ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای جــلـوه کـرده روی تــو خـود را در آفـتــابوی گـشـتـه نـور روی تـرا مـظـهـر آفـتـاب
ای حــلــقــه در تــو بـــهــر خــانــه مــاه نــووی نـایـب رخ تــو بــهـر کــشــور آفــتــاب
گـردان ز شـوق تـسـت بـهر جـانب آسـمـانتـابـان بـمـهر تـسـت بـرین مـنظـر آفـتـاب
گردون ز بـار عـشـق تـو چـندان فـغـان بـکـردکز بـانگ او چـو ماه رخـت شـد کر آفـتـاب
گـیتـی ز رنـگ و بـوی تـو هـر فـصـل او بـهـارعـالم ز عـکس روی تـو سـرتـاسـر آفتـاب
گــویــم گــشـــاده عـــالــم تـــاریــک روی راکـرده رخ تـو روشـن و بـسـتـه بــر آفـتـاب
نـور وجــود از تــو گــرفــت و پــدیـد گــشــتگـر ذره بــوذ در عـدم ای جـان گـر آفـتـاب
گــر ذره ز آســتــان تــو بــالــیــن کــنــد، ورازیـر لـحـاف سـایـه شـود بــسـتـر آفـتــاب
دل از رخـت چـو مـاه منور شـود کـه هسـتآیینه یی چـو مصـقـلـه روشـن گـر آفـتـاب
تــا در قــفــای خــود مــدد از روی تــو نـدیـدانـدر زمـین نـگـشـت ضـیاگـسـتـر آفـتـاب
روی تـو نـور خـویـش اگـرش کـم کـنـد شـودچـون مـاه گـاه فـربــه و گـه لـاغـر آفـتـاب
شـاهـی بــپـشـت گـرمـی روی تـو مـیـکـنـدبـــر رقــعـــه فـــلــک ز رخ انــور آفـــتـــاب
گـشــتــه ز شـوق روی تــو بــر دامـن فـلـکهر شب بـدسـت صبـح گریبـان در آفتـاب
از روزن ار رهـــش نـــبــــود در ســـرای تــــوخــود را درافــگـنـد ز شــکـاف در آفــتــاب
پــیــش رخ تــو در عــرق روی خــویــشــتــنغــرق آمـده در آب چــو نـیـلـوفـر آفــتــاب
بـا موی و روی تـو نکـند همـسـری بـحـسـنبـر سـر اگـر ز مـشـک نهد افـسـر آفـتـاب
در بـاغ حسن از آن رخ و آن روی مر تـراستبــر آفــتــاب لــالـه و بــر عــرعــر آفــتــاب
بــا آفــتــاب و مـاه چــه نـســبــت کـنـم تــرادلـبــر کـجـا بــود مـه و جـان پـرور آفـتـاب
طـاوس بــاغ حـسـن تـو چـون بــال بــاز کـردپـوشـیده شـد چـو بـیضـه بـزیر پـر آفـتـاب
بـا خـاک کـوی تـو نـبـود حـاجـتـی بـمـشـکبــا نــور روی تــو نــبــود در خــور آفــتــاب
چـون خـط تــو نـبــات نـپــرورد اگـر چـه شـددر بـــذل روح نــامـــیــه را یــاور آفـــتـــاب
گــر ســایـه جــمـال تــو افــتــد بــر آفــتــابفـایـض شـود ز پــرتــو او بــی مـر آفـتــاب
وآنـگـه ز روی صـدق کـنـد وز ســر خــشـوعپـیش رخ تـو سـجـده خـدمـت هـر آفـتـاب
خـورشید را بـروی تـو نسـبـت کنم بـحـسـنای گشـتـه جـان حـسـن تـرا پـیکر آفتـاب
امــا بــشــرط آنــکــه نــمــایـد چــو مــاه نــواز پـسـتـه دهان لـب چـون شـکـر آفـتـاب
تـا زلـف همـچـو سـلـسـلـه بـر رویت اوفـتـاددر حـلـقـه مـاه دیـدم و در چـنـبــر آفـتـاب
