ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 12:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
حسن آن صورت از صفت بـدرستکـه بـمـعـنی ز جـمـلـه خـوبـتـرسـت
روی حـــرف ز حـــســـن او دیــدماز مـعــانـی درو بــســی صــورســت
ســـور مــصـــحـــف نــکـــویــی راهـمـچــو الـحــمـد سـرور سـورســت
ای ز روی تـــو حــســن را زیــنــتحسن از آن روی در جـهان سمرست
از دو عـالـم مـرا تــویـی مـقـصــودغـــرض آدمــی ز کـــان گــهــرســـت
زین صـدفـهـا امـید مـن لـولـوسـتزیـن قـصـبــهـا مـراد مـن شـکـرسـت
از تـــجـــلـــی تـــو مـــنـــم آگـــاهذره(را) از طــلــوع خــور خــبــرســت
نــظــری بــر چــو مــن گــدا انــدازکـه نـه هـر عـاشـقـی تــوانـگـرسـت
ذره گر چـند هسـت خـوار و حـقیرهـــم درو آفـــتـــاب را نـــظـــرســـت
گرچه خفتن طریق عاشق نیستکـو بـشـب همچـو روز در سـهرسـت
آســـتـــان تـــو عــاشـــقــان تـــراهـمـچــو گـردن مـدام زیـر سـرســت
خـانـه عـشـق حـصـن ربـانـیسـتهر که در وی نشست بی خطرست
بـخـورد همچـو گـوسـپـندش گـرگهرکه زین خانه همچو سگ بـدرست
عـاشــق تــو بــپــای هـمـت رفـتطــیــران مــرغ را بــبـــال و پــرســت
وقـت بـی ناله نیسـت عـاشـق راشب و روز این خـروس را سحـرسـت
خـویشتـن را بـعشق بـشکسـتـمکـه هـزیـمـت دریـن وغـا ظـفـرســت
هـرکـجــا عــشــق تــو نـزول کـنـدچـان عـاشـق کـمیتـه ما حـضـرسـت
مرد کز خـوان عـشـق قوت نیافـتبــهـر نـان هـمـچــو گـاو بــرزگـرسـت
در رهـت بــهـر خـون شـدن جــانـاهـمـه احـشـای اهـل دل جـگـرسـت
از بــــرای ســـرادق عـــشـــقـــتعـرصـه هـر دو کـون مـخــتــصـرسـت
هـر کـجـا عـشـق تـو تـویـی آنـجـاعشـق تـو چـون تـو میوه را زهرسـت
دایـــم از حـــســـرت گـــل رویـــتمـیوه نالـان چـو مـرغ بـر شـجـرسـت
ملک از سـوز عشق بـهره نداشتکـین نمـک در خـمیر بـوالـبـشـرسـت
تـا نفـس هسـت سـیف فـرغـانیجـهـد مـی کـن کـه جـهد را اثـرسـت
هیچ بـی ذکر دوسـت شعر مگویســکــه بــر روی زر جــمــال زرســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.