ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
نـقــاب از رخ خــوب آن خــوش پــســربـــرانــداز و در صــورت جـــان نــگــر
چو رنگ و چو بوی اندرو حسن و لطفدر آمــیــخــتــه هــردو بــا یـکــدگــر
خــرد مــســت آن نـرگــس دلــفــریـبدلـم صـیـد آن غـمـزه جــان شــکـر
ایـــا مــــیـــوه بــــوســــتــــان وجــــوددرخـتـیـسـت قـد تــو و حـسـن بــر
بـــخـــورشــیــد مــانــی بآن نــور رویبــطــاوس مـانـی بــایـن زیـب و فـر
کــجــا ایـن مـعــالـی بــود در کـســیکــجــا ایـن مــعــانــی بــوددر صــور
دهــان تـــو آن پـــســـتـــه قـــنــدبـــاردر آتــش نـهـان کــرده لــولــوی تــر
بــهـای شــکـر جــان شـیـریـن دهـیـماگــر ایـن حــلــاوت بــود در شــکــر
تـــو انــدر مــیــان نــکـــویــان چـــنــانکـــه در آب لـــولـــو و در خــــاک زر
چــــو زر بــــا تــــو انـــدر مـــیـــان آورداگـــر کـــوه دارد گــهــر بـــر کـــمــر
بـر آن روی همـچـون گـل تـو شـگـفـتعـرق همـچـو شـبـنـم بـود بـر زهـر
ز شــمـع رخ تــو جــهـان روشـنـســتچـو مشـکـاة چـشـم از چـراغ بـصـر
وصـالـت بــتــن جـان دهـد بــی درنـگفـراق تـو دل خـون کـنـد بــی جـگـر
بــجــز ذکــر تــو صــوتــهـا جــمـلـه یـادبـجـز عشـق تـو خـیرها جـمله شـر
چـو مـن عـاشـق رویـت ار ذره ییسـتنــیــاورد خـــورشـــیــد را در نــظـــر
نه عـاشـق کـنـد سـوی غـیر الـتـفـاتنـه عـنـقـا کـنـد آشـیـان بــر شـجـر
سـر بــرج خـورشـیـد از آن بــرتـرسـتکـه نـور اســتــفــادت کـنـد از قـمـر
گـر از خــانـه چــون سـگ بــرانـی مـرابــریـن آســتــانـه نـشـیـنـم چــو در
کـنـون چـشـم مـن آب بـینـد نه خـوابکه عشـق آتـشـین کرد میل سـهر
فــفـی قـلـب عــشــاقـکـم شــوقـکـمبـــلـــاء وایـــوبـــهـــم مـــا صـــبــــر
کمان تـو ای جـان چنان سخت نیستکــه تــیــر تــرا مــانــع آیــد ســپـــر
ز عـشـق تـو هسـتـی مـا را فـناسـتزوالــســت مـلـک عــجــم را عــمـر
وصــال تــو پــیـش از فــنـا مـلــتــمـسچو صبحیست پیش از سحر منتظر
ز مـا نـفـس بــی عــشــق و از آدمـیعــرق بـــی حــرارت نــیــایــد بـــدر
اگـرچــه خــبــیـرسـت عـقـل از عـلـومز مــعــلــوم عــاشــق نـدارد خــبــر
کـــلـــیــد در اوســـت دســـت نـــیـــازسـرســت انـدریـن راه پــای سـفـر
دریـــن کــــوی آوارگــــان را مــــقــــامدرین حـرب اشـکـسـتـگـان را ظـفـر
بــرو سـیـف فـرغـانـی از خــویـشـتــنسـخــن را اگـر هـسـت در تــو اثــر
در انــداز خـــود را بـــدریــای عــشــقچـو غـواص بـر سـاحـل افـگـن گـهر
گــهــردار گــردد چـــو مــعـــدن دلــشصـدف را چــو دریـا بــود مـســتــقـر
اگـر خــیـر خــواهـی ز عـشــاق بــاشکـه هسـتـند عـشـاق خـیرالـبـشـر
وگـر عــاشــقـی در دو عـالـم مـبــاشچـو بــالـت بـرآمـد چـو مـرغـان بـپـر
دمـــــــت آب بـــــــر روی دوزخ زنــــــدازیــن آتــش ار در تــو افــتــد شــرر
دریــن ره ســر خــود بـــنــه زیــر پــایکه پـای تـو خـود هسـت در زیر سر
اگــر مــرد راهــی قـــدم پـــس مــنــهسـپـه دار شـاهـی عـلـم پـیش بـر
بــجــانــان رســد بــی درنــگ اردمــیز هـمــت کــنـد مــرغ جــان تــو پــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.