ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 15:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
جز من بـه جهان نبـود کس در خور عشقزان بـر سـر مـن نـهـاد چـرخ افـسـر عـشـق
یک بـار بـه طبـع خوش شدم چاکر عشقدارم ســر آنـکـه ســر کـنـم در سـر عـشـق
***
تــحـویـل کـنـم نـام خـود از دفـتــر عـشـقتــا بــاز رهــم مــن از بــلــا و ســر عــشــق
نـه بــنـگـرم و نـه بــگـذرم بــر در عـشــقعـشـق آفـت دینسـت که دارد سـر عـشـق
***
جــز تــیـر بــلـا نـبــود در تــرکـش عـشـقجـز مسـند عشق نیسـت در مفرش عشق
جز دست قضا نیست جنیبت کش عشقجـان بــایـد جـان سـپــنـد بــر آتـش عـشـق
***
گـویـنـد کـه کـرده ای دلـت بــرده عـشــقویـن رنـج تــو هـســت از دل آورده عــشــق
گــر بــر دارم ز پــیــش دل پــرده عــشــقبـــیــنــنــد دلــی بـــه نــازپــرورده عــشــق
***
کی بـسـتـه کند عـقـل سـراپـرده عـشـقکـــی بــــاز آرد خـــرد ز ره بـــرده عـــشـــق
بــســیـار ز زنـده بــه بــود مـرده عــشــقای خـواجـه چـه واقفی تـو از خـرده عـشـق
***
چـشـمـی دارم ز اشـک پـیـمـانـه عـشـقجـــانــی دارم ز ســـوز پـــروانـــه عـــشـــق
امــروز مــنــم قــدیـم در خــانــه عــشــقهـشــیـار هـمـه جــهـان و دیـوانـه عــشــق
***
خـورشـید سـما بـسـوزد از سـایه عشـقپـس چـون شده ای دلا تـو همسایه عشق
جـز آتـش عـشـق نـیسـت پـیرایه عـشـقایـنـســت بــتــا مـایـه و ســرمـایـه عـشــق
***
آن روز کـه شـیـر خــوردم از دایـه عـشــقاز صـبـر غـنـی شـدم بـه سـرمـایـه عـشـق
دولـت کـه فـگـند بـر سـرم سـایه عـشـقبـر مـن بـه غـلـط بــبـسـت پـیـرایـه عـشـق
***
کــردی تـــو پـــریــر آب وصـــل از رخ پـــاکتــا دی شــدم از آتــش هــجــر تــو هــلــاک
امــروز شــدی ز بـــاد ســردم بــی بـــاکفــردا کــنــم از دســت تــو بــر تــارک خــاک
***
ای آصــف ایــن زمــانــه از خـــاطــر پـــاکهـمـچـون ز سـلـیمـان ز تـو شـد دیو هـلـاک
ای هـمـچـو فـرشـتـه انـدری عـالـم خـاکآثــــار تــــو و شــــخــــص تــــو دور از ادراک
***
زین پـیش بـه شـبـهای سـیاه شـبـه نـاکخــورشــیـد هـمـی نـمـودی از عـارض پــاک
امـروز بــه عــارضــت هـمـی گـویـد خــاکای روز زمــانــه «انــعــم الــلــه مــســاک »
***
ناید بـه کـف آن زلـف سـمن مـال بـه مـالنـی رقـص کـنـد بــر آن رخـان خـال بـه خـال
ای چـون گل نو که بـینمت سـال بـه سالگــردنــده چــو روزگــاری از حــال بـــه حــال
***
هر چـند شـدم ز عشق تـو خـوار و خـجـلدر عـــشـــق بـــجـــز درد نـــدارم حـــاصـــل
از تــو نـکـنـم شـکـایـت ای شـمـع چــگـلکـــیــن رنــج مـــرا هــم از دل آمـــد بـــر دل
***
ای عــهـد تــو عـهـد دوســتــان ســر پــلاز وصــل تـــو هــجــر خــیــزد از عــز تـــو دل
پـر مـشـغـلـه و مـیان تـهی همـچـو دهـلای یک شبه همچو شمع و یک روزه چو گل
***
از گـفـتــه بــد گـوی تــو چــون هـر عـاقـلدر کـوشـش خـصـم تـو چـو هر بـی حـاصـل
خــالــی نــکــنــم تــا نــنــهــنــدم در گــلســـودای تـــو از دمـــاغ و مـــهـــر تـــو ز دل
***
بـــا چـــهــره آن نــگــار خـــنــدان ای گــلبــیــرون نــبــری زیـره بــه کــرمــان ای گــل
