ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
اگـر تـو تـوبـه کـنی کـافـری مـسـلـمـان شـدبـتـوبـه ظـلـمت تـو نور و کـفـرت ایمان شـد
فــرشــتــگــان کــه رفــیـق تــوانـد گــویـنـدتچـه نیک کـرد کز افـعـال بـد پـشـیمان شـد
گـرفــت رنـگ ارادت چــو بــوی تــو بــشــنـودبـبـرد گـوی سـعـادت چـو مـرد مـیدان شـد
چـو تـوبـه کـردی ای بــنـده خـواجـه وار بــنـازکــه در دو کــون بآزادی تـــو فــرمــان شــد
ز تـــو طـــلـــوع بــــود آفـــتـــاب طـــاعـــت راچـو در شـب دل تـو مـاه تـوبـه تـابــان شـد
بــرو چــو اهـل هــدایـت کــنــون ره اســلــامبــنـور تــوبــه کـه زیـت چــراغ ایـمـان شــد
بآب تـوبـه چـو جـان تـو شـسـت نامه خـویشدل تــو جــامـع اسـرار حـق چــو قـرآن شـد
چـو نیسـت تـوبـه پـس از مرگ روشـنت گرددکه روز عمر تـو تـیره چـو شـب بـپـایان شـد
چــو بــرق تــوبــه بــغـریـد شـور در تــو فـتــادچـو بــرق خـنـده بـزد چـشـم ابـر گـریـان را
چــو نـفـس در تــو تــصـرف کـنـد بــمـیـرد دلولی چـو میل بـطـاعت کند دلت جـان شـد
چـو دل بـمـرد ز تـن فـعـل نـیک چـشـم مـدارجـهان خـراب بـبـاشـد چـو کعبـه ویران شد
چــو اهـل کــفــر بــرون آمـد از مـســلـمـانـیکسی که در پـی این نفس نامسلمان شد
بــاهـل فــقـر تــعــلـق کـن و ازیـشــان بــاشبحق رسید چو ایشان چو مرد ازیشان شد
بــرای طـاعـت رزاق هـسـت دلـشـان جــمـعوگـر چــه دانـه ارزاقـشــان پــریـشـان شـد
دلت که اوسـت خـضـر در جـهان هسـتـی تـواز آن بــمــرد کــه آب حــیـات تــو نـان شــد
تـــو روح پـــرور تـــا نـــان بــــنـــرخ آب شـــودتو تن پـرست شدی خوردنی گران زآن شد
ز حـرص و شهوت تـسـت این گدایی اندر ناناگـر تـو قـوت خـوری نـان چـو آب ارزان شـد
چــو نـقـد وقـت تــرا شــاه فـقـر ســکـه بــزدبـنزد همت تـو سـیم و سـنگ یکسـان شد
بـــرون رود خـــر شــهــوت زآخـــر نــفــســتچـو گاو هسـتـی تـو گوسـپـند قـربـان شـد
تــرا بــســی شــب قـدرســت زیـر دامـن تــوچـو خـواب فـکـرت و بـالین تـرا گریبـان شـد
دل تــو مـطــلـع خــورشــیـد مـعــرفــت گـرددچـو گـرد جـان تـو گـردون تـوبـه گردان شـد
کنون سزد که ز چشم تو خون چکد چو کبابچــو در تــنـور نـدامـت دل تــو بــریـان شــد
بـــرو بـــمــردم مــحــنــت زده نــفــس در دمکــه دردمــنـد بــلــا را دم تــو درمــان شــد
ز عشـق بـدرقه کن تـا بـکوی دوسـت رسـیاگـر دلـیـل نـبــاشـد بــکـعـبــه نـتــوان شـد
خـطـاب حـقـسـت این بـا تـو سـیف فـرغـانیکه گر تـو تـوبـه کنی کافری مسـلمان شـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.