ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ای بــوده هــمــتــم هـمــه طــول بــقــای تــوهـمـت اثــر نـکـرد و بــدیـدم فــنـای تــو
نـزدیـک عــصــر بــود کــه نــاگــه غــروب کــردانـدر مـحــاق حــادثــه مــاه بــقــای تــو
هـم عــاقـبــت ز دســت حــوادث قـفــا خــوردآن سـخـت رو که تـیغ زد اندر قـفـای تـو
آن کـو بــدســت ظــلـم تــرا قــیـد کــرده بــودروزی هـلـاک سـرشـودش بـنـد پـای تـو
شـمـر تـو چـون یـزیـد سـمـر شـد بـفـعـل بــدای تـو حـسـیـن و آقـسـرا کـربــلـای تـو
این هفـت مـاهه زحـمت و محـنت ز ناکـسـانرنـجـوری تـو بـود و شـهادت شـفـای تـو
مـا قــصــهـا بــحــضــرت حــق رفــع کـرده ایـماز بـهر کـسـر دشـمن و نصـب لـوای تـو
روزی قــصــاص تــو بــکــنــد بـــاوی ارچــه دادایزد ز گـنج رحـمت خـود خـون بـهای تـو
از سـد ره در گـذشـتـی طـوبـی لـک الـجـنـانای بـوده قرب حـضـرت حـق منتـهای تـو
دولت سـرای تـسـت بـهشت این زمان و لیکدشمن سگیست دور ز دولت سرای تو
تـــا روز مــرگ شـــادی دلـــهــای دوســـتـــانگـم گـشـت از مـصـیبـت انـده فـزای تـو
جـسمت چـو جـان نهان شد و دل را نمی روداز پـیش چـشـم صـورت معنی نمای تـو
زین غم که نیش بر رگ جان می زند چو مرگبـیـگـانـه شـد ز شـادی دل آشـنـای تـو
ســبــحــان قــادری کـه بــده روز جــمـع کــردحـکمش غـزای خـصـم تـرا بـا عـزای تـو
وین سـخـت روی سـسـت قـدم را که زار ماندبــگـذاشـتـیـم تــاش بــگـیـرد خـدای تـو
ایـن خــرق عــادت از تــو دلـیـل کـرامـتــســتمن مـدعـی صـادق و شـهری گـوای تـو
کـنـدر ســر بــریـده چــو طــوطــی در قـفــسمی گفت ذکر بـلبـل دسـتـان سرای تـو
حــقــا کـه در عــســاکـر ارواح خــافــقــســتدر صــف اولــیــا عــلــم کــبـــریــای تــو
صـدیق جـد تـسـت و بـدو جـانت واصل اسـتای انــبــیـا بــاجــمــعــهـم اولــیـای تــو
در زنــدگــی تـــو دوســت صــادق بـــدی مــراتــا زنـده ام بــصـدق بــگـویـم دعـای تـو
لــطــف بــنــزد خــویـش مــرا جــای داده بــودایـزد کــنــاد جــنـت فــردوس جــای تــو
گـرچــه خــدا بــدســت کـرم مـسـنـدی نـهـادانـدر جـوار حـضـرت خـویـش از بـرای تـو
بـا طـول عـمـر بـاد هـمـایـون چـو بـخـت نـیـکایـام دو ســلــالــه مـیـمـون لــقــای تــوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.