گـردن ز حـلـقـه سـر زلـف تــو چــون کـشـماکـنون کـه طـوقـدار شـد از عـنـبـر آفـتـاب
از پــــرتــــو رخ تــــو بــــدیـــدم دهـــان تــــونــاچـــار ذره رو بـــنــمـــایــد در آفـــتـــاب
بــر روی هـمــچــو دایـره شــکــل دهـان تــویـک نـقـطـه از عـقـیـق نـهـاده بــر آفـتـاب
رویـــت بـــدان جـــمـــال مـــرا روزگـــار بـــردره زد بـــحــســن بــر پــســر آزر آفــتــاب
بـر دل ثـنـای خـویـش کـنـد عـشـق بـاخـتـنبـر شب بـنور خـویش کشد لشکر آفتـاب
دل از غــم تــو مـیـل بــشــادی کــجــا کـنـدزین کی ز پـشـت شیر نهد بـر خـر آفتـاب
گو تـنگ چـشـم عـقل نبـیند جـمال عـشـقهـرگـز نـدیـد ســایـه پــیـغــمـبــر آفـتــاب
ایــن عــقــل کــور را بــســوی نــور روی تــوهم مه عـصـاکش آمد و هم رهبـر آفـتـاب
اندر دلم نتـیجـه حـسـن تـو هسـت عـشـقروزش عـرض بـود چـو بـود جـوهـر آفـتـاب
از صــانــعــان رســتـــه بـــازار حــســن تـــویک رنگـرز مه اسـت و یکـی زرگـر آفـتـاب
از سـایه تـو خـاک چـو زر می شـود چـه غمگـر ســنـگ را دگـر نـکـنـد گـوهـر آفـتــاب
گــفــتــم دمـی بــلـطــف مـرا در کــنـار گـیـرای نـوعــروس حــســن تــرا زیـور آفـتــاب
فـریاد زد زمـین کـه تـو کـی آسـمـان شـدیتــا در کــنــار مــه بــودت، در بــر آفــتــاب
هفـت آسـمان بـحـسـن تـو کردند محـضـریچون ماه شاهدیست بـر آن محضر آفتـاب
بــر دفـتــر جـمـال تـو وقـت حـسـاب حـسـنز آحـاد کـمـتـر اسـت بـر آن دفـتـر آفـتـاب
گــر مــاه بـــا رخ تــو کــنــد دعــوی جــمــالای یـافــتــه ز روی تــو زیـب و فـر آفـتــاب
بـهـر جـوابـش این همـه روبـوده چـون سـپـربـینی همه زبـان شده چون خنجـر آفتـاب
گـر بــحــر ژرف حـسـن تــو مـوجــی بــرآوردچـون ابـر از آب لطـف تـو گـردد تـر آفـتـاب
گـر آسـمـان بــمـایـه شـود کـمـتــر از زمـیـنور از زحــل بــپــایـه شــود بــرتــر آفـتــاب
جــویـای کــوی تــو نــنـهـد پــای بــر فــلــکمـشـتــاق روی تـو نـنـهـد دل بــر آفـتــاب
ای عـود ســوز مـهـر تــو دلـهـای عـاشـقـاناز نـور مـهـر تـسـت در آن مـجـمـر آفـتـاب
در ظـلـمـت ار بــیـاد تــو رفـتـی بــسـوی آببــودی دلـیـل مـوکـب اســکـنـدر آفــتــاب
هـرشـب چـراغ مـه را از نـور فـیـض خـویـشکــرده رخـــت مــنــور و نــام آور آفــتـــاب
جــام مــی تـــو در کــف ســاقــی بـــزم تــودر دسـت ماه سـاغـر و در سـاغـر آفتـاب
چـون دانه یی که هسـت شجـر مضمر اندرودر ذرهـای خــاک درت مــضــمــر آفــتــاب
بــا گـرد فـتــنـه یـی کـه ز چــوگـان زلـف تــوبــرخــیـزد ای غــلـام تــرا چــاکـر آفـتــاب
از خـــاک بـــر کـــنــاره مـــیــدان آســـمـــانگـردد چـو جـرم گـوی زمـین اغـبـر آفـتـاب
