بــاشــد پــر دردزنـــهـــار بـــه هــیــچ آبـــی آلـــوده مـــگـــرد
انــدر ره عــاشــقــی چـــنــان بـــایــد مــردکـــز دریـــا خــــشــــک آیـــد از دوزخ ســــرد
***
گـفـتــا کـه بــه گـرد کـوی مـا خـیـره مـگـردتـــا خــصــم مــن از جــان تــو بـــرنــارد گــرد
گــفــتــم کــه نـبــایـدت غــم جــانـم خــورددر کـوی تــو کـشـتـه بــه کـه از روی تـو فـرد
***
مــنــگــر تــو بــدانــکــه ذوفــنــون آیـد مــرددر عـــهــد وفـــا نــگــر کــه چـــون آیــد مــرد
از عـــهــده عـــهــد اگـــر بـــرون آیــد مـــرداز هــر چـــه گــمــان بـــری فــزون آیــد مــرد
***
رو گــــرد ســــراپــــرده اســــرار مــــگــــردشـوخـی چـکـنـی کـه نـیـسـتـی مـرد نـبـرد
مــردی بــایــد زهــر دو عــالــم شــده فــردکـــو درد بـــه جـــای آب و نــان دانــد خـــورد
***
آن بــــت کـــه دل مـــرا فـــرا چـــنـــگ آوردشــد مـســت و ســوی رفــتــن آهـنـگ آورد
گـفـتــم: مـسـتــی، مـرو، سـر جــنـگ آوردچـــون گـــل بـــدریــد جـــامـــه و رنـــگ آورد
***
بــس دل کـه غــم ســود و زیـان تــو خــوردبــس شــاه کــه یــاد پــاســبـــان تــو خــورد
نـان تـو خـورد سـگـی کـه روبــه گـیـرسـتای مـن سـگ آن سـگـی کـه نـان تــو خــورد
***
هــر کــو بـــه جــهــان راه قــلــنــدر گــیــردبـــایــد کــه دل از کــون و مــکــان بــرگــیــرد
در راه قــــلــــنــــدری مــــهــــیــــا بــــایـــدآلـــودگــــی جــــهـــان نـــه در بــــرگــــیـــرد
***
چـون پـوسـت کـشـد کـارد بـه دنـدان گـیردآهــن ز لــبـــش قــیــمــت مــرجـــان گــیــرد
او کـارد بــه دســت خــویـش مـیـزان گـیـردتــا جــان گــیـرد هـر آنــچــه بــا جــان گــیـرد
***
ایـن اســب قــلــنــدری نـه هـر کــس تــازدویـن مــهـره نـیـســتــی نـه هـر کــس بــازد
مـــردی بـــایـــد کـــه جـــان بـــرون انـــدازدچـون جـان بــشـود عـشـق تــرا جـان سـازد
***
گـبــری کـه گـرســنـه شــد بــه نـانـی ارزدســگ زان تــو شــد بــه اســتــخــوانـی ارزد
اظـــهــار نـــهــانـــی بـــه جـــهــانـــی ارزدآســــایـــش زنـــدگـــی بــــه جــــانـــی ارزد
***
بـــادی کــه ز کـــوی آن نــگــاریــن خـــیــزداز خـــاک جـــفـــا صـــورت مــهــر انــگـــیــزد
آبـــی کــه ز چــشــم مــن فــراقــش ریــزدهـر ســاعــتــم آتــشــی بــه ســر بــربــیـزد
***
ای آنــکـــه بـــرت مــردم بـــد، دد بـــاشـــدوز نــیــکــی تــو یــک هــنــرت صــد بــاشــد
دانـی تــو و آنـکـه چـون تــو بــخـرد بــاشـدگــر مــردم نــیــک بـــد کــنــد بـــد بـــاشـــد
***
دشــنـام کــه از لــب تــو مــهـوش بــاشــددری شــمـرم کــش اصــل از آتــش بــاشــد
نـشـگـفـت کـه دشـنـام تـو دلـکـش بـاشـدکــان بــاد کـه بــر گـل گـذرد خــوش بــاشــد
***
تـــو شــیــردلــی شــکــار تــو دل بـــاشــدجــان دادنـم از پــی تــو مــشــکــل بــاشــد
