ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قــد صــرفــت الـعــمـر فــی قـیـل و قــالیـا نـدیمـی قـم، فـقـد ضـاق الـمـجـال
و اسـقـنـی تـلـک الـمـدام الـسـلـسـبـیلانـهـا تــهـدی الـی خــیـر الــســبــیـل
و اخــلــع الــنـعــلــیـن، یـا هـذا الــنــدیـمانـــهـــا نـــار أضـــائت لـــلـــکـــلـــیــم
هـاتــهـا صــهـبــاء مــن خــمــر الــجــنـاندع کئوســا و اســقــنـیـهـا بــالــدنــان
ضـــاق وقـــت الــعـــمــر عـــن آلــاتـــهــاهــاتــهــا مــن غــیـر عــصــر هــاتــهـا
قــم ازل عــنــی بــهــا رســم الــهــمــومان عـمـری ضـاع فـی عـلـم الـرســوم
قــل لــشــیــخ قــلــبـــه مــنــهــا نــفــورلـــا تـــخـــف، الـــلــه تـــواب غـــفـــور
علم رسمی سر به سر قیل است و قالنـه از او کـیـفـیـتــی حـاصـل، نـه حـال
طــبــع را افــســردگــی بــخــشــد مـداممـــولـــوی بـــاور نــدارد ایــن کـــلـــام
وه! چـه خـوش مـی گـفـت در راه حـجــازآن عـرب، شـعـری بـه آهـنـگ حـجـاز:
کـل مـن لـم یـعـشـق الـوجــه الـحــسـنقـــرب الـــجــــل الـــیـــه و الـــرســـن
یعـنی: «آن کـس را کـه نـبـود عـشـق یاربــهــر او پــالــان و افــســاری بــیــار»
گـر کـسـی گـوید کـه: از عـمـرت هـمـینهـفـت روزی مـانـده، وان گـردد یـقـین
تــو در ایـن یـک هـفـتـه، مـشـغـول کـدامعـلم خـواهی گـشـت، ای مرد تـمام؟
فــلــســفــه یـا نـحــو یـا طــب یـا نـجــومهــنــدســه یـا رمــل یـا اعــداد شــوم
عــلــم نــبــود غــیـر عــلــم عــاشــقــیمـابــقـی تـلـبــیـس ابــلـیـس شـقـی
عـلـم فـقـه و عـلـم تــفـســیـر و حــدیـثهـسـت از تـلـبـیـس ابـلـیـس خـبـیـث
زان نــگــردد بــر تــو هــرگــز کــشــف رازگــر بـــود شــاگــر تــو صــد فــخــر راز
هــر کـــه نــبـــود مــبـــتـــلـــای مــاهــرواســم او از لــوح انــســـانــی بـــشــو
دل کــه خــالــی بــاشــد از مـهـر بــتــانلـتــه حــیـض بــه خـون آغـشـتــه دان
ســـیــنــه خـــالــی ز مــهــر گــلــرخـــانکـهـنـه انـبــانـی بــود پــر اسـتــخـوان
ســیـنـه، گـر خــالـی ز مـعـشـوقـی بــودسـیـنـه نـبـود، کـهـنـه صـنـدوقـی بـود
تـا بــه کـی افـغـان و اشـک بـی شـمـار؟از خــدا و مـصــطـفـی شــرمـی بــدار
از هـیـولـا، تــا بــه کـی ایـن گـفـتــگـوی؟رو بــه مـعــنـی آر و از صــورت مـگـوی
دل، کــه فـــارغ شـــد ز مــهــر آن نــگــارسـنگ اسـتـنجـای شـیطـانش شـمار
ایــن عـــلــوم و ایــن خـــیــالــات و صـــورفـضـلـه شــیـطـان بــود بــر آن حــجــر
تــو، بــغـیـر از عـلـم عـشـق ار دل نـهـیسنگ استـنجـا بـه شیطان می دهی
شـــرم بـــادت، زانــکــه داری، ای دغــل!سـنگ اسـتـنـجـای شـیطـان در بـغـل
لـوح دل، از فـضــلـه شــیـطــان بــشــویای مدرس! درس عـشـقی هم بـگوی
چــنـد و چــنـد از حــکــمــت یـونــانـیـان؟حــکــمــت ایـمــانــیــان را هــم بــدان
چــنــد زیـن فــقــه و کــلــام بــی اصــولمـغـز را خـالـی کـنی، ای بـوالـفـضـول
صـرف شـد عمرت بـه بـحـث نحـو و صرفاز اصول عشق هم خوان یک دو حرف
دل مـــنـــور کــــن بــــه انـــوار جــــلـــیچـند بـاشـی کـاسـه لـیس بـوعـلـی؟
ســـرور عـــالـــم، شـــه دنـــیـــا و دیـــنسؤر مؤمـن را شـفـا گـفـت ای حـزین
سؤر رســـطــالــیــس و سؤر بـــوعــلــیکـی شـفـا گـفـتــه نـبــی مـنـجـلـی؟
ســیــنــه خــود را بـــرو صــد چــاک کــندل از ایــن آلـــودگـــیــهــا پـــاک کـــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.