بــیـهـوده تــن خــویـش مـرنـجــان ای گـلهـان چــاک مـزن بــر بــه گــریـبــان ای گــل
***
ای عــمــر عــزیــز داده بــر بـــاد ز جــهــلوز بــی خــبــری کـار اجــل داشـتــه سـهـل
اسـبـاب دوصـد سـالـه سـگـالـنده ز پـیشنــایـافــتــه از زمــانــه یـک ســاعــت مــهـل
***
در عـشـق تـو خـفـتـه همچـو ابـروی تـوامزخــمــم چــه زنــی نــه مــرد بـــازوی تــوام
در خـشم شـدی که گفتـمت تـرک منی؟بــگــذاشــتــم ایـن حــدیـث، هـنـدوی تــوام
***
از روی عــتــاب اگــر چــه گــویـی ســردمدر صـــف بــــلـــا گـــرچـــه دهـــی نـــاوردم
روزی اگــــر از وفـــــای تـــــو بـــــرگــــردمدر مـــذهــب و راه عـــاشـــقـــی نــامـــردم
***
بــســیـار ز عــاشــقـیـت غــمـهـا خــوردمدر هـجــر بــســی شــب کـه بــه روز آوردم
رنــج دل و خـــون دیــده حـــاصـــل کــردمگــر جـــان بـــرم از دســت تـــو مــرد مــردم
***
بــــــر دل ز غـــــم فـــــراق داغـــــی دارمدر یــــافـــــتـــــن کـــــام فـــــراغـــــی دارم
بــا ایـن هـمـه پــر نـفــس دمــاغــی دارمبـــــر رهــــگـــــذر بـــــاد چـــــراغـــــی دارم
***
هـــر بــــار ز دیـــده از تـــو در تـــیـــمـــارمتــــا بــــهـــره ز دیـــدار تـــو چـــون بــــردارم
ای یـــار چـــو مـــاه اگـــر دهـــی دیــدارمچـــــون چـــــرخ هـــــزار دیــــده در وی دارم
***
هـــر روز بــــه درد از تــــو نــــویـــدی دارمبـــر تــهــمــت عــود خــشــک بــیــدی دارم
نــومــیــد مــکـــن مـــرا و رخ بـــرمــفـــروزکـــاخـــر بـــه تـــو جـــز درد امـــیـــدی دارم
***
نــامــت پــس ازیــن یــارا بـــه اســم دارمنـوشــت پــس ازیـن چــو نـیـش کــژدم دارم
چـــون مــار ســـرم بـــکـــوب ارت دم دارماز ســــگ بــــتــــرم اگـــر بــــه مـــردم دارم
***
در خــوابـــگــه از دل شــب آتــش بـــیــزمچــون خــاکــســتــر بــه روز ز آتــش خــیـزم
هـر گـه کـه کـنـد عـشـق تـو آتــش تـیـزمچــون شــمــع ز درد بـــر ســر آتـــش ریــزم
***
چــون در غـم آن نـگـار ســرکـش بــاشــمآب انــگـــارم گـــر چـــه در آتـــش بـــاشـــم
چــون مـن بــه مـراد آن پــریـوش بــاشــمگـر قـصـد بـه کـشـتـنم کـنـد خـوش بـاشـم
***
گـفـتـم خـود را ز خـس نگهدار ای چـشـمخـود را و مـرا بــه درد مـسـپــار ای چــشـم
واکنون که بـه دیده در زدی خار ای چـشمتـا جـانـت بـرآیـد اشـک مـی بـار ای چـشـم
***
افـســرده شــد از دم دهـانـم دم چــشـمبــر نـاخــن مــن گــیـا دمـیـد از نـم چــشــم
چـــشــمــم ز پـــی دیــدن روی تـــو بـــودبـی روی تـو گر چـشـم نبـاشـد کـم چـشـم
***
گــر بــا فــلــکــم کــنـی بــرابــر بــیـشــمعــالــم هــمــه یــک ذره نــیــرزد پـــیــشــم
هـرگــز نــمــرم ز مــرگ از آن نـنــدیـشــمکــز گــوهـر خــود مـلــایـکــت را خــویـشــم
***
روز آمـد و بــرکــشــیـد خــورشــیـد عــلـمشــب کــرد ازو هــزیــمــت و بـــرد حــشــم
گــویـی ز مــیـان آن دو زلــفــیـن بــه خــمپـــیــدا کـــردنـــد روی آن شـــهــره صـــنــم
***
تــیـغ از کـف و بــازوی تــو ای فــخــر امـمهـم روی مـصـاف آمـد و هم پـشـت حـشـم