وصـل تـو بـه حـیله کـی بـه حـاصـل بـاشـدمـدبــر چــه سـزای عـشـق مـقـبــل بــاشـد
***
این ضـامـن صـبـر مـن خـجـل خـواهـد شـدایـن شـیـفـتــگـی یـک چــهـل خــواهـد شـد
بـر خـشـک دوپـای من بـه گل خـواهد شـدگـویـا کـه ســر انـدر ســر دل خــواهـد شــد
***
در راه قـــلــنــدری زیــان ســـود تـــو شـــدزهــد و ورع و ســـجـــاده مــردود تـــو شـــد
دشــنـام ســرود و رود مـقــصــود تــو شــدبــپــرســت پــیـالـه را کـه مـعـبــود تــو شــد
***
بـــالــای بـــتــان چــاکــر بـــالــای تــو شــدســرهـای ســران در ســر سـودای تــو شـد
دلـهـا هـمـه نـقـش بــنـد زیـبــای تــو شــدجـهـانـهـا هـمـه دفـتــر سـخـنـهـای تـو شـد
***
از فــقــر نــشـــان نــگــر کــه در عــود آمــدبـــر تـــن هـــنـــرش ســـیــاهــی دود آمـــد
بــگــداخــتــنـش نـگــر چــه مـقــصــود آمـدبــــودش هـــمـــه از بــــرای نـــابــــود آمــــد
***
در هــجـــر تـــوام قـــوت یــک آه نــمـــانـــدقــوت دل مـن جــز غــمــت ای مــاه نـمــانـد
زین خـیره سـری که عـشـق مه رویانسـتانــدر ره عـــاشـــقــی دو هــمــراه نــمــانــد
***
نـارفـتــه بــه کـوی صـدق در گـامـی چــنـدننشـسـتـه بـه پـیش خـاصـی و عـامی چـند
بــد کــرده هـمــه نــام نـکــو نـامــی چــنـدبـــرکـــرده ز طـــامــات الــف لــامــی چـــنــد
***
نـقــاش کـه بــر نـقـش تــو پــرگـار افــگـنـدفـرمـود کـه تــا ســجــده بــرنـدت یـک چــنـد
چـون نقـش تـمـام گـشـت ای سـرو بـلـنـدمی خواند «وان یکاد» و می سوخـت سپـند
***
مـرغــان کـه خــروش بــی نـهـایـت کــردنـداز فــرقــت گــل هـمــی شــکــایـت کــردنــد
چـــون کــار فـــراقـــشـــان روایــت کــردنــدبــا گــل گـلـه هـای خــود حــکــایـت کــردنـد
***
ای گـل نه بـه سـیم اگـر بـه جـانت بـخـرندچـون بــر تـو شـبـی گـذشـت نـامـت نـبـرنـد
گــه نـیـز عــزیـز و گــاه خــوارت شــمــرنــدبـــر ســر ریــزنــد و زیــر پـــایــت ســپـــرنــد
***
این بـی ریـشـان کـه سـغـبـه سـیم و زرنـددر ســبــلـت تــو بــه شــاعــری کـه نـگـرنـد
زر بـــایــد زر کــه تـــا غــم از دل بـــبـــرنــدتـــرانــه خـــشـــک خـــوبـــرویــان نــخـــرنــد
***
سـیـمـرغ نـه ای کـه بـی تـو نـام تـو بــرنـدطــاووس نـه ای کــه بــا تــو در تــو نـگــرنــد
بــلــبــل نـه کــه از نـوای تــو جــامــه درنـدآخــر تــو چــه مـرغـی و تــرا بــا چــه خــرنـد
***
ســادات بــه یـک بــار هـمــه مــهـجــورنــدکــز ســایـه حــشــمــت تــو مــهـتــر دورنــد
از غــایــت مــهــر تـــو بـــه دل رنــجـــورنــدگـر شــکـر تــو گـویـنـد بــه جــان مـعــذورنـد
***
بــا یـاد تــو جــام زهـر چـون نـوش کـشـنـداز کـوی تــو عــاشــقــان بــیـهـوش کـشــنـد
بــنـمــای بــه زاهـدان جــمـال رخ خــویـشتــا غــاشــیـه مــهـر تــو بــر دوش کــشــنـد
