ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سؤال از معانی اصطلاحات شاعرانه عارفان

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 17:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
چــه خــواهـد اهـل مــعــنـی زان عــبــارتکـه ســوی چــشـم و لـب دارد اشــارت
چــه جـــویــد از ســر زلــف و خــط و خــالکسـی که اندر مقـامات اسـت و احـوال
|جواب
هـر آن چــیـزی کـه در عـالـم عـیـان اسـتچـو عـکسـی ز آفـتـاب آن جـهان اسـت
جـهان چـون زلف و خـط و خـال و ابـروسـتکه هر چیزی بـه جـای خویش نیکوست
تــجــلـی گـه جــمـال و گـه جــلـال اســترخ و زلـف آن مـعــانـی را مـثــال اســت
صـفـات حـق تـعـالـی لـطـف و قـهـر اسـترخ و زلـف بــتــان را زان دو بــهـر اســت
چـو مـحـسـوس آمـد این الـفـاظ مـسـمـوعنخست از بـهر محـسوس است موضوع
نـــدارد عــــالـــم مـــعــــنـــی نـــهـــایـــتکــجــا بــیــنــد مــر او را لــفــظ غــایــت
هــر آن مــعــنــی کــه شــد از ذوق پــیــداکــجــا تــعــبــیــر لــفــظــی یــابــد او را
چــو اهـل دل کــنــد تــفــســیـر مــعــنــیبــه مــانـنـدی کــنـد تــعــبــیـر مـعــنـی
که محسوسات از آن عالم چو سایه استکه این چـون طفل و آن مانند دایه است
بــــه نـــزد مـــن خــــود الــــفــــاظ مــــاولبـــر آن مــعـــنــی فـــتـــاد از وضـــع اول
بـه محـسوسـات خـاص از عرف عام اسـتچـه داند عـام کـان مـعـنی کـدام اسـت
نــظــر چـــون در جـــهــان عــقــل کــردنــداز آنــجـــا لــفــظــهــا را نــقــل کــردنــد
تــــنـــاســـب را رعـــایـــت کـــرد عـــاقـــلچــو سـوی لـفـظ مـعـنـی گـشـت نـازل
ولـی تــشــبــیـه کـلـی نـیـســت مـمـکـنز جـسـت و جـوی آن می بـاش سـاکـن
بـدین مـعـنی کـسـی را بـر تـو دق نیسـتکه صاحب مذهب اینجا غیر حق نیست
ولـــی تـــا بــــا خـــودی زنـــهـــار زنـــهـــارعـــبــــارات شـــریـــعـــت را نـــگـــه دار
که رخـصت اهل دل را در سـه حـال اسـتفــنـا و ســکــر و آن دیـگــر دلـال اســت
هر آن کـس کـو شـناسـد این سـه حـالـتبــــدانـــد وضــــع الـــفــــاظ و دلـــالـــت
تـــو را گــر نــیــســت احـــوال مــواجـــیــدمــشــو کــافــر ز نـادانـی بــه تــقــلــیـد
مــجـــازی نــیــســت احــوال حــقــیــقــتنــه هــر کــس یـابــد اســرار طــریـقــت
گـزاف ای دوســت نـایـد ز اهـل تــحــقـیـقمـر این را کـشـف بـایـد یـا کـه تـصـدیـق
بـــگــفـــتـــم وضـــع الــفـــاظ و مــعـــانــیتـو را سـربــسـتـه گـر خـواهـی بــدانـی
نــظــر کــن در مــعــانــی ســـوی غــایــتلـــوازم را یـــکــــایـــک کـــن رعــــایـــت
بــه وجــه خـاص از آن تــشـبــیـه مـی کـنز دیــگــر وجــه هــا تــنــزیــه مــی کــن
چــو شــد ایـن قــاعــده یــک ســر مــقــررنــمــایــم زان مــثـــالــی چــنــد دیــگــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.