ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»فی التوحید الباری تعالی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
دانـسـتـم از صـفـات کـه ذاتــت مـنـزهـسـتاز شــرکــت مـشــابــه و از شــبــهـت نـظــیـر
در دسـت من کـه قـاصـرم از شـکـر نعـمـتـتذکــر تــو مــی کــنــد بـــزبـــان قــلــم صــریــر
هـرچــنــد غــافــلــم ز تــو لــکــن ز ذکــر تــودر و کـر ســیـنـه مـرغ دلـم مـی زنـد صــفــیـر
انـدر هـوای وصـف تــو پــرواز خــواسـت کـرداز پــر خــویـش طــایــر انــدیـشــه خــورد تــیـر
مــنـظــومــه ثــنــای تــو تألــیـف مــی کــنـمبــاشــد کـه نـافــع آیـدم ایـن نـظــم دل پــذیـر
تــو هـادیـی، بــفــضــلـت تــنـبــیـه کــن مـراتـــا از هــدایــه تـــو شـــوم جـــامــع کــبـــیــر
کـس را سـزای ذات تـو مـدحـی نـداد دسـتگــر بـــنــده حــق آن نــگــزارد بـــر او مــگــیــر
گــر کــس حــق ثــنـای تــو هـرگــز گــزاردیلـا احـصـی از چـه گـفـتـی پـیـغـمـبــر بــشـیـر
در آرزوی فـــقــر بـــســـی بـــود جـــان مــنعــشــق از رواق غــیـب نـدا کـرد کـای فـقـیـر
رو تـرک سـر بـگـیـر و ازیـن حـبـیـب سـر بـرآررو تــرک زر بـــگــو وا زیــن ســکــه نــام گــیــر
گر زندگی خواهی چو شهیدان پس از حیاتبــر بــسـتــر مـجـاهـده پــیـش از اجـل بــمـیـر
ای جـان بـنفـس مـرده شـو و از فـنا مـتـرسوی دل بــعـشــق زنـده شـو و تــا ابــد مـمـیـر
روزی کـه حـکـمـت از پـی تـحـقـیـق وعـدهـاتــغــیــیــر کــایــنــات بـــفــرمــایــد ای قــدیــر
گــهــواره زمــیـن چــو بــجــنــبــد بــامــر تــوگــردد در آن زمــان ز فــزع شــیــرخــواره پــیـر
بــا اهــل رحــمــت تــو بــرانــگــیـز بــنــده راکـان قـوم خـورده انـد ز پــسـتـان فـضـل شـیـر
مـن جــمـع کـرده هـیـزم افـعـال بــد بــسـیوآنــگــه گــذر بـــر آتـــش قــهــر تــو نــاگــزیــر
از بــهــر صــیــد مــاهــی عــفــو تــو در دعــااز دســـت دام دارم و از چـــشـــم آبــــگـــیـــر
نـومـیـد نـیسـتـم ز در رحـمـتـت کـه هـسـتکــشــت امـیـد تــشــنـه و ابــر کــرم مــطــیـر
تــو عــالـمـی کــه حــاصــل ایـام عــمـر مـنجرمی است، رحمتم کن و؛ عذریست، درپذیر
فـردا کـه هیچ حـکـم نـبـاشـد بـدسـت کـسای دســتــگـیـر جــمـلـه مـرا نـیـز دسـت گـیـر
ای پـــادشــاه عــالــم، ای عــالــم خــبـــیــریک وصـف تـسـت قـدرت و یک اسـم تـو قـدیـر
فــضــل تــو بــر تــواتــر و فـیـض تــو بــر دوامحــکـم تــو بــی مـنـازع و مـلـک تــو بــی وزیـر
بــر چــهـره کــواکــب از صــنــع تــســت نـوربــر گــردن طــبــایــع از حــکــم تــســت نــیــر
چــون آفـتــاب بــر دل هـر ذره روشـن اسـتکــز زیـت فــیـض تــســت چــراغ قــمـر مـنـیـر
از آفــتــاب قــدرت تــو ســایـه پــرتــویـســتکــورســت آنــکــه مــی نـگــرد ذره را حــقــیـر
از طــشــت آبــگــون فــلـک بــر مـثــال بــرقدر روز ابــــر شـــعـــلـــه زنـــد آتــــش اثــــیـــر
بــا امــر نــافــذ تــو چــو ســلــطــان آفــتــابنـبــود عــجــب کـه ذره ز گـردون کـنـد ســریـر
بــرخــوان نـان جــود تــو عـالـم بــود طـفـیـلبـــهــر تـــنــور صــنــع تـــو آدم بـــود خــمــیــر
در پـیش صـولـجـان قـضـای تـو همـچـو گـویمـیـدان بـسـر هـمـی سـپـرد چـرخ مـسـتـدیـر
عـلـم تـرا خـبــر کـه ز بـهـر چـه مـنـزویـسـتخــلــوت نــشــیـن فــکــر بــیـغــولــه ضــمــیـر
اجـــزای کـــایــنـــات هــمـــه ذاکـــر تـــوانــدایـن گـویـدت کــه مـولـی، وآن گـویـدت نـصــیـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.