***
تــا عـشـق قـد تــو هـمـچـو چــنـبــر نـکـنـددر راه قــــلـــنـــدری تــــرا ســــر نـــکــــنـــد
این عشق درست از آن کس آید بـه جـهانکـــورا هــمـــه آب بـــحـــرهــا تـــر نــکـــنـــد
***
عــشــق تــو کــرای شــادی و غــم نـکـنـدعــمــر تـــو کــرای ســور و مــاتـــم نــکــنــد
زخـــم تـــو کـــرای آه و مـــرهــم نــکـــنـــدچـــه جـــای کـــرایــیــم کـــراهــم نــکـــنـــد
***
بــســیـار مــگــو دلــا کــه ســودی نـکــنــدور صــبــر کــنــی بــه تــو نــمــودی نــکــنــد
چــون جــان تــو صــد هـزار بــرهـم نـهـد اوو آتــــش زنــــد انــــدرو و دودی نــــکــــنــــد
***
یـک دم سـر زلـف خــویـش پــر خــم نـکـنـدتـــا کـــار مـــرا چـــو زلـــف درهــم نــکـــنـــد
خــارم نــهـد و عــشــق مــرا کــم نــکــنــدخــاری کــه چــنـو گــل ســپــر غــم نـکــنــد
***
عــشــاق اگــر دو کــون پــیـش تــو نـهـنــدمــفــلــس مــانـنــد و از خــجــالــت نـرهـنــد
مـن عــاشــق دلــســوخــتــه جــانـی دارمپـیداسـت درین جـهان بـه جـانـی چـه دهنـد
***
عــشــق و غـم تــو اگـر چــه بــی دادانـنـدجــــان و دل مــــن زهــــر دو آبـــــادانــــنــــد
نــبــود عــجــب ار ز یـکــدیـگــر شــادانــنــدچــون جــان مـن و عـشــق تــو هـمـزادانـنـد
***
آنــهــا کــه اســـیــر عــشـــق دلــدارانــنــداز دســت فــلــک هـمـیـشــه خــونـبــارانـنـد
هـرگـز نـشـود بــخــت بــد از عـشـق جــدابــدبــخــتــی و عــاشــقــی مــگــر یـارانـنــد
***
آنــهــا کــه دریــن حــدیــث آویــخــتــه انــدبـــســیــار ز دیــده خــون دل ریــخــتـــه انــد
بـس فـتـنه کـه هر شـبـی بـرانگـیخـتـه انـدآنـگــاه بــه حــیـلـت از تــو بــگــریـخــتــه انـد
***
دیـــده ز فـــراق تـــو زیـــان مـــی بـــیــنـــدبــر چــهـره ز خــون دل نـشــان مــی بــیـنـد
بــا ایـن هـمــه مــن ز دیـده نـاخــشــنـودمتــا بـــی رخ تــو چــرا جــهــان مــی بــیــنــد
***
آن روز کـــه مـــهــر کـــار گـــردون زده انـــدمــهــر رز عـــاشـــقـــی دگـــرگــون زده انــد
واقـف نـشـوی بــه عـقـل تــا چـون زده انـدکــایـن زر ز ســرای عــقــل بــیــرون زده انــد
***
تـــا در طـــلـــب مــات هــمــی کـــام بـــودهـــر دم کــــه بــــروی مـــا زنـــی دام بــــود
آن دل کـــه در او عـــشــــق دلـــارام بــــودگــر زنــدگــی از جـــان طــلــبـــد خــام بـــود
***
آن ذات کــــــه پــــــرورده اســــــرار بــــــوداز مــرگ نــیــنــدیــشـــد و هــشـــیــار بـــود
تــیـمـار هـمـی خـوری کـه در خــاک شـومدر خـــاک یــکـــی شـــود کـــه در نـــار بـــود
***
هـــر بـــوده کـــه او ز اصـــل نـــابـــود بـــودنـــابــــوده و بــــود او هـــمـــه ســــود بــــود
گـر یـک نـفـســش پــســنـد مـقـصـود بــودنــــابــــود شــــود هـــر آیـــنـــه بــــود بــــود