از تــیـغ عـلـی بــگـوی تــیـغ تــو چــه کـمکـان دیـن عــرب فــزود و ایـن مـلـک عــجــم
***
چـون گل صـنما جـامه بـه صـد جـا چـاکـمچــون لــالــه بــه روز بــاد ســر بــر خــاکــم
چـون شـاخ بـنـفـشـه کـوژ و انـدوهـنـاکـمدر غــم خــوردن چــو یـاســمـیـن چــالـاکــم
***
بــا دولـت حــسـن دوســت انـدر جــنـگـمزیــرا کــه هــمــی نــیــایــد انــدر چـــنــگــم
چــون بــرد ز رخ دولــت جــنــگــی رنـگــمگـردنـده چــو دولـت و دو تــا چــون چــنـگـم
***
ای بــسـتـه بـه تـو مـهـر و وفـا یـک عـالـممــانــده ز تــو در خــوف و رجــا یــک عــالــم
وی دشـمـن و دوسـت مـر تـرا یـک عـالـمخــاری و گــلــی بــا مــن و بــا یــک عــالــم
***
ای گـشــتــه فــراق تــو غــم افــزای دلـمامـــیـــد وصـــال تــــو تــــمـــاشــــای دلـــم
آگــاه نـه ای بــتــا کــه بــنــدی مــحــکــمدســت ســتــمــت نــهــاده بـــر پــای دلــم
***
پــر شــد ز شـراب عـشـق جــانـا جــامـمچـــون زلــف تـــو درهــم زده شـــد ایــامــم
از عـشـق تـو ایـن نـه بــس مـراد و کـامـمکــز جــمــلــه بــنــدگــان نـویـســی نــامــم
***
یـک بــوســه بــر آن لـبــان خــنـدان نـزنـمتـــا بـــر پـــایـــت هـــزار چـــنـــدان نـــزنـــم
گـر جـان خـواهی ز بـهر یک بـوسـه ز مـناز عــشــق لــب تـــو هــیــچ دنــدان نــزنــم
***
بــی وصـل تــو زنـدگـانـی ای مـه چـکـنـمبـــی دیــدارت عـــیــش مــرفـــه چـــکــنــم
گفـتـی کـه بـه وصـل هم دلت شـاد کـنمگــر ایـن نــکــنـی نــعــوذبــالــلــه چــکــنــم
***
گـیـرم ز غــمـت جــان و خــرد پــیـر کــنـمخـــود را ز هــوس نــاوک تـــقـــدیــر کـــنــم
بــر هـر دو جــهـان چــهـار تــکــبــیـر کـنـمشــایـســتــه تــو نـیـم، چــه تــدبــیـر کـنـم
***
دارد پـــشــتـــم ز وعــده خـــام تـــو خـــمبـــارد چـــشـــمـــم ز بـــردن نـــام تـــو نـــم
تــا کــرد قــضــا حــدیـثــم از کــام تــو کـمهـــرگـــز نـــروم بــــه گــــام در دام تــــو دم
***
ای چـون شکن زلف تـو پـشـتـم خـم خـموی چــون اثــر خــلـق تــو صــبــرم کــم کـم
در مــــهــــر و وفــــایـــت آزمــــودم دم دمبــا ایـن هــمــه تــو بــهـی و آخــر هـم هـم
***
از آمـــــدنـــــم فـــــزود رنـــــج بـــــدنـــــماز بــودن خــود هــمــیـشــه انــدر مــحــنــم
وز بـــیــم شـــدن بـــاغـــم و درد حـــزنــمنـــه آمـــدن و نـــه بــــدن و نـــه شــــدنـــم
***
بــا ابــر هـمـیـشــه در عــتــابــش بــیـنـمجـــویـــنـــده نـــور آفـــتـــابــــش بـــیـــنـــم
گــر مــردمــک دیــده مــن نــیـســت چــراچــون چــشـم گـشـایـم انـدر آبــش بــیـنـم
***
فـتــحــی کـه بــه آمـدنـت مـنـصـور شـومعــمــری کــه ز رفــتـــن تــو رنــجــور شــوم
مــاهــی کــه ز دیــدن تــو پــر نــور شــومجــانـی کــه نـخــواهـم کـه ز تــو دور شــوم
***
در وصــل شــب و روز شــمــردیــم بــهــمدر هــجــر بـــســی راه ســپــردیــم بـــهــم
تــقـدیـر بــه یـکـســاعــت بــرداد بــه بــادرنــجـــی کــه بـــه روزگــار بـــردیــم بـــهــم
***
مــجــرم رخ تــو کــه مــا بـــدو آســایــیــممـــا بـــا رخ و بـــا خـــرام تـــو بـــرنـــایــیـــم
