ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای کـه ز مـن مـیـکـنـی سؤال حــقــیـقــتمن چـو تـو آگه نیم ز حـال حـقیقـت
عـقل سـخـن پـرور اسـت جـاهل ازین علمنطـق زبـان آور اسـت لـال حـقـیقـت
تـــا ز کــمــال یــقــیــن چـــراغ نــبـــاشـــدرو نـنـمـاید بـجـان جـمـال حـقـیقـت
بــدر تــمــام آنــگــهـی شــوی کــه بــرآیـداز افـق جــان تــو هـلـال حــقـیـقـت
طــایــر مــیـمــون عــشــق جــو کــه در آردبـیـضـه جـان را بـزیـر بـال حـقـیـقـت
جـمله سخـن حـرفی از کتـابـه عشقسـتجمله کتـب سطری از مثال حقیقت
دل کـه نـبـاشـد مـدام مـنـشـرح از عـشـقتــنـگ بــود انـدرو مـجـال حـقـیـقـت
راه خــرابــات عـشـق گـیـر کـه آنـجــاسـتمدرسـه یی بـهر اشـتـغـال حـقیقت
ســاقــی آن مــیــکــده بـــجــام شــرابــیلون دورنگی بـشست از آل حقیقت
حـی عـلـی الـعـشـق گـویـد از قـبــل حـقبـا تـو که کردی زمن سؤال حـقیقت
گــر نــفــســـی از امــام شـــرع مــطــهــراذن اذان یـابــدی بــلـال حــقـیـقــت
شـاخ درخـت هـوا چـو گـشـت شـکـسـتـهبـیـخ کـنـد در دلـت نـهـال حـقـیقـت
خــط مـعـمـا شـوی و نـقـطـه زنـد عـشــقصـورت حــال تــرا بــخـال حـقـیـقـت
هـســت درخــشــان بــرون ز روزن کـونـیـنپـرتـو خـورشـیـد بـی زوال حـقـیقـت
کــرده طــلــوع از ورای ســبـــع ســمــاواتاخـتـر مسـعـود بـی وبـال حـقـیقـت
بـا مـه دولـت قـران کـنی چـو شـرف یافـتکـوکـب جـانـت بــاتـصـال حـقـیـقـت
تــا چــو زنـانـش بــرنـگ و بــوی بــود مـیـلمرد کـجـا بـاشـد از رجـال حـقـیقـت
نیست شو از خویشتـن که عرصه هستـیمی نکـند هرگـز احـتـمـال حـقـیقـت
شمسه حـق الیقین چـو چـشمه خورشیدشـعـله زنانسـت در ظـلال حـقیقـت
ســفـتــه گـر در عــلـم گـفـت روا نـیـســتاز صـدف شـرع انـفـصـال حـقـیـقـت
تـــیــره مــکــن آب او بـــخـــاک خــلــافــیکـز تـو تـرشـح کـنـد زلـال حـقـیقـت
نــشـــو نــیــابـــد نــهــالـــت ار نــدهــد آبشرع چـو ریحـانت از سفال حـقیقت
آهـوی مـشــکـیـن اگـر شـوی نـکـنـد بــویسـنـبــل جـان تــرا غـزال حـقـیـقـت
وه کـــه ز زاغــــان اهـــل قـــال چــــه آیـــدبـر سر طوطی خوش مقال حـقیقت
حــصـن تــن او خـراب شـد چــو سـپــردیـدقـلـعـه جـانـش بـکـو تـوال حـقـیقـت
نـفـس شـریـفـش رسـیـده بــد بـشـهـادتپـیشـتـر از مـرگ در قـتـال حـقـیقـت
گــر دل تـــو از فــراق جــهــان بـــهــراســدتــو نـشـوی لـایـق وصـال حـقـیـقـت
جــان و جـهـانـرا چـو بــاد و خـاک شـمـاریگـر بـوزد بـر دلـت شـمـال حـقـیقـت
در کـف صـراف شـرع سـنـگ و تــرازوســتمعدن جـود است در جـبـال حـقیقت
بـــر در آن مـــعـــدن از جـــواهــر عـــرفـــانسـود کند جـان بـرأس مال حـقیقت
والـی مـلـک اسـت شـرع تــنـد سـیـاسـتدر ملـکـوت آ بـبـین جـلـال حـقـیقـت
کـوس شــریـعـت کـنـد غـریـو بــتــشــنـیـعگـر تـو بـکـوبـی بـرو دوال حـقـیـقـت
شرع که در دست حـکم قاضی عدل استمسـند او هسـت پـای مال حـقیقت
گـرمی و سـردی امر و نهی (دهد پـشـت)روی چـو بـنـمـاید اعـتـدال حـقـیقـت
عـقـلک شـبـهه طـلب کـه بـا دو ورق عـلمدمدمه می کـرد در جـدال حـقـیقـت
رســـتـــم آن مـــعـــرکـــه نــبـــود از آنــشپـنجه بـهم در شکست زال حقیقت
جــمـلــه شــرایـع اگــر زبــان تــو بــاشــنـدوآن همه ناطق بـقیل و قال حقیقت
تــا بـــابـــد گــربـــیــان کــنــی نــتــوان دادشرح یکی خصلت از خصال حقیقت
مسئله یی مشکل است یک سخن از منبـشنو و دم در کش از مقال حقیقت
مـحــرم ایـن ســرروان پــاک رســولــســتجـان ویسـت آگه از کمال حـقـیقـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.