***
دل بـنده عاشقی تـن آزاد چـه سـود بـاشدجان گشته خراب و عالم آباد چه سود باشد
فــریـاد هـمــی خــواهـم و تــو تــن زده ایفریاد رسی چـو نیست فریاد چه سود بـاشد
***
زن، زن ز وفــــا شــــود ز زیــــور نــــشــــودســر، ســر ز وفــا شــود ز افــســر نــشــود
بــی گــوهــر گــوهــری ز گــوهــر نــشــودســگ را ســگـی از قــلـاده کــمـتــر نـشــود
***
تــرســم کـه دل از وصـل تــو خــرم نـشــودتــا کــار تــو چــون زلــف تــو درهــم نــشــود
بــا مـن بــه وفـا عـهـد تــو مـحــکـم نـشـودتـــا بـــاد نــکــویــی ز ســـرت کــم نــشـــود
***
یــک روز دلـــت بـــه مــهــر مـــا نــگـــرایــددیــوت هــمـــه جـــز راه بـــلـــا نــنـــمـــایــد
تــا لــاجــرم اکــنــون کــه چــنـیـنــت بــایـدمــی گــویـد مــن هــمــی نــگــویـم شــایـد
***
آنـــی کـــه فـــدای تـــو روان مـــی بـــایــدپـــیــش رخ تـــو نـــثـــار جـــان مـــی بـــایــد
مــن هــیــچ نــدانــم کــه کــرا مــانــی تــوای دوسـت چــنـانـی کـه چــنـان مـی بــایـد
***
گــاهــی فــلــکــم گــریـســتــن فــرمــایــدنــاخــفــتـــه دو چــشــم را عــنــا فــرمــایــد
گــاهـیـم بــه درد خــنـده لــب بــگــشــایـدگـــویـــد ز بــــدی خــــنـــده نـــیـــایـــد آیـــد
***
روزی کــه بـــتــم ز فــوطــه رخ بـــنــمــایــدبـــا فــوطـــه هــزار جـــان ز تـــن بـــربـــایــد
در فــوطــه بــتــا خــمــش ازیـن بــه بــایــدعــاشــق کــش فــوطــه پــوش نـیـکــو نـایـد
***
مـردی کـه بــه راه عـشـق جــان فـرسـایـدبـــایـــد کـــه بـــدون یـــار خـــود نـــگـــرایـــد
عـاشـق بــه ره عـشـق چــنـان مـی بــایـدکـــز دوزخ و از بـــهـــشـــت یـــادش نـــایـــد
***
آن بــــایـــد آن کـــه مـــرد عـــاشـــق آیـــدتــا عــشــق هـنــرهـای خــودش بــنــمــایـد
شــاهـنـشــه عــشــق روی اگـر بــنـمـایـدبـــا او هــمــه غــوغــای جـــهــان بـــرنــایــد
***
آن عــنــبـــر نــیــم تـــاب در هــم نــگــریــدآن نـــرگـــس پـــر خـــمـــار خـــرم نــگـــریــد
روز مــن مــســتــمــنــد پــر غــم نــگــریــدهـان تــا نـرســد چــشــم بــدی کـم نـگـریـد
***
دی بــنــده چــو آن لــالــه خــنـدان تــو دیـدوان ســیــب در آن رهــگــذر جـــان تـــو دیــد
نـی ســیـب در آن حــقـه مـرجــان تــو دیـدکــانــدر دل تــنــگ خــود زنــخــدان تــو دیــد
***
اکـنون که سـیاهی ای دل چـون خـورشـیدبــیـشــت بــایــد ز عــشــق مــن داد نــویــد
کــانـدر چــشــمـی تــو از عــزیـزی جــاویـدچـون دیـده دیـده ای سـیـه بــه کـه سـفـیـد
***
ای دیـــدن تـــو راحـــت جـــانـــم جـــاویـــدشــب مــاه مـنـی و روز روشــن خــورشــیـد
روزی کــه نــبــاشــدم بــه دیــدارت امــیــدآن روز ســـیـــاه بـــاد و آن دیــده ســـپـــیــد
***
ای خــورشــیـدی کــه نــورت از روی امــیـدگــفــتــم کــه بــه صــدر مــا نـمـانـد جــاویـد