مـــا جـــرم تــــرا چـــو روی تـــو آرایـــیـــمخـود جـرم تــو کـرده ای کـه مـجـرم مـایـیـم
***
چــوبــی بـــودم بـــود بـــه گــل در پــایــمدر خــدمــت مــخــتــار فــلــک شــد جــایـم
در خــدمــت او چـــنــان قــوی شــد رایــمکـــامــروز ســـتـــون آســـمـــان را شـــایــم
***
گـفـتـم کـه مـگـر دل ز تـو بــرداشـتـه ایـممـعـلـوم شـد ای صـنـم کـه پـنـداشـتـه ایـم
امـروز کـه بــی روی تــو بــگـذاشـتــه ایـمدل را بــه بــهــانــه هــا فــرو داشــتــه ایــم
***
چــون مـی دانـی هـمــه ز خــاک و آبــیـمامــروز هــمــه اســیــر خـــورد و خــوابـــیــم
در تـو نـرسـیـم اگـر بــسـی بــشـتـابــیـمسـرمـایـه تــویـی سـود ز خـود کـی یـابــیـم
***
یـک چـنـد در اسـلـام فـرس تــاخـتــه ایـمیـک چـنـد بـه کـفـر و کـافـری سـاخـتـه ایـم
چـون قـاعـده عـشـق تـو بـشـنـاخـتـه ایماز کــفــر بـــه اســلــام نــپـــرداخــتـــه ایــم
***
راحــت هـمـه از غـمـی بــرانـداخـتــه ایـمدر بــــوتــــه روزگـــار بــــگـــداخـــتـــه ایـــم
کـاری نـو چـو کـار عـاقـلـان سـاخـتــه ایـمنـقـدی بــه امـیـد نـســیـه در بــاخــتــه ایـم
***
از دیـــده درم خـــریــد روی تـــو شـــدیــموز گــوش غــلـام هـای و هـوی تــو شــدیـم
بــی روی تــو بــر مـثــال روی تــو شـدیـمبـــازیــچـــه کــودکـــان کــوی تـــو شـــدیــم
***
مـا شـربـت هـجـر تـو چـشـیدیم و شـدیمهـجــران تــو بــر وصــل گـزیـدیـم و شــدیـم
در جــســتــن وصــل تــو ز نــایــافــتــنــتدل رفـت و طـمـع ز جـان بـریـدیـم و شـدیـم
***
زان یـک نــظــر نــهــان کــه مــا دزدیــدیـمدور از تـــو هــزار درد و مـــحـــنــت دیــدیــم
انــدر هــوســت پـــرده خــود بـــدریــدیــمتــو عــشــوه فــروخــتــی و مـا بــخــریـدیـم
***
کـاری کـه نـه بــا تـو بــی نـظـام انـگـاریـمصـبـحـی کـه نه بـا تـو، وقـت شـام انـگـاریم
نـــادیــدن تـــو هـــوای کـــام انـــگـــاریــمبــی تــو هــمــه خــرمــی حــرام انــگــاریـم
***
تــا ظــن نــبـــری کــه از تــو آگــاه تــریــممـا از تــو بــه صــد دقــیـقــه گــمـراه تــریـم
هـر چــنـد بــه کـار خــویـش روبــاه تــریـماز دامــن دوســـت دســت کــوتـــاه تـــریــم
***
مـانـنـده بــاد اگـر چــه بــی پــا و ســریـمپــیـوســتــه چــو آتــش ره بــالــا ســپــریـم
زان پـیش که رخـت ما سوی خـاک کشندمــا خــاک فــروشــیــم و بــدان آب خــوریـم
***
بــا خـوی بــد تــو گـر چـه در پــرخـاشـیـمبــاری بــه غـمـت بــه گـرد عـالـم فـاشــیـم
چــون نـزد تــو مــا ز جــمـلــه اوبــاشــیـمسـودای تـو می پـزیم و خـوش می بـاشـیم
***
ای روی تــو پــاکــیـزه تــر از کــف کــلــیـمآنــرا مــانـی کــه کــرد احــمــد بــه دو نـیـم
تــا آن رخ یـوســفــی بــه مــا بــنــمــودیمــا بـــر ســر آتــشــیــم چــون ابـــراهــیــم
***
قـائم بــه خـودی از آن شـب و روز مـقـیـمبـیمـت ز سـمـومـسـت و امـیدت بـه نسـیم
بــا مــا نـه ز آب و آتــشــت بــاشــد بــیـمچون سایه شدی تـرا چه جیحون چه جحیم
***
قـــلــاشـــانــیــم و لــاابـــالــی حـــالــیــمفـتــنـه شــدگـان چــشـم و زلـف و خــالـیـم