گردون که بـار حـکـم تـو بـر پـشـت میکـشـداز مـهـر طــلـعـتــت زده آتــش در آفـتــاب
از بــهـر آنـکــه ســرمــه ز خــاک درت کــنــدیک چشم او مه است و یکی دیگر آفتاب
وز بــهـر دیـدن رخ تــو چـشـم وام خـواسـتاز آســمــان دیــده ور ایـن اعــور آفــتــاب
در چــشــم اعــتــقــاد فــلـک بــا وجــود تــومسـتـصـغـر آمده مه و مسـتـحـقر آفتـاب
پـیش رخـت که مطـلع خـورشـید نیکویسـتهم مـاه عـاجـز آمـده هم مضـطـر آفـتـاب
از شـرم روی تـسـت که هر شـام می شوددر روضــه فـلـک چــو گـل احــمـر آفـتــاب
بــهـر نـثـار تــسـت کـه سـر بــر زنـد هـمـیاز بـــوتــه افــق چــو درســت زر آفــتــاب
آب حـیا نـداشـت کـه مـی رفـت هـر شـبـیدر حـوض عـین حـامـیه بـی مـیزر آفـتـاب
چــون تــو عــروس ســر ز افــق بـــرنــیــاوردزین پـس ز شرم روی تو بـی چادر آفتـاب
تــا کــهــتــران خــیـل تــرا چــاکــری نــکــردبــر روشـنـان چـرخ نـشـد مـهـتـر آفـتــاب
فـردا کـه چـشـمـهای کـواکـب شـود سـپـیدوز هول هـمـچـو مـاه شـود اصـغـر آفـتـاب
تــقــدیـر مــنــع شــیـر کــنــد از لــبــان نــوراطــفــال ذره را کــه بـــود مــادر آفــتـــاب
بـا تـاب همـچـو آتـش اگـر چـنـد زرگـر اسـتســیـمـاب گــردد از فــزع اکــبــر آفــتــاب
از مـوج قـهر کـشـتـی گـردون کـنـد شـکـافوز ســیـر بــاز مـانـد چــون لـنـگـر آفـتــاب
تــیــغ قــضــا و تــیــر قــدر بـــگــســلــد ز رهگـر آسـمـان سـپـر کـنی و مغـفـر آفـتـاب
دیـگ ســر ار چــه ز آتــش او جــوشـهـا زنـدآخـر کـنـنـد سـرد چـو خـاکـسـتـر آفـتــاب
چــون ســایـه درخــت بــلــرزد ز فــرط مــهـربـر عـاشـقـان روی تـو در محـشـر آفـتـاب
گـفـتــم بــمـدح تــو غــزلـی کـنـدر آســمـانانـدر مـیان مـجـلـس هفـت اخـتـر آفـتـاب
چـون ذره رقـص کـرد و بـصـد پـرده بـاز گفـتآنــرا بــســان زهــره خــنــیـاگــر آفــتــاب
خـورشـید مـهر تـو چـو بـزد شـعـلـه بـر دلـمکـردم ردیـف ایـن ســخــن ابــتــر آفـتــاب
بــاور نـمـی کـنـنـد کـزیـن سـان طـلـوع کـرداز آســمــان خــاطــر مــن بــیـور آفــتــاب
نشـگفـت اگـر ز مشـرق اندیشـه عـرض دادطبـعم بـوصـف روی تـو چـون خـاور آفتـاب
چـون شـد ز تـاب مـهـر تـو هر ذره یی ز مـندر ســایـه هـوای تــو ای دلــبــر آفــتــاب
شـاخــی کـه هـسـت آبــخــور او ز نـهـر نـوراخــتــر دهـد شــکـوفـه و آرد بــر آفــتــاب
می دان یقین که در رگ کان خون گهر شودمـر کـوه را چـو تـیـغ زنـد بــر سـر آفـتــاب
تــا از شــعــاع خــویــش عــقــابـــان ابـــر رارنگین کند چـو قـوس قـزح شـهپـر آفـتـاب
من بـنده خـاک کـوی تـو شـویم بآب چـشـمتـایـخ فـروش سـایـه خـوهـد گـازر آفـتـابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.