نـاگـه بــه چــه از بــاد اجــل ســرد شــدیگــر ســرد نـگـردد ایـن نـگــاریـن خــورشــیـد
***
یــک ذره نــســیــم خــاک پـــایــت بـــوزیــدزو گـشـت درین جـهـان هـمـه حـسـن پـدیـد
هـر کـس کـه از آن حـسـن یکـی ذره بـدیدبــفــروخــت دل و دیــده و مــهــر تــو خــریـد
***
گـویـی کــه مـن از بــلـعــجــبــی دارم عــارســیـب از چــه نــهـی مــیـان یـکــدانــه نــار
ایـن بــلــعــجــبــی نــبــاشــد ای زیـبــا یـارکـــانـــدر دهــن مـــور نــهــی مـــهــره مـــار
***
چـــون از اجـــل تـــو دیـــد بــــر لـــوح آثـــاردســت مــلــک الــمــوت فــرو مــانــد از کــار
از زاری تـــو بـــه خــون دل جـــیــحـــون وارمــرگ تـــو هــمــی بـــر تــو فــرو گــریــد زار
***
نـــازان و گــــرازان بــــه وثــــاق آمــــد یـــارنــازان چــو گــل و مــل و گــرازان چــو بــهـار
جـوشـان و خـروشـانـش گـرفـتـم بــه کـنـارجــوشـان ز تــف خـمـر و خــروشـان ز خـمـار
***
از غــایـت بــی تــکــلــفــی مـا در هـر کــاردیـوانـه و مــســتــمــان هـمــی خــوانــد یـار
گـفـتـیـم تـو خـوش بــاش کـه مـا ای دلـداردیــوانــه عــاقــلــیــم و مــســت هــشــیــار
***
نــه چــرخ بــه کــام مــا بــگــردد یــک بـــارنــــه دارد یــــار کـــــار مـــــا را تـــــیــــمــــار
نــه نــیــز دلــم را بـــر مــن هــســت قــراراحـسـنـت ای دل، زه ای فـلـک، نـیک ای یار
***
بــــخـــت و دل مـــن ز مـــن بـــرآورد دمـــارچــون یــار چــنــان دیــد ز مــن شــد بــیــزار
زیـن نــادره تــر چــه مــانــد در عــالــم کــارزانـسـان بـخـتـی، چـنـیـن دلـی، چـونـان یـار
***
ای گشتـه چـو ماه و همچـو خورشید سمرخـــوی مــه و خــورشــیــد مــدار انــدر ســر
چــون مــاه بـــه روزن کــســان در مــنــگــرنـاخــوانـده چــو خــورشــیـد مــیـا ای دلــبــر
***
ای روی تــو رخـشـنـده تــر از قـبــلـه گـبــروی چــشــم مـن از فـراق گـریـنـده چــو ابــر
من دسـت ز آسـتـین بـرون کـرده ز عـشـقتــو پــای بـــه دامــن انــدر آورده بــه صــبـــر
***
آن کــس کــه چــو او نــبـــود در دهــر دگــردر خـــاک شـــد از تـــیـــر اجـــل زیــر و زبـــر
واکــنـون کــه هـمـی ز خــاک بــرنـارد ســرشــایـد کـه بــه خــون دل کــنـم مـژگـان تــر
***
بــازی بــنـگـر عـشـق چــه کـردســت آغـازمــی نــاز ازیــن حـــدیــث و خــود را بـــنــواز
بــر درگـه ایـن و آن چــه گــردی بــه مـجــازســـاز ره عـــشـــق کــن بـــرو بـــا او ســـاز
***
هــرگـــز دل مــن بـــه آشـــکـــارا و بـــه رازبـــا مــردم بـــی خـــرد نــبـــاشــد دمــســاز
مــن یــار عــیــار خـــواهــم و خـــاک انــدازکـــورا نـــشـــود ز عـــالـــمـــی دیــده فـــراز
***
اول تـــو حـــدیــث عـــشـــق کــردی آغـــازانــدر خــور خــویــش کــار مــا را مــی ســاز
