ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای خـــجـــل از رخ تـــو مــاه تـــمــامآفـــتـــابــــی و ســـایـــه تـــو انـــام
دیـدنـی جــز رخ تــو نـیـسـت حــلـالخـوردنـی جـز غـم تـو نیسـت حـرام
مـی شـود انگـبـین چـه بـوسـه دهدلــب لــعــل تـــو بـــر کــنــاره جـــام
از حـــدیــث لــبـــت بـــشــیــریــنــیچــون شـکـر شــد زبــانـم انـدر کـام
از در تــــو ثــــنـــا بــــود نـــفــــریـــنوز لـــب تـــو دعـــا بـــود دشـــنـــام
همچـو پـسـتـه ز نسـبـت چـشـمـتخــنـده در پــوسـت مـی زنـد بــاذام
زر نــــدارم کــــه ریـــزم انــــدر پــــاتمــردمــم جــان نـمــی دهـنـد بــوام
دل مـن از هـوات مــضــطــر گــشــتبـــــاد از بــــحــــر مــــی بــــرد آرام
خــتــم کــردیــم عــشــق را بـــر تــوقــطــع کــردم نــمــاز را بـــســـلــام
عـاشـق تـو ز غـیـر مـسـتـغـنـیـسـتتـیـغ چـوبـیـن نـمـی خـوهـد بـهـرام
جــان و دل ســوی طــاق ابــروی تــورو بــمـحــراب کــرده هـمـچــو امــام
صــف کـشــیـده جــمـاعـتــی و، مـرادر قــفــا ایــســتــاده بــهــر مــلــام
بــــی رخ آفـــتــــاب زنـــگ شـــمـــارمـــاه بـــر روی چـــرخ آیـــنـــه فـــام
از رخ و از لـــبــــت نـــشـــان دادنـــدگــل خــنــدان و غــنــچــه بـــســام
روی تــــو ای بــــلــــطــــف نــــام آوربــا چــنــان حــســن در مــیـام انـام
هـســت چــون مـاه بــدر در شـبــهـاهــســت چـــون روز عــیــد در ایــام
در چـــمــن بـــی گـــل رخـــت مــا راهسـت بـلـبـل خـروس بـی هنـگـام
ای عـــذاب غـــم تــــو خــــاصـــان راهمـچـو انـدر بـهـشـت رحـمـت عـام
دانـــه خـــال تــــســـت آن مـــلـــواحکــــه کــــنــــد مــــرغ روح را در دام
عاشقی را که چون تـو معشوقیستبـــاخــت بـــایــد دو کــون را در گــام
مـمـلـکـت هـمـچـو مـصـر مـی بــایـدخواجه یی را که یوسف است غلام
پیش آن رخ که سرخ چون لاله استشــد ســیـه رو گـل ســپــیـد انـدام
ای ز تـــحــریــر ذکــر تـــو گــشــتـــههمچـو طـوطـی سـخـن گـزار اقـلام
تــــا گــــل روی تــــو نــــدیـــد نـــدادنـحــل طــبــع مـن انـگـبــیـن کــلـام
تـــا نـــمـــیــرم ز تـــو نـــگـــردم بـــازشـهـد را چــون مـگـس کـنـم ابــرام
بــهــر رویـت تــبــارک الــلــه خــوانــدنطـفـه در صـلب و مضـغـه در ارحـام
فـــلــکــی ثـــنــای تـــســـت اثـــیــرعــنــصــری مــدیـح تــســت اجــرام
چـه عـجـب گـر چـو سـیف فـرغـانـیکـــاتـــب مــدح تـــو شـــونــد کــرامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.