جـــان داده فــدای رطـــل مــالــامــالــیــمروشـن بــخــوریـم و تــیـره بــر ســر مـالـیـم
***
هـسـتـیـم ز بــنـدگـیـت مـا شـاد ای جـانزیــرا کــه شــدیــم از هــمــه آزاد ای جـــان
گــر بـــه شـــودی ز مــا تـــرا نــا شـــادیخـــون دل مــن مــبـــارکــت بـــاد ای جـــان
***
اکــنــون کــه ز دونــی ای جــهـان گــذراناســتـــام ز زر هــمــی زنــی بـــهــر خـــران
از نــنــگ تـــو ای مــزیــن بـــی خـــبـــرانمــنــصـــور ســـعـــیــد رســـت وای دگــران
***
عــقــلـی کـه خــلـاف تــو گـزیـدن نـتــواندیــنــی کــه ز شــرط تـــو بـــریــدن نــتــوان
وهـمـی کـه بــه ذات تــو رسـیـدن نـتـواندهـــری کـــه ز دام تـــو رهـــیــدن نـــتـــوان
***
یک شـب غـم هجـران تـو ای جـان جـهانبـا هـشـت زبـان بـگـفـتـم ای کـاهـش جـان
مـوسـوم هـمـه جــان شـد آن راز جــهـانبـــا هــشــت زبـــان راز نــمــانــد پـــنــهــان
***
گـه ســوی مـن آیـی از لـطـیـفـی پــویـانگـه عـهد شـکـن شـوی چـو رشـوت جـویان
گــه بـــرگـــردی ســـتـــیــزه بـــدگـــویــانایــن درنـــخـــورد ز فـــعـــل نـــیــکـــورویــان
***
آزار تـــــرا گـــــرچـــــه نــــهــــادم گــــردنغــم خــورد مـرا غــمـم نـخــواهـی خــوردن
از مــحــتــشــمــی نــیــســت مــرا آزردنتــو مــحــتــشــمـی مــرا چــه بــایـد کــردن
***
انــــدر دریـــا نـــهـــنــــگ بــــایـــد بــــودنوانـــدر صـــحـــرا پـــلـــنـــگ بـــایـــد بـــودن
مـــردانـــه و مـــرد رنـــگ بــــایـــد بــــودنورنـــه بـــه هـــزار نـــنـــگ بــــایـــد بــــودن
***
در بـــنــد بـــلـــای آن بـــت کـــش بـــودنصـــد بـــار بـــتـــر زان کــه در آتـــش بـــودن
اکـنـون کـه فـریـضـه سـت بـلـاکـش بـودنخــوش بـــایــد بــود وقــت نــاخــوش بــودن
***
تــا چــنــد ز ســودای جــهــان پــیــمــودنوانــدر بــد و نــیــک جــان و تــن فــرســودن
چـــون رزق نــخـــواهــدت ز رنــج افــزودنبــگــزیـن ز جــهـان نـشــســتــن و آســودن
***
ای دیـده ز هـر طـرف کـه بــرخـیـزد خــسطـرفـه سـت کـه جـز بـا تـو نـیـامـیـزد خـس
هـشـدار کـه تــا بــا تــو کـم آمـیـزد خـسزیـــرا هـــمـــه آب دیـــده هـــا ریــزد خـــس
***
گـر شـاد نـخـواهـی ایـن دلـم شـاد مـکـنور یـــاد نـــیـــایـــدت ز مـــن یـــاد مــــکــــن
لیکـن بـه وفـا بـر تـو کـه این خـسـتـه دلماز بـــنــد غــم عـــشـــق خـــود آزاد مــکــن
***
فــرمــان حــســود فــتــنـه انـگــیـز مـکــنچـشـم از پــی کـشـتــن رهـی تــیـز مـکـن
چــون عـذر گـذشـتــه را نـخـواهـی بــاریبــا مـن ســخــنـان وحــشــت انـگـیـز مـکـن
***
تـا بـا خـودی ارچـه هـمـنـشـیـنـی بـا مـنای بــس دوری کــه از تــو بـــاشــد تــا مــن
در مـن نـرســی تــا نـشــوی یـکــتــا مـنانــدر ره عــشــق یـا تــو گــنــجــی یـا مــن
***
گـــه بـــردوزی بـــه دامـــنـــم بـــر دامـــنگـــه نــگـــذاری کـــه گـــردمــت پـــیــرامــن
گـه دوسـت همی شـمـاریم گـه دشـمـنتــا مـن کــیـم از تــو ای دریـغــا تــو بــه مـن
***
اکــنـون کــه ســتــد هـوای تــو داد از مـنگـــر جـــان بـــدهــم نــیــایــدت یــاد از مــن
