ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
دیــده تـــحــمــل نــمــی کــنــد نــظــرت راپـرده بــرافـگـن رخ چـو مـاه و خـورت را
نــزد مــن ای از جــهـان یـگــانـه بــخــوبــیملـک دو عـالـم بـهاسـت یک نظـرت را
مشکلم است این که چون همی نکند حلآب سـخـن آن لـبــان چـون شـکـرت را
عشـق تـو داده اسـت در ولایت جـان حـکمهـجـر سـتــم کـار و وصـل داد گـرت را
مـنـتــظــرم لــیـک نـیـســت وقــت مـعــیـنهـمـچـو قـیـامـت وصـال مـنـتــظـرت را
مــــیــــل نــــدارد بآفـــــتـــــاب و بـــــروزشهرکـه بـشـب دید روی چـون قـمرت را
پـــرده بـــرافـــگــن زدورو گـــرنــه بـــبـــادیگــرد بــهــر ســو بــریـم خــاک درت را
پـــر زلآلــی شـــود چـــو بـــحـــر کــنــارشکـــوه اگـــر در مــیــان رود کـــمــرت را
مــصــحــف آیــات خــوبــیــی و بــاخــلــاصفـاتــحــه خــوانـیـم جــمـلـه سـورت را
خـوب چـو طـاوسـی و بــچــشـم تــعـشـقمـا نـگـرانـیـم حــسـن جــلـوه گـرت را
مـشـک چـه بـاشـد بـنزد تـو کـه چـو عـنبـرزلـف تـو خـوش بـو کـند کـنار و بـرت را
چـون سخـن اینجـا رسید دوسـت مرا گفتسـیـف شـنـودیـم شـعـرهـای تــرت را
مـس تــرا حــکـم کـیـمـیـاسـت ازیـن پــسســکـه اگـر از قـبــول مـاســت زرت را
وقـت شـد اکـنون کـه مـا حـدیث تـو گـوییمفـاش کـنـیـم انـدرین جـهـان خـبـرت را
بــــر ســــر بـــــازار روزگــــار بــــریــــزیــــمبــر طــبــق عــرض حــقــه گــهــرت را
گــرچــه زره وار رخــنــه کــرد بـــیــک تــیــرقـوس دو ابـروم صـبـر چـون سـپـرت را
پـای چـو هـیـزم شـکـسـتـه دار و مـزن نـیزبــیـهـده بــر سـنـگ دیـگـران تـبــرت را
بـــر در مــا کــن اقــامــت و بـــســـگــان دهبـــر ســـر ایــن کــو زواده ســفــرت را
بــر ســر خــرمـن چــو کــاه زبــل مــپــنـدازگـر کـه و دانـه فــزون کــنـنـد خــرت را
تـــا نــرســـد گـــردنـــت بـــتـــیــغ زمـــانــهاز کــــلــــه او نــــگــــاه دار ســــرت را
جـــان تـــو از بـــحـــر وصــلــم آب نــیــابـــدتـا جـگرت خـون و خـون کنم جـگرت را
گـر تــو بــر ایـن اوج چـون فـرشـتـه بــرآیـیجـمـلـه بـبـیـنـنـد از آسـمـان گـذرت را
تـــا بـــنــشـــان قـــبـــول مـــات رســـانـــدبـــر ســر تــیــر نــیــاز بـــنــد پـــرت را
رو قـــدم هـــمـــت از دو کـــون بـــرون نـــهبـــیــخ بـــرآور ازیــن و آن شــجــرت را
ور نـه چــو شــاخ درخــت از کــف هـرکــسسـنـگ خـور ار مـیوه یی بـود زهرت را
زنـده شــود مـرده از مـســاس تــو گــر تــوذبــح بــتــیـغ فــنــا کــنــی بــقــرت را
قـصـر ملوکسـت جـسـم تـو و معـنا نیسـتایـن هــمــه دیـوارهــای پــر صــورت را
دفــتـــر اســـرار حـــکــمــتـــی و یــدالــلــهجـلد تـو کردست جـسم مخـتـصرت را
مــریــم بـــکــر اســت روح تــو بـــطــهــارتای مـدد از جــان دم مـسـیـح اثــرت را
در شــکــم مــادر ضــمــیــر چـــو خــواهــمعـیسـی انجـیل خـوان کنم پـسـرت را
کــعــبــه زوار فــیــض مــایـی و از عــشــقیمـن یمین الـلـه اسـت هر حـجـرت را
چـون حـرم قـدس عـشـق ماسـت مقـامتزمـزم مـکـه اسـت تـشـنه آبـخـورت را
و از اثــــر حـــکـــم بــــارقـــات تــــجـــلـــیفـعـل یـکـی دان بــصـیـرت و بـصـرت را
تــا ز تــو بــاقــیـســت ذره یـی نـبــود امــنمـنـزل پــر خــوف و راه پــرخــطــرت را
چـون تـو ز هستـی خویش وا بـرهی سیفزشت شمر خوب و عیب دان هنرت راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.