ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ایا دسـتـور هامان وش که نمرودی شدی سرکشتـو فرعونی و چون قارون بـمالست افتـخار تو
چـو مردم سـگسواری کن اگرچـه نیسـتـی زیشانوگـرنه در کـمین افـتـد سـگ مـردم سـوار تـو
بـگـرد شـهر هر روزی شـکـارت اسـتـخـوان بـاشـدکـه کـهدانی سـگی چـندند شـیر مرغـزار تـو
چـو تـشـنـه لـب از آب سـرد آسـان بـرنـمـی گـیرددهان از نان محـتـاجـان سـگ دندان فشار تـو
بـــگــاو آرنــد در خـــانــه بـــعــهــد تـــوکــه و دانــهز خـرمـنـهای درویشـان خـران بـی فـسـار تـو
بــظـلـم انـگـیـخـتــی نـاگـه غـبــاری وز عـدل حـقهمی خـواهیم بـارانی که بـنشـاند غـبـار تـو
بـجاه خویش مفتـونی و چون زین خاک بـگذشتـیبـهـر جـانـب رود چـون آب مـال مـسـتـعـار تـو
ز خـر طـبـعـی تـو مـغـروری بـدیـن گـوسـالـه زریـنکــه گــاو ســامـری دارد امـل در اغــتــرار تــو
بسیج راه کن مسکین، درین منزل چه می باشیامل را منتـظر، چون هست اجل در انتـظار تـو
چـو سـنـگ آسـیـا روزی ز بـی آبـی شـود سـاکـندرین طاحون خاک افشان اگر چرخی مدار تـو
نگیری چـون هوا بـالا و این خـاکت خـورد بـی شکچو آب ارچه بسی باشد درین پستی قرار تو
تـو نخـل بـارور گـشـتـی بـمـال و دسـت رس نـبـودبـخـرمـای تـو مردم را ز بـخـل همچـو خـار تـو
رهــت نــدهـنــد انــدر گــور ســوی آســمــان زیـراچـو قارون در زمین ماندست مال خاکسار تـو
ازین جـوهر کـه زر خـوانـنـد مـحـتـاجـان ورا یک جـوبـمـیتـین بـرتـوان کـند از یمین کـان یسـار تـو
تــرا در چــشــم دانــایــان ازیــن افــعــال نــادانــانسـیه رو مـی کـنـد هر دم سـپـیدی عـذار تـو
مـســلـمـان وقـتــهـا دارد ز بــهـر کـســب آمـرزشولـی آن وقـت بـیـرونـسـت از لـیل و نـهـار تـو
تـرا در قوت نفس اسـت ضـعـف دین و آن خـوشـتـرکه نفس تـست خصم تـو و دین تـو حـصار تـو
حـصـارت را کـنـی ویران و خـصـمـت را دهـی قـوتکـه دیـنـت رخـنـهـا دارد ز حــزم اسـتــوار تــوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.