مـسـکـین مـن مـسـتـمـنـد کـاندر غـم تـومـــی ســــوزم و تــــو فــــارغ و آزاد از مـــن
***
گــه یـار شــوی تــو بــا مـلــامـت گــر مـنگــه بــگــریــزی ز بــیـم خــصــم از بــر مــن
بــگـذار مـرا چــو نـیـســتــی در خــور مـنتــو مــصــلــح و مــن رنــد نـداری ســر مــن
***
بـا من شـب و روز گـرم بـودی بـه سـخـنتــا چـون زر شـد کـار تــو ای سـیـمـیـن تــن
بـرگشتـی از دوسـت تـو همچـون دشمنبــدعــهــد نــکــوروی نــدیــدم چــو تــو مــن
***
ای چـون گـل نوشـکـفـتـه بـرطـرف چـمـنگــلــبـــوی شـــود ز نــام تـــو کــام و دهــن
گـر گـل بـر خـار بـاشـد ای سـیـمـیـن تـنچــون گــل بــر تــســت خــار بــر دیـده مـن
***
پـــنــدی دهــمــت اگــر پـــذیــری ای تــنتـــا ســـور تـــرا بـــه دل نــگـــردد شـــیــون
عـضـوی ز تـو گـر صـلـح کـنـد بــا دشـمـندشـمـن دو شـمـر تـیغ دو کـش زخـم دو زن
***
ای یـــار قـــلـــنـــدر خـــرابــــاتــــی مـــنبـــا مــن تــو بــه بـــنــد دامــن انــدر دامــن
مـــن نـــیــز قـــلـــنـــدرانـــه در دادم تـــنهــر دو بـــه خـــرابـــات گــرفــتـــیــم وطــن
***
گـــر کـــرده بــــدی تـــو آزمـــون دل مـــندل بـــســـتـــه نــداری تـــو بـــدون دل مــن
گـــــر آگـــــاهــــی از انــــدرون دل مـــــنزیـنـگـونـه نـکـوشــی تــو بــه خــون دل مـن
***
بـد کـمـتـر ازین کـن ای بـت سـیمـین تـنکـــایــزد بـــه بـــدت بـــاز دهــد پـــاداشـــن
یـکــبــاره مــکــن هـمــه بــدیـهـا بــا مــنلـخــتــی بــنـه ای دوســت بــرای دشــمـن
***
ای شــاه چــو لــالــه دارد از تــو دشــمـندل تـــیــره و چـــاک دامــن و خـــاک وطـــن
چون چـرخ چـراست خصمت ای گرد افگننـــالـــنـــده و گــــردان و رســــن در گـــردن
***
بــی تـیـر غـمـت پــشـت کـمـان دارم مـندادم بـــه تـــو دل تـــرا چــو جــان دارم مــن
پــیـش تــو اگـر چــه بــر زمـیـن دارم پــایدســتــی ز غــمــت بــر آســمــان دارم مـن
***
غــمــهــای تــو در مــیـان جــان دارم مــنشــادی ز غــم تـــو یــک جــهــان دارم مــن
از غـــایــت غــیــرتـــت چـــنــان دارم مــنکــز خــویـشــتــنــت نــیـز نــهــان دارم مــن
***
بـخـتـی نـه کـه بــا دوسـت درآمـیـزم مـنعـقـلـی نـه کـه از عـشـق بــپــرهـیـزم مـن
دســتــی نـه کــه بــا قــضــا درآویـزم مـنپــایـی نــه کــه از مــیــانــه بــگــریــزم مــن
***
ای بــی ســبــبــی هـمـیـشــه آزرده مـنو آزردن تــــو ز طــــبـــــع تــــو پــــرده مــــن
بـــر چــرخ زنــد بـــخــت ســراپـــرده مــنگــر عـــفـــو کـــنــی گــنــاه نــاکـــرده مــن
***
چــون آمـد شــد بــریـدم از کــوی تــو مـندانــم نــرهــم ز گــفــت بــد گــوی تــو مــن
بــر خـیـره چـرا نـگـه کـنـم سـوی تــو مـنبـر عـشـق تـو عـاشـقـم نه بـر روی تـو مـن
***
از عــشـــوه چـــرخ در امــانــم ز تـــو مــنو آزاد ز بــــنــــد ایــــن و آنــــم ز تــــو مــــن
هـر چــنـد ز غــم جــامـه درانـم ز تــو مـنوالــلــه کــه نــمــانـم ار بــمــانـم ز تــو مــن
***
دلـها همه آب گـشـت و جـانها همه خـونتـا چـیـسـت حـقـیقـت از پـس پـرده و چـون
