ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 12:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
مــن بـــلــبـــلــم و رخ تـــو گـــلــزارتـو خـفـتـه مـن از غـم تـو بــیـدار
جــانــا تــو بــنــیــکــویــی فــریــدیویـن زلـف چـو عـنـبــر تــو عـطـار
گـفـتــم کـه چـو روی گـل بــبــیـنـمکـمـتـر کـنـم ایـن فـغـان بـسـیـار
شــوق گــل روی تــو چــو بـــلــبــلهـر لـحــظــه در آردم بــگــفــتــار
مـن در طـلـب تــو گـم شـدســتــمخود گم شده چون بـود طلب کار
بــر مـن هـمـه دوسـتــان بــگـریـنـدهـرگـه کـه بــنـالـم از غــمـت زار
دل خــســتــه نــگــردد از غــم تـــوهـــرگـــز نـــبـــود ز مـــرهــم آزار
از دانـــــه خــــــال تــــــو دل مـــــندر دام هـــوای تــــو گـــرفـــتــــار
بــســیـار تــنـم بــجــان بــکـوشـیـدتــا دل نـدهـد بــچــون تــو دلــدار
بــا یـوسـف حــسـن تــو نـرســتــمزین عشق چـو گرگ آدمی خـوار
چــون جــان بــفــنـای تــن نـمــیـردآن دل که ز عشـق گشـت بـیمار
چـــون کـــرد بـــنـــای آبـــگـــیـــریبــر خــاک در تــو اشــک گـل کـار
وقــتــســت کــنـون کــه کـه ربــایـدرنـــــگ رخ مـــــن ز روی دیـــــوار
در دسـت غـم تــو مـن چـو چـنـگـمواسـبــاب حـیـات هـمـچـو او تــار
چــنــگــی غــم تـــو نــاخــن جـــورگوسـخـت مزن کـه بـگـسـلد تـار
ای لـعـل تـو شـهد مـسـتـی انـگـیزوی چـشـم تـو مسـت مـردم آزار
در یــاب کــه تـــا تــو آمــدی، رفــتکـارم از دســت و دسـتــم از کـار
انـــدوه فـــراخ رو بــــصـــد دســــتبــر تــنـگ دلـم هـمـی نـهـد بــار
دور از تو هر آنکسی که زنده استبـی روی تـو زنـده ییـسـت مـردار
در دایــــره وجـــــود گــــشــــتـــــمبــا مـرکــز خــود شــدم دگــربــار
بــر نــقــطــه مــهــرت ایــســتــادمتــا پــای ز سـر کـنـم چـو پــرگـار
افـــتـــاد از آن زمـــان کـــه دیــدیــمنـاگـه رخ چــون تــو شــوخ عــیـار
هــم خــانــه مــا بــدســت نــقــابهـم کـیـسـه مـا بــدســت طـرار
در دوســـــتـــــی تــــــو و ره تــــــومرد اوست که ثـابـتـست و سیار
گــر بـــر در تـــو مــقــیــم بـــاشـــدسـگ سـکه بـدل کـند در آن غـار
آن شب که بـهم نشسـتـه بـاشیمدر خـــلـــوت قـــرب یـــار بـــا یــار
هــم بــیــم بـــود ز چــشــم مــردمهـم مـردم چـشـم بـاشـد اغـیـار
پـــــرنـــــور چـــــو روی روز کـــــردهشـب را بــفـروغ شـمـع رخـسـار
در صـحــبــت دوســت دســت دادهمـن سـوخـتـه را بـهـشـت دیـدار
در پــرســش مـا شــکـر فـشــانـدهاز پــسـتــه تــنـگ خـود بــخــروار
کـــای در چـــمــن امــیــد وصـــلــمچـیـده ز بــرای گـل بــسـی خـار
جــــام طــــرب و هــــوای خــــود رادر مـجــلـس مـا بــگـیـر و بــگـذار
آن دم بـــامــیــد مــســتــی وصــلبــر بـنـده رگـی نـمـانـد هـشـیـار
بـــیــرون شــده طــبـــع آرزو جــویبی خود شده عقل خویشتن دار
بــر صــوفــی روح چــاک گــشــتــهدر رقــص دل از ســمــاع اســـرار
در چـــــشــــم ازو فــــزوده نــــوریدر خــانــه ز مــن نــمــانــده دیـار
چـــون از افــق قــبـــای عـــاشـــقســــر بــــر زده آفـــتــــاب انـــوار
او وحــدت خــویــش کــرده اثــبــاتانــــدر دل او بـــــمــــحــــو آثــــار
ای از درمـــی بــــدانـــگــــی کــــمخــــرم بــــزیــــادتــــی دیـــنــــار
مـشـتـی گـل تــسـت در کـشـیـدهدر چـشـم هـوای تــو چـو گـلـنـار
دلــشـــاد بـــعــالــمــی کــه در ویکـس سـر نشـود مـگـر بـدسـتـار
دسـتــت نـرسـد بــدو چــو درپــاشایـن هـر دو نـیـفـگـنـی بــیـکـبــار
تـــــا پـــــر هـــــوا ز دل نـــــریـــــزدجــانـت نـشــود چــو مـرغ طــیـار
ای طــالــب عــلـم عــاشــقــی ورزخـود را نفسـی بـعشق بـسـپـار
کـنـدر درجـات فـضـل پــیـش اسـتعـشـق از همه عـلـمها بـمـقـدار
در مــــدرســـــه هــــوای او کــــسعـالـم نـشـود بــبــحـث و تــکـرار
گــر طــالــب عــلـم ایـن حــدیـثــیبــشـکـن قـلـم و بــسـوز طـومـار
چـون عـشـق لـجـام بـر سـرت کـرددیـگـر نـروی گـسـسـتــه افـسـار
تــو مؤمــن و مــســلــمــی و دارییـک خــانـه پــر از بــتــان پــنــدار
در جــنــب تـــو دشــمــنــان کــافــردر جـــیــب تـــو ســروران کــفــار
تــو بــا هـمــه مــتــحــد بــســیـرتتــو بــا هـمـه مــتــفــق بــکــردار
دایــم ز شـــراب نـــخـــوت عـــلـــمســرمــســت روی بــگــرد بـــازار
جـهـل تـو تـویی تـسـت وزین عـلـمتــو بــی خـبــر ای امـام مـخـتــار
تـــا تــو تــویــی ای بـــزرگ خــود رابـا آن هـمـه عـلـم جـاهـل انـگـار
رو تـــفـــرقـــه دور کـــن ز خـــاطـــررو آیــنـــه پـــاک کـــن ز زنـــگـــار
کــاری مــی کــن کــه نـنـگ نـبــوداز کـار جـهـان پــر و تــو بــی کـار
وین نـیـز بـدان کـه مـن درین شـعـرتــنـبــیـه تــو کــرده ام نـه انـکــار
گـــر یـــوســــف دلـــربــــای مـــا راهـسـتــی بــعـزیـز جــان خـریـدار
مـا یـوسـف خــود نـمـی فـروشـیـمتــو جــان عــزیـز خــود نــگــهـدار
مقصـود من از سـخـن جـزو نیسـتجـز مهره چـه سـود بـاشد از مار
مــن روی غـــرض نــهــفــتـــه دارمدر بـــرقــع رنــگ پــوش اشــعــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.