ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٩٤: گر عاشقی فدا کن در ره عشق جان را

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
گر عـاشـقـی فـدا کـن در ره عـشـق جـان رادانـم کـه ایـن دلـیـری نـبــود چـو تـو جـبــان را
خود چون تـو بـی بـصارت نکند چـنین تـجـارتزیــرا کــه آن حـــرارت نــبـــود فــســردگــان را
ای شـیـخ گـربـه زاهـد وز بـهـر نـان مـجـاهـدبــر خــوان آرزوهـا هـمـکــاســه ای ســگـان را
ای از بــرای روزی شـغـل تــو خــانـه سـوزیبـنـشـیـن (و) کـار او کـن کـوضـامـنـسـت آن را
از بـــهــر آب فـــردا امـــروز تـــرک نـــان کـــنچـون نـان بآب دادی خـاکـی شـمـر جــهـان را
چو (ن) مرغ دانه می چین اندر زمین که ایزدکـــرد آردبـــیــز روزی غـــربـــیــل آســـمــان را
چـون عـاشـقـان دنیا بـا کس مکن خـصـومتهـمـکـاســه ســگـان دان جــویـنـدگـان نـان را
مــردار مـرده ریـگــی افــتــاده درمـیـانـشــانونـدر دهـان گـرفـتـه هـر ده یـک اسـتـخـوان را
ای تــیـز کـرده دنـدان بــر اســتــخــوان یـارانتــا گــوشــتــی نــخــایـد بــردوز لــب دهـان را
کـنـج دهـان چـو بــاشـد از گـنـج ذکـر خـالـیای زهــردار غــفــلــت مــاری شــمــر زبــان را
ای آســیــای ســـودا انــدر ســـرتـــو گــرداندر نـــاو قـــالـــب خـــود چـــون آب دان روان را
وآن مــاهـیـان مــعــنـی انـدروی آشــنــا گــرتــو جــمـع کــرده بــا هـم مـاران و مـاهـیـان را
مـاران شـده چـو ثـعـبـان ماهی نمانده درویکان نفس چـو سـگ آبـی خـورده یکان یکان را
تـو پـیش ازین چـو عـنـقـادر قـاف قـرب بـودیچـون یـاد مـی نـیـاری آن قـدسـی آشـیان را؟
تـو کرده ای زمسـتـی در خـانه دود هسـتـیتــاریـک دل نــبــیـنـد آن شــمــع روشــنــان را
بــا او فـراخ دل شـو در بــذل جـان کـه نـبــودزآن مــاه خــانـه روشــن مــرتــنـگ روز نــان را
گر در درون پـرده چـون سـیف جـای خـواهیهر شب چو سگ برین در بالین کین آستان راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.