ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
عــشــق و دولـت اگــر بــود بــاهـمبـــتـــو نــزدیــکــتـــر شــود راهــم
مـحـنـت و عـشـق هر دو هم زادندعـشـق و دولـت کـجـا بـود بــاهـم
هسـت بـخـت آنکه تـو مرا خـواهیهست عشق آنکه من ترا خواهم
عــشــق خــوانـد مــرا بــدرگــه تــولــیــک دولــت بـــرد بـــدرگـــاهــم
هسـت ارزان بـمـحـنت همـه عـمـردولــتـــی کــز تـــو کـــرد آگــاهــم
بــســوی خــیـمــه تــو مـی نـگــردتــرک جــان از تــن چـو خـرگـاهـم
سـوزن گم شده اسـت در ره هجـراین تـن هـمـچـو رشـتـه یکـتـاهـم
کـه ز خــورشــیـد اگـر چــراغ کـنـینــتــوان یــافــتــن بــیــک مــاهــم
در غـم تــسـت نـالـه هـم نـفـسـمدر ره تــســت ســایـه هـمــراهـم
مـردم از مـن تــرا هـمـی طــلـبــنـدکـه مـن از تـو تـرا هـمـی خـواهـم
بــدو زلـف تــو عــشــق قـیـدم کـردرســـن تـــو فــگــنــد در چـــاهــم
عـشـق تـو سـوخـت خـرمن خـردمبــــاد تـــو بـــرد دانـــه و کـــاهـــم
رخ تــو دیـد مـســت شــد عــقـلـمدر همین خـانه مـات شـد شـاهم
سـخـنم چـون بـسـمـع تـو نـرسـیدکز تـو همچـون سـخـن در افـواهم
ای چو شب دل سیاه کرده، مباشایــمــن از نــالــه ســحـــرگــاهــم
گـر تــو از روشــنـی چــو آیـنـه یـیعــاقــبــت تــیــره گــردی از آهــم
ســر نــهــم زیــر پــای تــا بــرســدبـــدرخــت تــو دســت کــوتــاهــم
گــر هــمــه رنــگــهــا بــیــامــیــزیای دو زلـــف دراز و بــــالــــا هـــم
بــجــز از رنـگ عــشــق تــو رنـگـینـپــذیـرم کــه صــبــغــت الــلــهـم
من نه آن عـاشـقم که در پـی خـودهـم چـو سـعـدی بـری بــاکـراهـم
گر چـه در خـانه خـفـتـه ام بـی کاربـتـو مـشـغـول و بـا تـو هـمـراهـم
زیـن گـلـسـتـان بـسـیـف فـرغـانـیخـــاردادی مــدام و خـــرمـــا هــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.