ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
چــو دلـبــرم ســر درج مـقـال بــگـشـایـدز پـسـتـه شـکـرافـشـان زلـال بـگـشـایـد
چـو مرده زنده شوم گر بـخـنده آب حـیاتاز آن دو شـکـر شـیرین مـقـال بـگـشـاید
چـو غنچـه گل عـلم خـویش در نوردد زودچــو لـالـه گـر رخ او چــتــر آل بــگـشـایـد
ســپــیـد مـهـره روز و ســیـاه دانـه شـبمه من ار خـوهد از عـقـد سـال بـگشـاید
بــروز نـبـود حـاجـت چـو پـرده شـب زلـفز روی آن مــه ابــرو هــلــال بــگــشــایـد
پـرآب نـغـمـه تـردسـت او ز رود (و) ربــابهزار چـشـمه بـیک گـوشـمـال بـگـشـاید
عـقیق بـارد چـشـمم چـو لعـل گون پـردهز پـیـش لؤلؤی پــرویـن مـثـال بــگـشـایـد
بیاد دوست دل تنگ همچو غنچه ماستچـو جـیب گل کـه بـبـاد شـمال بـگشـاید
بـپـای شـوق کنم رقص و سـر بـیفشـانمچـو دسـت وجـد گـریبـان حـال بـگـشـاید
بــچـشـم روح بــبـیـنـم جـلـال او چـو مـرادل از مـشــاهـده آن جــمـال بــگـشـایـد
حـدیث جـادویی سـامـری حـرام شـناسبـغـمزه چـون در سـحـر حـلـال بـگـشـاید
بــمـدح دایـره روی او اگـر نـقـطــه اســتعجب مدان که دهان همچو دال بگشاید
ز نـور دایـره بــیـنـی چــو عـنـبــریـن طـرهز پـیش نقـطـه مشـکـین خـال بـگـشـاید
ایـا مـهـی کـه ز بـهـر دعـای روی تـو گـلبــوقـت صـبــح کـف ابــتـهـال بــگـشـایـد
چـو دست صالح عشقت عمل کند در دلز پــای نـاقـه طـبــعـم عـقـال بــگـشـایـد
ســعــادت از پـــر طــاوس بـــادزن ســازدهمای لطـف تـو بـر هر کـه بـال بـگشـاید
بـود که نامه سربـستـه بـعد چندین هجرمــیــان مــا و تــو راه وصــال بــگــشــایـد
دلم زبـان شکایت ز هجر تـو بـسته استو گـر بــنـزد تــو یـابــد مـجـال بــگـشـایـد
جـواب شافی وصلت بـکام جـانش رسانرهـا مـکــن کـه زبــان سؤال بــگـشــایـد
منت ز درج سخـن عقدهای بـستـه دهمتـوانـگـر از سـر صـنـدوق مـال بـگـشـایـد
بـجـز بـرآیت لطـف تـو اعـتـمادش نیسـتدل ارز مـصـحـف انـدیشـه فـال بـگـشـاید
بـسـر رونـد ز بـهـر تـو گـر بــر اهـل هـدیدلـیـل عـشـق تــو راه ضـلـال بــگـشـایـد
مـبـاش نـومـیـد از وصـل سـیف فـرغـانـیکه بـسـتـگی چـو بـگیرد کـمال بـگشـایدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.