ای بـــر عــلــمــت خــرد رد و گــردون دوناز تــو دو جــهــان پــر و تــو از هــر دو بــرون
***
در جــنــب گــرانـی تــو ای نـوشــتــکــیـنحــقــا کـه کـم از نـیـســت بــود وزن زمـیـن
وین از همه طـرفـه تـر که در چـشـم یقینتــو هــیــچ نــه و از تــو گــرانــی چــنــدیــن
***
بــهــرام دوانــد هــر دو جــویــنــده کــیــنآن قـــوت مــلـــک آمـــد و ایــن قـــوت دیــن
هــر روز کــنــد اســـب ســعــادت را زیــنبـــهــرام فـــلـــک ز بـــهــر بـــهــرام زمــیــن
***
پـار ارچـه نـمـی کـرد چـو کـفـرم تـمـکـیـنامــســـال عـــزیــز کــرد مــا را چـــون دیــن
در پــرورش عــاشــقـی ای قـبــلـه چــیـنهـم قـهـر چـنـان بـایـد و هـم لـطـف چـنـیـن
***
آب ارچــه نــمــی رود بــه جــویــم بــا تــوجـــز در ره مـــردمـــی نـــپـــویـــم بــــا تـــو
گـویـی کـه چـه کـرده ام نـگـویـی بــا مـنآن چــیـســت نـکــرده ای چــگــویـم بــا تــو
***
ای طــالـع ســعــد روح فـرخــنـده بــه تــووی صــورت بــخــت عــقــل نــازنـده بــه تــو
ای آب حــیــات شــرع پـــایــنــده بـــه تــومــا زنــده بــه دیـن و دیـن مــا زنـده بــه تــو
***
ای قـامـت سـرو گـشـتــه کـوتــاه بــه تــودر شـب مـرو ای شـده خـجــل مـاه بــه تــو
گــر رنــج رســـد مــبـــاد نــاگــاه بـــه تـــوآن رنـج رســد بــه مـن پــس آنـگـاه بــه تــو
***
آنـی کـه عـدو چـو بــرگ بــیـدسـت از تــودر حـــســن زمــانــه را نــویــدســـت از تـــو
مـه را بــه ضــیـا هـنـوز امـیـدســت از تــوایـن رسـم سـیـه گـری سـپــیـدسـت از تــو
***
بــی آنـکـه بــه کـس رسـیـد پـیـونـد از تـوآوازه بــــه شــــهـــر در پــــراکـــنـــد از تــــو
کـس بــر دل تــو نـیـسـت خــداونـد از تــوای فـــتــــنـــه روزگـــار تــــا چـــنـــد از تــــو
***
جــز گــرد دلــم گــشــت نــدانـد غــم تــودر بــلـعـجــبــی هـم بــه تــو مـانـد غـم تــو
هـر چــنـد بــر آتــشــم نـشــانـد غــم تــوغــمــنــاک شـــوم گــرم نــمــانــد غــم تـــو
***
ای مــفــلــس مــا ز مــجــلــس خــرم تــودل مـــرد رهـــی را کـــه بــــرآمـــد دم تــــو
شـد بــر دو کـمـان ســنـایـی پــر غـم تــویــــا مــــاتـــــم دل دارد یــــا مــــاتــــم تــــو
***
ای بــی تــو دلــیـل اشــهــب و ادهـم تــواقـــبـــال فـــرو شـــد کـــه بـــرآمــد دم تـــو
دیـوانـه شــدســت عــقــل در مــاتــم تــوجـان چـیسـت کـه خـون نگـرید انـدر غـم تـو
***
چــون مـوی شـدم ز رشـک پــیـراهـن تــووز رشـــک گـــریـــبــــان تــــو و دامـــن تــــو
کـایـن بـوسـه هـمـی دهـد قـدمـهـای تـراوآنـــرا شـــب و روز دســـت در گـــردن تــــو
***
دل سـوخــتــه شـد در تــف انـدیـشـه تــوبــفــکــنــد ســپــر در صــف انــدیــشــه تــو
دل خـود چـه کند سنگ خـاره و آهن سردچــون مــوم شــود در کــف انــدیــشــه تـــو
***
ای زلــف و رخ تـــو مــایــه پـــیــشــه تـــووی مـــطـــلـــع مـــه کـــنــاره ریــشـــه تـــو
وی کـشــتــه هـزار شـیـر در بــیـشـه تــوتــو بــی خــبــر و جــهـان در انــدیـشــه تــو
***
ای هـمــت صــد هــزار کــس در پــی تــووی رنــگ گــل و بــوی گــلــاب از خــوی تــو
