ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ایـهـا الــقــلــب الــحــزیـن الــمــبــتــلــافــی طــریـق الـعــشــق انـواع الـبــلـا
لـیـکـن الـقـلـب الـعـشـوق الـمـمـتـحـنلــا یـبــالــی بــالــبــلــایـا و الــمــحــن
ســـهــل بـــاشـــد در ره فــقــر و فــنــاگـر رسـد تــن را تــعـب، جــان را عـنـا
رنج راحـت دان، چـو شـد مطـلب بـزرگگــرد گـلـه، تــوتــیـای چــشــم گــرگ
کــی بــود در راه عــشــق آســودگـی؟سر بـه سر درد است و خـون آلودگی
تــا نـســازی بــر خــود آسـایـش حــرامکـی تـوانـی زد بــه راه عـشـق، گـام؟
غـیـر نـاکـامـی، دراین ره، کـام نـیسـتراه عشق است این، ره حمام نیست
تـرکـکـان، چـون اسـب یغـمـا پـی کـنندهرچه بـاشد، خود بـه غارت می بـرند
تــرک مــا، بــرعــکــس بـــاشــد کــار اوحــــیــــرتــــی دارم ز کــــار و بـــــار او
کــافــرســت و غــارت دیـن مــی کــنـدمـن نـمـی دانـم چـرا ایـن مـی کـنـد؟
نیسـت جـز تـقوی، در این ره تـوشه اینـان و حــلـوا را بــهـل در گــوشــه ای
نـان و حـلـوا چـیـسـت؟ جـاه و مـال تــوبــاغ و راغ و حــشــمـت و اقــبــال تــو
نـان و حـلـوا چـیـسـت؟ ایـن طـول امـلویـن غـرور نـفـس و عـلـم بــی عـمـل
نان و حـلوا چـیسـت؟ گوید بـا تـو، فاشایـن هـمـه سـعـی تـو از بـهـر مـعـاش
نـان و حــلـوا چــیـسـت؟ فـرزنـد و زنـتاوفــتــاده هــمــچــو غــل در گــردنــت
چــنـد بــاشــی بــهـر ایـن حــلـوا و نـانزیــر مــنــت، از فـــلـــان و از فـــلــان؟
بــــرد ایـــن حــــلـــوا و نـــان، آرام تــــوشــســـت از لــوح تـــو کــل نــام تـــو
هیچ بر گوشت نخورده است، ای لئیم!حـرف «الـرزق عـلـی الـلـه الـکـریـم »
رو قـنـاعـت پـیـشـه کـن در کـنـج صـبــرپــنـد بــپــذیـر از ســگ آن پــیـر گــبــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.