ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای ز روی تــو گـرفـتــه چــهـره خــوبــی جــمـالیــافــتــه از صــورت تـــو بـــدر نــکــویــی کــمــال
رسم مه خود محـو شد، خورشید همچـون دایرهپـیش روی خوب تـو یک نقطه بـاشد همچـو خال
در مــقــام جــلــوه انــدر مــرغــزار حــســن تـــوهـــر تـــذروی صـــد دم طـــاوس دارد زیـــر بـــال
گـر بــکـویـت راه یـابــد مـشــک بــیـز آیـد صــبــاور ز زلـفـت بـوی گـیـرد عـنـبــر افـشـانـد شـمـال
نـزد بــاغ حــسـن آوای غـنـچــه مـنـمـا روی گـلپـیش سـلـطـان رخـش ای لـاله مگـشـا چـتـر آل
تــا مــثــال روی تــو پــیـدا شــد انــدر ســر مــاهبی دل ای دلبر چو تمثالیم و بی جان چون خیال
بـــر امــیــد قــرب تـــو داریــم تـــا صــبـــح اجــلدر شـب هـجـر تـو وقـتـی خـوشـتـر از روز وصـال
تـا بـر افـروزد بـوصـفـت شـمـع فـکـر انـدر ضـمـیرطـبــع وقـادم کـنـد هـر دم چــو آتــش اشـتــعـال
عـشـق ما را محـو کـرد و رسـم او خـود این بـودسـوخـت آن کوکـب که بـا خـورشـید دارد اتـصـال
از فـنـای جــان نـدارد بــیـم عـاشــق در طــریـقوز هــلــاک تــن نــدارد بـــاک حــیــدر در قــتـــال
هرکه عاشق گشت و کرد از بـهر جانان چار چیزمـحـو رسـم و رفـع عـادت تـرک جـان و بـذل مـال
جـامـع اسـرار حـق هـمـچـون کـتـاب الـلـه شـودواهـل رحــمــت در امــور از روی او گــیـرنـد فــال
گرچـه نامت مرد بـاشـد عـاشـقـی دعـوی مکـنکـند رین مـیدان چـو تـو مـردی نـبـاشـد در رجـال
نفس سرکش چون تواند ساخت با اندوه عشقکـی تـواند خـورد اگـر بـا سـک بـود نـان در جـوال
غـم خـور و در هر نفـس انـعـام بـین از ذوالـمـننره رو و در هـر قــدم اکــرام بــیـن از ذوالــجــلــال
طـعـنـه ای عـالـم مـزن در بـاب درویشـان ازآنـکحـالشـان فـصـلیسـت بـیرون از کتـاب قیل و قـال
گـر کـمـال خـویش خـواهی گـام زن وز ره ممـانزآنکه چـون در سیر بـاشد بـدر خـواهد شد هلال
تـا تـویی ای سیف فرغانی ازین پـس در سـخـنزین نمط مگذر که بـعد از حـق نبـاشـد جـز ضلال
در سـمـاع از گـفـتـه تــو شـورهـا خـواهـنـد کـرددم بــدم اربــاب وجـد و هـر نـفـس اصـحـاب حـالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.