ای تــعـبــیـه جــان عـاشـقـان در پــی تــوای مـن سـر خـویـش کـشـتـه ام در پـی تـو
***
دل کـیسـت کـه گـوهری فـشـانـد بـی تـویـا تــن کــه بــود کــه مــلــک رانـد بــی تــو
حـــقـــا کـــه خـــرد راه نــدانــد بـــی تـــوجــان زهــره نــدارد کــه بـــمــانــد بــی تــو
***
چــون آتــش تــیــز بـــی قــرارم بـــی تــوچــون خــاک ز خــود خــبــر نــدارم بــی تــو
بـــر آب هــمــی قـــدم گـــذارم بـــی تـــواز بــــاد بــــپـــرس تـــا چـــه دارم بـــی تـــو
***
ای عـقـل اگـر چــنـد شــریـفـی دون شـووی دل زدگـی بـه گـرد و خـون در خـون شـو
در پـــرده آن نـــگـــار دیـــگـــرگـــون شـــوبـــا دیــده درآی و بــی زبـــان بــیــرون شــو
***
انــدر ره عــشـــق دلــبـــران صـــادق کــوعــذر اســت هــمــه زاویــه هــا وامــق کــو
یک شـهـر هـمـه طـبـیـب شـد حـاذق کـوگـیـتـی هـمـه نـطـقـسـت یکـی نـاطـق کـو
***
بـــاز آن پــســر چــه زنــخ خــوش زن کــوآن کـــودک زن فـــریـــب مـــردافـــکـــن کـــو
گــیـرم دل مـرده ریـگــم او بــرد و بــرفــتآن صـــبـــر کـــه بـــازمــانــد آن از مــن کـــو
***
ای مــعــتــبـــران شــهــر والــیــتـــان کــوتـــابـــنـــده خـــدای در حـــوالـــیــتـــان کـــو
وی قــوم جــمــال صــدر عــالــیــتــان کــوزیــبـــای زمــانــه بـــلــمــعـــالــیــتـــان کـــو
***
گـفـتـی گـلـه کـرده ای ز مـن بـا کـه و مهبــهـتــان چــنـیـن بــر مــن بــیـچــاره مــنــه
از تــو بــه کــســی گـلـه نـکــردم بــالـلـهگــفـــتـــم کـــه اگــر نــکـــوتـــرم داری بـــه
***
مــا ذات نــهــاده بــر صــفــاتــیــم هــمــهمــوصــوف صــفــت ســخــره ذاتــیـم هـمـه
تــا در صــفــتــیــم در مــمــاتــیـم هــمــهچــون رفـت صـفـت عـیـن حــیـاتــیـم هـمـه
***
گــر بــدگـویـی تــرا بــدی گــفــت ای مـاههــرگــز نــشــود بـــر تــو دل بــنــده تــبـــاه
از گــفــتــه بــدگــوی ز مــا عــذر مــخــواهکــایــیــنــه ســیــه نــگــردد از روی ســیــاه
***
از بــهـر یـکــی بــوس بــه دو مـاه ای مـاهداری ســه چــهــار پــنــج مــاهــم گــمــراه
ای شش جـهت و هفت فلک را بـه تـو راهاز هـشــت بــهـشــت آمــده ای در نـه مــاه
***
بــا مـن ز دریـچــه ای مـشــبــک دلـخــواهاز لطـف سـخـن گفت و من اسـتـاده بـه راه
گــفــتــی کــه ز نـور روی آن بــت نــاگــاهصـــد کــوکــب ســـیــاره بـــزاد از یــک مــاه
***
زیــن عـــالــم بـــی وفــا بـــپـــردازی بـــهخـــود را ز بــــرای حـــرص نـــگـــدازی بــــه
عـالـم چـو بـه دسـت ابــلـهـان دادسـتـنـدبـــا روی زمــانــه هــمــچــنــان ســازی بــه
***
گـر تــو بــه صـلـاح خـویـش کـم نـازی بــهبـــا حـــالــت نــقــد وقـــت در ســـازی بـــه
در صــومــعــه ســر ز زهــد نــفــرازی بــهبـــتـــخـــانــه اگـــر ز بـــت بـــپـــردازی بـــه
***
جـز یـاد تـو دل بــهـر چـه بــسـتــم تـوبــهبــی ذکـر تــو هـر جـای نـشـسـتــم تــوبــه
در حـضـرت تـو تـوبــه شـکـسـتـم صـدبــارزیـن تـوبــه کـه صـد بــار شـکـسـتــم تـوبــهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.