مـــا کـــی گـــنــجـــیــم در ســـراپـــرده رازلـافـیـســت بــه دســت مـا و مـنـشـور نـیـاز
***
از عـشـق تـو ای صـنـم بــه شـبــهـای درازچـون شـمـع بـه پـای بــاشـم و تـن بـه گـداز
تــا بــر نــدمــد صــبــح بــه شــبــهـای درازجـــان در بـــر آتـــشــســت و دل در دم گــاز
***
خـوشـخـو شـده بـود آن صـنم قاعـده سـازبـــاز از شــوخــی بــلــعــجــبــی کــرد آغــاز
چــــون گـــوز درآگـــنـــد دگـــر بــــاز از نـــازاز مــاســت هــمــی بــوی پــنــیــر آیــد بــاز
***
نــــادیــــده تــــرا چــــو راه را کــــردم بــــازپـیوسـتـه شـدم بـا غـم و بـگـسـسـتـه ز ناز
دل نـزد تــو بــگـذاشــتــم ای شــمـع طـرازتــا خـسـتـه دل از تـو عـذر مـن خـواهـد بــاز
***
خــواهـی کــه تــرا روی دهــد صــرف نــیـازدســـتــــار نـــمـــاز در خــــرابــــات بــــبــــاز
مـسـتـی کـن و بـر نـهـاد هـر مـسـت بـنـازمـر مـسـتـان را چـه جـای روزه سـت و نمـاز
***
عـقـلـی کـه هـمـیـشـه بـا روانـی دمـسـازدهــری کــه بــه یـک دیـد نــهـی کــام فــراز
بــخــتــی کـه نـبــاشـیـم زمـانـی هـم بــازجــانـی کـه چـو بــگـسـلـی نـپــیـونـدی بــاز
***
شــب گــشــت ز هــجـــران دل فــروزم روزشــب تـــیــز شــد از آه جـــهــانــســوزم روز
شــد روشـنـی و تــیـرگـی از روز و شــبــماکـنـون نـه شـبــم شـبــسـت و نـه روزم روز
***
ای گــلــبــن نــابــســوده او بـــاش هــنــوزوی رنــگ تــو نــامــیـخــتــه نــقــاش هــنــوز
بــوی تــو نـکــردســت صــبــا فــاش هـنـوزتـــا بـــر تـــو وزد بـــاد صــبـــا بـــاش هــنــوز
***
آســیــمــه ســران بـــی نــوایــیــم هــنــوزبـــا شـــهــوتـــهــا و بـــا هــوایــیــم هــنـــوز
زیـن هــر دو پــی هــم بــگــرایـیــم هــنــوزاز دوســت بــدیـن ســبــب جــدایـیـم هـنـوز
***
بــر چــرخ نــهــاده پــای بــســتــیـم هـنــوزقــارون شــدگــان تــنــگــدســتــیــم هــنــوز
صــوفــی شـــده بـــاده صـــافــیــم هــنــوزدوری در ده کــه نــیــم مــســتــیــم هــنــوز
***
ای در ســر زلــف تــو صــبــا عــنــبــر بــیــزوی نـرگـس شـهـلـای تــو بــس شـورانـگـیـز
هـر قـطـره کـه مـی چــکـد ز خـون دل مـندر جـــام وفـــای تـــســـت کـــژدار و مـــریــز
***
درد دلــم از طــبـــیــب بــیــهــوده مــپــرسرنــج تـــنــم از حـــریــف آســـوده مـــپـــرس
نــــالــــوده پــــاک را از آلــــوده مــــپــــرسدر بــوده هــمــی نــگــر ز نــابــوده مــپــرس
***
ای دیـده ز هـر طــرف کـه بــرخــیـزد خــسطـرفـه سـت کـه جــز در تــو نـیـاویـزد خــس
هـش دار کـه تــا بــا تــو کــم آمـیـزد خــسزیـــرا هـــمـــه آب دیـــده هـــا ریـــزد خـــس
***
خــوانــدیـم گــرســنــه مــا ز دل یـار هـوسسـیـر از چـو تـویی بـگـو کـه یـا رد شـد پـس
تـو نعـمت هر دو عـالمی بـه نزد همه کسقــدر چــو تــویـی گـرســنـه ای دانـد و بــس
***
ای چـون هـسـتـی بـرده دل مـن بـه هوسچــون نـیـســتــیـم غــم فــراق تــو نـه بــس
گر چـون هستـی بـه دستـت آرم زین پـسپـنـهان کـنـمـت چـو نـیسـتـی از همـه کـس
***
ای من بـه تـو زنده همـچـو مردم بـه نفـسدر کــار تــو کــرده دیــن و دنــیــا بــه هــوس
گـرمـت بـیـنـم چـو بـنـگـرم بــا هـمـه کـسســردی هــمــه از بـــرای مــن داری و بــس
***
انـــدر طـــلـــبـــت هـــزار دل کـــرد هـــوسبـا عـشـق تـو صـد هـزار جـان بـاخـت نـفـس
لـیکـن چـو همـی مـی نگـرم از همـه کـسبــا نـام تــو پــیـوســت جــمـال هـمـه کــس
***
شـمـعـی کـه چـو پـروانه بـود نـزد تـو کـسنــتــوان چــو چــراغ پـــیــش تــو داد نــفــس
بـا مشـعـله عـشـق تـو بـا دسـت عـسـسقــنــدیــل شــب وصــال تــو زلــف تــو بـــس
***
بــادی کـه بـیـاوری بـه مـا جـان چـو نـفـسنـاری کـه دلـم هـمـی بــســوزی بــه هـوس
آبــی کـه بــه تــو زنـده تـوان بــودن و بــسخـاکی کـه بـه تـسـت بـازگشـت همه کـس
***
ای تــن وطــن بـــلــای آن دلــکــش بـــاشای جـان ز غـمـش هـمـیشـه در آتـش بـاش
ای دیــده بــه زیــر پــای او مــفــرش بــاشای دل نـه هـمـه وصـال بــاشـد خـوش بـاش
***
ای گشتـه دل و جان من از عشق تـو لاشافــگــنــده مــرا بـــه گــفـــتـــگــوی اوبـــاش
یـک شـهـر خــبــر کـه زاهـدی شـد قـلـاشچــون پــرده دریــده شــد کــنــون بــادابــاش
***
بــا مـن ز دریـچــه ای مــشــبــک دلــکــشاز لطـف سـخـن گـفـت بـه هر معـنی خـوش
مـی تــافــت چــنـان جــمــال آن حــوراوشکــــز پـــــنــــجــــره تـــــنــــور نــــور آتـــــش
***
ای عارض گل پـوش سمن پـاش تـو خـوشای چـشـم پــر از خـمـار جـمـاش تــو خـوش
ای زلـف ســیـه فــروش فـراش تــو خــوشبــر عـاشـق پــر خـروش پــرخـاش تـو خـوش
***
بــر طـرف قـمـر نـهـاده مـشــک و شـکـرشچــکـنـد کـه فـقـاع خـوش نـبــنـدد بــه درش
در کـعـبـه حـسـن گـشـت و در پـیش درشعـشـاق هـمـه بــوســه زنـان بــر حــجــرش
***
چــون نــزد رهــی درآیــی ای دلــبــر کــشپــــیـــراهـــن چـــرب را تـــو از تـــن درکـــش
زیـرا کـه چـو گـیـرمـت بــه شـادی در کـشدر پــــیـــرهـــن چـــرب تـــو افـــتــــد آتـــش
***
نــی آب دو چـــشــم داری ای حـــورافــشزان روی دریــن دلــســت چـــنــدیــن آتـــش
بـــی بـــاد تـــکــبـــر تـــو ای دلــبـــر کــشبـــا خـــاک ســر کــوی تـــو دل دارم خـــوش
***
بـا سـینـه این و آن چـه گـویی غـم خـویشاز دیـده ایـن و آن چــه جــویـی نـم خــویـش
بـر سـاز تـو عـالـمـی ز بـیش و کـم خـویشآنــگــاه بـــزی بـــه نــاز در عــالــم خــویــش
***
مـی بـر کـف گـیـر و هـر دو عـالـم بـفـروشبــیـهـوده مــدار هــر دو عــالــم بــه خــروش
گــر هـر دو جــهـان نـبــاشــدت در فــرمــاندر دوزخ مـسـت بــه کـه در خـلـد بــه هـوش
***
ای بـــرده دل مـــن چـــو هـــزاران درویــشبـی رحـمـیت آیین شـد و بـد عـهـدی کـیش
تـــا کـــی گـــویــی تـــرا نــیــازارم بـــیــشمـن طـبــع تــو نـیـک دانـم و طـالـع خــویـش
***
گـه در پـی دیـن رویـم و گـه در پـی کـیـشهــر روز بــه نــوبــتــی نــهــیـم انــدر پــیـش
در جــمــلــه ز مــا مــرگ خــرد دارد بــیـشهـسـتـیم همـه عـاشـق بـدبـخـتـی خـویش
***
هـــر چـــنـــد بــــود مـــردم دانـــا درویـــشصـــد ره بـــود از تـــوانــگـــر نـــادان بـــیــش
ایـن را بـشـود جـاه چـو شـد مـال از پـیـشو آن شـــاد بـــود مــدام از دانــش خـــویــش
***
دی آمـدنـی بــه حــیـرت از مـنـزل خــویـشامـــروز قـــراری نــه بـــه کـــار دل خـــویــش
فـردا شـدنـی بـه چـیزی از حـاصـل خـویشپـس من چـه دهم نشـان ز آب و گل خـویش
***
آراســـت بـــهــار کـــوی و دروازه خـــویــشافـــگـــنـــد بـــه بــــاغ و راغ آوازه خـــویـــش
بـــنـــمـــای بـــهـــار را رخ تـــازه خـــویــشتـــا بـــشــنــاســد بـــهــار انــدازه خــویــش
***
از عـشــق تــو ای ســنـگـدل کـافـر کـیـششـد سـوخـتــه و کـشـتـه جـهـانـی درویـش
در شـهـر چـنـیـن خـو کـه تـو آوردی پــیـشگــور شــهــدا هــزار خــواهــد شــد بـــیــش
***
معشوقه دلم بـه آتـش انبـاشـت چـو شمعبـر رویم زرد گـل بـسـی کـاشـت چـو شـمـع
تـا روز بـه یک سـوخـتـنم داشـت چـو شمعپـس خـیره مـرا ز دور بـگـذاشـت چـو شـمـع
***
از یــار وفـــا مـــجـــوی کـــانـــدر هـــر بـــاغبــی هـیـچ نـصــیـبــه عــشــق مـیـبــازد زاغ
تــا بــا خــودی از عـشــق مـنـه بــر دل داغپـــروانــه شـــو آنــگــاه تـــو دانــی و چـــراغ
***
نــــیــــکــــوتــــری از آب روان انــــدر بـــــاغزیـــبــــاتـــری از جـــوانـــی و مـــال و فـــراغ
لیکن چه کنم که عشقت ای شمع و چراغجـــــویــــان بـــــودســــت درد مــــا را از داغ
***
نـادیـده مــن از عــشــق تــو یـک روز فــراغبـــهـــره نـــبـــرد مـــرا ز وصـــلـــت جـــز داغ
کـردی تــن مـن ز تــاب هـجــران چـو کـنـاغتــا خـو داری تـو دوسـت کـشـتـن چـو چـراغ
***
ای بـــیــمــاری ســـرو تـــرا کـــرده کـــنــاغپــس دسـت اجــل نـهـاده بــر جــان تــو داغ
خـورشـیـد و چـراغ مـن بـدی و پـس از ایـننـایـیـم بــهـم پــیـش چـو خـورشـیـد و چـراغ
***
در راه تـــــو ار ســـــود و زیــــانــــم فـــــارغوز شـــوق تـــو از هــر دو جـــهــانـــم فـــارغ
خــود را بـــه تــو داده ام از آنــم بـــی غــمغـــمــهــای تـــو مــی خـــورم از آنــم فـــارغ
***
تـــا دیــد هــوات در دلــم غــایــت عــشــقدر پـیـش دلـم کـشـیـد خـوش رایـت عـشـق
گـر وحــی ز آسـمـان گـسـسـتــه نـشـدیدر شـــان دل مـــن آمـــدی آیــت عـــشـــق
***
بــر سـیـن سـریـر سـر سـپـاه آمـد عـشـقبــر مــیـم مــلــوک پــادشــاه آمــد عــشــق
بــر کــاف کـمـال کــل، کـلـاه آمـد عــشــقبــا ایـنـهـمــه یـک قــدم ز راه آمــد عــشــقپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.